Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Aarhus Byråd har vedtaget at udsende forslag til Støjhandlingsplan 2024 i offentlig høring.

Se mindretalsudtalelse fra Venstre

Se mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne og Henrik Arens

Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse af 18. november 2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (støjbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen pålægger Aarhus Kommune at kortlægge støjbelastede boliger og udarbejde en handlingsplan til afhjælpning af støjgenerne.

Støjhandlingsplanen bygger på en støjkortlægning gennemført i 2021 af det trafikskabte støjniveau ved alle boliger i kommunen.

Støjkortlægningen viser at ca. 63.500 boliger er belastet af et støjniveau, der overstiger 58 dB.

Støjhandlingsplanen lægger op til, at der de næste 5 år fortsat anvendes støjgunstige vejbelægninger, som et virkemiddel til støjbekæmpelse. Derudover lægges der op til fortsat støjbekæmpelse gennem trafik- og byplanlægningen, hvor der stilles krav til overholdelse af grænseværdier i nybyggeri og nye opholdsarealer.

Hastighedsdæmpning foreslås ligeledes at indgå som et aktivt virkemiddel i de kommende 5 år, bl.a. igennem et fortsat arbejde med forsøgsordningen for 40 km/t. Sidst indgår støjafskærmning også som et muligt virkemiddel, selv om støjafskærmning ikke er velegnet ved bl.a. etageboliger. Det juridiske råderum i forhold til etablering af støjafskærmning er begrænset, derfor lægges der med støjhandlingsplanen op til en endelig afklaring af råderum og finansieringsmuligheder. 

Støjhandlingsplanen kan læses her.

Fejl i signaturforklaringen til kortet på side 14 og kortet side 15 i støjhandlingsplanen er rettet den 7. marts 2024.

Byrådsbeslutning

Aarhus Byråd har på sit møde den 21. februar 2024 vedtaget at udsende forslag til Støjhandlingsplan 2024 i 8 ugers offentlig høring. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Dine muligheder

Hvis du har kommentarer og bemærkninger til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Mærk brevet ”støjhandlingsplan” og skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 21. april 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.
 

Høringssvar (322)

Manuelt modtaget høringssvar

Se vedhæftede.

Støjhandlingsplan 2024

Kommentarer fra Viby Fællesråd er vedhæftet som PDF.

Massiv trafik på Sletvej

Hej Er det ikke snart på tide at der bliver gjort noget ved Sletvej. Det har været planlagt mange år at vejen skulle lukkes. Men det er er blevet udskudt pga andre projekter M…

Motorvej støj

Jeg og min familie bor i Viby og er nabo til Motorvej Syd. Ser man på det seneste støjkort for Aarhus Kommune, er Motorvej Syd absolut den indfaldsvej med mest vejstøj og som stræk…

Høringssvar ang. Støjværn

Min familie og jeg bor i Viby og er nabo til Motorvej Syd. Ser man på det seneste støjkort for Aarhus Kommune, er Motorvej Syd absolut den indfaldsvej med mest vejstøj og som stræ…

Støj fra motorvejen i Stavtrup

Vi har som familie boet i Stavtrup i 10 år, og vi har et kæmpe ønske om at få reduceret støjen fra motorvejen. Vi kan høre motorvejen hver eneste dag, såsnart vi åbner vinduerne i …

Høringssvar til Støjhandlingsplan 2024

Det er Byrådet og Teknik og Miljø, som bærer ansvaret for, at mange tusinde aarhusianere lider under den kraftige støjbelastninger, vi hver dag udsættes for. Det skyldes, at Byråd…

Djurslandsmotorvej i skødstrup/løgten

Der er voldsom støj fra djurslandsmotorvejen. Jeg synes det er ærgerligt, at støjdæmpende tiltag kun er udført efter skødstrup løgten. Fulgeflugt har vi 500 m til motorvejen og ka…

Støj fra Motorvej Syd

Til Aarhus Kommune Støjhandlingsplan 2024 Kære Byrådsmedlemmer, Da min familie og jeg i 2011 stod over for at vælge vores fremtidige hjem i Stavtrup, traf vi en bevidst besl…

Støv fra motorvej.

Jeg har boet tæt på motorvejen, lige hvor den skiller Viby og Stavtrup i ca. 6 år. Støjen er kun blevet værre inde og ude, og man har alligevel I denne periode valgt at øge hastigh…

Støj fra Motorvej Syd (Stavtrup)

Til Aarhus Kommune Støjhandlingsplan 2024 Kære Byråd, På vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Jarlsminde ønsker vi at udtrykke vores fulde støtte til det indsendte hør…

Støj fra motorvej, Stavtrup

Vi flyttede ind i vores nyopførte hus i Stavtrup 2013. Siden da er støjen fra motorvejen blevet markant højere. På den korte bane bør hastigheden sættes ned til fx 90 km/t hele …

Støjgener i Stavtrup fra motorvej

Vi har boet i Stavtrup siden 2010 i en af de udstykninger, der er nabo til motorvejen. Vi bor i første parket…til motorvej og -støj. Siden vi flyttede ind er der sket følgende, der…

Høringsvar Støjhandlingsplan 2024 Tranbjerg Fællesråd

Se vedhæftede

Trafikstøj

Støj/larm fra Djursland motorvejen er til daglig gene.

Motorvejsstøj fra kl. 06-19

Støj fra Sydmotorvejen høres i næsten alle vågne timer: kl. 06-19. Der er gjort intet for at afskærme motorvejen ned mod boligkvarterene i det østlige og sydlige Stavtrup. Derfor k…

Støj fra Motorcej E45 i sydgående retning

Jeg har boet i mit rækkehus i snart 24 år og tidligere opholdt mig meget i både for-og baghave med stor glæde. Nu er støjniveau totalt uacceptabelt nærmest døgnet rundt. Selv om na…

Støj fra Aarhus Syd motorvejen

Til rette vedkommende, Vi flyttede ind i vores nyopførte hus på Vestergårdsvangen (i den sydligste del) i 2010. Siden da er støjen fra motorvejen blevet markant heftigere. Vi me…

Støj i stavtrup

Aarhus Syd Motorvejen (både i Viby og nu Stavtrup) leverer konstant støj til området en hastighedsnedsættelse på sidste del af strækningen fra Lemming til 80 km/t vil afhjælpe prob…

Høringssvar på støjhandleplan 2024

Det er helt uhørt at planen ikke indeholder foranstaltninger og handlingsplaner for Giber Ringvej hvor støjklager har været massive siden vejens tilblivelse i slut 2022. Vejen er h…

Vejstøj

Larmen fra motorvejen generer os stort set hele tiden, og specielt når det blæser fra vest. Vi kan ikke have vinduerne åbne om natten, da vi så ikke kan sove for støjen.

