Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Ja tak til mindre støj og hastighedsnedsættelser ved Skjoldhøjparken i Tilst

Vi er en grundejerforening med 1053 parceller med ca. 5.000 beboere, der ligger i Tilst bagved Bilka. Vi er Danmarks 2. største grundejerforening og har 180.000 m2 grønne arealer svarende til 18 fodboldbaner, 3 legepladser og 25,3 km veje og stier, vi selv vedligeholder. Vi ligger indenfor den opmålte støjområde og har med Viborgvej i baghaven langt over 500 køretøjer pr døgn tæt på.
De seneste år har vi oplevet en kraftig forøgelse af støj og trafik på vejene rundt om os. Derfor gjorde det os glade at se Viborgvejs støj nævnt i bilagsmaterialet til byrådet i netop vores område, der er stærkt plaget hele vejen rundt om os af den øget trafikale støj fra flere veje, hvor hastigheden er høj og udnyttes af utålmodige bilister og lastbiler fra oplandet, der hurtigst muligt skal forbi vores område.
Det drejer sig om både på Anelystvej (vest), Skjoldhøjvej (syd), Holmstrupgårdvej (øst) og Agerøvej (nord).
VEST: På Anelystvej er det tilladt at køre 80 km i timen, og børn får ikke lov til at lege i buskene lige ved siden af. Området lige ved er et no-mans-land, hvor ingen opholder sig i længere tid, fordi støjen er så massiv fra Anelystvej og motorvejen længere ude. Mange beboere tættest på Anelystvej er så generet af støjet, at de ikke bruger deres haver, når der er myldretid. Det er ganske enkelt ubehageligt at sidde derude uden at føle sig stresset af støjen. Vejen er samtidig den eneste vej i kommunens plan rundt om Skjoldhøjparken, der ikke har fået støjreducerende belægning på i perioden 2013-2021. Det ville være kærkommen at få på denne vej også. Vi frygter, at udvidelsen af motorvejen især i dette område vil være kilde til øget støj og undrer os over, at man ikke har ønsket støjreducerende tiltag fra staten ved udvidelsen af E45.
Førhen havde vi en støjvold, som tidligere beboere selv havde anlagt, men med tiden er den forsvundet.
Vi i bestyrelsen for grundejerforeningen drømmer om en genetablering af støjvolden, der vil blive taget imod med kyshånd tæt på Agerøvej, da den ville kunne skærme for det massive lys, som butikker som Power har fået lov til at sætte op og som lyser direkte ind i stuerne hos boligejerne. Dertil vil det være fantastisk med en kraftig nedsættelse af hastigheden, måske til 50 km/timen, så beboerne igen kan nyde deres private ejendomme døgnet rundt. Man kunne også overveje et forbud mod lastvognskørsel om natten.
SYD: På Skjoldhøjvej er der blandede hastigheder. 60 km i timen ved Skjoldhøj skole og 70 km/ timen på resten af stykket ud til Anelystvej. Meget trafik er under ombygningen af Viborgvej flyttet ned på Skjoldhøjvej, fordi det kan spare et par minutter på turen ind til midtbyen, og vejen er blevet en stærkt trafikeret vej i myldretiden.
Det kan være rigtig svært for beboere at dreje ud fra Æbeløvej og Nekseløvej, og især ved Venøvej overfor skolen skal man have tålmodigheden med, hvis man ikke vil friste skæbnen.
Udover den støj, som hastigheden på kun 10 km/t mindre end på landevejen uden mennesker i nærheden, hører og oplever vi farlige situationer på vejen. Det skyldes, at bybussen 3A har 2 stop på stedet uden buslomme og ligger på vej med sving, så man ikke kan se længere frem.
Det betyder, at bilister, der kommer med 70 km i timen, skal bremse og vente på, at bussen kører videre. Det sker ikke, og det med ekstremt farlige overhalinger tilfølge. Dertil kommer de mange buspassagerer, der ofte står i lang tid og venter på at komme over Skjoldhøjvej, og hvis bussen kommer, løber ud foran bilerne for at nå bussen. Dette har ført til mange nærved-ulykker med børn og unge, som ikke vil misse bussen til skole. Det sker ved begge stoppesteder.
Vi ønsker derfor at nedsætte hastigheden på Skjoldhøjvej til 40-50 km i timen for hele Skjoldhøjvej, hvilket forhåbentlig også kan reducere trafikmængden på vejen og dermed støjen. På sigt kan en støjvold være nødvendig for at sikre sundheden for beboerne langs vejen.
