Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Området udlægges til aktivitetsområde til forskellige former for idrætsfaciliteter, boldbaner mv. samt parkering

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

------

22-09-2023

Nærværende høring afsluttes nu.
Der er dog behov for en NY høring.
En NY høring vil blive igangsat, formentligt ultimo oktober 2023.

HØRINGSSVARENE DER ALLEREDE ER INDSENDT VIL FORTSAT VÆRE GÆLDENDE, OG VIL BLIVE BEHANDLET SAMMEN MED DE HØRINGSSVAR DER VIL KOMME I DEN NYE HØRINGSPERIODE.

Miljøstyrelsen har den 18. august 2023 indsendt en indsigelse til forslag til kommuneplantillæg nr. 140 vedr. eventuel påvirkning af Natura 2000 område (Brabrand sø). Indsigelsen har den virkning, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og når Plan- og Landdistriktsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.

Forvaltningen har på baggrund af indsigelsen lavet en ny vurdering og konkluderer, at der ikke er nogen påvirkning af Brabrand Sø, inkl. omgivelser. Der er tale om en fejl i det fremlagte plangrundlag, så der med en præcisering i lokalplanen sikres, at de forhold, for hvilke der er givet udledningstilladelse, forudsættes bevaret ved områdets udvikling. Det vurderes dermed, at det, som Miljøstyrelsen har lavet indsigelse på baggrund af, ikke reelt er gældende. Miljøstyrelsen har tilkendegivet at præciseringerne i lokalplanen og kommuneplantillægget gør, at de vil trække indsigelsen tilbage.

Teknik og Miljø er forsat i dialog med Miljøstyrelsen om den konkrete løsning og ændring til planforslagene. En ny høring kan ikke igangsættes før dialogen er afsluttet og indsigelsen er trukket tilbage. I den nye høring har man mulighed for at se ændringen og indsende bemærkninger hertil.

------

16.08.2023

Teknik og Miljø har umiddelbart inden sommerferien 2023 modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen til Kommuneplantillæg nr. 140. Bemærkningerne omhandler Aarhus Kommunes vurdering af, at udledning af regnvand fra planområdet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Brabrand Sø.  

Teknik og Miljø har kontaktet Miljøstyrelsen angående bemærkningerne, men har grundet sommerferien ikke nået at være i nærmere dialog med styrelsen. For at muliggøre dette forlænges høringsperioden for Lokalplan 1193 og Kommuneplantillæg 140 med 5 uger. 

Høringen udsættes til den 22. september 2023.

------

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidig anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 140 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en multihal, hvor bygningen medvirker til at skabe et aktivt byrum ved Jarlsmindevej og Bispevej. Området udlægges til aktivitetsområde til forskellige former for idrætsfaciliteter, boldbaner mv. samt parkering.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 9. juni 2023.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 22. juni 2023, kl. 19:00-20:30 se invitationen her

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 24. maj ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

"Enhedslisten og Thure Hastrup (UFP) kan ikke tilslutte sig lokalplanen, da hverken byggeri, parkering, regnvandsbassin eller udvidelse af vej med øget trafik bør anlægges i sårbart grundvandsområde. Eneste måde at sikre rent drikkevand på er at etablere en grundvandspark, der omfatter Bispemarken. Der bør udarbejdes ny lokalplan med alternativ placering af hallen, udenfor sårbart drikkevandsområde hvor der er væsentlig mindre belastning for lokalområdet, naturen og grundvandsressourcerne."

Mindretalsudtalelsen er vedlagt lokalplanen og kan ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen (og kommuneplantillægget) ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen/planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan (eller mindre ændringer i gældende planer) og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1.

Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 22. september 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Materialer (3)

Høringssvar (155)

Høringssvar

Vi er ikke imod en ny idrætshal i Stavtrup! Men vi er imod placeringen på Bispemarken. En placering af en ny idrætshal i Stavtrup på Bispemarken kan dårligt være mere uheldigt.…

Multihal - trafik og parkering

Mit største forbehold ift multihal på Bispemarken er de trafikale forhold. For det første parkeringspladser - det er uforståeligt få parkeringspladser, der er indregnet i projektet…

Er Aarhuskompasset fra 2021 ude af kurs?

Kære Aarhus byråd og Teknisk udvalg. Udvis rettidigt omhu, når I træffer endelige beslutning om kommuneplanstillæg 140 og lokalplan 1193! Tag de langsigtede briller på med Aarhus…

Multihal ved Bispevej

Jeg er imod at det bliver etableret en Multihal og tilhørende faciliteter på matrikel 15, på Bispevej. Processen er fra starten forhastet og mangler demokratiske beslutninger. Det …

Multihal på Bispemarken – ”Den omvendte proces og beslutning”!!

