Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Bevar naturen og dyrelivet ved Årslev Engsø - Byg ikke, og slet ikke højhuse!

Bevar naturen og dyrelivet ved Årslev Engsø - Byg ikke, og slet ikke højhuse!

Helhedsplanens område ligger 200 m fra et af Danmarks internationalt beskyttede, Natura 2000-områder, Årslev Engsø. Der skal ikke etableres mere by så tæt på den fredede Årslev Engsø og i et sårbart natur-, fugle- og drikkevandsområde. Der skal under alle omstændigheder ikke bebygges eller på anden måde by-udvikles syd for Skibbyvej ned mod Årslev Engsø. Eksisterende naturområder skal bevares som natur. Det vil være en kæmpe fejltagelse at virkeliggøre helhedsplanen! Jeg bakker op om Enhedslistens mindretalsudtalelse: Der bør under alle omstændigheder ikke bebygges yderligere fra skibbyvej ned mod Engsøen!

Der planlægges etagebyggeri i 3 og 4 etager, som kaldes en landsby! Det har absolut intet med en landsby at gøre. Det vil være skæmmende og have en negativ indvirkning på natur- og dyrelivet, navnlig fuglelivet, såfremt der tillades højhuse i 3 og 4 etager så tæt på Årslev Engsø. Vi har ved Årslev Engsø et stykke unikt og dejligt natur, som mange borgere både fra Brabrand og øvrige Aarhus sætter stor pris på. Når man bygger ved Årslev, ødelægger man for altid det skønne naturområde.

Naturen og dyrelivet ved Årslev Engsø er et unikt bynært naturområde, som skal bevares og beskyttes. Årslev Engsø er i forvejen hårdt belastet af trængsel på stien rundt om Årslev Engsø samt af nærliggende boligområder, erhvervsområdet i Årslev og den nærliggende motorvej. Naturen ved Årslev Engsø er aarhusianernes åndehul, men først og fremmest levested for mange vigtige natur- og dyrearter. Området er et yndet rekreativt område og er allerede i dag med 600 beboere i Årslev meget besøgt/belastet med trængsel på stien ved søen på Brabrandsiden og med fuld belægning på p-pladserne ved søen og ved daginstitutionerne på Byleddet mv. Med yderligere 4.000 nærliggende boliger vil naturen og dyrelivet blive endnu mere belastet, end det allerede er i dag. Boligbebyggelsen vil udgøre en barriere for dyrelivet, herunder fuglene, ned mod Engsøen og minimere det nuværende frirum mellem sø og bebyggelse. Lys, støj, forurenende emissioner og færdsel af mennesker og kæledyr fra bebyggelsen vil belaste naturen og dyrelivet i en grad, så det vil skade naturen og dyrelivet ved Engsøen, herunder navnlig fuglelivet. Det kan ikke undgå at påvirke natur- og dyrelivet negativt, herunder med en begrænsning af dyrearterne i området, navnlig fuglebestanden, til følge.

De ubebyggede områder omkring Årslev Engsø er en forudsætning for naturområdet Årslev Engsøs kvalitet og rige dyreliv, navnlig de mange fugle. Når området ved Årslev Engsø først er ødelagt af boliger, kan det aldrig blive natur igen. Som beboer i Voldbæk er det trist at se, at et af de få områder, vi har tilbage i Aarhus Kommune med 'fri/vild' natur, ødelægges for at bygge huse, herunder højhuse! Vi skal have mere natur - ikke mindre natur - i Aarhus kommune. Det vil være en stor fejl at bygge for de få, så mange aarhusianere får ødelagt deres naturoplevelse. Der er så utroligt mange andre steder i kommunen, som ikke har den naturværdi, som området ved Årslev og Brabrand sø har. Vi bør bevare naturen ved Årslev Engsø, som den er, og undgå bebyggelse ved Årslev Engsø fuldstændigt.

Aarhus Kommune og Aarhus by har en passende størrelse. Aarhus har ikke brug for flere indbyggere/boligområder. Aarhus har i stedet brug for, at vi værner og beskytter den sparsomme bynære natur, som vi har tilbage i kommunen. Man kan spørge sig selv: Hvis interesser varetages ved at opføre 4.000 boliger ved Årslev Engsø? Det er ikke naturens, dyrelivets eller aarhusianernes interesser, som varetages ved at belaste og ødelægge den sparsomme bynære natur, som Årslev Engsø er. Naturen og dyrelivet ved Årslev Engsø bør bevares som et af de få bynære naturområder, vi har tilbage i Aarhus Kommune, til glæde for naturen, dyrelivet og aarhusianerne. Naturen og dyrelivet ved Aarhus Engsø skal ikke ødelægges ved at opføre 4.000 boliger klos op ad Årslev Engsø.

