Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup

Nej til vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup.
Området ved Vosnæs Skovene og Studstrup, hvor vindmøller og solceller tænkes opstillet, er i dag et rekreativt fritids- og aktivitetsområde med stor værdi for Løgten, Skødstrup og Studstrups borgere. Det er et område, hvor det vil være særdeles uhensigtsmæssigt med endnu flere støjkilder og forurening af landbrugsjord.
Nogle af de ulemper, vi i forvejen oplever med den støj, der er forbundet med at bo så tæt på en stor industrivirksomhed som Studstrupværket, vil vi derfor belyse i det videre.
Anløbskajen bliver i dag brugt som havn for større skibe, der ligger ved kajen helt op til 30 dage i træk. Der er i dag ikke tilladelse til havnedrift, og derfor er støjen fra skibene ikke indregnet i de godkendelser, der ligger for Studstrupværket støjberegninger. Det er derfor vigtigt, at der i de nye undersøgelser/beregninger tages udgangspunkt i, at der foregår havnedrift ved Studstrupværket og at der i den samlede støjmængde tages højde for, at skibsstøjen indregnes.
Skibene, der ligger i havnen, der bruger egen motorkraft til drift af skibet, udsender lavfrekvent støj, som forplanter sig i den skråning, der ligger op til Studstrupværket og hvor der er bygget beboelser. Støjen bliver ydermere transporteret over store afstande ved hjælp af vandet ved Kalø Vig helt over til Følle Strand.
Ydermere er der støjgener i form af:
- Støj fra båndet, der transporterer træpillerne til blokkene.
- Støj fra luger, der smækkes i på pramme og skibe.- Støj fra krangrabben, der støder på bunden af skib eller pramme.
- Støj fra fejemaskiner i form af kraftig hyletone, der af sikkerhedsmæssige grunde, lyder, når de bakker.- Nedkølingsmaskiner, der når de bliver overophedet, sender kraftige skingre lyd ind over området.
- Når turbiner startes op kl. 3-4 om morgenen, giver dette ligeledes kraftige rystelser i skråningen.
Derudover har vi oplevet et meget højere støjniveau fra den nærliggende motorvej, efter at hastigheden blev sat op fra 110 km til 130 km.
De seneste par år har firmaer der udbyder watercast flyttet deres aktiviteter ud til Studstrup og ligger tæt ind til kysten med deres RIB både med 2x 300 hestekræfter i bådens motorer.
Vi lever allerede nu med meget støj i dagtimerne, men i aften- og nattetimerne vil støjen ydermere få indvirkning på nattesøvnen.
Max støjniveau er nået.
Sundhedsstyrelsen har oplyst, at undersøgelser har vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporterede støjgener fra vindmøller og stress symptomer som hovedpine, træthed, anspændthed og søvnforstyrrelser.
Undersøgelser har de sidste år vist sammenhæng mellem samlede støj mængde fra fly, vejtrafik, skibe, vindmøller, industristøj ( Studstrupværket ) og forhøjet blodtryk, giver øget risiko for blodpropper i hjertet. Effekterne på hjerte - kar - systemet menes at være stressrelateret udløst af støj og muligvis af søvnforstyrrelser.
Når der er kendskab til, at støj på det niveau er skadelig og i værste tilfælde kan medføre døden, er det uacceptabelt, at kommunen endnu engang forsøger at komme med et projekt, der vil forøge støjen.
I et så tæt befolket område som Aarhus, må man politisk vælge, om det skal være muligt for borgerne at bo og leve på betryggende vis, eller om støj-tiltagene er vigtigst. For os borgere er de to ting ikke forenelige, da de menneskelige omkostninger bliver for store.
At Byrådet påtænker, at man som verdenssituationen geopolitisk ser ud i dag, vil inddrage god landbrugsjord til vindmøller og solceller er uacceptabelt.
Vindmøller placeres i stor stil på havet. Solceller er i mange år blevet placeret på hustage eller indlægges i facade, beklædning mv. Det virker ude af proportion, at man i Aarhus Kommune ikke kan gøre tilsvarende med alt det nybyggeri, der de seneste år er blevet opført. Det er svært at forstå hvorfor, der ikke også i Aarhus Kommunes egne bygninger kan findes en løsning. Når så private udbydere vil opføre solcelleparker, er politikerne klar til, at de kan ligge i en smuk skøn dansk natur og på god landbrugsjord.
