Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs - udvikling og afvikling

Jeg vil opfordre til at Kommunen ser på helheden i det naturskønne område omkring Studstrup og laver planløsninger med elementer af både afvikling og udvikling.

For det første:
Området ved Studstrup og Vosnæs har i de sidste 50-60 år været "vært" for energi-anlægget Studstrup-værket. Et massivt industrianlæg, en mega-stor øje-bæ, som fortsætter med at have kollossal negativ visuel påvirkning på hele Kaløvig og som kun delvist er i drift (!).
Anlægget har de sidste 50-60 år komplet ødelagt udsigten fra den bakketop, hvor Løgten/Skødstrup ligger. Før kommunen begynder at tilføje nye energi-anlæg i området ved Kaløvig, med endnu mere negativ visuel påvirkning, bør Kommunen se på om der kan og bør ryddes op i alt det eksisterende.
Studstrupværket har over tiden bestået af 4 kraftværkblokke, som er etableret på forskellige tidspunkter. De to ældste blokke er for længst ophørt med at producere strøm på på kul og olie. Kedelhuset fra blok 1 er revet ned for mange år siden, ligesom to skorstene er væk. Men resten af de kæmpestore blokke 1 og 2 står stadig (!), herunder turbinehallen (!), den aflange nederste bygning, selvom de to blokke ikke har produceret noget de sidste (mindst) 25 år.
De to yngste / største blokke kan stadig køre. Men det er kun blok 3 der fortsat producerer strøm og varme. Blok 3 kan fyre med biomasse. Blok 4 fyres med kul og fungerer derfor kun som back-up. De sidste mange år har blok 4 næsten ikke kørt med den består. Varmeproduktionen fra Studstrup skal med tiden delvist erstattes af geotermisk varme, så det er tid til at se på fremtiden for det massive anlæg.
Hele molevitten er bygget på en halvø ud i Kaløvig, som blev etableret for at opbevare kul og olie i store mængder. Kan den smukke kystlinie gen-etableres?
Det samme gælder områdets højspændingsledninger, som heller ikke pynter i landskabet. Kan nogle af dem undværes?
DERFOR: Kommunen bør ikke etablere flere industrianlæg i vores smukke landskab, før der er lavet en afviklingsplan og der er ryddet op i alt det gamle.

For det andet:
Få nu gjort op med ideen om, solceller meningsfuldt kan etableres ved at tage den bedste landbrugsjord ud af produktion. Østjylland og vores område har noget af det bedste landbrugsjord i landet. Det er en komplet vanvittig idé og der findes bedre løsninger. Industri- og storforbrugerne står for en meget stor del af elforbruget og derfor giver det god mening at etablere solceller der hvor forbruget er, f.eks. ved at lægge solceller på alle større kontor- og industribygninger. Der findes enorme uudnyttede arealer på bygningstage - også i 8541. Transport-sektoren vil i fremtiden stå for en voksende del af forbruget. Derfor giver det også mening at tænke produktion og forbrug sammen der, bl.a. ved at etablere solceller langs de danske motorveje. Mange steder kan solceller tænkes samme med støjværn, som alligevel er etableret eller skal etableres. Der findes gode løsninger og eksempelvis vil distancen langs Djurslandmotorvejen, hele vejen fra Løgten og til Lisbjerg egne sig fortrinligt til formålet. Hele distancen vender mod syd og på lange strækninger er der allerede problemer med støj fra motor-vejen, som skal løses alligevel.
Solcelleparker på god landbrugsjord ville betyder at produktion af fødevarer må afvikles og / eller flyttes andre steder hen, og når man regner efter, er netto-klima-effekten af den løsning derfor langt værre, end når man kigger på solcellerne isoleret.
Desuden vil udtagelsen af den bedste jord til energiformål senere gøre det vanskeligt / dyrere for landbrug og samfund at tage klimabelastende lavbundsjorde ud af drift.
DERFOR: Få nu set på alternativerne til at bruge god landbrugsjord til solcelle-parker. Udviklingen i vores område skal ikke drives af, at investorer kan tjene kort-sigtede penge på løsninger, som i realiteten ikke er egnede til at løse vores klima-udfordringer.

For det tredje:
De tænkte placeringer af vindmøller og solceller ligger i kystnærheds-zonen. Aarhus Kommune bør ikke gå forrest i at afvikle beskyttelsen af kystnære områder. Tværtimod bør Aarhus Kommune være foregangskommune i at fastholde beskyttelsen.

For det fjerde:
Vindmøller placeres nu en gang bedst der hvor vinden blæser mest. Det kan virkelig undre, at en placering ved Vosnæs giver mening. Vosnæs ligger lavt i landskabet.
Når man tænker på hvor store naboprotester det giver på grund af de visuelle effekter, når vindmøller tænkes placeret på havet, så giver en placering på land, midt i smuk natur, tæt på bebyggede områder, slet ingen mening. Protester over de visuelle effekter er langt mere berettiget her.
DERFOR: Få nu set på alternativerne. Udviklingen i vores område skal ikke drives af, at investorer kan tjene kort-sigtede penge på løsninger, som i realiteten ikke er egnede til at løse vores klima-udfordringer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mogens Petersen

Indsendt

26/08/2023 12:15

Sagsnummer

HS0807342

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00