Støj

Motorvejsstøjen ved Blåhøjtoften er dybt generende og vi må ofte lukke soveværelsesvinduet ved 6 tiden om morgenen når den første trafik høres.

støj fra motorvej syd

Jeg har boet på min adresse i næsten 30 år, og i den tid er støjen fra motorvej syd gradvist blevet forøget til et uacceptabelt niveau. Det er ikke længere behageligt at føre en s…

Støj i Stavtrup

Som beboer i Stavtrup ønsker jeg at indgive høringssvar i forhold til at få gjort noget ved støjen fra motorvejen i Stavtrup. Vi har boet her i 12 år og har mærket hvordan støjen…

Høringssvar støjhandleplan - Mangler bl.a. Giber Ringvej

Se vedlagte svar

Støjafskærmning v. Grenåvej, Egå bro.

Bestyrelsen for grundejerforeningen Johannes Grosens Vej og Brobjergvej har drøftet hvorledes vi oplever de lokale støjforhold, og vil på den baggrund bidrage med følgende høringss…

Støjdæmpning

Jeg oplever IKKE problemer med støj. Og jeg synes ikke at kommunen skal bruge flere penge på vejbump og 40km/t skilte i Tranbjerg. Tranbjergs stisystem gør, at vejene ikke behøve…

Trafikstøj

Beboerne fra Viby og Stavtrup langs Aarhus Syd motorvejen (501) er meget generet af støjen herfra. Dette er en konstant generende støj som ødelægger opholdet i vores haver og natte…

Støj fra motorvejen og Carlettifabrikken

Til rette vedkommende. Jeg er generet af en pibetone fra Carlettifabrikken og på andre dage (alt efter vindforhold) er det motorvejen, der larmer. Kigger man på motervejsstrækn…

Giber Ringvej

Vi bor i den ende af Mårslet, som vender mod den del af Giber Ringvej, som er hævet op grundet Testrupvej og Giber å. På den strækning er der to rundkørsler med 1300 meters afstand…

Støj i Stavtrup fra motorvejen

Vi har boet i Stavtrup siden 2011 og støjen fra motorvejen er kun blevet værre og værre. Da vi flyttede til byen boede vi meget tæt på motorvejen, men nu er vi flyttet andetsteds i…

Udvid fokus til at inkludere motorveje

Selvom motorvejene i Aarhus Kommune ikke er kommunale, så vedrører de i høj grad kommunen. Som det fremgår af jeres kort, så støjer det fra andet end kommunale veje. Derfor bør en …

Strækningen fra Oddervej 175 til Oddervej/Sandmosevej

I krydset ved Oddervej / Ringvej Syd er støjen fra vejen høj (>58 dB i selve boligområder i følge støjkortet s. 15). Afskærmningen fra vejen er på strækningen fra Oddervej 175 til …

Forslag til støjhandlingsplan 2024

Se vedlagte

Støj fra Djurslands motorvejen

Vi er meget støjplagede på begge sider af djursland motorvejen. Jeg bor på syd siden, og en jordvold på begge sider af motorvejen, ville gøre en stor forskel. Hvorimod en jordvold…

Støj

Der er en del støj fra de større veje og det bliver ikke mindre jo mere man forsøger at holde trafik ude af byerne så støjdæmpende foranstaltninger burde være høj prioriteret

Rystelser og gadestøj

Høringssvar til støjhandlingsplan 2024 Nørre Allé har været ekstremt belastet trafikmæssigt siden omlægning af busruter og fritlægning af Aarhus Å langs Åboulevarden. Dette har …

Støj gene af busser

Sent aften og tidelig morgen bliver jeg og mine naboer vækket af busser der køre i nul rute af Indelukket i Lystrup. Det er slet ikke deres normale rute men som jeg har forstået n…

Støj fra motorvej

Vi er flyttet til Stavtrup, og bemærkede ikke støj fra motorvejen, ved de tre fremvisninger vi var til i sommers. Vi flyttede ind i vinters og nu var støjniveauet en helt anden stø…

Viby/Stavtrup og Aarhus Syd Motorvejen

Jeg har i mere end 20 år haft adresse tæt på Aarhus Syd Motorvejen (både i Viby og nu Stavtrup) og oplevet den tiltagende støj fra vejen, som nu ofte er på et helt uacceptabelt niv…

Støjgener Grønløkke Alle i Tranbjerg

Undertegnede bor bag volden langs Grønløkke Alle i Tranbjerg. Volden, som er fra midt 80’erne, skal primært virke som værn mod trafikstøj fra vejen. Gennem tiden er trafikmængden…

Høringssvar

Til Aarhus Kommune, Jeg vil gerne rette en dybtfølt bekymring angående den nuværende udgave af Aarhus Støjhandlingsplan. Efter en grundig gennemgang af dokumentet er det tydeligt,…

Støj i stavtrup

Har boet i Stavtrup siden 2009 hvoraf de sidste 5-6 år har været præget af tiltagende motorvejsstøj. At sidde på terrassen er blevet et rent støjhelvede og at sove for åbne vinduer…

Lydmur

Støjen på herresvej fra mere en 10000 biler i døgnet

Markant mere motorvejsstøj i Stavtrup

Vi har boet i Stavtrup helt nede ved Brabrandsøen i 16 år og har de seneste år oplevet overraskende meget støj fra motorvejen alle døgnets timer - især tidligt om morgenen. Støjen …

Motorvejsstøj i stavtrup

Vi flyttede til Stavtrup fra et år siden, og kan høre motorvejen hver dag. Nogle dage er det ikke til at være udenfor eller havde vinduer åbne. Vi har hørt fra vores naboer at støj…

Herredsvejen , mellem Pouldans møllersvej / Ringvejen ( støj gene )

Hvad jeg kan se er herredsvejen Pouldans møllersvej / Ringvejen ikke skulle være plaget af støj, i jeres materiale . jeg kan ikke svare på om det er pga. den li…

Støj fra Oddervej i Malling

De seneste år har det været en stor stigning af vejstøjen fra oddervej i en stor del af Malling, vejstøjen er meget svingende da vindretningen har en stor indvirkning på støjniveau…

Høringssvar Stavtrup Fællesråd

Hermed sendes høringssvar til Støjhandlingsplanen.