ØST: Holmstrupgårdvej er blevet mere trafikeret efter, at man har valgt at lave flere boliger i Tilst, Blomsterhaven på Blomstervej. Mange vælger at bruge den vej ud til motorvejen eller ind til byen, da det er hurtigere at komme gennem rundkørslen ved Skjoldhøjvej/Holmstrupgårdsvej end via lyskrydsene på Viborgvej. Ofte er der køer i myldretiden på strækningen.
Vi frygter, at når det nye område Marienlyst mellem Skejby og Tilst med 15.000 nye beboere står færdig, vil vejen være så belastet, at det bliver umuligt for beboerne på Strynøvænget at være udenfor deres huse uden alvorlig gene fra trafikstøjen.
Bilag 4B fra seneste byrådsmøde illustrerer problemet for området rigtig godt.
Vejen er samtidig den vej nær os med flest nærved-ulykker, som sker, da man må køre 60 km/timen, og der ikke er nogen svingbaner til at dreje ind til Strynøvængets 45 ejendomme. Alle boliger på Strynøvænget samt Orøvænget, Siøvænget og Rømøvænget oplever også gener ved støjen. Som bestyrelse er vores største ønske derfor at hastigheden nedsættes til 40km/timen, hvilket vil øge trafiksikkerheden og sænke den massive støj fra de mange biler. Forhåbentlig vil det også gøre det mindre attraktivt at bruge vejen i stedet for Viborgvej.
NORD: Fra Agerøvej og Viborgvej er problemet med støj ikke blevet mindre, siden Viborgvej er blevet udvidet med 2 spor. Den er ligeså markeret med et støjniveau på over 78 dB på kommunens egne papirer, hvilket svarer til lyden fra en diesellastbil med 65 km/timen fra 30 meters afstand. Da hastigheden på Viborgvej er 70 km/timen, er det ikke unormalt. Mange beboere tættest på Viborgvej og Agerøvej har svært ved at bruge deres haver, når der er myldretid, da støjen fra Viborgvej og Agerøvej er så markant. Udfordringen med Agerøvej er, at den grundet de mange butikker lige ved såsom Bilka, BabySam m.fl. også har en stor mængde trafik i weekender og helligdage. Denne er markant øget gennem de seneste år med nye butikker, bilforhandler og virksomheder på vejen. Det gør, at der aldrig er rigtig ro for beboerne i området, og vi håber, at hastighedsnedsættelsen på 40 km/timen, som findes lige ved siden af Bilka, kan udvides og gælde hele vejen. Derudover ønsker vi en forhøjelse af de støjvolde, som er opført, og opførelse af støjafskærmning langs Viborgvej fra McDonalds-krydset (Viborgvej/Holmstrupgårdsvej/Havkærvej) til Bilka-krydset (Viborgvej/Anelystvej/Tilst Skolevej).
Bilag 4B ved seneste byrådsmøde illustrerer problemet for området meget godt (vedlagt), men der mangler hele Anelystvej og Skjoldhøjvej, som absolut ikke må glemmes i forhold til støj. Disse veje og vænger i nærheden er bestemt lige så plaget af støj som de andre. Det undrer også, hvorfor farverne på netop disse veje er fjernet i bilaget, når de står tydeligt som røde og lilla (støj på 65-74 dB) på Støjhandlingsplanen 2024 s. 15. Hvem der har photoshoppet vores støjproblemer væk, vides ikke, da de findes i allerhøjeste grad hele vejen rundt om os.
Vi er godt klar over, at der ved bosættelse i en by vil der være trafik og støj, men med den hastighed som støjen accelereres rundt om os frygter vi for områdets ry, tiltrækningskraft og fastholdelse af grundejere.
En nedsættelse af hastighedsgrænserne fra 80, 70 og 60 km/timen liggende tæt på beboelse beskrives i Støjhandlingsplanen 2024 som effektivt og anbefales af Forvaltningen på flere steder. Samtidig er det billigt og nemt at effektuere, og det har også en anseelige effekt på trafiksikkerheden. Støjvolde kunne være en god ting på sigt at få etableret for området, og derfor kunne man med fordel lave en kortsigtet plan med hastighedsnedsættelser og en mere langsigtet med etablering støjvolde.
Vi vil rigtig gerne indgå i en dialog og uddybning af ovenstående
På vegne af Skjoldhøj parkens grundejerforening
Anne-Mette Gyldenløv Grosen,
bestyrelsesmedlem og ansvar for udvikling og bæredygtighed
Tlf. 2491 6364
Mail: annemettegyldenlov@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne-Mette Gyldenløv Grosen

Indsendt

14/03/2024 13:12

Sagsnummer

HS8765214

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826