Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning fra A. Enggaard, som ønsker at ombygge City Vest, så den nordligste del af det nuværende center fortsat kan fungere som samlingssted og indkøbscenter. De to sydligste tredjedele af grunden ønskes omdannet til boliger i form af rækkehuse og etageboliger. En grund vest for Gellerup Kirke ønskes ligeledes anvendt til boligformål.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Baggrund for høringen

Bygherren ønsker at ombygge en del af centeret til blandede byformål, butikker og eventuelt kulturelle eller fritidsformål. Tanken er at åbne bebyggelsens facader ud mod parkeringspladserne ved Tinesvej/Gudrunsvej og mod gangbroen over Gudrunsvej, så der fortsat er god forbindelse mellem City Vest og resten af Gellerup.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge en blanding af centerfunktioner, erhverv og fritidsformål og boliger?
  • At der primært bliver mulighed for at bygge boliger i 2-4 etager, enkelte steder op til 6 etager og eventuelt et mindre højhus midt på grunden?
  • At der kan ske omlægninger af områdets stisystemer for at skabe bedre sammenhænge på tværs af bydelen?

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem dette område og det øvrige Gellerup?
  • Hvilket slags bykvarter du ønsker for fremtiden?

Dine muligheder

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer". Heri kan du læse mere detaljeret om planlægningen.

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen

Ønsker du at indsende et høringssvar, skal du klikke på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

----------

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om den kommende lokalplansproces for området omkring City Vest:

Tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 16.30 - 18.00, i auditoriet Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, Brabrand

Formålet med dette møde er at sikre, at du som aarhusianer får information om den kommende udvikling og mulighed for at deltage i denne. Vi vil gerne sikre din stemme og involvering i udviklingen af dit lokalområde.

Yderligere oplysninger om mødet samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

 

Materialer (3)

Høringssvar (54)

Høringsvar ang. City Vest

Jeg ser frem til en livlig attraktiv butiks liv igen i City Vest som kun er 50 år gammelt bygning. Nedrivning vil virkelig være ærgerligt. Der er rygter om at tidligere bestyrels…

Bevarelse af city vest

Høringssvar vedrørende fremtiden for City Vest i Aarhus Dette høringssvar er vedrørende de fremtidige planer for City Vest i Aarhus. City Vest fortæller en bemærkelsesværdig o…

City Vest

Det er ikke en god ide at nedrive 2/3 af City Vest og bygge nye boliger her; det er heller ikke en god ide at fortætte med yderligere boliger på de tilhørende parkeringspladser, i…

Høringssvar vedrørende fremtiden for City Vest i Aarhus

Høringssvar vedrørende fremtiden for City Vest i Aarhus 

Nærværende høringssvar adresserer en række bekymringer vedrørende de fremtidige planer, der er blevet fremlagt for City Ve…

City Vest

Kære Aarhus Kommune Jeg skriver for at udtrykke min stærke modstand mod den påtænkte ombygning af City Vest i Gellerup. Som en bekymret borger og fortaler for at bevare kulturar…

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Gellerup – 7. november 2023 Gellerup Fællesråd vil gerne indsende de allerede indsendte kommentarer til forundersøgelsen som et høringssvar (se nedenfor). I tilknytning hertil b…

City Vest bør indgå i en samlet plan med flere geografiske områder i 8220 Brabrand

Jeg deltog i dialogmødet d. 24. oktober, og her er nogle input vedr. de kommende år. På dialogmødet blev nævnt samspil med bl.a. områder nord for City Vest, så alle magistrater un…

Høringssvar vedr. planer for City Vest

Arkitektforeningen opfordrer Aarhus Kommune til at nedlægge et §14 forbud mod nedrivning af City Vest eller dele af det med flere begrundelser: Kommunens CO2 regnskab tåler ikke CO…

Bevar et område til butikscenter og liberalt erhverv med kundekontakt

Se vedhæftede fil

CITY VEST – PIONER for FREMTIDENS GRØNNE AARHUS

Se vedlagte fil

Høringssvar vedrørende fremtiden for City Vest i Aarhus

Er vedhæftet som pdf.

City Vest

Høringssvar vedrørende fremtiden for City Vest i Aarhus Nærværende høringssvar adresserer en række bekymringer vedrørende de fremtidige planer, der er blevet fremlagt for City V…

Lad os skabe et kraftcenter i City Vest

Høringssvar fra Foreningen for Bykultur i Aarhus - Vi foreslår en transformation af City Vest og en omdannelse med henblik på at skabe et nyt kraftcenter. Se nærmere i vedlagte do…

Indsigelse imod nedrivning af/omdannelse af City Vest til boliger

Indsigelse imod nedrivning af/omdannelse af City Vest til boliger Inden byrådet helt eller delvist giver City-Vest dødsstødet som butikscenter, vil jeg gerne opfordre byrådet ti…

Høringssvar omkring ombygning af City Vest

En helhed med Kulturhistoriske og arkitektoniske værdier Gellerupparken er en markant bydel med sin egen identitet. Bebyggelsen, der oprindeligt er tegnet af arkitekterne Knud Bla…

Omdannelse af City Vest

Vedhæftede høringssvar er afleveret på vegne af Gellerup kirke, hvor vi ser frem mod en god dialog om udviklingen af lokalplanen.