Støjbehandlung

Jeg er rørt over, at kommunen begynder at tage støjgener alvorligt. De mange klager viser, at flere end de anførte i redegørelsen føler sug generte ag støj. Der står, at nybyggeri …

Øget støjgener

Kære Aarhus Byråd, I de seneste 7 år jeg har boet i bydelen Stavtrup er støjgenerne fra motorvejen forværret. Min antagelse er, at det blandt andet skyldes at hastighedsbegrænsn…

Støjen i Stavtrup

Jeg kom for 12 år siden tilbage til Stavtrup. Jeg har i min barndom i Stavtrup også boet op ad motorvejen. Dengang var støjen ikke nævneværdig. Men må sige at efter de på modsatte …

Støj fra djurslandsmotervej

Støjen fra djurslandsmotorvejen er blevet for stor efter at hastighed er ændret til 130 km / time. Jeg håber den kan blive ført tilbage til 110 km / time.

Støj fra motorvejen i Stavtrup

Har netop valgt at flytte til Stavtrup. Men vi har haft mange betænkeligheder ved om det var det rigtige for os pga. den betydelige støj der kommer fra motorvejen. Både ift. til de…

Støj i Kolt / Hasselager

Støjen fra Kolt Østervej i Haasselager er stigende, bilerne kører langt over det tilladte 50 km/t og der er meget tung trafik. Især i myldretiden. Støjgenerne herfra er dermed stig…

Brug de rigtige virkemidler og samarbejd med Vejdirektoratet

Kære Aarhus Byråd Det larmer i Stavtrup! Hastigheden blev sat op på motorvejen, og larmen blev der også skruet op for! For nogle år siden lagde de støjreducerede slidlag på Sy…

Trafikstøj

I Slet er der i takt med den stigende trafikmængde også tiltagende støjgener primært fra Chr. X's Vej og Sletvej. Særligt Sletvej giver anledning til store støjgener, for de hussta…

Støj i stavtrup

Støjen i Stavtrup er kraftigt forøget siden vi flyttede til byen for 11 år siden. Af hensyn til borgernes helbred og livskvalitet bør der opføres en støjvold langs motorvejen samti…

Motorvejs støj i Stavtrup

Støjen fra motorvejen kan høres i det meste af byen, men er en plage op mod motorvejen. Der burde laves en støjvold, da man bliver syg af larmen som er der hele døgnet.

Har boet op ad motorvejen hele mit 37 årige liv

Jeg har boet 4 forskellige steder i Stavtrup langs motorvejen. Før i tiden generede støjen mig ikke, da trafikken ikke var slem. For 5-6 år siden fik Onsholtvej (modsatte side a…

Vejstøj - motorvej og Lystrupvej

Støj fra motorvej og Lystrupvej i Lystrup er til stor gene. Det kan høres hele tiden. Støjreducerende tiltag er et stort ønske.

Landevejen gennem Tranbjerg

Undrer mig over at Tranbjerg ikke er nævnt som fokusområde i planen. Landevejen løber på tæt bebyggelse gennem Tranbjerg og støjen er tiltagende efter åbningen af Giber Ringvej. Vi…

støj

Høringssvar vedrørende støjreduktionsplan. Trafikintensiteten på Randersvej er de senere år steget markant og dermed er støjniveauet også øget, især efter byggeriet af Nordbjerg…

Støjvold nu

Støjen i Stavtrup er ulidelig og kraftigt forøget siden vi flyttede til byen for 12 år siden. Af hensyn til borgernes helbred og livskvalitet bør der opføres en støjvold langs moto…

Stavtrup mangler i Støjhandlingsplanen

Det undrer mig, at Stavtrup ikke er med i Støjhandlingsplanen, da dette byområde er meget plaget af støj fra både motorvejen og den voldsomme gennemkørende trafik på Ormslevvej og …

Støjhandlingsplan 2024 Stavtrup

Vi har boet på samme adresse uden for Stavtrup i 25 år og har gennem årene kunnet konstatere at støjen fra motorvejen er blevet værre og værre. Især de sidste 10 år støjniveauet st…

Støj i Stavtrup

Trafikstøj fra motorvejen er et kæmpe problem i hele Stavtrup. Vi bor i den sydlige del af Stavtrup, og kan ikke sove med vinduerne åbne på grund af støj. De hyggelige aftener på t…

Høringssvar RO i Stavtrup

Hermed sendes høringssvar til støjhandlingsplanen fra RO i Stavtrup.

Trafikstøj i Stautrup

Efter 52 år på samme bopæl i Stautrup, oplever vi hvordan vejstøj fra motorvejen er blevet meget forværret! Vi mærker tydeligt støjen både på terrassen og i haven, og det er mege…

Trafikstøj fra Motorvej Syd, Viby og Stautrup

Da min familie og jeg flyttede til Stavtrup for 16 år siden, kunne vi sagtens nyde vores have uden støjgener fra motorvejen – dette er på ingen made længere tilfældet. Uanset om vi…

Konstant summen

Vi oplever konstant summen fra landevejen gennem Tranbjerg.

