Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Strategisk helhedsplan for Årslev

Byudvikling i Årslev - Den moderne landsby

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Helhedsplanen.


 

Forslag til Strategisk helhedsplan for Årslev omfatter Årslev Landsby og udviklingsområdet vest for landsbyen. Helhedsplanen sætter Aarhus Kommunes strategiske retning for byudviklingen i Årslev gennem en vision for området. Helhedsplanen indeholder strategier, retningslinjer, ønsker og projektnedslag, som alle skal følges op i efterfølgende lokalplaner og kommuneplantillæg for området. Årslev skal være moderne landsby med afsæt i bæredygtighed, landskabsbaseret planlægning og en sammenhængende mobilitet med fokus på bløde trafikanter og kollektiv trafik. Helhedsplanen skal sikre, at vand- og naturinteresser i området respekteres. Teknik og Miljø vurderer, at den strategiske helhedsplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som findes i Natura 2000-området ved Årslev Engsø.

Helhedsplanen samt Natura 2000 væsentlighedsvurdering kan ses på denne side, under "Materialer"

Pressemeddelelse om Årslev, kan ligeledes ses på denne side, under "Materialer"

Byrådsbeslutning

Forslag til strategisk helhedsplan er godkendt på byrådsmødet den 7. juni 2023

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Solveig Munk fra Enhedslisten de Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede en mindretalsudtalelse medsendt:

Helhedsplanens område ligger 200 m fra et af Danmarks internationalt beskyttede, Natura 2000-områder, Årslev Engsø”. Enhedslisten kan ikke acceptere at der etableres by tæt på den fredede Årslev Engsø og i et sårbart natur-, fugle- og drikkevandsområde. Der mangler vurdering af denne sårbarhed i kommunens egen Natura 2000 undersøgelse. Trusler mod bl.a. odderens levesteder bagataliseres. Natur , dyre- , fugleliv og drikkevand skal beskyttes. Der skal udlægges grundvandsparker. Der bør ikke bebygges eller på anden måde byudvikles syd for Skibbyvej ned mod Årslev Engsø. Eksisterende naturområder skal bevares som natur.

Mindretalsudtalelsen kan ses på denne side, under "Materialer".

Afgørelse om ikke pligt til Miljøvurdering samt Habitatkonsekvensvurdering

Ikke pligt til miljøvurdering
I henhold til §8, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Aarhus Kommune truffet afgørelse om, at helhedsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen herfor er, at den strategiske helhedsplan ikke i sig selv medfører indvirkning på miljøet, da planen ikke medfører mulighed for realisering af konkrete projekter. Planen fastlægger alene den strategiske retning for eventuelle kommende kommuneplantillæg og lokalplaner.

Ikke pligt til Habitatskonsekvensvurdering
I henhold til Habitatbekendtgørelsens §6, stk. 4 er der truffet afgørelse om, at Strategisk helhedsplan for Årslev ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af habitater og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 233, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. Det vurderes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arternes yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Som grundlag for denne afgørelse har Aarhus Kommune udarbejdet en Natura 2000 væsentlighedsvurdering, der er vedlagt helhedsplanen som bilag , som belyser planens forventede påvirkning på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området. Helhedsplanens område, ligger med en afstand på 200 m til den del af et Natura 2000 område, der kaldes Årslev Engsø. Området er et af Danmarks internationalt, beskyttede Natura 2000-områder. Hovedprincippet for administrationen af Natura 2000-områderne er, at planer og projekter skal underkastes en foreløbig vurdering, med henblik på at vurdere, om der er risiko for, at de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Høring af berørte parter

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering og at der ikke skal udarbejdes en habitatskonsekvensvurdering har været i ekstern høring hos Miljøministeriet, Vejdirektoratet, Energinet, Aarhus Stift og Fredningsnævnet. Ingen høringsberettigede har haft bemærkninger til, at den Strategiske helhedsplan for Årslev ikke miljøvurderes og at der ikke udarbejdes en habitatskonsekvensvurdering.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål – jævnfør planlovens § 58-62. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over planens hensigtsmæssighed. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retsligt spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage til Planklagenævnet via Klageportalen som du finder via www.naevneneshus.dk hvor du logger på med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen inden 4 uger efter, afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Aarhus Kommunes hjemmeside, senest den d. 27. juli 2023. Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg; nh@naevneneshus.dk

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse på Aarhus Kommunes hjemmeside, senest den 28. december 2023. Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar. Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen. Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside deltag.aarhus.dk

------------

Orienterende borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et orienterende borgermøde om den strategiske helhedsplanen for Årslev.