Se vedlagte fil.

Vær mere lydhør overfor alternativer mht beliggenhed

At få en god ide, og få den ført ud i livet, er vel de flestes drøm, og som man gerne vil kæmpe for. Det jeg godt kunne tænke mig, er om man ville være lidt mere lydhør overfor al…

Jeg er meget imod placeringen

22. september 2023 Til rette vedkommende. Som indfødt i Stautrup har jeg de sidste 30 år været vidne til, hvordan udviklingen af byen er taget til. Byen er mere eller mindre …

Stærkt kritisabel proces

Processen i forbindelse med behandlingen af lokalplanen og kommuneplantillægget er stærkt kritisabelt. Høringsfristen blev forlænget fordi Miljøstyrelsen påpegede at lokalplang…

Ingen hal på Bispemarken

Multihallen splitter Stavtrup En multihal kan være fin, men placeringen på Bispemarken er forkert. Den øgede trafikmængde vil ødelægge de skønne og rolige omgivelser, hvor man kan…

Trafik og støj

Som beboer tæt på den kommende multihal synes jeg det er stor bekymring, hvordan lokalområdet bliver påvirket af de muligheder, som hallen giver overfor afvikling af stævner eller …

Høringssvar mod etablering af en multihal på Bispemarken

Vedhæftet er 2 filer. Høringssvaret mod etablering af en multihal på Bispemarken Brevet til Aarhus Byråd af 11. april 2018 af Stavtrup Lokalråd.

Tak, men nej tak til Multihal på Bispemarken

Vi flyttede til Stavtrup sidste sommer da vi blev forelsket i naturen, de grønne oaser og freden - alt sammen imens man stadig er tæt på byen. Vi er tilhængere af én multihal, hvi…

Imod planlagt placering af multihal

Det er trist, at processen omkring en multihal i Stavtrup fortsat skaber splittelse i lokalsamfundet. Et projekt, som gerne skal være med til at samle os i endnu flere tiltag - uan…

Multihal i Stautrup

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod placeringen af multihallen på Bispemarken i Stautrup. Jeg mener at placeringen af en stor hal i dette gamle parcelhusområde vil skæmme miljøet. …

Multihal ved Bispevej

Jeg er imod etablering af Multihal ved Bispevej. Projektet er fra starten forhastet og mangelfuldt. Jeg bakker Den grønne kile’s høringssvar op. Mvh Karin Mondrupsvej 25

Imod placeringen af Multihal i Stavtrup

Jeg er imod placeringen af en Multihal på Bispemarken, så nær ved et Natura 2000 område.

Støtte til Multihal på Bispemarken

Motion og Bevægelse for Seniorer mangler i den grad plads! Ingen af vores medlemmer kan være i tvivl om, at det er på høje tid, at der bliver bygget nye muligheder for at udøve di…

Ingen Multihal på Bispemarken!

Hvorfor vil ingen lytte til forslag om anden placering af en Multihal? En Multihal på Bispemarken vil være ødelæggende for hele området i og omkring Stavtrup Stationsby. Det pga …

Undersøg placeringsmuligheder seriøst

vedhæftet

Stop splittelsen i byen ved at pege på bedre placeringer

vedhæftet

Glem ikke hensynet til områdets svage/handicappede borgere

Jeg er 100% enig i at Stavtrup har brug for en ny hal, for at tilgodese behovet i et mindre bysamfund i stor vækst. Der er heldigvis blevet meget mere fokus på vigtigheden af, at h…

Lad være med at spille hasard med grundvandet

vedhæftet

Bekymring om habitatforstyrrelse 2

vedhæftet denne gang

Imod placeringen på Bispemarken

Jeg er bestemt ikke imod opførelsen af en hal der forbedre idrætsmulighederne for Stavtrups borger. Men jeg er imod placeringen på Bispemarken. Og det er der flere grunde til. Det…

Nej tak til multihal

Et aktivt fritidsliv bør klart være et fokus, men placeringen bør være et endnu større fokus At placere en mulithal i et område, hvor naturen og stemningen er unik, hvor syge og…

Multihal på Bispevej

Placeringen på Bispevej virker ikke gennemtænkt. Der mangler ansvarlige beslutninger og udarbejdede løsninger for de signifikante udfordringer, som en ændring af lokalplanen og o…

Nej tak til Multihal på Bispemarken.