Giber Ringvej - Ved Mustrupvej

Giber Ringvej er blevet en stor succes! Vejen har været nødvendig og længe ventet, og allerede nu er der på dele af strækningen flere biler pr dag end den beregnede 2030-prognose. …

Vejstøj

Jeg bor på jarlsmindevej i stavtrup. Langt de fleste dage herude er der en konstant summen fra motorvejen. Især om vinteren er den meget gennemtrægende. Er så ærgerligt i dette ell…

Ret massiv støj i Løgten fra Motorvejen

Hej. Jeg bor i Løgten og har udsigten udover markerne og motorvejen og bagved ligge Vosnæs. Jeg må sige at i ALLE myldretider, og også ofte i løbet af almindelige dage og aftner, e…

Støj fra Djurslandmotorvejen

Jeg bor -i fugleflugt- cirka 600 meter fra Djurslandmotorvejen. Det betyder, at jeg kan høre biler suse forbi døgnet rundt. Når vindretningen skifter, kan jeg høre bilerne på Grenå…

Plaget af støj voldsom støj fra Giber Ringvej

Støjhandlingsplan 2024 er endnu en plan, der er med til at øge mistilliden til både politikere og forvaltning. Hvem har tænkt, at sådan en amatøragtig plan skal sendes i høring? De…

Støj fra Mejlbyvej

Hej, Vi oplever meget støj fra Mejlbyvej. Det er idag 60km/t zone. Men der bliver oftest kørt ALT for stærkt på strækningen. Mange børn og voksne krydser vejen dagligt for at komm…

Vejstøj

Hej Jeg bor i Skødstrup med motorvejen i baghaven. Den larmer rigtig meget, da der ikke er noget som kan tage støjen anden end et par træer op af motorvejen. Vi vågner ofte ved at…

Støj fra Giber Å Ringvej.

Jeg bor i den sydlige del af Mårslet. Jeg har generelt oplevet , at Ringvejen har givet så meget trafikstøj, at jeg ikke sider udenfor mod Tandervej. Desuden har jeg ikke længere …

Høringssvar til støjbehandlingsplan

Som bosiddende i Stavtrup i snart 22 år er jeg virkelig bekymret for den støjudvikling, der har været igennem årene. Det er virkelig vigtigt at få sat Stavtrup helt tydeligt på byk…

Høringssvar vedr. Støjhandlingsplan 2024

Hermed Kolt-Hasselager Fællesråds høringssvar vedr. støjhandlingsplan 2024 - se vedhæftede.

Støj fra Landevejen, Tranbjerg

Trafikstøj fra Landevejen er blevet markant værre efter åbningen af Giber Ringvejen. Trafik fra Landevejen kan nu konstant høres i vores have, som gør det ikke længere afslappende …

Trafikstøj

Vi er i området Bøgeskov Høvej stærkt generede af vejstøj, både fra motorvejen og Ormslevvej. Trafikstøjen bør dæmpes og ideer om motorvejsramper og udvidelse af Ormslevvej droppes…

Plaget af støj fra Giber Ringvej

Jeg vågner om natten pga af larm fra giber Ringvej. Man kan faktisk blive syg af støj. Jeg synes i skal passe godt på borgerne i Århus og når I bygger en ny vej som I udemærket god…

Stigende støj

Borgere i stavtrup oplever store gener ved støj fra motorvejen. Vi mener, at stavtrup skal inkluderes i handleplanen for at nedbringe støj i Århus kommune.

Motorvej støj

Hej. Vi bor tæt på motorvejen i Stavtrup. Og jeg synes støjen er blevet meget værre end den først var da vi flyttede her ud i 2013. Måske fordi farten er sat op, eller en støjv…

Tiltagende støj fra Djurslandmotorvejen

Djurslandmotorvejen støjer nu så meget at selv vi, der bor i den vestligste den af Skødstrup (og dermed længst fra motorvejen), aldrig har et øjeblik hvor vi ikke kan høre trafik f…

Nedsætteles af hastighed Bushøjvænget i Højbjerg fra 50 km til 40 km i timen

Jeg bor 5 meter fra Bushøjvænget i Højbjerg og har lagt mærke til at, der kommer mere og mere hurtigt gennemkørende trafik på trods at der er lavet nogle vejbump, Men de har tilsyn…

Støj fra Giber Ringvej

Vi er voldsomt plaget af støjen fra Giber Ringvej. Derfor er det problematisk, at der intet fokus er på Giber Ringvej i Støjhandlingsplanen 2024. Ligeledes er det også meget proble…

Støj fra Djurslandsmotorvejen i 8541

Sløjgenerne fra motorvejen er blevet tiltagende over de seneste år. Selv med lukkede vinduer lever vi med en konstant susen på 1. sal aften og nat i de værelser hvor vi sover. …

Støj fra Giberringvej

Jeg og min familien bor på Nymarks Allé , 2. Række ud imod Giberringvej. Det støjer mere end forventet især får vi støj fra der, hvor det blev vurderet at støjreducerende tiltag i…

Støj fra Viborgvej

Jeg bor for enden af Tingvej (nordlige ende), og der er meget trafikstøj fra Viborgvej, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t! Jeg håber, at kommunen vil tage nogle initiativer til at…

Voldsom støj fra Giber Ringvej

Jeg er voldsomt genereret af støj fra Giber Ringvej. Jeg var blevet lovet til borgermødet (hvilket tydeligvis var en direkte løgn!) at man overhovedet ikke ville kunne høre Giber …

Støj fra Giber Ringvej

Der er gået 16 måneder, siden Giber Ringvej blev åbnet for trafik på strækningen mellem Landevejen i Tranbjerg og Oddervej, og som bosiddende i Mårslets udkant mod syd er jeg meget…

Støj fra Giber Ringvej

Vi er meget plaget af støjen fra Giber Ringvej. Vi var blevet lovet at vi INTET kunne høre, men selv indenfor med lukkede vinduer er vi plaget af støj, især fra de tunge køretøjer!…

Støj fra motorvej

Jeg bor i rækkehus op ad motorvej syd og der er kontant vejstøj - i myldretiden er det så voldsomt, at det ikke er rart at være udenfor. Håber at man vælger at nedsætte farten på m…

Motorvejs-støj i Stavtrup

Som beboer i Stavtrup ønsker jeg at indgive høringssvar til at få gjort noget ved den tiltagende støj i Stavtrup fra motorvejen. Jeg er helt med på at når man har valgt at have bo…

Støjgener - Jernaldervej, Viborgvej samt Runevej

Efter viborgvej er blevet gjort to sporet og hastigheden er øget til 70 km i timen er Runekvarteret i den grad blevet ramt. Der kører dagligt mange flere biler gennem Runevej end t…

Motorvejsstøj i Stavtrup tiltagende

Som beboere i Stavtrup er det tiltagende trist at bevidne, hvordan området ødelægges af motorvejsstøj. I starten var det kun i dele af byen, men nu er alle påvirkede. Stavtrup er s…

Støjgener

Sløjgenerne fra motorvejen er blevet tiltagende over de seneste år. Selv med lukkede vinduer lever vi med en konstant susen fra forbipasserende biler. Om sommeren er jeg aldrig i h…

Hjortshøj/djurslandsmotorvejen

Fra borger i Hjortshøj hermed ønske om støjreducering fra Djursland-motorvejen 🤞🏽

Støj fra vejen

Jeg kan altid hører biler, bus og letbane. Vågner ofte af det

Støjgener

Jeg bor på Bøgeskov Høvej, i et rækkehus og er stærkt generet af støjen fra motorvejen. Når der ikke er blade på træerne og vinden kommer fra sydvestlige retninger, er det særli…

Støj fra motorvejen.