Mandag den 4. september 2023 kl. 17:00 - 18:30 på Roof Top i Blixens. Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Formålet med mødet er, at du kan blive orienteret om helhedsplanen, og du vil blive informeret om, hvordan du kan indsende et skriftligt høringssvar.

Tilmelding og yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

Vi hører gerne fra dig

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 20. september 2023.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (3)

Høringssvar (119)

Husk at reservere område til naturen

Der er ingen tvivl om, at der skal reserveres områder til bebyggelse, så fremtidens borgere i Aarhus, har et sted at bo. Men det er lige så vigtigt, at der også reserveres områder …

Byudvikling i Årslev / Undgå "Botanisk Have"-trafik = biodiversitet, natur er regenererende, klimaudfordring

Kære Århus Kommune, Teknik og miljø. Undgå at få ”Botanisk Have”-trafik ved Årslev Engsø hvis: Byudviklingen i Årslev, ”Den Moderne Landsby” gennemføres. Det vil få katastrofal…

Opbakning til helhedsplanen med bebyggelse syd for Skibbyvej

Som beboer syd for Skibbyvej har jeg fulgt med i debatten med stor interesse. Til tider har jeg været forundret over, hvad der er blevet skrevet i medierne, synes journalisterne ti…

Hørringssvar. vedr. Stamveje

Det er vigtigt at vi bibeholder skibbyvej som den er i dag, da den er en del af det gamle Årslev. nye stamveje skal kun have udkørsel til Silkeborgvej ! og ikke til Skibbyvej, da …

Dejligt at kommunen vil forene byliv og natur

Vi følger nøje med i den imponerende helhedsplan for området omkring Årslev. Der synes dog at være en vis modstand imod ideen om at opføre bygninger syd for Skibbyvej, hvilket vi d…

Natur er grundlaget for vores eksistens

Det bør slet ikke være tilladt at konvertere natur eller marker til nye boliger. Vi har overtrådt seks af de ni planetære grænser - bl.a. grænsen for jordomlægning og grænsen for C…

Fuldstændigt vanvittigt at bygge nyt

Det bør slet ikke være tilladt at konvertere natur eller marker til nye boliger. Vi har overtrådt seks af de ni planetære grænser - bl.a. grænsen for jordomlægning og grænsen for C…

Vi skal have MERE natur - ikke mindre...

Det bør slet ikke være tilladt at konvertere natur eller marker til nye boliger. Vi har overtrådt seks af de ni planetære grænser - bl.a. grænsen for jordomlægning og grænsen for C…

Kommunens og politikernes engagement skal være mindst lige så stort som ambitionerne og drømmene i helhedsplanen

Årslev er en lille landsby med en lang historie bag sig og med en spændende og stor fremtid foran sig. Det forpligter - og kræver viden og ansvar. Mit håb er, at Årslev kan bliv…

Eksisterende bygningsmasse Skibbyvej

Det er værd at notere sig, at der allerede i dag er bebygget syd for Skibbyvej i stort set hele dens udstrækning indenfor helhedsplanen, samt at de åbne arealer umiddelbart syd for…

Bevar naturen og dyrelivet ved Årslev Engsø - Byg ikke, og slet ikke højhuse!

Bevar naturen og dyrelivet ved Årslev Engsø - Byg ikke, og slet ikke højhuse! Helhedsplanens område ligger 200 m fra et af Danmarks internationalt beskyttede, Natura 2000-områd…

Høringssvar - Strategisk helhedsplan for Årslev

Det er positivt, at der sker en byudvikling i Årslev nord for Skibbyvej. Derimod mener jeg ikke, at der skal bygges syd for Skibbyvej ned mod Engsøen. Vi er mange lodsejere der …

Friholdelse af åbne arealer syd for Skibbyvej for byggeri

Af hensyn til de landskabelige værdier bør byggefelterne syd for Skibbyvej ikke udvides ud over den eksisterende bebyggelse og holdes lav (max. 2 etager). Dvs. nuværende marker og …

Endelig en mulighed for at bo naturskønt tæt på Århus..