Jeg ønsker ikke en Multihal på Bispemarken. Stavtrup Stationsby er kendetegnet ved en gammel bydel, med smalle snoede veje, natur og et rekreativt område, der allerede flittigt ben…

Ja til hal - Nej til placering

Vi skal bevare naturen og stemningen i og omkring Stavtrup Stationsby. Jeg er yderst bekymret for om alle aspekter i projektet er undersøgt grundigt nok fra Aarhus Kommunes side.…

Multihal på Bispevej

Ja tak til aktivt fritidsliv og mulighed for rekreative åndehuller. - Meget gerne mere halkapacitet, men placeret med omtanke. Den nye lokalplan mangler et helhedssyn for området…

Multihal på Bispemarken???

Se vedlagte fil

Ny multihal kommer til at ødelægge den smukke natur omkring Brabrand Sø og Gammel Stavtrup

Jeg synes, det vil være enormt ærgerligt at placere en multihal på Bispevej, som er en del af det gamle idylliske Stavtrup. Ikke nok med at en hal på marken vil se malplaceret ud, …

Naturen først

Jeg synes det ville være synd at anlægge en multihal på Bispevej, fordi det vil fjerne områdets charme, der består i denne smukke natur ved Brabrandstien. En multihal vil støjforur…

Jeg er imod placeringen på Bispemarken.

Jeg er ikke imod en Multihal. Men jeg er meget imod placeringen på Bispemarken. For det første mener jeg ikke, Multihallen er foreneligt med hele området Stavtrup stationsby som …

Placering af projekteret multihal

Jeg er ikke imod en multihal men placeringen af hallen er for mig en stor bekymring i forhold til trafikken .I øjeblikket er der omkring ca 800 biler som køre forbi vores adresse i…

Placeringen er forkert

vedhæftet

Stavtrup Multihal

Ingen tvivl om at Stavtrup vil have glæde af en ny multihal men! en placering på Bispemarken er jeg dybt uenig i. Jeg synes at høringssvar HS5321541 og HS5929303 så glimrende be…

Multihal ved Bispevej

Jeg er i mod etableringen af multihallen på Bispemarken. Først og fremmest fordi at det vil ødelægge og dominere den gamle stationsby, hvilket er utroligt synd og går imod lokalpla…

Ingen gode argumenter for at placere en multihal på Bispemarken

er vedhæftet

Fejlplaceret multihal projekteret på Bispemarken

Det fremgår af placeringen på Bispemarken ikke har væsentlige konsekvenser for drikkevandet i området, Til gengæld er det, med rette, påpeget at det får uoprettelige fatale konsek…

Et Columbusæg i Stavtrup

vedhæftet

Placering af Stavtrup Multihal

Jeg er imod placeringen af Stavtrup Multihal på Bispemarken i Stavtrup Stationsby. Det er der flere grunde til: 1. En hal på den matrikel vil give stor forøgelse af trafikken på …

En inspirationskilde - Guldminen

Er vedhæftet

Bekymring om habitatforstyrrelse

Tænk jer godt om – vælg en bedre placering til multihal Jeg ønsker med dette høringssvar at medvirke til, at Aarhus Kommune tager bekymringerne omkring habitatforstyrrelse seriøst…

En begrundelse for en god alternativ placering

vedhæftet.

Høringssvar - forsigtighedsprincip

vedhæftet

Der er bedre alternativer

er vedhæftet.

Bekymring for vand og miljø

Høringssvar vedrørende planlagt Multihal i Stavtrup Sikring af grundvand og påvirkning af Natura 2000-pmrådet Det er med stor bekymring, at jeg læser planerne om opførelsen…

Fejlplaceret

Tekst er vedlagt i pdf fil.

Ang.: Opførelse af multihal ved Bispevej, Stavtrup

Høringssvaret er vedlagt som pdf. Med venlig hilsen Benny Koch

Høringssvar vedrørende placeringen af en multihal i Stavtrup

Mit høringssvar er vedhæftet som fil.

Stavtrup Multihal placering

Jeg er 100 procent for at multihallen placeres på Bispevej. Fantastisk beliggenhed og let tilgængelig for store som små. Hele byens omdrejningspunkt.

Høringssvar mod valgt placering

Se venligst vedhæftet fil med mit høringssvar.

Mit høringssvar imod placering af multihal ved siden af Stavtrup Stationsby

Mit høringssvar er vedhæftet som pdf-fil.