Jeg har boet 26 år i Stavtrup, og støjen fra motorvejen er bare blevet værre og værre, vi kan ikke sidde i haven og føre en samtale eller nyde at være i vores have. Vi kan heller i…

Trafikstøj

Vi er meget generet af trafikstøj, specielt fra motorvejen. 365 dage om året, døgnet rundt, men naturligvis allermest når der er spidsbelastning. Har boet i Stavtrup i 33 år, og …

Tiltagende støj i Stavtrup

Fuglekvidder er svært at høre i Stavtrup. Flyttede hertil for 13 år siden og her var støjen udholdelig. I dag kan vi ikke høre hvad vi selv tænker. I dag har man sat hastigheden op…

Trafikstøj.

Trafikstøjen er uudholdelig fra motorvej/Ormslevvej og Ravnsbjergvej, tror ikke at der må være basis for højt støjværn. Tør ikke tænke på hvordan det bliver hvis/hvornår der komme…

Væsentlig forværring af støjniveauet i Stavtrup

Støjniveauet i Stavtrup er steget markant grundet mere trafik på motorvejen, højere tilladt hastighed og opførelse af støjvolden på den modsatte side af motorvejen ifm Aarhus Kommu…

Motorvejsstøj i Stavtrup

Vi har boet i Stavtrup i 11 år og har oplevet hvordan støjgenerne fra motorvejen er taget til markant. Den smukke natur ødelægges i høj grad af den larmende trafik, som vi hører bå…

Støjforurening fra Aarhus Syd Motorvejen

Jeg bor i rækkehus på Bøgeskov Høvej i Viby J. Et større område, der omfatter både dele af Viby J syd for motorvejen og Stavtrup er plaget af støj fra motorvejen. I andre kommuner…

Høringssvar om støjgener

Hej. Jeg bor meget tæt på Århus Sydmotorvejen. Der er meget støj fra motorvejen især udenfor men også indendørs. Det vil være en god ide med en støjvold på begge sider af motorvej…

Vejstøj

Jeg er dagligt 24/7 generet af motorvejen. Kan ikke have vinduet åbent om natten. Bruger ikke min altan, da der konstant er en susen fra motorvejen. Åbner kun i kort omfang mine vi…

Støjgener

Det er så frygtelig m støj hvor jeg bor Kan ikke lide at gå udenfor, da jeg får hjertebanken, og det virker SÅ stressende. Jeg vil gøre alt for at advare folk mod at flytte herud

Trafikstøj

Jeg bor på Virup Skovvej i Hjortshøj. I sommerhalvåret, når jeg har vinduer og døre åbne eller går i haven, er der meget støj fra både Djurslands motorvejen og Mejlbyvej. Det vill…

Trafikstøj Ormslevvej og Mitorvejen

Her er i forvejen alt for megen støj fra motorvejen og Ormslevvej . Hvis der kommer ramper, vil jeg være nødt til st flytte, så skrinlæg venligst alle planer herom

Trafikstøj

Jeg bor i rækkehus ved Aarhus sydmotorvejen, tæt på motorvejsbroen over Ormslevvej. Her er altid støj fra motorvejen, både direkte og indirekte, reflekteret fra husrækken bagved. D…

Trafikstøj

Støj og Aarhus Kommune Kommunen bestræber sig i disse år på at forvise den motoriserede trafik fra centrum af byen, hvilket enhver trafikant, der vover sig derind, erfarer på den …

Støjgener

Vi, min familie og jeg, oplever dagligt støv fra Aarhus Syd Motorvejen. Det er især til stor gene når vinden går den "forkerte" vej, og vi befinder os ude i haven.

Vejstøj

Siden 2009 har jeg boet på Bøgeskov Høvej og især i de senere år er trafikstøjen taget til i voldsom grad. Jeg afholder mig ofte fra at åbne vinduer og døre pga den voldsomt genere…

Ormslevvej og ramper til motorvej

Vi er omgivet trafikstøj. Når vinden er i vest, kan vi ikke være i haven for larm fra motorvejen. Der kører flere og flere biler på Ormslevvej efter de store udbygninger i Stautrup…

Vejstøj

Jeg bor i rækkehus ved sydmotorvejen i Viby J. Gennem årene er støjen tiltaget voldsomt. Man kan altid høre motorvejen også indenfor med lukkede døre/vinduer. Til tider må man …

Motorvejsstøjen i Stavtrup

Jeg ønsker at indgive dette høringssvar vedrørende motorvejsstøjen i Stavtrup med stor bekymring og opmærksomhed på vores familiens trivsel og helbred. Jeg er far til tre børn, og …

Støj fra motorvejen.

