Gå til hovedindhold

Høringssvar

TEMAPLANLÆGNING FOR ERHVERVSAREALER

Forslag om omdannelse og fortætning i Olof Palmes Allé-kvarteret

Aarhus, den 3. maj 2019

Forslag om omdannelse og fortætning i Olof Palmes Allé-kvarteret

Olof Palmes Allé-kvarteret er beliggende inden for den nordlige vækstakse, Vidensaksen. Der er for nuværende fortrinsvis tale om et område til erhvervsformål, om end der også er delområder til såvel boligformål som offentlige formål.
Det område som er til erhvervsformål er medtaget i erhvervsarealtemaplanen med henblik på en vurdering af, om området i højere grad end i dag skal kunne rumme en del af fremtidens arbejdspladser og i givet fald, hvor mange og hvilken type arbejdspladser.

Formål
Med dette høringsbidrag foreslås Olof Palmes Allé-kvarteret i sin helhed udpeget som et omdannelsesområde, hvor målet er et blandet byområde med centerfunktioner, erhverv og boliger.

Høringsbidraget indsendes såvel i forbindelse med forhøringen om erhvervsarealtemaplanen som forslag til Planstrategi 2019, idet der ønskes byrådets principielle stillingtagen til en udvikling, hvor der skabes en tættere, mere blandet bydel, der kan udvikle sig til et nyt centerområde i det nordlige Aarhus.

Indhold
Undertegnede ejere af ejendommene Brendstrupgårdsvej 21-29 og Oluf Palmes Allé 35-49 svarende til Aarhus Markjorder 141e, 141f, 141b, 141d og 13k, har efter aftale med Teknik og Miljø og med assistance fra arkitektfirmaet C.F. Møller, udarbejdet vedlagte vision for Olof Palmes Allé-kvarteret og skitseforslag vedr. de nordlige ejendomme mellem Olof Palmes Allé og Vestereng. Teknik og Miljø har indledningsvis erklæret sig positiv i forhold til, at udarbejdelse af en helhedsplan for Olof Palmes Allé-kvarteret og udarbejdelse af en lokalplan for en del af området, kan ske parallelt.

Det er vores vurdering, at Olof Palmes Allé-kvarteret bør udvikles til det centrale sted i den del af Aarhus, som ligger vest for Randersvej mellem Hasle Ringvej og Egådalen – i øvrigt det samme område, som er interesseområde for Business Park Skejby. Med letbanen ad Olof Palmes Allé, 5 km til Aarhus H, super cykelruter til Lisbjerg, og Lystrup via Egå Engsø og mere end 20.000 arbejds- og studiepladser i det absolutte nærområde, har området et stort udviklingspotentiale.

En særlig kvalitet ved Olof Palmes Allé-kvarteret er beliggenheden direkte ud til Vestereng. Parallelt med omdannelsen forestiller vi os en udvikling på Vestereng, som gør området endnu mere rekreativt end det er i dag. I vedlagte vision har vi sammenlignet Vestereng med Fælledparken i København og hele vidensaksen med Østerbro; ikke fordi vi skal kopiere København, men blot for at pege på, at Aarhus her har en enestående mulighed for at udvikle betydelig ”mere by” hele vejen langs Randersvej og letbanen mod nord.

Vi finder, at der er mulighed for en omdannelse af Olof Palmes Allé-kvarteret, hvor der på samme tid etableres flere arbejdspladser, flere boliger og et nyt center, der kan servicere de mange mennesker og virksomheder, der allerede er i området i dag, men som i den grad mangler et center med hoteller, restauranter, indkøbsmuligheder, boliger, børneinstitutioner mm. For at det kan lykkes, skal der ske en betydelig omdannelse, hvor de eksisterende solitære ejendomme med store p-arealer på terræn erstattes af en ny bystruktur, der går i højden, som understøtter letbanen og opererer med parkeringsanlæg i kældre og som skaber nye levende byrum, hvor mennesker er i centrum.
Vedlagte vision for Olof Palmes Allé-kvarteret og skitseforslag vedr. de nordlige ejendomme mellem Olof Palmes Allé og Vestereng viser vores tanker om en sådan udvikling og bebyggelse. Der er grundlæggende tale om en karréstruktur med stor variation i bebyggelsen med hensyn til højder og med et indre strøg øst-vest. Mod Brendstrupgårdsvej og Olof Palmes Allé er husrækken forholdsvis tæt, mens der omkring strøget og i områderne mod Vestereng er tale om en mere åben struktur.
Margrethediget, der er en grøn forbindelse mellem Vestereng og det grønne område ved Skejby Busvej syd for Skejby Centret, forløber gennem området i nord-syd gående retning. Margrethediget tilhører Aarhus Kommune.

Der er naturligvis tale om et oplæg til en drøftelse, som vi ser frem til.

Høringsportalens filbegrænsning på 10 MB betyder desværre, at den tekniske kvalitet i dokumentet ikke er i top. Politikere og embedsmænd m.fl. som ønsker en bedre udgave tilsendt, er velkommen til at rekvirere en sådan hos undertegnede.


Med venlig hilsen

Niels-Peter Mohr, Planchef
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C – Danmark

E-mail: npm@taekker.dk
Mobil: +45 20823920


på vegne af

Olav de Linde, Damgaard-Jensen, Sinding & Co., Proark v. EjendomsInvest og Tækker Group.Vedlagt:
• Vision for Olof Palmes Allé-kvarteret og skitseforslag vedr. de nordlige ejendomme mellem Olof Palmes Allé og Vestereng
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels-Peter Mohr

Indsendt

03/05/2019 13:03

Sagsnummer

HS0180361

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H72

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.