Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Vi ønsker ingen hal på 15m

Høringssvar til lokalplan 1193 fra Mondrupsvej Vejlaug


Vi har en række kommentarer til lokalplanforslaget og til den proces, der har ledt frem til forslaget. I området nord for Jarlsmindevej er der udbredt utilfredshed med den planlagte placering, og vi fornemmer, at placeringen aldrig har været til reel diskussion. Vores kommentarer til processen underbygger denne fornemmelse, mens kommentarerne til lokalplanforslaget skal ses som et forsøg på at pege på de forhold, der bestemt må finde en løsning af hensyn til beboerne i Stavtrup Stationsby og Seniorbo Klokkeskoven som umiddelbare naboer, såfremt byggeriet realiseres.

Kommentarer til processen

Det er trist at læse dokumentet ”Forslag til besvarelse af forudgående offentlig høring. Lokalplan 1193” af 5. februar 2023, som Teknik og Miljø har udarbejdet. Her summeres indholdet af høringssvarene fra første høring, der blev afholdt 2 år tidligere.

Referatet bør give et nuanceret billede af holdningerne til projektet, men leverer et stærkt fortegnet billede, og Teknik og Miljø træffer en række konklusioner, der slet ikke er dækning for. Dokumentet efterlader et indtryk af, at beslutningen om hallen er truffet på forhånd, og referatet skal understøtte en beslutning om, at det er en velsignelse med en hal på matrikel 15m.

Nedenfor følger nogle eksempler.
Teknik og Miljø har dannet en gruppe på 97 svar, der påtaler 15m. I denne gruppe finder man de 86 svar, der gør indsigelse mod ændring af kommuneplanen. Konklusionen på disse høringssvar er så, at denne gruppe ikke er direkte imod en ændring for 15m, og endvidere bemærker Teknik og Miljø hertil, at det er forventeligt at projektet kommer til at give den helt store gavn for området.

I resumé fra gruppen af svar (87), der giver fuld opbakning, finder kommunen det nødvendigt at fremhæve et udsagn i kursiv, som lovpriser projektet, og det nævnes, at det ikke er ofte, at der indsendes så positive indsigelser og opbakning i kommunale høringsperioder. Teknik og Miljø konkluderer, at det vidner om den store gavn det forventes, at hallen vil få for lokalområdet.

Der er 86 negative svar og 87 positive svar. Det må være Teknik og MIljøs opgave at levere et afbalanceret referat af indholdet og ikke et så tendentiøst dokument, som dette. Det giver indtryk af, at det er bestilt arbejde

I kommentarerne til sammenhæng med lokalplan 534 skriver Teknik og Miljø, at ” Det er ikke Teknik og Miljøs opfattelse at denne multihal kommer til at kompromiserne kvaliteten i stationsbyen” (?), og ”det vurderes, at der er rum til at der netop kan komme mere liv i området.” Hvem har ønsket det? Er det beboerne eller Teknik og Miljø?

I februar 2022 fik Vejlauget afslag fra Aarhus Kommune om aktindsigt i dokumenter, der kunne forklare, hvordan beslutningen om at placere Multihallen på matrikel 15m blev taget. Vejlauget klagede over afgørelsen i maj 2022. Klagen lå så hos kommunen til 7. juli 2022, før den blev videreekspederet til Planklagenævnet i Viborg. De har endnu ikke svaret på trods af adskillige forsikringer om, at svaret er lige på trapperne. Planklagenævnet kontaktede os i slutningen af maj 2023 med et ønske om at få tilsendt de dokumenter, som vi i sin tid havde modtaget fra kommunen, da Planklagenævnet havde modtaget forskellige versioner fra kommunen ad flere omgange. Nu har sagsbehandlingen taget mere end 1 år- uden nogen afgørelse. Det er helt grotesk og ikke befordrende for den højt besungne borgerinddragelse og giver næring til en teori om, at der er noget uldent ved det hele.


Kommentarer til lokalplanforslaget
Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 6000 kvm på marken. Haludvalget har udtalt, at de ikke er planer om at bygge mere end 3000 kvm ialt – en størrelse, der i forvejen er helt ude af proportioner med bygninger i øvrigt i dette kvarter og svarer til Aarhus Domkirke. Man kan som minimum nedskrive det maksimale bebyggelsesareal til 3000 kvm. Lokalplanen giver heller ingen svar på, hvordan og hvorhenne på 15m de resterende 3000 kvm eventuelt kan udnyttes til bebyggelse. Har kommunen planer om yderligere byggeri på marken?

Vi er meget bekymrede for den øgede trafikbelastning og det parkeringsbehov i området, som en hal vil generere. Forhold omkring parkering og trafik synes vi ikke, at der er fundet tilfredsstillende løsninger på.

Mondrupsvej er slet ikke indtænkt i lokalplanen, selvom det er helt oplagt, at denne meget smalle vej vil blive påvirket af øget trafik i området, hvis der ikke træffes foranstaltninger allerede nu, som mindsker mulighederne for at benytte vejen. Vi henviser til den tidligere rapport, som vi har fremsendt til alle medlemmer af Teknisk Udvalg og til Teknik og Miljø, hvor vi skitserer en mulig løsning med en lukning i den nordlige ende.

I lokalplanen står der, at ”der planlægges 50 parkeringspladser tæt på hallen” og ”det vurderes, at der er brug for 75 parkeringspladser til dagligt”.Ved større arrangementer står der, at de nærmeste boligveje vil kunne forvente parkering.
De 50-75 parkeringspladser baserer sig på en helt urealistisk vurdering af, hvor mange, der vil komme cyklende til hallen. Der er bilkaos hver morgen ud for skolen, så hvorfor skulle børn lige pludselig ikke blive kørt?
Haludvalget nævnte ved mødet på Søholm i juni, at der planlægges én fest om året og ét stævne. I forbindelse med disse arrangementer vil der helt sikkert blive trafikkaos i området. Det er en problemstilling, som savner svar, og hvor er garantien for, at det ikke bliver til langt flere stævner og arrangementer med tiden?

Aktiviteter på udenomsarealerne vil uden tvivl føre til langt mere støj i området. Lokalplanen indeholder nogle retningslinjer for placering af aktiviteter, som tager et vist hensyn til os som naboer, men hvis hallen bliver en realitet, så vil vi stille krav om at få indflydelse på, hvad der planlægges, og hvor aktiviteterne placeres på marken. Vi ønsker ingen aktiviteter, der fører til længerevarende ophold på marken.


Mondrupsvej Vejlaug støtter endvidere de forslag til ændringer i lokalplanen, som Den Grønne Kile har beskrevet i deres høringssvar til lokalplan 1193. Ved at implementere disse ændringsforslag tager kommunen et vist hensyn til den betydelige modstand mod hallens placering i stationsbyen

.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

HANS JØRN JUHL

Indsendt

15/08/2023 09:56

Sagsnummer

HS7900570

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00