Vedr. placeringen af en multihal tæt på eksisterende boliger i Stavtrup

vedhæftet som fil

Multihal

Stavtrup håndbold bakker 100% op om Multihallen -Stedet der samler, og dens placering på Bispemarken Stavtrup håndbold bakker 100% op omkring Multihallen –stedet der samler, og be…

Jeg støtter placeringen af multihallen ved Bispemarken

Jeg støtter placeringen af multihallen ved Bispemarken. Det er den oplagte placering centralt i Stavtrup tæt på øvrige faciliteter

Høringsvar lokalplan 1193

Høringssvar er vedhæftet

Fuld opbakning til placering af Stavtrup Multihal på Bispemarken

Jeg vil gerne udtrykke min fulde støtte og begejstring for projektet om Stavtrup Multihal som et sted, der samler med et stærkt fokus på fællesskab og trivsel. Med placeringen …

Høringssvar indsigelse Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Jeg vil hermed kort kommentere på Lokalplan 1193 angående opførelsen af en ny multihal i Stavtrup. Det er positivt at se, at der tages skridt mod at forbedre faciliteterne for idræ…

Lad os deles om det liv vi lever og den plads vi har, til både multihal, natur, ro og samvær.

Lad os deles om det liv vi lever og den plads vi har, til både multihal, natur, ro og samvær. En multihal kan være en rigtig god tilføjelse til en by, og kan være med til at s…

Høringssvar ang. Lokalplan 1193 – Multihal ved Bispevej, Stavtrup fra Stavtrup Fællesråd

Et flertal i Stavtrup Fællesråd bakker op om etablering af Stavtrup Multihal på Bispemarken. Vi ser frem til, at en lang proces om etablering og drøftelser i lokalområdet om hal fo…

Placering af Multihal på Bispemarken er bekymrende.

Ved at placere det monstrøse multihalprojekt på Bispemarken er jeg særdeles bekymret for at der periodisk i løbet af en uge vil være store trafikale problemer på især Bispevej, men…

Multihal i Stavtrup

Jeg vil gerne give min fulde opbakning til opførelsen af Multihallen på Bispevej i Stavtrup. Der har i mange år været mangel på faciliteter til den indendørs idræt, og vi mangler e…

Halbyggeri

Jeg bakker fuldstændig op omkring at Stavtrup mangler halkapacitet og går ind for bygning af en hal på Bispemarken. Mvh. Lene Hansen

Halbyggeri

Bosat igennem 33 år i Stavtrup, og altid har der være mangel på lokaler til enten det ene eller det andet. Nu kommer der forhåbenlig endelig lokaler og idrætsfacliteter, det har de…

Støtte til multihallen

Stavtrup har desparat brug for mere halkapacitet. Til gymnastik bliver de fleste hold overtegnet på få minutter, mens andre sportsgrene såsom basketball er nød til at ligge så sent…

Placering af Multihal i Stavtrup

For en god ordens skyld bakker vi op om en Multihal i Stavtrup. Men vi er stærkt imod placeringen af Multihallen på Bispemarken. Da placeringen uden tvivl vil gå ud over den unikk…

Nej tak til multihal på Bispemarken

Naturen er trængt i hele Danmark. Vi ligger som nummer sjok i Europa. Der mangler åndehuller og plads til natur over i hele landet. Bispemarken ligger i naturlig forlængelse af …

Gymnastikforeningen bakker op om placering af multihal

Stavtrup IF Gymnastiks bestyrelse bakker fuldt op om kommunens forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup. Stavtrup IF Gymnastik har som byens største indendør…

Multihal

Jeg ønsker at udtrykke min fulde støtte til etableringen af en multihal ved Bispevej Stavtrup. Beliggenheden er ideel på flere måder og har potentiale til at blive et vigtigt aktiv…

Støtte til placering

Vi giver også vores støtte til placeringen af hallen da det giver et godt sammenspil med de andre faciliteter. Vi håber at der snart sker noget inden vores børn bliver for store ti…

Multihal bispevej Stavtrup

Jeg synes hallen skal ligge på bispevej grunden fordi placeringen er ideel, central og med gode parkeringsforhold. Stedet vil blive et samlingspunkt for Stavtrup

Multihal Stavtrup

Jeg mener at projektet er fantastisk. Beliggenheden op til fodbold- og tennisbaner er ideel. Vi mangler i den grad halkapacitet til senioridrætten, som er spredt på mange lokalitet…

Problematisk placering af multihal

17.08.2023 Høringsskrivelse i forhold til lokalplan 1193. Noget af det helt særlige ved at bo i Stavtrup er at bo på grænsen mellem by og land. Med placeringen af en multihal…

Beliggenhed af multihal

Hej, jeg og min familie synes, det er en perfekt beliggenhed i forhold til at idrætsfaciliteterne ligger i dette område. Tennisklubben og fodboldbanerne blandt andet. Området er ud…

Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Hermed skal lyde min uforbeholdne støtte og opbakning til Multihalsprojektet med beliggenhed på Bispemarken. Byen har oplevet en voldsom udvikling de sidste 10-15 år og de nuværend…