Bydelscentret City Vest i 8220 Brabrand - skal bevares i den nuværende form

BAAF håber med dette bidrag – at der ikke stresses en løsning igennem pga en udvikler’ der ønsker hurtig handling (efter at have haft sin andel i at smadre handelslivet i City Vest…

Indsigelse

Nærværende høringssvar adresserer en række bekymringer vedrørende de fremtidige planer, der er blevet fremlagt for City Vest i Aarhus. Bevar kulturhistorien og den gode arkitek…

Byplanlægning & bæredygtighed

Tid til omtanke: City Vest er et vigtigt anker for at understøtte den igangværende udvikling af aksen langs Karen Blixens Boulevard og af Gellerup. Planerne om fortætning er gode,…

Giv City Vest førertrøjen i den bæredygtige byudvikling

Det som kaldes for en omdannelse af City Vest er desværre primært en nedrivning med efterfølgende nybyggeri, og denne tilgang mener vi er en stor fejl. Byggeri og anlæg står i…

City Vest - Indsigelse mod nedrivning

Nærværende høringssvar adresserer en række bekymringer vedrørende de fremtidige planer, der er blevet fremlagt for City Vest i Aarhus. Hvis der foretages nedrivning af 2/3 af C…

Omdannelse af City Vest

Jeg har skrevet et fremtidsscenarie. Se vedhæftede pdf – også med tegning :)

Bevar City Vest - af klimamæssige og kulturhistoriske årsager

Høringssvar vedrørende fremtiden for City Vest i Aarhus Nærværende høringssvar adresserer en række bekymringer vedrørende de fremtidige planer, der er blevet fremlagt for C…

Høringssvar ang. omdannelse af City Vest

På dialogmødet var det meget tydeligt, at A. Enggaard er en virksomhed med fokus på bygning og udlejning af boliger og erhvervslejemål. Dette afspejles i deres forslag til ”transfo…

City Vest

Se vedhæftede høringssvar.

Tænk i bæredygtige og inkluderende løsninger

Med baggrund i Maltfabrikkens forvandling i Ebeltoft, vil jeg gerne afgive høringssvar i sagen om fremtidig aktivitet ved City Vest: For bare et årti siden ville den aktuelle sag i…

City Vest

Med hensyn til sammenhængen med det øvrige Gellerup bør der ikke bygges højere end at horisontlinien fortsat er uforstyrret, dvs fornemmelsen af skråningen ikke brydes. Meget gern…

Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Den frivilige grundejeforening Christianshøj mener der bør arbejdes hen imod at udvikle det eksistrende center til butik og kulturformål, fremfor at tilføre område flere boliger.

Høringssvar vedr. omdannelse af City Vest

Brabrand Boligforening vil gerne benytte sig af lejligheden til indgive et høringssvar i høringen vedr. omdannelse af City Vest, hørings-id H730. Høringssvar er vedlagt som bila…

Indsigelse fra restaureringsarkitekt/privatperson/Brabrandbeboer

Kom nu Århus! Vis os bæredygtig byudvikling i verdensklasse! I kan godt! I skal bare tro på det! Gå nu forrest! Vi er mange som vil heppe på jer hele vejen! "City Vest" er jeres o…

Høringssvar vedrørende A. Enggaards fremsatte planer for City Vest grunden.

Høringssvar: Indsigelse mod Enggaards fremsatte planer om at nedrive City Vests to sydlige tredjedele for at gøre plads til ny-opførte etageboliger i 4-6 etager og rækkehuse i 1-2 …

Høringssvar: Indsigelse mod Enggaards fremsatte planer om at nedrive City Vests to sydlige tredjedele for at gøre plads til ny-o

Den foreslåede nedrivning af 2/3 af det tidligere butikscenter City Vest i Gellerup vil være forbundet med voldsomme sociale, arkitektoniske og kulturhistoriske tab og i tillæg res…

Indsigelse

Jeg udtaler mig som fagperson tilknyttet et Universitet.