Jeg bor i nr 235 på Bøgeskovhøvej og er stærkt generet af trafikstøj fra motorvejen. Det er især værst om sommeren hvor man pga varme sover med åbne vinduer så støjen kan genere en…

Støj

Min familie vor i Stavtrup, som er voldsomt støjplaget. Desværre er støjen tiltagende og dermed ufattelig generende. Støj afskærmning og vold er tidligere blevet afvist, men bør t…

Støj

Min kæreste og jeg bor i rækkehus næsten lige op ad motorvejen, og vi kan høre støjen døgnet rundt. Allerværst er i myldretiden, og selv med lukkede vinduer kan vi høre støjen fra …

Støjhandlingsplan

Vi bor i Lystrup op ad den kommunale vej Indelukket. Da vi flyttede i 2012 var støjen begrænset både i antal og tidspunkter. Det var i starten ofte begrænset til myldretid. Det …

Vejstøj

Jeg bor på Bøgeskov Høvej og oplever så voldsom støj mange dage, at jeg ikke kan høre tv’et med vinduet åbent om sommeren, kan høre susen igennem vinduer døgnet rundt på trods af j…

Tung trafikstøj

Vi bor i et villakvarter i Lystrup, hvor vi oplever tung trafikstøj hele dagen fra lastbiler som er blevet tiltagende gennem årene hvor virksomhederne har ekspanderet. Vi føler os …

Støj fra Djurslands motorvejen

Vi bor i Lystrup og har med tiden oplevet en voldsom øgning i støjniveauet. Både efter ændring af hastigheden men også pga. øget brug af motorvejen

Støj

Jeg bor i Hasselager og har boet her i snart 20 år. Støjniveauet fra de forskellige indfaldsveje, særligt motorvejen, er gennem årene taget til. Jeg savner at der kommer en plan fo…

Vejstøj

Der er meget støj i området hvor vi bor. Når vi er i vores have er der altid støj fra Aarhus syd motorvejen. Overfor vejen ligger Høskoven hvor der også er en børnehave. Der er stø…

Grenåvej: Fra Hørgårdsvej til Ådalsvej

På strækningen fra Hørgårdsvej til Ådalsvej oplever vi en del støj. Vi bor lige lige ud til Grenåvej - og vores afskærmning er fra starten af 80’erne og består af et træhegn opsat …

Trafik støj i Hasselager

Vi er meget generet af trafik støj i Hasselager. Primært fra kolt Østervej. Da vi flyttede til Hasselager for 12 år siden var mængden ikke biler gennem Hasselager via kolt Østervej…

Støj fra Djurslandsmotorvejen

Vi bor i Hjortshøj. Støjen er gennem de sidste år blevet tiltagende forværret fra Djurslandsmotorvejen - både hverdag og weekend. Det suser, støjer og larmer derfra, når vi er i ha…

Høringssvar vedr. Støjhandlings planen

Støjhandlingsplan - fil vedhæftede!

Ny viden om trafikstøjens skadelige virkninger kræver handling HER OG NU!

Ny viden om trafikstøjens skadelige virkninger kræver handling HER OG NU! Randersvej er en af Aarhus allermest trafikerede veje. Vi, der bor langs vejen, er i stigende grad over…

Støj trods 40 km/t zone på Grenåvej, 8541

Kære jer, trods 40 km/t zone på Grenåvej er der stadig for høj fart og støj. Vi glæder os til heller og digital-tavler og flere fotovogne fx formiddag og aften alle ugens dage. Spe…

Støjgener Stavtrup

Jeg er så heldig at bo i Stavtrup by, helt tæt på motorvejen, og må sige, at det er blevet en udfordring at finde ro nogen som helst steder i byen. Trafikken en tiltagende, og når…

Støj fra motorvej imod Kolt/Hasselager

Efter der pt. er vejarbejde på motorvej fra E45 ind imod Viby/Ringvejen (501) er støjniveauet faldet i Kolt/Haserlager grundet i lavere hastighed. Strækning burde permanent sættes …

Støj

Er ret generet af trafikstøj fra Djurslandsmotorvejen på strækningen fra Skødstrup til Lystrup, dette er blevet værre efter hastigheden er forøget Der burde kunne opsættes støjv…

Trafik støj

Vi har kun boet i Kolt i nogle måneder, men vi har konstant trafik støj som kan høres alle dage på ugen og sent/tideligt. Det kan være meget generende, især når der er åbne vinduer…

Motorvejsstøj

Vi er voldsomt belastet af motorvejsstøj på Stavtrupvej 9 E, da vores byggelinie kun er 150 meter til motorvejs midte, skal jeg være tåleligt i haven, ja så slukker jeg for mine hø…

Støj

Støjen er blevet kraftigere og kraftigere fra motorvejen. Den er nu fast bestandel når vi er i haven. Det var ikke tilfældet for få år tilbage. Jarlsmindevej bruges derudover so…

Støj fra motorvejen

Den er kun blevet værre over årene, især efter hastigheden er forhøjet til 130 km/t.

Lastbiler på villavej

Vi bor ud mod Jarlsmindevej, hvor der både nat og dag kører store fragtbiler fra Årslev og mod Aarhus syd. Hvilket giver dårlig søvn og dermed en forringet koncentration hos vores…

Støjgener Landevejen/Giber Ringvej

Efter åbningen af Giber Ringvej er støjgenerene steget betragteligt, både fra Giber Ringvej, men også fra Landevejen, grunnet den ekstra trafik der er kommet. Der høres bl.a mange …

Støj fra motorvej

Vi er plaget af støjen fra motorvej her i Vosnæsparken i Skødstrup. Det præger uhensigtsmæssigt vores søvn, og ophold omkring boligen.

Støj motorvej

Hej, jeg bor i Hasselager, og særligt efter alle træerne ud til motorvejen er blevet fældet er der kommet meget mere støj. Det ville være dejligt at der blev tænkt lydmur ind

Landevejen, Tranbjerg

Vi købte hus på en vej parallelt med Landevejen i 2019. Vi vidste der var trafikstøj da vi købte - men siden Giber Ringvej er åbnet, er det blevet markant værre. Vi mærker (desværr…

Støj fra Mejlbyvej i hjortshøj

Jeg bor i andelsboligforening Smedebakken Hjortshøj, grænsende op til Mejlbyvej, her er vi generet af støj fra mejlbyvejen. Et støjværn og nedsat hastighed vil være til stor hjælp

Støjproblemer på Randersvej (området ved stockholmsgade og Kastaniegade.