Multihal i Stavtrup

MULTIHAL I STAVTRUP PÅ BISPEMARKEN Vi har i mange år manglet et mødested, ikke blot til idræt; men også til kulturelle arrangementer. Byen er vokset dramatisk uden at idræts- og s…

Fuld opbakning

Kære Aarhus Kommune, Jeg har med stor interesse fulgt dette projekt fra sin spæde opstart for mange år siden til de konkrete planer, der nu foreligger i dette visionære projekt…

Opbakning til lokalplan 1193

Min kone og jeg har boet i Stavtrup i 13 år med vores 2 børn på henholdsvis 15 og 12 år. Vi er involveret i flere underklubber under Stavtrup IF som træner og bestyrelsesmedlem og …

Multihallen i Stavtrup

Vedrørende høring om opførelsen af en multihal i Stavtrup, Aarhus, ønsker vi at give vores synspunkter og kommentarer til projektet. Vi har igennem årene været sponsor til idrætsfo…

Kulturgryden Stavtrup ønsker en kulturel multihal

Kulturgryden bakker op om byggeriet af ’Stavtrup Multihal - stedet der samler’. Vi appellerer til, at der skabes et byggeri, der kan indeholde både kulturelle og folkelige aktivite…

Samling af idræt og andre aktiviteter

Jeg bakker fuldt ud op om placering af Stavtrup Multihal på Bispemarken. Jeg ser frem til at Stavtrup får en sted, der samler idrætsmæssige- og kulturelle aktiviteter, da jeg er ov…

Idrætten ønsker sig en multihal på Bispemarken

Sport og motion har en positiv indvirkning både fysisk og mentalt. I en tid, hvor vi oplever stigende ensomhed i befolkningen og faldende trivsel blandt børn og unge, er tilgængeli…

Udnyt marken, uden hal..

Jeg vil give min fulde opbakning til at udnytte marken ved bispevej. Dog mener jeg ikke at den rigtige udnyttelse er en multihal. I stedet kunne man forvandle marken til et rekrea…

Støtte til Lokalplan 1193 - Multihal i Stavtrup

Som bestyrelsesmedlem i Stavtrup IF Fodbold, vil jeg gerne benytte lejligheden til at udtrykke til støtte projektet om et Kultur og Idrætscenter (multihal) jf. lokalplan 1193, på v…

Placering på Bispemarken er IKKE optimal!

Den optimale placering har altid været den oprindeligt planlagte, som hele Stavtrup bakkede op om, og som de fleste i årenes løb har givet bidrag til. Nemlig at en ny hal skulle pl…

Placering af multihallen på Bispemarken

Bispemarken er ikke den optimale placering for den nye multihal i Stavtrup. Det er der flere grunde til. Trafikken til og fra hallen ad Bispevej og Jarlsmindevej belaster de to ve…

Uforbeholdent støtte til multihal i Stavtrup.

Bynær placering er afgørende, mange følelser omkring trafik og støj, men ingen relle beviser. Vil være et fantastisk aktive for alle byens idrætsforeninger, samt give rum til ny…

Multihal i STavtrup

Det er glædeligt, at perspektiverne i den skitserede multihal, netop er en multihal, hvor der både er fokus på idræt, kultur og fritidsaktiviteter, der ikke er idræt. Udover det ak…

Ja tak til Multihal på Bispevej

Jeg bakker 100 % op om en Multihal i Stavtrup. Vi mangler halkapacitet i Stavtrup og mange af vores lokale børn, må søge til andre haller for at dyrke deres sport pga. manglende ha…

Multihallen

Ingen tvivl om at multihalsprojektet bliver et stort og super lækkert sports- og kulturcenter. Det har været tiltrængt længe med ekstra halkapacitet i Stavtrup. Jeg kan godt væ…

Mulithal ved Bispevej

Jeg vil gerne udtrykke min fulde opbakning til etablering af Multihallen på Bispevej i Stavtrup, der vil være med til styrke sammenholdet i lokalområdet, med aktiviteter for alle g…

Placering af multihal

Jeg støtter op om placering af multihal på Bispevej i Stavtrup. Stavtrup har været i rivende udvikling i mange år og byen har en masse unge mennesker og børn, som i dag ikke ha…

Bispemarken er den helt rigtige placering af multihallen

Jeg vil gerne udtrykke min fulde støtte til denne placering, da jeg mener, det er den mest optimale løsning for størstedelen af Stavtrups borgere. Bispemarken er centralt beliggen…

