Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Omdannelse af City Vest til et mindre butikscenter og boliger

Høringssvar: Indsigelse mod Enggaards fremsatte planer om at nedrive City Vests to sydlige tredjedele for at gøre plads til ny-o

Den foreslåede nedrivning af 2/3 af det tidligere butikscenter City Vest i Gellerup vil være forbundet med voldsomme sociale, arkitektoniske og kulturhistoriske tab og i tillæg resultere i en stor negativ klimapåvirkning.

Det er forståeligt nok, at Aarhus Kommune kan være fristet af at støtte en model, hvor nedrivning og nybygning med et snuptag tilbyder at fjerne et særdeles synligt problem vedr. City Vest, som aktuelt står tomt, er i forfald og hvor parkeringsarealerne ligger øde hen. Det er ønskværdigt for alle, at der sker noget. Men dét, der i et kortsigtet perspektiv kan virke som en attraktiv løsning – som er økonomisk bæredygtig for developeren – er ikke nødvendigvis hverken attraktivt eller bæredygtigt på længere sigt.
En reel bæredygtig byudvikling må tænkes bredt og holistisk. En reel bæredygtig udvikling skal derfor ikke alene inkludere økonomiske/monetære værdier (for de få), men også sociale og miljømæssige værdier (for de mange), og disse værdier må vejes op mod hinanden og forvaltes i et langsigtet ressourceperspektiv. Aarhus Kommune bør i stedet for den foreslåede tilgang stille krav om en løsning, der også på den lange bane kan tage vare på værdierne og udvikle og løfte området – til gavn for mennesker, klimaet og kulturen.
Aarhus Kommune vil gerne profilere sig som en klimaambitiøs kommune med bæredygtighed højt på dagsordenen. Byrådet vedtog den 27. september 2023 Magistratens indstilling fra Kommisorium for Klima og Bæredygtighed, hvori det hedder ”Aarhus: en del af løsningen på den Globale Klimakrise”.

Byrådet har endvidere drøftet og godkendt tre spor for det videre arbejde med klíma- og bæredygtighedsdagsordenen:

”- Vi skal være modige og sætte fælles retning på de store emissionsdomæner (spor 1).
- Vi skal tage ansvar for klimaaftrykket fra vores samlede forbrug (spor 2).
- Vi skal skabe forståelse og kompetencer til at gøre en forskel (spor 3). ”

https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=98e9f3b6-faae-4132-b317-ff22614eff65&punktid=b8374815-01c9-4bca-b9c3-d82c750061b9
Det vil være i åbenlys konflikt med samtlige af de tre vedtagne spor at give tilladelse til at nedrive rive 2/3 af de eksisterende bygninger, reducere de offentligt tilgængelige funktioner til et mindre lokalt butikscenter og fylde grunden op med ny boligbebyggelse.
En ting er imidlertid Kommisoriet, noget andet er den nye Kommuneplan 2023. Byrådet fremlagde den nye kommuneplan i offentlig høring den 10. maj 2023, og de partielle høringssvar indkommet ved høringsperioden afslutning den 16. august 2023giver næppe anledning til at justere planens ordlyd om dens primære ambitioner. Konklusionen er for os klar: at give tilladelse til at nedrive City Vests to sydlige tredjedele for at gøre plads til ny-opførte etageboliger i 4-6 og etager og rækkehuse i 1-2 etager er i direkte konflikt med de mål for klimareduktion, som findes i Aarhus nye kommuneplan 2023. Derudover vil en nedrivningstilladelse både underminere troen på, at den nye Kommuneplan 2023 er et reelt planstrategisk dokument, man som borger og aktør i øvrigt kan regne med og, at Aarhus Kommune reelt opfører sig klimaansvarligt. Den nye Kommuneplan 2023 er ikke et vigtigt, bindende planstrategisk dokument, hvis man allerede inden den er politisk godkendt, starter med at afvige fra den bæredygtighedskurs og de andre relevante målsætninger, som udstikkes med den.
I den nye kommuneplan står der at:
- man vil ”….tænke bæredygtighed ind som en grundforudsætning for udviklingen af Aarhus”.
- man vil ”….gerne bringe Aarhus styrket ind i fremtiden og skabe gode og ansvarlige betingelser for grøn omstilling, for livskvalitet og sundhed”.
- ”Udviklingen skal bevare værdier for eftertiden og bære bydelene styrkede videre.
- at ”man har et mål om CO2-neutralitet i 2030”.
- at ”den historiske bygningsmasse, hvor Aarhus rummer strukturer lige fra landsby til storbyatmosfære, er en gave og fællesarv fra tidligere generationer, som vi skal værne om og bygge videre på for at sikre bykvaliteten og den kulturelle overlevering til kommende generationer. Dette spiller også sammen med den grønne omstilling af byggeriet, hvor bevaring ofte er mere bæredygtigt end nyt”.

