Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ny organisering af Administrative Fællesskaber

Høringssvar fra Lystrup Skoles bestyrelse til Forslag om ny organisering af Administrative Fællesskaber

Lystrup Skoles bestyrelse har gennemlæst og diskuteret indholdet i materialet. I den forbindelse anerkender vi, at det er en præmis, at der skal laves besparelser på administration i Børn og Unge i Aarhus kommune. Vi har dog behov for at understrege, at vi som skolebestyrelse er imod de vedtagne besparelser på børn og unge området i Aarhus, idet vi mener at det er et forkert sted at spare og at det stemmer dårligt overens med det politiske ønske om at mindske mistrivsel blandt kommunens børn og unge.
Opmærksomhedspunkter i forhold til de forestående besparelser og organisatoriske forandringer
Lystrup skoles bestyrelse glæder sig over, at målet med organisationsændringen ud over besparelser er, at der kommer mindst mulig opgaveglidning til skolernes ledelser og at kvaliteten i opgaveløsningen bliver forringet så lidt som muligt. Men, lad os se det i øjnene - der kommer uvægerligt opgaveglidning til skolernes ledelser hvis den foreslåede centralisering af Administrative Fællesskaber bliver gennemført som beskrevet. Vi er bekymrede for at skoleledelserne får flere opgaver samlet set og også kommer til at bruge en større andel af deres tid på opgaver som kunne løses af en mindre specialiseret medarbejder. Hvis ledelserne på skolerne skal kunne bedrive god ledelse, så kan de ikke samtidig varetage skrankefunktion. Det er simpelthen ikke en fornuftig fordeling af arbejdet, og det vil alt andet lige betyde mindre tid til den pædagogisk vigtige kerneopgave.
Der er lagt op til, at skolens skranke vil blive bemandet af en administrativ medarbejder 20 timer per uge, altså mellem kl. 08.00-12.00 alle hverdage.
Vi undrer os over, hvem der i den resterende tid skal varetage skrankefunktionen?
• Hvem skal håndtere den logistik og de telefonsamtaler der er forbundet med taxakørsel af Lystrup skoles børn i specialtilbud?
• Hvem skal tage sig af varemodtagelse der ikke er mellem kl. 8 og 12?
• Hvem skal tage imod Chromebooks der er gået i stykker over middag og kræver registrering, opfølgning mv.?
• Hvem skal rette småting på skolens hjemmeside? Lave lokaleplaner?
• Osv. osv…
Listen over basale administrative opgaver er meget lang og mange af opgaverne vil ikke kunne løses fra centralt hold og begrænser sig ikke til 20 timer per uge. I teorien kan det måske se ud som om, at det kan håndteres centralt, samt at opgaverne kan begrænses til tidsrummet kl. 8-12. Men i praksis ser hverdagen i en skole helt anderledes ud, og mange opgaver kan ikke planlægges forud.
Hvis man skulle drage en parallel til det offentlige sundhedsvæsen, så ville ovenstående svare til at man efter kl. 12 forventede at overlægen skulle tage sig af skrankefunktionen i ambulatoriet ved siden af sine patientsamtaler. At det efter kl. 12.00 tilfaldt overlægen at fejlmelde en computer eller håndtere aflysninger pga. en medarbejders sygemelding dagen efter.

Man kunne forestille sig, at følgende konkrete situation kunne udspille sig på en af Aarhus kommunes skoler, hvis organisationsændringen gennemføres:
Klokken er 12.30 på en given hverdag, hvor den administrative medarbejder har forladt skolen en halv time forinden. Skolelederen sidder i netværksmøde med forældre og PPR omkring et barn i mistrivsel. De øvrige ledere tager sig af andre ledelsesmæssige opgaver andetsteds på skolen. Der opstår pludseligt problemer omkring en taxa i forbindelse med afhentning af et af skolens specialbørn. Skolelederen må derfor forlade mødet for at tage telefonen og håndtere situationen, da der ikke er andre til at tage sig af det. Konsekvensen er at PPR-psykologen spilder sin dyrebare tid, at forældrene ikke føler sig taget alvorligt og at skolelederen står frustreret tilbage.
Dette eksempel er bare et ud af mange eksempler, som er hverdagen på vores skole. Det sker hver eneste dag. Lystrup Skoles bestyrelse mener, at ledere på skolerne bør tage sig af ledelse, ikke af basale administrative opgaver.
Vi kunne godt tænke os, at der blev regnet på, hvad det samlet set vil koste Aarhus Kommune, at de højest lønnede medarbejdere på skolerne skal overtage opgaver, som pt varetages af lavere lønnede medarbejdere. Er det virkelig den måde vi ønsker at bruge vores fælles ressourcer i det offentlige på? Er det kosteffektivt at fordele opgaverne sådan?

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Lystrup Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Bækmark Kjær

Indsendt

30/11/2023 20:03

Sagsnummer

HS0654528

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H761

Kontakt

Damian A. Hertoft Goldberg

Mail:  ghad@aarhus.dk

Tlf.: 30 46 54 25