Når solcelleparken er nedslidt, kan vi frygte, at jorden er så forurenet, at den i mange år efterfølgende er et risikoområde. Vi har selv solceller på taget og oplever, at de skal rengøres konstant på grund af træpille støv fra Studstrupværket. Hertil kommer risikoen for at ophobning af træpille støv på jorden muligvis vil selvantænde.
Vi vil bede jer tage følgende med i jeres betragtninger:
1. Det er nødvendigt at beskytte borgerne mod støjen fra vindmøller, da disse svarer til store industrielle anlæg. Støjbekendtgørelsen beskytter dog ikke naboer mod støj fra vindmøller, da vurderingen baserer sig på vindmølleproducenter og vindmøllemageres data og prognoser i stedet for det faktiske støj.
2. Lavfrekvent støj/infralyd fra vindmøller er karakteriseret ved, at den udbredes gennem undergrunden i alle retninger og generer på andre måder end konventionel støj. Det lavfrekvente støj stiger med møllernes højde, som ønskes højere og højere i ansøgninger om mølleopstilling, hvorfor det er et stigende problem. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke naboer mod den faktiske lavfrekvente støj fra vindmøller
. 3. Der er mange indikationer af, at støjen fra vindmøller har negative effekter for helbredet. I samfundet erkender alle, at støj fra industri og trafik kan være skadelig og skal begrænses. Disse erkendelser er ikke overført til vindmøller, som støjmæssigt har fået radikalt anderledes begunstigelser i Danmark. Et eksempel på dette er, at støjen ikke kræves dæmpet om natten for at sikre borgernes nattesøvn.
4. De definerede grænseværdier for vindmøllestøj er utilstrækkelige og medfører sundhedsrisici. Grænseværdierne har udgangspunkt i et gennemsnitsmenneske uden hensyntagen til mennesker, som ikke lever op til gennemsnittet. Det er uacceptabelt, at borgere i kommunen skal udsættes for søvnforstyrrelser pga. planlægning, der udnytter støjgrænserne til det yderste.
5. Skyggekast forekommer, når møllevingerne blokerer for solen. Når det blæser, bryder vingerne solen og giver skyggekast og solen reflekteres, hvilket leder til glimt fra vingerne. Dette er markant forstyrrende, og giver sig ofte udslag i kvalme, svimmelhed, hovedpine, tab af balance samt tab af fokus. Det leder til væsentlige tab af livskvalitet.
6. Kæmpe vindmøller i naturområder truer dyrelivet og forstyrrer freden. Mange af de udpegede områder ligger i naturområder med landskabelige bevaringsværdier, såsom skove, enge, søer og åer, dette er bl.a. yngleområder med et rigt dyreliv, og desuden er det rekreative områder for befolkningen med kulturelle bevaringsværdier.
Kommentar til dialogmøde om vindmøller ved Vosnæs og solceller i Studstrup i festsalen, Skæring Skole.
Vi var nogle af de heldige, der havde fået plads til mødet. Vi må dog desværre sige, at vi gik derfra noget skuffet over mødet og over måden mødet var blevet arrangeret. Vi forlod derfor mødet, der virkede som rent kaos, efter 30 min håbløse forsøg på at få lidt information. Hvor var borgerinddragelsen og mulighed for reel dialog?
Men efter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger fra Vurderings Styrelsen, der ligeledes er rent kaos, forstår vi bedre, at det ser ud til at være den nye normal for hvordan det offentlige system arbejder. Demokratiet er under udfordring. Hvordan er det lykkes os at nå hertil ? Trist syntes vi ærligt talt, det er. Vi sidder tilbage med en følelse af, at der politisk ikke er syn på menneskelighed eller empati for andre.
Det er nu tredje gang ( Vosnæs, Studstrupværket, Vosnæs ), at vi udsættes for vindmølleprojekter fra Aarhus Kommunes side i Studstrup.
Ved tidligere underskriftsindsamlinger har 98 % af husstandene i Studstrup alene sagt nej til vindmøllerne. Mere tydeligt kunne det vist ikke siges og alligevel forsøger I nu igen ?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Elgaard

Indsendt

19/09/2023 15:59

Sagsnummer

HS3157703

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00