Multihal

Som mor til tre drenge, der elsker sport. Så har den kommende nye multihal en kæmpe betydning for mine drenge. Den nye hal vil skabe et fælleskab på tværs af aldre, kultur og sport…

Placeringen på Bispemarken er helt optimal for Stavtrup

Som ”gammel” Stavtrup-dreng, der er flyttet tilbage til min fødeby, ærgrer det mig at nogen forsøger at fremstille placeringen af en ny og absolut nødvendig Multihal som noget der …

Jeg bakker op om placering af Mulithal på Bispevej

Jeg bakker op om placeringen af Stavtrups nye Multihal ved Bispevej. At samle kultur- og idrætsfaciliteterne i Stavtrup giver rigtig god mening. Det er placeringen på Bispevej med…

Lokalplan 1193

Stavtrup Kultur-og Idrætscenter bliver et naturligt samlingssted for Stavtrups borgere. Med den planlagte indretning bliver den et attraktivt møde- og aktivitetssted for alle alder…

Min opbakning

Angående placeringen af multihallen på Bispemarken i Stavtrup, vil jeg gerne udtrykke min fulde støtte og begejstring. Som forælder til to børn erkender jeg vigtigheden af at skabe…

Stavtrup har brug for en hal nu

Jeg bakker op om en multihal på Bispemarken. Stavtrup har brug for en hal der kan understøtte den vækst der har været i byen. Denne sag har allerede varet alt for længe. Byrå…

Ny multihal i Stavtrup

Stavtrup har oplevet en stor tilvækst i borgere gennem de seneste år, hvilket har medført et stort pres på den lokale hal. De etablerede sportsgrene har vanskeligt ved at få nok tr…

Støtte til placering af multihal

Jeg støtter placeringen af multihallen på Bispemarken i Stavtrup, da denne er central og allerede udlagt til idrætslige formål. De øvrige muligheder der foreslås er ikke optimale p…

Den længe ventede og meget nødvendige multihal

Jeg ønsker at udtrykke min fulde støtte til planerne for Stavtrup Multihal, og jeg er især begejstret for den gode beliggenhed og de mange muligheder, den vil give børn, unge voksn…

Kæmpe bygningsværk i Stavtrup Stationsby

Hvor bliver jeg ked af det når jeg oplever en ligegyldighed fra Aarhus Kommunes side med en allerede eksisterende lokalplan for Stavtrup Stationsby. Som tidligere formand for Stavt…

Ønske om anden placering af Multihal i Stavtrup, -reduktion af afledte konsekvenser for nærområdet

vedhæftet pdf

Brug for grønne områder

Jeg er meget i mod en ny hal i Stavtrup - heller grønne områder og natur, end grimme idrætsfaciliteter. Vi har brug for bynær NATUR med mulighed for rekreation, motion og hygge + d…

Ja tak til en centralt placeret multihal i Stavtrup

Ja tak til en centralt placeret multihal i Stavtrup Hermed min fulde støtte til opførelsen af en multihal i Stavtrup, Stedet der Samler. Som borger i Stavtrup kan jeg bekræfte, a…

Den helt rigtige placering til tiltrængte idræts- og fritidsfaciliteter i Stavtrup

Der mangler idræts- og fritidsfaciliteter i Aarhus Kommune, derfor bør en oplagt og rigtig god placering på af disse faciliteter på Bispemarken i Stavtrup prioriteres og godkendes …

Den rigtige palcering for Stedet der samler Stavtrup

Siden de første spæde tanke om en ny Multihal i Stavtrup opstod for ca. 12 år siden, har jeg med stor interesse både deltaget i arbejdet som medlem af Stavtrup Lokalråd og siden fu…

Ja tak til multihal på Bispemarken

Som mor til tre bakker jeg multihallens placering 100% op. At få en plads på et gymnastikhold er aktuelt at sammenligne med at få billetter til koncerter med de største internatio…

Til glæde og gavn

Jeg bakker op om en Multihal i Stavtrup og jeg bakker om om en placering ved Bispevej. Man får ikke så fantastisk et projekt til en mindre by, uden at der skal klippes en hæl eller…

Stor værdi for Stavtrup

Stavtrup mangler så meget den Multihal, så kom nu igang med byggeriet - Personligt har vi ventet på den Multihal i Stavtrup i 14 år! Beliggenheden giver ret god mening, da den l…

Multihal på Bispevej

Som mangeårig hovedformand i Stavtrup Idrætsforening vil jeg gerne fremhæve at hallen er et kæmpe plus for de fleste i Stavtrup og arealet har været udlagt til idrætsformål i årti…

