Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt

Høringssvar vedrørende vedvarende energi i Aarhus

Jeg er bekymret for hvorvidt den fremlagte Temaplan er langsigtet og gennemtænkt

Det er med meget stor glæde at jeg kan konstatere, at der i Aarhus Kommune fortsat er fokus på udfasning af fossile brændsler. Dette er så absolut nødvendigt for at sikre vores egen og de næste generationers fremtid. Jeg er stor tilhænger af den grønne omstilling og i forlængelse heraf ligeledes opstilling af vindmøller og solceller og jeg er helt med på, at vi alle må påtage os vores del af opgaven, før at den kan lykkes og ønsker ikke at være ”not in my backyard”. Stor ros til ledelsen i Aarhus Kommune for at sætte handling bagved ordene.

Jeg er dog noget bekymret over, hvorvidt den fremlagte Temaplan er langsigtet og gennemtænkt.

Jeg vil udelukkende fokusere på området omkring Studstrup/Skødstrup, da det er i dette område jeg færdes.

Møllerne: Jeg er bekymret for den reelle businesscase/winrate for borgerne vedrørende møllerne. Hvem er den reelle vinder i projektet. Er det godsejeren på Vosnæs der modtager store tilskud? er det Aarhus Kommune der kan ”brande” sig på at være grøn ? eller vil vindmøllerne reelt rent faktisk producere så mange KWH at det batter noget i forhold til eksempelvis at investere i yderligere havvindmøller (evt. en udvidelse af allerede opsatte havvindmølleparker). Umiddelbart vil de 3 møller tilsammen producere samme KWH som én standard havvindmølle. Med den oplyste placering vil vindmøllerne ydermere ligge i ”vindskygge” for vestenvinden. Det er klart min opfattelse, at det er meget sjældent, at området hvor møllerne potentielt skal placeres, får ret meget vind. Har Kommunen undersøgt dette samt lavet beregninger på ”vindskygge”, dominante vindretninger mv. ? Ydermere er det klart min opfattelse at alle ”eksperterne” indenfor vindenergi, er af den opfattelse, at hav vind er fremtiden og at vindmøller på land udfases da de simpelthen ikke er effektive nok. Dette bekræftes endvidere af udmeldinger fra de store vindmølleproducenter.
Foruden ovenstående er jeg meget bekymret for naturen og biodiversiteten i området. Der findes et rigt dyreliv på Vosnæs med både gæs, rådyr, havørne, ænder – herunder gravænder mv. Ydermere findes der en gammel gravhøj som senest blev tilset af Moesgård Museum i 2016. Skødstrup og området omkring Skødstrup vokser eksplosivt (blandt andet har Skødstrup Danmarks største folkeskole). Mange af disse borgere (børn såvel som voksne) frekventerer området omkring Vosnæs jævnligt og anvender dette rekreativt. Ligeledes gør det sig gældende for området mod Løgten bugt samt for lejerne af husene/lejlighederne ved Vosnæs gods.
Jeg er bekymret for at opstilling af de planlagte møller udelukkende vil give en branding værdi for Aarhus og en godsejer en god økonomi. Foruden dette er min frygt, at de vil være ineffektive og skade naturen samt ødelægge et af Århus´ få tilbageværende bynære og rekreative områder uden bebyggelse.

Solcelleparken: Jeg har for nylig set den konkrete placering af den påtænkte solcellepark (altså midt mellem Skødstrup og Studstrup lige foran Lauritshøj), da denne ikke var en del af det udsendte materiale, men udelukkende blev sendt til de matrikler der ligger i nærheden af placeringen. Umiddelbart var min første tanke, at der må være tale om en fejl. Når man kender området virker det fuldstændig forkert at placere en solcellepark midt mellem Studstrup og Skødstrup, nede i en lavning og i et område som er bynært og i konstant vækst, ligesom området huser såvel hare, som råvildt og ænder. Min største bekymring omkring placeringen er at solcelleparken ender med at være placeret midt i et tidl. rekreativt området omkranset af bebyggelse. Har Kommune overvejet at der måske en dag vil komme boliger på de omkringliggende marken, samt overvejet hvorledes man ønsker at området ser ud om 10 år ? En industripark med 3 meter høje solceller hører efter min mening hverken visuelt, rekreativt eller målt på effekt sammen med området. En sådan park bør placeres langs motorveje eller i et allerede eksisterende industrikvarter.

Generelt:
På baggrund af ovenstående er jeg nødt til at stille mig selv følgende spørgsmål: ”Hvorfor opsættes der ikke solceller langs motorvejen og hvorfor investerer Aarhus Kommune ikke i allerede eksisterende havvindmølleparker samt de nyeste og mest effektive former for vedvarende energi (store havvindmøller) Jeg bliver bekymret for om Temaplanen udelukkende er foranlediget af den kendsgerning, at Aarhus Kommune har forpligtet sig til at opsætte en vis mængde vedvarende energi og derved er presset til at tage kortsigtede og ugennemtænkte beslutninger, hvis dette er tilfældet bør presset i stedet rettes mod at få ændret på lovgivningen. Der er i materialet fremsat bemærkning vedrørende Studstrupværket og at dette jo allerede befinder sig i området (som om at dette skulle være en formildende omstændighed). Jeg må på det kraftigste tage afstand fra en sådan analogi der både virker usaglig og meningsløs.

Håber meget at Aarhus Kommune ser nærværende høringssvar som et sagligt og konstruktivt indlæg fra en borger, der gerne står i forreste række når det gælder vedvarende energi og det at værne om vores natur, men som også er meget bekymret for hvorvidt Temaplanen er gennemtænkt og langsigtet.

Med venlig hilsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Krabbe

Indsendt

29/08/2023 08:07

Sagsnummer

HS3568669

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00