Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Bekymring om habitatforstyrrelse

Tænk jer godt om – vælg en bedre placering til multihal
Jeg ønsker med dette høringssvar at medvirke til, at Aarhus Kommune tager bekymringerne omkring habitatforstyrrelse seriøst, når der planlægges en multihal ved siden af en fredsskov i en lille stationsby og hvor afledning af overfladevand blandt andet skal ske via et Natura2000 område.
Kommunen kunne ikke have peget på en dårligere placering end Bispemarken netop i disse år. Det er heldigvis begyndt at gå op for mange, at naturen er presset og at vi borgere samt Kommunen aktivt skal gøre noget, hvis vi vil have et natur- og kulturlandskab tilbage, som vi kan videregive til de kommende generationer. Vi må alle være vores ansvar bevidst, at vi kun har vores skønne by til låns og at vi skal forvalte den på bedst mulig vis, inden vi overlader den til vores efterkommere.
For at understrege den mængde arbejde, som ligger foran os samt den alvorlige tilstand, som naturen er i, kan vi eksempelvis tage rapporten: ”Bevaringsstatus for naturtyper og arter” af Aarhus Universitet. Linket er her: https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Bevaringsstatus_naturtyper_arter.pdf
Jeg har også vedhæftet hele rapporten som .pdf-fil, og det er desværre ikke opmuntrende læsning. Specifikt for det område, som hallen tænkes i, vil en række naturtyper blive påvirket.
De naturtyper, som bliver påvirket i forbindelse med opførelsen af en multihal på Bispemarken er:
Søer og vandløb
Brabrand Sø er i dag allerede plaget af algeopblomstringer om sommeren, som hæmmer sollyset i at komme ned til bunden. Denne proces kaldes eutrofiering og bliver accelereret, når der kommer næringstilførsel fra naboområderne. Ved at bebygge et større areal så tæt på, vil jorden ikke have mulighed for at optage næringsstofferne igennem nedsivning. Til gengæld vil de i endnu større mængder blive tilført Brabrand Søen.
I forvejen er bundforholdene kendetegnet ved tykke aflejringer af Moræneler, som vanskeliggør optagelse af næringsstoffer.
Moser
Rigkær området, som er beskyttet igennem Natura2000 direktivet her ved Brabrand Søen, er under pres. Indtil videre findes der stadig en artsrigdom, som tiltrækker mange fugle og dermed større rovfugle. Området vil blive udsat yderligere for pres, ved at der skal laves afvandingsområder i forbindelse med dette byggeri.
Skove
Fredskoven samt de nærliggende skovbælter vil blive påvirket, når der etableres et større byggeri lige ved siden af. Byggeriet vil gøre det vanskeligt for små patte- og krybdyr at bevæge sig fra det ene habitat til det andet. Det vil være en uoverkommelig opgave for eksempelvis pindsvin, salamandere samt tudser og frøer at bevæge sig uset mellem de grønne områder.
At det også vil påvirke de lidt større dyr i større eller mindre omfang er åbenlyst. Her kan jeg pege på de dyr, som vi træffer i området i dag såsom hare, ræv, hermelin og egern. Om disse dyr finder det nye habitat uforstyrret efter byggeriets opførsel og om de fortsat forbliver i dette område er der ikke lavet nogle planer/analyser for, så vidt jeg har kunne se.
De større dyr finder sandsynligvis et andet område at opholde sig i, som ikke påvirker dem selv, men som

RESTRICTED

RESTRICTED

dermed vil efterlade området fattigere. Vi ser jævnligt rådyr, fasaner, flagermus og korsnæb i området og det er meget sandsynligt, at de ikke vil være i området fremadrettet.

For de tre områder, som vil blive påvirket af multihallen, ser deres nuværende bevaringsstatus enten moderet eller stærkt ugunstigt ud. Nationalt Center for Miljø og Energi gør således status i rapporten fra september 2019:

Sammenfattende er de nærliggende områder ikke robuste nok til at kunne håndtere yderligere pres i form af støj, lys og trafik til området. Derfor vil jeg hermed opfordre til, at man peger på en bedre egnet placering for en multihal end Bispemarken. Der er masser af muligheder i Stavtrup, som i min optik vil give langt mere mening.
Med venlig hilsen
Birgitte
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgitte Kristensen

Indsendt

08/09/2023 13:32

Sagsnummer

HS2985867

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00