Men hvad hjælper de alle gode hensigtserklæringer, hvis man ikke forpligter sig på dem i praksis og der, hvor man må sige nej til en lokal developer og, hvor de måske gør ondt på pengepungen.

Kommunen er udmærket klar over udfordringen heri. I referatet om vedtagelsen af kommisoriet for klima og bæredygtighed står: ”Hvis vi skal nå målet om at være CO2 neutrale, skal der også træffes nogle potentielt upopulære valg”.
https://faellesomaarhus.aarhus.dk/vilde-problemer/klima-og-baeredygtighed/#3

I dag findes der solide data, som viser, at det både er bedre for klimaet og samfundsøkonomien at renovere frem for at rive ned og bygge nyt bl.a. i Rambølls Analyse af C02-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg fra 2020 og Sintefs rapport ”Grønt er ikke bare en farge, bærekraftige bygninger eksisterer allerede”, også fra 2020. Forskningsrapporter som disse viser, at der typisk bruges 50 procent mere CO2 på at rive eksisterende bygninger ned og erstatte dem med nye i tilsvarende størrelse end ved renovering. Denne viden har tilsyneladende også fundet vej ind i kommuneplanen, som anerkender ”at bevaring ofte er mere bæredygtigt end nyt”. Derfor kunne man håbe, at Aarhus Kommunen vil handle på den viden og de ambitioner Kommunen selv lægger til grund og har formuleret, når det for alvor gælder og sige nej til de foreslåede planer om nedrivning og nybyggeri. Forskere, eksperter og store dele af byggebranchen arbejder på højtryk for omstilling til genbrug og stop for nybyggeri. Vores forståelse af det presserende i at passe på de ressourcer, vi allerede har og i at reducere nybyggeri, flytter sig i øjeblikket meget hurtigt. Inden længe vil et forslag, som det aktuelle for City Vest, blive betragtet som både uansvarligt og helt utænkeligt.

Derfor må vi sige nej til det foreliggende forslag, og i stedet samle kræfterne om udvikling af de mange alternativer, som gør, at Aarhus Kommune lever op til sine egne ambitioner og City Vest bliver et foregangseksempel på attraktiv materialegenanvendelse og lokalt forankret byudvikling. Det har City Vest, Aarhus, Danmark og Verden brug for.

Argumenterne mod nedrivning af City Vest bygningerne er mange og kan opsummeres således:
- Bæredygtighed og overholdelse af Aarhus’ Kommunes mål for bæredygtighed
- Genanvendelig bygningsstruktur i god stand med meget store arkitektoniske, kulturhistoriske, sociale, miljømæssige og kulturelle potentialer og værdier.
- Bygningerne er et synligt vartegn for Gellerup, som forbinder Gellerup med Aarhus. Det er fortsat ekstremt vigtigt at bibeholde denne funktion. I Aarhus Kommunes helhedsplan for Gellerups transformation fra udsat boligområde til attraktiv by bør City Vest forblive en synlig urban destination for hele regionen


Med Venlig Hilsen

Anna Mette Exner Arkitekt MAA, indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur
Rikke Stenbro, Ph.D, Bevaringsfaglig rådgiver/ejer Substrata
Ellen Braae, Landskabsarkitekt og professor i landskabsarkitektur og byudvikling, Københavns Universitet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rikke

Indsendt

06/11/2023 21:13

Sagsnummer

HS4908620

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H730

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00