Endelig en mulighed for at bo naturskønt tæt på Århus.. Vi følger med i den fine helhedsplan for området ved Årslev. Vi fornemmer dog en smule modstand imod byggeri syd for Ski…

Bebyggelsen syd for Skibbyvej skaber harmoni og helhed

Den nuværende helhedsplan lægger op til lave aftrappende bebyggelse som vil gøre at såvel beboere nord som syd for Skibbyvej kan nyde de landskabsmæssige værdier som området rummer…

Visionær og rettidig udvikling af Aahus og omegn

Vi som grundejere af Skibbyvej 35 ser meget positivt på den plan som Aarhus kommune lægger frem til høring. Vi ser og mærker alle den positive befolkningsudvikling i Aarhus og de o…

Undgå faseopdelingen i helhedsplanen

Vi ser den foreslåede faseopdeling i helhedsplanen som en stopklods for den samlede naturgenopretning og adgang til arealerne syd for Skibbyvej. Ved at betragte arealerne syd fo…

Inddragelse af arealerne syd for Skibbyvej

Vi ser planerne for at skabe en ny og moderne landsby i Årslev som både ambitiøse og visionære og hilser den foreslåede helhedsplan velkommen. Vi synes det at inddrage arealerne…

Opbakning til bebyggelse syd for Skibbyvej.

Hermed fremsendes bemærkninger til helhedsplanen. Jeg bakker fuldt ud op om de fremsatte planer og ser helhedsplanen, som en fantastisk mulighed for at skabe en spændende ny bydel …

Super spændende projekt for Aarhus

Beskrivelsen af udviklingen i Årslev er super god for Aarhus. Vi har brug for ambitiøse projekter, der er af høj kvalitet i både boliger og omgivelser. Årlsev projeket har potentia…

Vedr. Strategisk helhedsplan for Aarslev

Mere natur til Årslev Opløftende at læse at Aarhus Kommune lægger op til mere natur og fællesskab i den nye bydel. Naturen kan netop bruges til fællesskaberne. Man kan lege i de…

Høringssvar – Strategisk helhedsplan for Årslev

Høringssvar på vegne af Aarslevgaard A/S til Aarhus Kommunes Strategisk helhedsplan for Årslev 2023, Udarbejdet af SLETH Arkitekter.

Høringssvar vedr. Landsbyen Årslev

Som grundejer i kanten af Landsbyen Årslev, vil vi gerne anerkende det store arbejde Aarhus Kommune har lagt i planens udvikling – og i ambitionerne for også at skabe et løft i den…

Høringssvar vedr. ”Byudvikling i Årslev” Forslag til strategisk helhedsplan juni 2023.

Se vedhæftede.

Høringssvar fra Tækker Group

Vores høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Tænk strategisk i en strategisk helhedsplan!

Forslaget udviser den sædvanlige foragt for klima i dens blank afvisning af mulige miljø konsekvenser. I disse klima opmærksomme tider, finder jeg dette i sig selv stærkt betænkeli…

Min holdning vedr "Forslaget til strategisk helhedsplan for byudviklingen i Årslev - Den Moderne Landsby"

Jeg har nøje gennemgået dokumentet ”forslaget til strategisk helhedsplan for byudviklingen i Årslev - Den Moderne Landsby” og vil gerne udtrykke min positive holdning til planen. …

Strategisk helhedsplan for Årslev

Jeg ønsker hermed at afgive en høringssvar vedrørende et evt. industriel område tæt ved motorvejen. Jeg finder det nødvendigt at fremhæve de potentielle fordele, som et sådant områ…

Kæmpe opbakning fra mit netværk vedr. "Helhedsplan for Årslev"

Jeg vil gerne takke Rådmandens, Nicolaj Bang, forord for at dele sine visioner for udviklingen af Årslev. Det er inspirerende at se, hvordan Rådmanden ønsker at bevare og bygge vid…

Høringssvar

Engøområdet er godt og kan blive endnu bedre Det er virkelig dejligt at læse, at både kommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Brabrand-Årslev Fællesråd har fokus på, hvorda…