Trafikken på Randersvej er steget meget i de senere år og det har givet støjproblemer. Byggeriet af "Nordborg" volder støjproblemer, kommunen lovede at byggeriet skulle tilpasses …

Støj i stavtrup

Støjen bliver værre og værre fra motorvejen og synes ikke der er nogen der tager ansvar. Generelt har man jo ikke lyst til at bevæge sig meget rundt i Stavtrup, selvom der er en hy…

Motorvej syd øget larm

Jeg bor i stavtrup og larmen fra motorvejen er kun steget med årene. Motorvejs støjen er generende og bekymrende. Ville ønske nogen ville passe på alle os der er bosat her i bye…

Støj

Jeg er meget generet af støj fra Hjortshøj Stationsvej. Jeg bor på Sensommervej kun ca 25m derfra. Jeg kan ikke opholde mig i min have på grund af støj fra både vejen og toget. Tog…

Trafikstøj fra motorvej ved Lystrup

Vi oplever i perioder store gener fra motorvejsstøjen fra Djurslandsmotorvejen ved Lystrup. Vi vil anbefale at der sættes en støjmur op, som kunne beskytte ejendommene i Lystrup fr…

Gibberingvej

Kære Aarhus Kommune Jeg skriver angående støjgenerne fra Giber Ringvej. Støjforurening er et alvorligt problem, og vi er ret påvirkede af støjen fra vejen! Den påvirker desværre…

Kommentar og forslag til Støjhandlingsplan 2024

Hjortshøj Landsbyforum er glad for, at Aarhus Byråd giver borgere og sammenslutninger, som vores, mulighed for at kommentere Støjhandlingsplan 2024 for Aarhus Kommune. Vi foreslår,…

Støjgener fra Giberringvej!

Kære Aarhus Kommune Jeg skriver angående støjgenerne fra Giber Ringvej. Støjforurening er et alvorligt problem, og vi er ret påvirkede af støjen fra vejen! Den påvirker desværr…

Trafikstøj fra Motorvej Syd, Viby og Stautrup

I de 15 år vi har boet i Viby, har vi mærket en meget kraftig forøgelse af støjen fra Motorvej Syd, formodentlig pga. af øget trafik, flere lastvognstog og højere hastighed på veje…

Giberringvej

Støjforurening har vi fået helt ind på livet. Det kan godt være at de officielle støjmålinger fritager kommunen fra at gøre noget - MEN - det er stadig virkelighed for alle os der …

Plagsom vejstøj fra Giber Ringvej ved Mårslet

Det er som at slå i en dyne. Kommunen smiler op til begge ører over at have gennemført etableringen af den nye Giber Ringvej. Men på hvilken bekostning? Inden vejen blev opført, …

Vigtig dokumentation til støjtiltag langs Giber Ringvej

Læs Giber Ringvej Gruppens vedhæftede fil. Hvor er pengene brugt til støjtiltag langs Giber Ringvej? Og er pengene overhovedet brugt???

Støjhandlingsplan 2024

Støjhandlingsplan 2024 Det er positivt, at der nu sættes fokus på støj i Aarhus kommune. Det er på høje tid, og som beboere på en af byens stærkt trafikerede indfaldsveje er det v…

Støj fra motorvejen

Jeg har boet i Stavtrup i 30 år og støjen fra motorvejen er bare blevet værre og værre - især efter der blev bygget en vold på den anden side af motorvejen - så dem der bosatte sig…

Trafikstøj i Stavtrup

Vi oplever trafikstøjen som stærkt generende og har dage hvor vi ikke kan opholde os i haven grundet det høje lydniveauet. Det vil betyde en bedre livskvalitet og være til daglig g…

Støjbeskyttelse

Som andelshaver i Skejby 1 siden 2014 er jeg nærmeste nabo til Randersvej lige før Skejbyvej. Det er det mest lillafarvede område på hele kortet over støjgener i Aarhus, dvs over 7…

Støj fra Aarhus Syd Motorvejen dag og nat

Vi er en familie på snart fem, der har slået os ned i den dejlige bydel Stavtrup. Her er gode naboer, institutioner, skoler og indkøbsmuligheder. Vi er tæt på Aarhus by og tæt på n…

Støj i Høje Hasle

På dage hvor der er vestenvind kan der på hverdage måles 65db i haven og i weekender 50-55db - ifølge mine egne amtørmålinger. På de værste dage fylder det ret meget og til en grad…

Støj i Stavtrup

VI har boet i Stavtrup i snart 24 år. Støjen har aldrig været så slem, som den er nu. Og er blevet markant værre i sær igennem de sidste 5-7 år Selvom vi ikke bor umiddelbart tæt…

Motorvejsstøj

Jeg bor mellem ormslevvej og motorvejen. Vi kan høre støjen hele tiden. Støjen er værst i dagligdagen, men stadig slem nok i weekenden også. Hvis det har regnet/regner er lyder end…

Motorvejsstøj i Stavtrup

Stavtrup skal selvfølgelig medtages i støjmålingen og i støjhandlingsplanen. Det er en fatal brøler, at Stavtrup ikke er medtaget i målingsplanerne. Udelukkelsen ser næsten demonst…

Høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan 2024 – eller ‘Sådan var det ikke i 90’erne’

Citat fra Forslag til Støjhandlingsplan 2024 (Høringsportalen): ”Støjkortlægningen viser, at ca. 63.500 boliger er belastet af et støjniveau, der overstiger 58 dB” – d.v.s. at hvis…

Støj fra motorvej Stavtrup

Støjen er til daglig gene, til trods for at jeg flyttede længere væk fra motorvejen i Stavtrup. Der er nærmest ikke et sted i Stavtrup, hvor man ikke kan høre motorvejen. Jeg håber…

Lastbiler

Lastbiler laver en meget høj hyletone meget belastende særlig om natten. Mvh Bob Jensen Skrækligt særlig ved broer

Støjen tager til!

Flyttede til Stavtrup i 2009 og var selvfølgelig opmærksom på motorvejen og støj fra den og en forventning om at det nok ikke blev mindre. Støjen er dog steget markant mere, end vi…

Tiltagende trafikstøj

I de knap 13 år jeg har boet i Stavtrup er støjen fra sydmotorvejen tiltaget i sådan grad, at den nu er til gene næsten dagligt. På de “gode” dage, hvor vind og vejr ikke er medvir…

Støj

Motorvejen er utrolig generende, og det er mig en gåde der ikke bliver handlet fra politikerenes side. Stavtrup by er omkredset at motorvejsstøj, en ellers dejlig og idyllisk by fu…

Motorvejsstøj i Stavtrup

Vi har boet godt 13 år i Stavtrup og kan tilslutte os problemet med at støjniveauet er for højt og stigende. Det har længe været et stort problem, der efter vores mening bør gøres …

Støj fra motorvej

Den tiltagende støj fra motorvejen er en daglig gene.

