Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes indkaldelse af ideer og forslag til Debatoplæg for vedvarende energianlæg ved

Til Aarhus Kommune

Vejdirektoratet har den 22. august 2023 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aarhus Kommunes indkaldelse af ideer og forslag til Debatoplæg for vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs.

Den offentlige høring går frem til den 19. september 2023.

Området ved Studstrup grænser op til Djurslandmotorvejen. Vejdirektoratet er vejmyndighed for Djurslandmotorvejen, og som følge heraf er planlægningen for området af interesse for Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har følgende bemærkninger som Aarhus Kommune bedes forholde sig til og i nødvendigt omfang inddrage i den videre planlægning samt miljøvurdering.

Solenergianlæg placeret ved statsvejnettet kan medføre gener for trafikanterne eksempelvis i form af lysrefleksioner eller andre distraktorer. Vejdirektoratet skal derfor bede Aarhus Kommune om, at der i forbindelse med den videre planlægning redegøres for solenergianlæggets påvirkning af trafikanterne på statsvejen, eventuelt ved at få foretaget en miljøvurdering heraf, gerne med visualiseringer. Hvis Aarhus Kommune påtænker at give mulighed for hegning af solcelleanlægget, bør der inden en vedtagelse af plangrundlaget være gennemført en solid faglig miljøkonsekvensvurdering af solcelleanlæggets indvirkning på vildtbestandens territorier og bevægelser i området og dermed også om etableringen af solcelleanlægget vil medføre en nedsættelse af trafiksikkerheden på motorvejsstrækningen på grund af krydsende vildt.

Aarhus Kommune skal endvidere være opmærksomme på, at etablering af solenergianlæg inden for vejbyggelinjen inkl. højde- og passagetillæg forudsætter Vejdirektoratets tilladelse. Beplantning betragtes som en del af anlægget, hvis beplantningen er en forudsætning for anlægget i enten planlægningen eller som afværgeforanstaltning i miljøvurderingen. Vejdirektoratets praksis er, at planlægning for solenergianlæg på vejbyggelinjepålagte arealer vil blive betragtet som ”dobbeltplanlægning” og hvor evt. nødvendige afhjælpende foranstaltninger er planlagt på vejbyggelinjepålagt areal, hvor en senere dispensation ikke kan forudsættes, kan der forventes, at Vejdirektoratet vil gøre indsigelse mod planlægningen.

Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede sagsbehandler.

Helle Ejsing
Landinspektør
Planlægning og myndighed (Middelfart)
Vejdirektoratet
Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Ejsing

Indsendt

19/09/2023 08:44

Sagsnummer

HS3527626

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00