Høringssvar - Årslev

Selvforsyning og fællesskab, ja tak Jeg er glad for se, at kommunen lægger op til at Årslev skal være et boligområde, hvor man bruger naturen og landskabet. I planen skriver de: …

Salg af grunde ved Årslev Engsø

Fællesrådets høringssvar giver muligheder. Det er positivt at se, at Brabrand-Årslev Fællesråd gennemgår helhedsplanen så grundigt. Jeg bakker op om deres perspektiver, og syne…

Aarslev Engsø og den Omkringliggende Natur

Jeg har boet i Aarhus hele mit liv, og søen, og det miljø hvori den ligger, betyder enormt meget for den glæde jeg har ved at bo i byen. Adgangen til den slags natur skal bevares o…

Fra sprøjtegift til bæredygtig bydel

Dette er en unik mulighed som selvfølgelig skal udnyttes på ansvarlig vis. En mulighed for at få adgang til naturen - Lige nu er det meste af det foreslåede område private marker …

Bekymringer vedrørende den strategiske helhedsplan for Årslev

Jeg bifalder den prioritering, der er givet til naturen, støjreduktionen, skolefaciliteterne og institutionerne i "Strategisk helhedsplan for Årslev". Dette er klare skridt i den r…

MTB i lokalområdet.

Som aktiv mountainbike kører glæder det mig at læse Brabrand fællesråd forslag om en opdeling der vil give et langt større fredet område langs Årslev engsø Vi har brug for mere of…

Bebyggelse syd for Skibbyvej

Som bruger af området omkring Årslev Engsø, har jeg læst helhedsplanen for Årslev, og selv om jeg støtter en helhedsplan for Årslev, er jeg dybt bekymret over den øgede bebyggelse …

Offentlig adgang

Er folk ikke klar over, at der ikke er offentlig adgang til den ”natur” der gentagne gange referes til ? Det er privat ejede produktionsmarker, som tværtimod belaster naturen. I øv…

Værn om Årslev Engsøs natur

Jeg bor i Årslev med min familie. Årslev er et dejligt område, hvor vi holder af at leve og bo, og vi sætter især pris på nærheden til naturen omkring Årslev Engsø. Det er på gåtur…

Vedr. Byggeriet ved Skibbyvej

Med afsæt i manglende overblik fra helhedsplaner i kbh. vil jeg opfordre til at kende til bebyggelsen syd for skibbyvej. Det er ikke sjovt at blive lovet kig ud over søen, direkte …

Byggeri ved Årslev og Brabrand, for at fremme byens udvikling!

Kan man betragte følgende som mere fagligt end når baggrundsbefolkningen kopier det samme usande citat omkring ”naturen” ( Som er privat ejede produktions marker som belaster natur…

Helhedsplan for Årslev

Jeg føler mig tryg ved at Århus Byråd kan skelne fakta fra fake news. Natur med offentlig adgang vs. Realiteten – nemlig private produktionsmarker, samt en forfalden bygningsmasse.

Høringssvar - Strategisk helhedsplan for Årslev

Det interessante er måske snarere, hvor langt mod syd og hvordan man kan bygge, uden at forringe (men i stedet forbedre?) de eksisterende forhold på ådalens nordlige skråninger.

Bevar naturen - byg ikke huse

Jeg tilslutter mig de mange høringssvar, der taler imod bebyggelse. Naturen i det område kommer mange til gode og er noget vi bør værne om. Det ville være en stor fejl at bygge for…

Godt med alternativer til midtbyudviklingen

Det er positivt at læse, at planen handler så meget om natur og bæredygtighed - og om at det skal være et godt område at bo i for os, der elsker naturen og gerne vil bruge den. Års…

Bevar naturværdierne ved Årslev Engsø – undgå ny bebyggelse syd for Skibbyvej

Helhedsplanen for byudvikling ved Årslev indeholder spændende tanker om bl.a. bæredygtig byudvikling. Der er ingen tvivl om, at arkitekter og andre interessenter, der er med i arbe…

Undgå byggeri syd for skibbyvej

Jeg har et stærkt ønske om, at der ikke kommer bebyggelse syd for Skibbyvej, da jeg synes det er vigtigt at beholde den smule natur vi har tilbage i Årslev og Brabrand.

