Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Er problemformuleringen nu rigtig ?

Ved læsning af kommunens debatoplæg med opfordring til at deltage i dialogmøde, sidder man tilbage med en opfattelse af, at der mere er tale om en kommentarrunde end en reel debat. Såvel sprogbrugen som rækkefølgen af de spørgsmål kommunen lægger op til at drøfte, signalerer at det foreliggende forslag må forventes ført ud i livet.

Hvis man som borger dykker lidt ned i baggrundsmaterialet for høringen og læser Kommunes ”Klimahandlingsplan 2021-24” om Byggeri og byudvikling (p. 24-29), falder man bl.a. over denne meget ambitiøse erklæring :

I 2030 VIL AARHUS

 Have en by der så optimalt som muligt understøtter et samfund på vedvarende energi.
 Have vokset sig større uden at energiforbruget er vokset.
 Have en markant reduktion i udledning af drivhusgasser fra materialer og aktiviteter til byggeri og byudvikling (70 %).
 Have gennemført forandringer, der sikrer, at jord fra bygge- og anlægsaktiviteter som hovedregel ikke transporteres uden for de bydele de foregår i (maksimalt 5 km).
 Være blandt landets førende test- og demonstrationsby for klimarigtigt byggeri.

Udsagnene om Innovation og eksportfremme (p 38), samt Mobilisering og adfærd (p. 39), vidner også om en visionær tilgang til at gøre en positiv indsats for klimaet.

Man kan vel ikke afvise, at en anden sprogbrug fra kommunens side, herunder at ovenstående 2030-vision var blevet citeret i debatoplægget, kunne have inspireret borgerne til visionære høringssvar til inspiration for såvel bygherre, hans rådgivere – og kommunen, i det videre arbejde? Hvad ville der ske, hvis oplægget i stedet havde lydt:

Kære medborgere – Kommunen har modtaget et forslag fra en bygherre, der har nogle spændende tanker om udviklingen af City Vest, men som forudsætter nedrivning, samt en del nybyggeri. I lyset af kommunens Klimahandlingsplan, hvor der bl.a. står at vi agter at blive førende for klimarigtigt byggeri, har vi brug for en second opinion.

Vi vil gerne anfægtes i antagelsen om at man kan bygge sig ud af klimakrisen. Vi ser en mulighed for at bruge høringsrunden som en Fase 0, hvor vi ønsker at udfordre selve projektets problemformulering. Ikke at vi har noget imod bygherren eller hans rådgivere. Det er helt legitimt som entreprenør, developer og rådgiver at pege på løsninger der medfører nedrivninger og mere byggeri, for i en ”take, make, use, waste-tankegang” gives ingen incitamenter for ikke at bygge. Derfor er der brug for jeres bidrag, til at åbne løsningsrummet.

Den grønne genstart af Aarhus forudsætter nemlig et opgør med den rådende tankegang i erkendelse af, at det mest bæredygtige er slet ikke at bygge, eller i det mindste at nøjes med at genbruge og dermed understøtte en cirkulær tilgang. Derfor ønsker vi en høringsrunde, hvor alle borgere inviteres til at byde ind. Ikke kun arkitekter og folk fra byggebranchen, men alle der deler kommunens ambitioner om bæredygtighed: Social, økonomisk og miljømæssig. Alle forslag er velkomne. I denne fase 0, drejer det sig slet ikke om det fysiske projekt men om at understøtte en proces, der på den lange bane sikrer højst mulige social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed: Byd i stedet ind med forslag til nye forretningsmodeller, til alternative processer, organisations- og samarbejdsmodeller m.v. end den vanlige. I den grønne omstilling er der ikke brug for ”mere-af-det-samme”, men for innovation og nytænkning på alle planer.

2030 er lige om lidt, og det er i sidste øjeblik hvis vi med City Vest, skal indfri bare nogle af vores ambitiøse mål for Aarhus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Holst Jensen

Indsendt

04/11/2023 15:13

Sagsnummer

HS4917874

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00