Den konstante udvidelse af Aarhus ved kontinuerligt at bygge mere og mere i Aarhus Kommune, såvel i midtbyen som i oplandet, - højere, tættere og med flere bebyggede arealer -, så Aarhus med opland er i konstant vækst, er en fejlagtig politisk beslutning, som ikke er i aarhusianernes interesse. Jyderne har hele Jylland at bosætte sig i. Der er derfor ikke, som det ofte fremføres, et uomgængeligt behov for, at Aarhus konstant skal vokse og fortættes. Aarhus Kommune og Aarhus by har tværtimod en passende størrelse,som det er i aarhusianernes interesse at værne om og bibeholde.

Den skete ekstreme og menneskefjendske fortætning med boligbyggeri, fx på Aarhus Ø, Ceres grunden, Åhusene på Søren Frichs Vej samt Gellerupplanen, med boligbebyggelse og fortætning på City Vest grunden på tegnebrættet som det seneste skud på stammen, varetager ikke aarhusianernes interesser, men derimod alene økonomiske interesser hos de få implicerede projektudviklere/entreprenører/bygherrer/grundejere samt kommunens kortsigtede økonomiske interesser i form af fortjeneste ved grundopkøb/salg samt forøget skattegrundlag.

Det er på tide, at byrådet standser op, og i stedet for at varetage ovennævnte snævre og kortsigtede økonomiske interesser, varetager aarhusianernes, naturens og dyrelivets langsigtede interesser i at bevare vores unikke bynære natur ved Årslev Engsø.

Jeg håber, at helhedsplanen for Årslev aldrig bliver til virkelighed. Jeg ved, at jeg er oppe imod stærke kræfter, da "Money talks". I det mindste er det mit spinkle håb, at der ikke vil blive bebygget nærmest Årslev Engsø, syd for Skibyvej, hvor jeg i stedet foreslår en total fredning med naturgenopretning af området mellem Årslev Engsø og Skibbyvej til glæde for aarhusianerne, dyre- og plantelivet.

Argumentationen fra udviklerne og tilhængernes side om, at byggeri vil kunne højne naturkvaliteten, da en hel del af området p.t. er marker, holder ikke. De eksisterende marker er langt at foretrække fremfor byggeri. Byggeri syd for Skibbyvej vil kun komme ganske få borgere og enkelte lodsejere mv. til gode. Det vil ødelægge natur- og dyrelivet ved Engsøen, navnlig fuglelivet, og skæmme Årslev Engsø for alle andre. Hvis der tillades byggeri syd for Skibbyvej, vil det være attraktivt med udsigt til søen. Men hvis der er udsigt til søen, kan byggeriet også ses fra søen og forandre den oplevelse, det er at gå på stien langs søen og fornemme landskab og dyreliv samt stilheden og roen og oplevelsen af ægte natur.

Bevar i stedet det unikke naturområde ved Årslev Engsø og genopret mere natur i området på de tilstødende marker. Jeg kan tilslutte mig, at potentialerne i dette strategisk vigtige område er meget større end højhuse i 3-4 etager. Højhuse er højhuse, uanset hvor meget højhuse flor omvindes i fine ord om bæredygtighed og fællesskab. Planen går ud på at bygge højhuse i 3-4 etager i naturområdet ved Årslev Engsø. Navnlig højhusene, men også den øvrige bebyggelse, vil skæmme og skade naturen og dyrelivet, navnlig fuglelivet, og naturoplevelsen, når man går tur ved Engsøen for altid for nuværende og for kommende generationer. Det er således utrolig kortsigtet at prioriteter kortsigtet økonomi fremfor langsigtet bynær natur ved Årslev Engsø.

Jeg tilslutter mig nedenstående høringssvar:

Birgit Mølgaard:
"Engene ved Årslev Engsø er en naturperle med et rigt dyre- og planteliv, som er til stor glæde og skønne naturoplevelser for tusindvis af mennesker i alle aldre. Byggeri på engene vil for altid ødelægge den rige natur og mulighederne for skønne naturoplevelser tæt på storbyen."

Jonna Jensen:
" I mange år kæmpede man for at omlægge markerne i engen til sø, det skete og naturen har nydt godt af det. Alt fra tudser til ørne kan opleves der i dag. Og mange oplever det, på solskinsdage er det meste af Århus herude og rundt om søerne, og det er skønt for alle, men området kan virkelig ikke klarer mere. Hverken trafik eller tusindvis flere mennesker. Lad nu det der er tilbage af natur og land være, det er i forvejen klemt inde mellem motorveje, erhvervspark og eksisterende boliger. Gem lidt natur til vores børn og børnebørn her tæt ved Aarhus , så slipper de for at skulle kører til Vestjylland for at møde naturen."

Susanne Madsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Susanne Madsen

Indsendt

20/09/2023 20:47

Sagsnummer

HS8042582

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00