Ønske om at bevare naturen ved Årslev Engsø

Jeg kan ved anlæggelsen af den nye bydel i Årslev være meget bekymret for, hvordan det skal påvirke området omkring Årslev Engsø. Vi har ved Årslev Engsø et stykke dejligt natur…

Årslev helhedsplan

Som borger i Brabrand og i Århus Kommune vil jeg gerne opfordre til at der i byudviklingen tages hensyn til den allerede eksisterende natur, biodiversitet og dyreliv. Området omk…

Aarslev Engsø

Den oprindelige udmelding var, at der ikke skulle bygges syd for Skibbyvej. Gør man pludselig det, ødelægges et enestående Natura 2000-område, som er et stort rekreativt område og …

lokalplan for Årslev Engsø

Jeg vil gerne tilslutte mig mindretalsudtalelsen fra enhedslisten de Rød-Grønne. Der er blevet bygget mange boliger i Aarhus, og derfor bør der ikke gives tilladelse til at bebygg…

Strategisk helhedsplan for Årslev

Som beboer syd for Skibbyvej læste vi med interesse Kim Bisgårds indlæg i Vores Brabrand den 18. August 2023. Vi finder Kims forslag til en plan for området pragmatisk og som en wi…

Mere natur i Aarhus kommune

Som aarhusianer er det trist, at se et af de få områder vi har med 'fri/vild' natur indskrænkes for huse kan bygges. Vi skal have mere natur - ikke mindre natur - i Aarhus kommune…

Mere offentligt natur

Jeg har læst Brabrand fællesråd forslag, som jeg syntes virker spændende. Alle tiltag som kan give mere offentlig natur skal støttes.

Byudviklingen i Årslev

Jeg støtter op om Brabrand Fællesråd og Danmarks Naturfredningsforenings forslag for området - det vil uden tvivl sikre naturen omkring Årslev Engsø. Jeg går også ind for, at ar…

Byudviklingen i Aarslev

Jeg støtter op om Brabrand Fællesråd og Danmarks Naturfredningsforenings forslag for området. Forslaget vil sikre naturen omkring Årslev Engsø. Jeg støtter også op om udvikli…

Årslev engsø

Selvfølgelig skal der ikke bygges med til søen , hvorfor skal alt den natur vi har plastret til med byggerier, vi har sådan en unik natur som vi bør bevare. Der kan bygges nord fo…

Fra midt byen til moderne landsby.

Jeg bakker op omkring Danmarks naturfredning forening og Brabrand fællesråd der har en god helhedsplan for en moderne landsby med respekt og fokus på naturen i området Vigtigt …

Prioritér naturen

Udviklingsplaner og nye boligområder skyder frem i Aarhus. Mange gange giver udviklingen mening og behovet for flere boliger kræver handling. Behovet er dog dalet da antallet af ny…

Super godt at se andet end etagebyggeri

Årslev kan virkelig blive et attraktivt område for os, der kan lide et aktivt udendørsliv. Jeg har set et projekt, der hedder “Havgaarden” i høringsportalen, som viser billeder …

Høringssvar til strategisk helhedsplan for Årslev:

Høringssvar til strategisk helhedsplan for Årslev: I forbindelse med helhedsplanens indhold omkring eventuelt kommende byggeri syd for Skibbyvej, har vi følgende bemærkninger: …

Modstand mod Strategisk helhedsplan for Årslev

Jeg skriver i min kapacitet af by- og landskabsforsker, for at gøre min modstand mod Strategisk helhedsplan for Årslev á 2023, gældende. Årslev Engsø er et uvurderligt naturområ…

Bebyggelse skal ikke ske syd for Skibbyvej i et så vigtig natur område

På trods af flere 1000 ledige boliger i Aarhus kommune kommer vi nok desværre ikke udenom flere i Årslev heller. Men at ligger dem syd for Skibby vej og så tæt på et natura2000 o…

Mere varieret plante og dyreliv

Jeg støtter op omkring Danmarks naturfredning forening og Brabrand fællesråd der vil sikre mere, bedre og offentligt natur omkring Årslev Engsø. Udvikling af arealet syd for Ski…

helhedsplan for Årslev - Skibbyvej

Kære Århus kommune Som flittig motionscyklist i Århus, både på landevej, men også i skov på mountain bike og gravel cykel, har jeg med glæde læst Brabrand fællesråd høringssvar o…

Mere natur

Jeg støtter op om forslaget for området fra Brabrand Fællesråd og Danmarks naturfredningsforenings. En god helhedsplan med naturen i centrum.