City Vest

Kære Aarhus kommune Jeg har haft fornøjelsen af at være arkitekt på de to første renoveringer af Gellerups boligblokke – Blok 4 (den med porten) og Blok 7. Jeg har derfor fået et …

Høringssvar vedr. omdannelse af City Vest til mindre butikscenter og boliger

Høringssvar vedhæftet.

Adgang til butikkerne

Det ser ud til, at butikkerne skal være i den nordlige del af den nuværende City Vest. Det er vigtigt, at der skal være afgang fra gadeplanen, dvs. der skal være elevatorerne på Gu…

Ombygning City Vest

Jeg er bekymret om planen med et højhus, da der vil blive frit udsyn til vores have/hus. Jeg synes det er ok med butikker, det vil der blive mangel på i området men mener der er ri…

Er problemformuleringen nu rigtig ?

Ved læsning af kommunens debatoplæg med opfordring til at deltage i dialogmøde, sidder man tilbage med en opfattelse af, at der mere er tale om en kommentarrunde end en reel debat.…

Transformer og bevar - skab den mest spændende og mangfoldige bydel

Se vedhæftede. Jeg ønsker at byens udvikling bliver bæredygtig og miljøvenlig, på den mest Co2 neutrale og transformerende måde, i respekt for det gode som er i forvejen. Tak.

Udvikling i forbindelse med trafik

Jeg ønsker med dette høringssvar at understrege vigtigheden af at udviklingen tager højde for trafikale forhold, især i forhold til kollektiv trafik. Jeg kan se i høringsmaterialet…

Fremtid for City Vest

I den del af området, der skal rumme et supermarked med dagligvarer og fokus på økologi ønsker jeg, at der også kom et overdækket gadekøkken. Det ville være fint med en restaurant …

Omdannelse af City Vest til boliger

Det er lidt svært at svare på de oplistede spørgsmål fra Aarhus Kommune, når jeg overordnet føler at kommunen mfl. burde standse op og betragte de resultater der er blevet opført i…

Fuldstændighed for en meningsfuld diskussion

For at få en meningsfuld diskussion af områdets fremtid, er det nødvendigt at vi kender til alle relevante input for området, og kan diskutere samme; som hvor letbanens forløb komm…

Styrk City-Vest som bydelscentrum

Set i sammenhæng med helhedsplanen, hvor man ønsker at omdanne Gellerup, er det mig ubegribeligt, at man ikke har blik for de muligheder, der ligger i at bevare City Vests vigtige …

Udsigten fra CityVest

Jeg har allerede indsendt et høringssvar, men jeg vil gerne tilføje, at man bør udnytte og tage hensyn til den fantastiske udsigt over Brabrandsøen, der er mulighed for at gøre ved…

Flyt Bazar Vest til den nederste del af City Vest og riv den øverste del ned

Den nederste del af City Vest har Lidel, apoteket, PureGym, Matas, “Den Syriske Skrædder” og lægegangen. Den øverste del har “normal” og to optikere. Og de to optikere og “normal” …

Omdannelse

Personligt er jeg noget uforstående overfor der evt skal bygges yderligere nye beboelsesejendomme. Håber man stadig vil have dagligvarebutikker, specialbutikker mm i tankerne når m…

Overnatningsmuligheder

Når det nu er blevet så moderne med små lejligheder, mangler bydelen overnatningsmuligheder og parkeringspladser/kælder til gæster (f.eks. de studerendes familie) . Så hvad med at …

Gelleup/ City Vest

Ift helhedsplanen ønskede man at Gellerup åbnede sig op mod omverdenen og ikke lukkede sig om sig selv. Vi som bor i nær-området af Cityvest : Silkeborvej og de nærliggende parcel …

Iværksætterhus

Kære Aarhus Kommune Jeg kan desværre ikke komme til debataftenen, men har et forslag ang. City Vest som jeg håber kan findes interessant. Det går i al sin enkelhed ud på at …

Ingen mangel på boliger - mangel på grønne områder

Som privatperson synes jeg, at det bør prioriteres, at området udformes som et (stort) grønt areal med plads til ophold, boldspil og biodiversitet. Der er absolut ikke boligmangel …

Butikker skaber en bydel

Jeg har boet i nærhed af City Vest på forskellige adresser i snart 16 år og jeg synes det er meget beklageligt for området hvis specialbutikker og fødevarebutikker, servicefunktion…

Høringssvar vedr. omdannelse af City Vest

Kære Teknik og Miljø, Jeg formoder at mange af borgerne i området, mig selv inklusiv, i den grad er åbne over for en større omdannelse af City Vest og det omkringliggende område…

Mindre antal nye boliger. Og servicecenter

Iden med at have mindre antal butikker finder jeg fin. Men måske skulle man tænker mere af centeret som servicecenter. Det vil være fint hvis der som før er to dagligvarebutikker, …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00