Ja tak til multihal på Bispevej

Som instruktør i Stavtrup Gymnastikforening og mor til to sportsglade piger ønsker jeg at udtrykke min og familiens stærke støtte til etableringen af en multihal på den angivne bel…

Ja tak til multihal på Bispemarken

Stavtrup er en by i vækst, men byen har svært ved at følge med, når det kommer til idrætsfaciliteter og dels et samlingssted. Det tætteste, vi kommer på sidstnævnte, er parkeringsp…

Vi ønsker ingen hal på 15m

Høringssvar til lokalplan 1193 fra Mondrupsvej Vejlaug Vi har en række kommentarer til lokalplanforslaget og til den proces, der har ledt frem til forslaget. I området nord fo…

Ja tak til Multihal i Stavtrup

Som formand for Stavtrup håndbold kan jeg kun sige, at vi mangler den hal. - Gerne så hurtigt som muligt. Vi er i den situation, at Stavtrup håndbold har den største mini afdeling…

STORT JA TIL MULTIHALLEN

Placering af en Multihal ved siden af eksisterende idrætsfaciliteter giver god mening! Multihallen og alle de spændende udendørs faciliteter vil give et løft til hele Stavtrup. De…

Ja tak til Multihal i Stavtrup

Jeg glæder mig enorm meget til, at Stavtrup får et kulturelt og sportsligt samlingssted. Indbyggertallet i Stavtrup har over de seneste år været pænt stigende og der mangler i d…

God central placering

Ved at placere Multihallen centralt gør man det muligt for mange at cykle/gå derned. Derfor er projekter/placeringe rigtig god. Stavtrup har også brug for mere hal-plads, så ser fr…

En multihal - en fremtid

Som mor til 4 i skole og børnehave samt frivillig gymnastiktræner har jeg oplevet et kæmpe behov for en multihal i Stavtrup. Vi mangler halplads, sportsgrene, steder vi kan være sa…

Kæmpe ja til placering og Stedet der Samler

Et oversigtskort over Stavtrup viser tydeligt, at den foreslåede placering af en idræts- og kulturfacilitet, Stedet der Samler, er rigtig god. Det er den eneste centrale ledige pla…

Multihal i Stavtrup

Rigtig flot projekt. Men alene pga. de trafikforholdene i vores lokalsamfund bør denne multihal IKKE placeres der. At tro at et muligt trafikkaos kan løses ved at folk cykler ell…

Multihal i Stavtrup

I den grad som Stavtrup er vokset og udstykket, så er de nuværende idrætsfaciliteter langt fra tilstrækkelige og det vil derfor være af enorm værdi for byen at få bygget en multiha…

Ja tak til Multihal på Bispevej

Jeg er stor tilhænger af en multihal i Stavtrup, da jeg som familiefar, aktiv i Stavtrup og beboer i Stavtrup i mange år har oplevet et stigende pres på idrætsfaciliteterne i Stavt…

Placeringen på Bispemarken er oplagt

En stor katalysator for at kunne styrke fællesskabsfølelsen i en by som Stavtrup er at have et naturligt mødested – et forsamlingshus, hvor borgere med forskellige interesser kan s…

Det kommer til at gå galt

Inden for de seneste år har jeg skiftet bopæl fra Stavtrup til Viby. På trods af dette opretholder jeg fortsat tætte relationer til Stavtrup, idet mange af mine familiemedlemmer bo…

God placering af Multihal

Jeg finder placeringen af multihallen som rigtig god. Først og fremmest sikrer det nem og sikker adgang for børn og unge der skal fra skolen (både Højvangsskolen og Aarhus Friskol…

Ja til multihal på Bispemarken

Ja til multihal på Bispemarken. Vi mangler i den grad halkapacitet i Stavtrup. Jeg ser frem til at vi får en multihal med plads til idræt og kulturelle aktiviteter. Den centrale…

Lad os bevare naturen ved søen og lad os bevare den unikke stemning ved Stationsbyen

Jeg er imod lokalplansændringen. Min begrundelse er her nedenfor: Tak for engagementet Det bliver garanteret fantastisk for Stavtrup at få en multihal. Det kan min familie og…

Høringssvar fra Den Grønne Kile i Stavtrup til lokalplan 1193

Foreningen Den Grønne Kile i Stavtrup mener ikke at Bispemarken er den bedste placering til en ny hal i Stavtrup. Vi kan godt høre, at det politiske flertal vil placere hallen …

Nærmeste naboer udtrykker stor bekymring for placering af multihal.

Høringssvar ifm lokalplan 1193 opførelse af Multihal i Stavtrup indsendt af A/B Seniorbo Klokkeskoven Som boligforening og med udsigten til at blive nærmeste nabo til Stavtrup M…

Multihal i Stavtrup

Jeg synes, at placeringen af Multihallen er forkert, da den ikke passer ind i områdets lokalplan og de trafikale og boligmæssige forhold.