Virkelig god idé!

Idéen med at lave bofællesskaber i moderne bondegårde i og med respekt for naturen i Årslev virker som en sindssygt god idé! Og som et forfriskende alternativt til alle de lejlighe…

Godt projekt for Årslev og Aarhus

Jeg har set høringssvaret, der handler om projektet på Havgaarden. Jeg bor ikke i lokalområdet i dag, men et projekt som dette, ville helt sikkert gøre at jeg kunne være interesser…

Byudviklingen i Aarslev

Dansk Naturfredningsforenings forslag lyder fornuftigt. Vi kommer nok ikke uden om mere bebyggelse i Aarslev. Forslag om byggeri der tager hensyn til omgivelserne og at naturen gør…

Strategisk Helhedsplan Aarslev

Høringsvar vedrørende Strategisk helhedsplan for Årslev. På vegne af beboerne Årslev Markvej 55, Årslev skal undertegnede hermed afgive følgende høringssvar. Vi finder de…

Årslev "landsby" 😜

På borgermødet 4/9 blev vi opfordret til at rose helhedsplanen (altså - også rose!). Lad mig så begynde med at sige at der er mange dejlige sætninger og ord i planen. Skønne mange …

Ja tak til mere natur omkring Årslev Engsø

Ja tak til mere natur omkring Årslev Engsø Med naturens genoprettelse som overskrift, bør man udvikle området omkring Årslev Engsø, så det fremadrettet kan benyttes af århusiane…

Landsbyliv og rigere natur

Som flittig bruger af området omkring Årslev Engsø støtter jeg Brabrand Fællesråd og Danmarks naturfredningsforenings forslag for området. Byggelinjen Syd for Skibbyvej bør være…

Fornuftig helhedsplan

Den helhedsplan der i længere tid har været under udvikling, er en af grundende til at vi gerne vil bo i Årslev. Vi sætter pris på at der er afsat god plads til grønne arealer, o…

Årslev Engsø

Jeg synes det er et godt forslag fra Brandbrand Fællesråd og vil gerne støttet det forslag. Vi går ofte tur eller cykler i området og synes den foreslåede løsning er god

Mere, bedre og offentlig natur omkring engsøen

Jeg støtter om omkring danmark naturfredning forening og Brabrand fællesråd der vil sikre Mere, bedre og offentligt natur omkring engsøen

Udvidelsen af landsbyen Års

Det er meget svært for mig at formulerer et præcis høringssvar ud fra hvad vi har kunnet få at vide ved projektudvikleren. Byplanlæggeren vil ikke fremlægge en mere konkret byplan …

giv naturen en chance

Kære århus kommune Hermed nyt høringssvar som ligger meget i tråd med mit første som jeg lagde op i forbindelse med den første høring. Som lodsejer (på Skibbyvej nr 23) har j…

Brabrand

Som flittig bruger af området omkring Årslev Engsø støtter jeg omkring Brabrand fælles råd og Danmarks naturfrednings forenings forslag. Som byboer er det fantastisk at kunne ta…

Bevarelse af Årslev Engsø

Jeg vil meget gerne støtte op om dansk naturfredningsforening og fællesrådet i deres bestræbelser på at bevare engsøen, som den er i dag.

Årslev engsø kan blive til Årslev mose...

Der er naturligvis mange holdninger til en evt. tilladelse til byggeri syd for Skibbyvej. Men idag er uden tvivl et rekreativt område, hvor der er et rigt dyreliv. Om sommeren er…

Høringssvar til helhedsplanen for Årslev

Som forholdsvist nytilflyttede til Årslev ved vi, at Årslev er en perle i Aarhus Kommune. Her er tæt til infrastruktur og fantastisk natur lige om hjørnet. Vi ser frem til nye m…

Smilet er ved at stivne i Smilets By

Aarhus har begået/begår et byggeboom ude af dimensioner. Der er 10.000 ledige boliger i Aarhus Kommune og jeg synes der mangler en evaluering af dette inden der påtænkes at opføre …

Høringssvar til helhedsplanen for Årslev

Der er i dag 4 stier med adgang mellem Skibbyvej og stien ved Årslev Engsø. Der er ikke brug for flere stier, men for at kommunen sikrer, at de eksisterende stier ikke bliver spærr…

Bevar naturen i Natura 2000 område

Ligesom situationen med multihallen i Stavtrup er her endnu et eksempel på, at Aarhus Kommune ikke prioriterer naturbevarelse. Danmark skal have 20 procent natur inden 2030. I dag …

Havgaarden // natur & fællesskab

I vedhæftede dokument findes vores høringssvar.

BAAF-forslag: Mere og rigere natur - nord for Årslev Engsø-stien

Brabrand-Årslev Fællesråd kommer her bl.a. med forslag til, hvordan man kan begrænse byggeriet syd for Skibbyvej og samtidig skabe mere og rigere natur ved Engsø-området. Vi under…

Trafikale problemer

Helhedsplanen for Årslev bør også inkludere en strategi for at adressere de aktuelle og fremtidige trafikale udfordringer, som Brabrand/Årslev-området i øjeblikket oplever. En grun…

Mobilitet og forbindelser

Overordnet er der rigtig mange gode tanker i den nye helhedsplan for Årslev. Ideen om et samspil mellem bebyggelse og natur giver løfter om en bydel, hvor det er godt at bo og l…

Nej til bebyggelse, ja til natur

Selvfølglig skal der ikke bebygges syd for Skibby. Årslev engsø bl.a. etableret af naturhensyn - til glæde for både dyreliv, fauna mv, men også for os borgere. At bygge der vil …

Nej tak til bebyggelse ved Årslev Engsø

Aarhus kommune bryster sig af at være en grøn kommune med grønne visioner. Så vis os det! Som borger i Aarhus er det smerteligt gang på gang at se, at naturen lider pga. af ambit…

Byggeri ved Årslev Engsø

Den ene undersøgelse efter den anden viser hvor vigtig ro og natur er for os mennesker. Vi har i dag en perle i Årslev engsø, og den benyttes af særdeles mange mennesker hver dag t…

Bebyggelse ved Aarslev engsø

Naturen er i fare!!! Jeg vil på det kraftigste fraråde byrådet at give tilladelse til byggeri så tæt på naturområdet ved Aarslev engsø, beskyttelsen af natur, dyr og åndehuller …

Vi skal ikke ødelægge natur for at bygge flere boliger

De ubebyggede områderne omkring Årslev Engsø er en forudsætning for naturområdets kvalitet. Når området først er ødelagt af boliger, kan det aldrig blive natur igen. Derfor: Drop p…

INGEN byggeri ved Årslev Engsø

Som indfødt aarhusianer ønsker jeg meget at bevare den smukke natur der heldigvis stadig findes omkring Aarhus. Derfor: INGEN byggeri ved Årslev Engsø. Tak!

Bevar naturen ved Årslev engsø

Det vil være umådeligt trist hvis der bygges som foreslået syd for Skibbyvej. De åndehuller som vi har i vores bydel bør bevares. Man bør kigge på hvorledes natur og biodiversitet …

Udbyggelse ved Årslev - syd for Skibbyvej

Jeg er meget imod bebyggelsesplaner ved Skibbyvej og ned mod Årslev Engsø 1. Det er et naturskønt område, som Kommunen burde sætte en ære i at bevare og ikke ødelægge med bebyggel…

Helhedsplan for Årslev

Det undre mig at man vil ødelægge naturen rundt om Årslev engsø, der lever mang dyr, fugle og insekter som nu mister deres levested. Jeg synes det er et STORT minus for naturen og …

Stop bebyggelse ved naturområde

Pas bedre på den smule biodiversitet og natur vi har tilbage! At tilføre 4000 flere beboere til området ved Årslev vil forringe naturområdet samt de trafikale forhold betragteligt.…

Modstand mod forslaget om bebyggelse i Årslev

Vi mener ikke at der bør bygges på arealet mellem Skibbyvej og Årslev engsø Engsøen og dens naturskønne områder er for alle, og ikke kun for de få rige der har råd til at købe de…