Multihal er fejlplaceret på Bispevej

Mutihallen er fejlplaceret på Bispevej. Den passer ikke ind i området v Stavtrup st. by og i forlængelse af lokalplan 534. Denne placering vil påvirke værdien negativt i omkringli…

Stedet, der samler?

Bispemarken er den nemme løsning. Men det er ikke for sent at vælge den rigtige. Der er mange gode grunde til at finde en bedre løsning. Trafik, parkering, støj, grundvand og …

Ja tak til Multihal, nej tak til placering

Det vil være skønt med en Multihal i Stavtrup, men den foreslåede placering er ikke den optimale løsning. Som beboer tæt på, er jeg bekymret for, hvad denne placering vil få af bet…

Multihal

Ja tak til multihal. Nej tak til placeringen. Det må kunne lade sig gøre at finde en anden placeringen. Det som jeg nyder i Stavtrup er de steder hvor der er luft mellem bygninger…

Bevar Stationsbyens fred og ro

Jeg synes - stadig - at et så stort byggeri - svarende til 4 sportshaller - ikke kan ligge lige op ad Stautrup Stationsby, som med sin landsbystemning, lave bebyggelse og fred og r…

Multihal

Der er et stort behov i Stavtrup for faciliteter til indendørsaktiviteter både på kultur- og idrætsområdet. Der er ikke sket udbygning af den form for faciliteter i takt med, at de…

Multihal

Jeg er fuldstændig imod den placering der forligger. Er vokset op i Stavtrup - behold nu det dejlige naturmiljø der er.

Kæmpe værdi for hele byen

Har glædet mig i mange år til at en multihal, kan tilbyde byens børn, familier og ældre et samlingssted, hvor sport og kultur m.m. kan fylde os alle med glæde. Placeringen på en “…

Multihallen - en kæmpe gevinst for Stavtrup og oplandet omkring

Jeg er meget stor fortaler for at der kommer en multihal i byen! Og jeg er stor fortaler for at vi kigger bredere ifht de idrætsgrene vi kan tilbyde byens borgere, i alle aldre. …

Multihal i Stavtrup

Når man læser Teknik og Miljøs besvarelse af forudgående høring dateret 5. februar 2023 fremgår det, som jeg forstår det, at placering af multihal ikke er til diskussion. Og at det…

Bispemarken i Stavtrup

/Users/anneoestergaard/Desktop/Høringssvar 2023.pdf

Multihal i Stavtrup

se vedlagte fil

Nej til multihal på bispemarken

Høringssvar

Talentløs planlægning

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=H%C3%B8ringssvar%20juli%2023.docx

Placering af stedet der samler

At placere samlingspunktet for Stavtrups borgere - med mulighed for fællesskab, fritid og sports aktiviteter - på netop denne placering giver rigtig god mening. Det er den bedst mu…

Et kæmpe boost til idræts- og kulturlivet

Placeringen af multihallen i Stavtrup er ideel. Hallen bliver et naturligt centrum i byen, hvor alle byens borgere vil få mulighed for at dyrke både kultur- og idrætsliv. Der er et…

Bispemarken

Jeg støtter Enhedslistens og Thure Hastrups forslag om IKKE at anlægge nyt byggeri ved Bispemarken. Hvis man skal tilføje noget til Bispemarken, bør det være mere natur - enten…

God mulighed for at skabe sammenhæng

Multihallen vil med placeringen ligge ideelt i forhold til nuværende placering af fodbold, tennis og padelbane. Derudover kan placeringen også muliggøre yderligere samspil med plej…

Fantastisk for Stavtrup

Placering af den kommende kultur- og multihal er ideel. Dels fordi det er tæt på fodbold- og tennis/padel-klubberne, hvilket vil skabe sammenhæng og optimere fællesskabet på tværs …

Adgangsforhold, bløde trafikanter samt bevægelsesruten.

Det er godt, at planen har et fokus på, at "nudge" til fordel for bløde trafikanter. Dette bliver dog lidt modarbejdet af, at man vil placere en del bilparkering lige ud for hallen…

Lokalplan med multihal i Stavtrup

Fremragende projekt - centralt i området og fint supplement til eksisterende idrætsanlæg. Hans Chr. Nielsen

Multihal Stavtrup

Jeg imod denne plan. Begrundelse: det vil forøge den allerede værende trafikstøj væsenligt, som der allerede er på Jarlsmindevej. Herudover mener jeg området nær Brabrandsøen bør …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00