Helhedsplan for Årslev

Som barnefødt, med familien stadig bosat, på modsatte side af engen, senere Årslev engsø, undre jeg mig over mere byggeri mod søen. I mange år kæmpede man for at omlægge markern…

boligbyggeri på arealerne syd for Skibbyvej ned mod Årslev Engsø

Der er boliger nok i Brabrand og omegn, men naturen i dette område er en dejlig oase hvor dyr, planter og insekter får et frirum. Det er et yndet sted at gå tur og se naturen udfol…

Strategisk helhedsplan for Årslev - Naturen

Begræns det planlagte byggeri meget kraftigt. Der er kommet nye arter til området siden Årslev Engsø blev genskabt. Mange dyr vil fortrække fra området igen - i første omgang på…

Unødvendig og skadelig byudvikling i Årslev

Denne plan om en "moderne landsby" I Årslev er fuldstændig unødvendig og vil hverken være et attraktivt sted at bo eller gøre noget godt for trafikken, miljøet eller Aarhus generel…

Udvidelse af bebyggelse ved Skibbyvej

Årslev Engsø blev dannet for mange år siden og det er et fantastisk naturområde med masser af fugle og dyreliv. Dette sætter vi meget stor pris på og var en af årsagerne til at vi …

Bebyggelse ved Årslev

Tænk på naturen og durelivet. Det gør I ikke ved at bygge der.

Helhedsplan for Årslev

Jeg er imod byggeri ved Årslev enge da det er forfærdeligt synd at ødelægge den smukke natur omkring engsøen, og det vil belaste området med al for meget trafik. Selvom jeg bor v…

Trafik og Natur

Jeg har boet i Brabrand en del år og elsker vores natur i området. Den er ganske sparsom her i Århus Vest, og det er derfor med sorg, jeg har fulgt med i planerne om bebyggelse syd…

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Hermed høringssvar fra DN Aarhus, hvori vi peger på forhold som skal iagttages ifm. byudvikling i området, samt muligheden for at styrke natur og biodiversitet i ådalen.

Årslev Engsø

Høringssvar – Byudvikling i Årslev Årslevs vigtigste kvalitet er og bliver naturen – og særligt naturen ved Årslev Engsø. Der er er skabt et helt unikt naturområde med dannelsen…

Aarslev Engsø

Bevar nu de naturområder vi har omkring Brabrand og Aarslev Engsø.

Plan for Årslev

Det er dårligt for natur og miljø, biodiversiteten bliver hårdt ramt af alle de veje som allerede nu krydser på kryds og tværs af landskabet. Det duer simpelthen ikke, med flere st…

Fejl i høringsmateriale vedr. matrikel 7af, ved Årslev engsø

Der fremgår, af kortet i hørimgsmaterialet, to stier på min matrikel 7af. Det er en fejl, da disse to stier ligger på min private grund, som jeg betaler ejendomskat af. Derfor kan …

Bevar naturen ved Årslev Engsø

Finder det yderst beklageligt at Århus kommune vil bygge nye boliger så tæt ved søen. Bevar de få naturområder vi har.

Vi har kun den natur, vi har

Jeg synes, at Aarhus Kommune generelt skal tænke mere på naturen. Den kommer ikke tilbage og får ikke gunstigere vilkår ved at der bygges nyt hvor der allerede er fungerende økosys…

Helhedsplan for Årslev

Helhedsplanen lægger op til en firdobling af indbyggertallet i Årslev i et område, der ligger 200 meter fra et Natura 2000- område. Engsøen er et uvurderligt økologisk rum, hvor dy…

Byggeri ved Årslev Engsø

Jeg finder det yderst beklageligt at Aarhus kommune påtænker byggeri i området mellem Skibbyvej og Engsøen, der er bosted for utallige stand og trækfugle, dyrevildt, oddere, havørn…

Høringssvar

Det er Aarhus Stifts opgave, i henhold til den kirkelige lovgivning, at varetage et tilsyn samt sikre en beskyttelse af kirkens nærmeste omgivelser mod skæmmende bebyggelse og lign…

Engene ved Årslev Engsø

Engene ved Årslev Engsø er en naturperle med et rigt dyre- og planteliv, som er til stor glæde og skønne naturoplevelser for tusindvis af mennesker i alle aldre. Byggeri på engene…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00