Støj fra motorvej

Vi har boet i Stavtrup siden maj 2009. Da vi flyttede hertil var vi opmærksomme på, at der kunne være støj fra motorvejen, især når det regnede eller hvis vinden stod i en bestemt …

Støjvold til Stavtrup

Støjvold til Stavtrup Vi har boet i Stavtrup i mere end 30 år. De sidste 5-6 år er støjen fra motorvejen tiltaget så meget, at der nu er en konstant summen fra motorvejen selv ind…

Motorvejstøj

Jeg kan høre motorvejen fra åhavevej og ud mod Hasselager da jeg bor i Stavtrup vænge . Jeg kan høre den i mit soveværelse selv med lukkede vinduer og det er virkelig generende og …

Støddæmpere

Vi bor lige ved siden af motorvejen, på Stavtrupvej. Der er en konstant susen, hvilket gør, at vi aldrig har rigtig ro. Jeg mener, at der skal støddæmpere op hurtigst muligt, når…

Støjvold i Stavtrup

Jeg bor mellem motorvejen og Ormslevvej og er stort set generet af støj fra motorvejen hele året - men naturligvis værst om sommeren, hvor vi opholder os mere i haven. Det er så sl…

I Stavtrup er støjen blevet værre på bare 5 år

Som beboer i Stavtrup er jeg og min familie blevet udpræget mere plaget af støj i de blot 5 år vi har boet her. Dette bekræftes af Miljøstyrelsens støjkort, hvor vores hus i 2017 m…

Motorvejsstøj i Stavtrup

Vi har boet på Vestergårdsvangen 139 siden december 2009 og støjen er i den sidste årrække blevet meget voldsom. Åbnes vinduet på klem selv udenfor myldretid er det med motorvejen …

Støjvold i Stautrup

Jeg bor i Ormslev og færdes dagligt i Stautrup. Jeg har mange venner og bekendte i Stautrup der er voldsomt generede af støjen fra motorvejen og oplevede det også da jeg selv boede…

Summen fra motorvej

I vores hjem hører vi konstant summen fra motorvejen, også når vinduer og døre er lukkede og det kun er vinduets spjæld der er åbent. Jeg føler selv jeg bor i et naturrigt område,…

Motorvejsstøj i Stavtrup

Vi bor ikke langt fra sydmotorvejen. I vinterhalvåret er det ikke noget vi lægger mærke til, men så snart vejret bliver godt og vi rykker ud i haven, bliver vi mindet om det. …

Gennemarbejdede forslag til en seriøs og tidssvarende NY Støjhandlingsplan 2024

Det forventes at vedhæftet høringssvar bliver taget yderst seriøst og at nuværende Støjhandlingsplan 2024 forkastes.

Støj syd for Mårslet

Vi bor syd for Mårslet, hvor den nye Giber-Ringvej laver en voldsom støj. Det er både i tørt og vådt vejr, at den konstante summen er tydelig i vores have. Det har gjort tanken om …

Støj fra Djurslands motorvejen forbi Lystrup.

Vi oplever markante støjgener fra motorvejen. Det er ikke blevet mindre efter, at den tilladt hastighed er øget.

Motorvejsstøj

Jeg bor ca.100 m. fra Århus Sydmotorvejen, Jeg har kun mulighed for at åbne vinduer til motorvejssiden, og det er ikke en sjov oplevelse. Jeg har kun boet her i 7 år, men støjen e…

Støj i Stavtrup

Vi bor i skønne Stavtrup i 1. række - men desværre til støjen fra motorvejen. Støjen er tiltaget betragteligt de seneste 15 år. Da huset blev bygget, blev det sat i udsigt, at man …

Støjgener stavtrup

Jeg henvender mig til jer med en appel om den udfordrende støj, vi dagligt oplever fra motorvejen i stavtrup. Da vi flyttede fra Aarhus Midtby til dette område, søgte vi efter mere…

Støj fra motorvej

Jeg har bort i Stavtrup i en årrække - 14 år for at være eksakt. Støjen fra motorvejen har været tiltagende i de sidste år - efter at der blev bygget støjvold på den anden side af …

Høringssvar vedr. støjhandlingsplan 2024

Se vedhæftet fil

Meget generet af støjniveauet fra motorvejen ved Stavtrup

Vi bor meget tæt på motorvejen, og kan konstant høre motorvejen. Jeg frygter for en sommer i haven, for udenfor er det decideret larm. Jeg får en knude i maven over at mine børn og…

Motorvejs støj Stavtrup

Har boet på Stavtrupvej i 30 år. Det hjælper ikke mere at tage høreapparaterne af, det gjorde det for år tilbage. Vi bor i det røde område hvor vi selv om natten i vores sovevære…

Støj i Stavtrup

Jeg bor i Stavtrup, og mærker dagligt støjen fra særligt motorvejen. Med det samme man åbner et vindue, en sluse eller en dør, så er du ramt af støjen. Som en konstant summen i bag…

Altid et støjtæppe uanset vejr og tidspunkt

Selvom vi ikke bor lige op ad motorvejen, så kan vi altid høre den. Vi har købt hus med have for at kunne slappe af i haven og finde ro, men der er aldrig stille og ro. Når vi går …

Trafikstøj Ringvej Syd (den del som ligger i Højbjerg og Skåde)

På denne strækning er der så meget trafiklarm som går blandt andet ud over folk som bor i skådeparken kalkærparken og tilstødende private huse, man kunne jo for eksempel lave nogle…

Støjforurening

Jeg bor i Stavtrup og et stykke fra motorvejen, men alligevel kan jeg høre støjen når jeg går udenfor. Jeg kan se at de i andre kommuner gør en del for at reducere støjgener. Fx Si…

Støj

Hej Jeg bor i Stavtrup med min familie og oplever store støjgener fra motorvejen uanset vejr og vindforhold når vi bevæger os rundt om vores hus eller byen generelt. Jeg håber …

Støj fra motovej

Trafikbelastningen på motorvejen er steget betragteligt over de sidste 12 år og den vil helt sikkert forsætte. Hvis vi har boet i Stavtrup oplever man at støjen er indgribende, når…

Støj

Der er for meget støj fra motorvejen. En billig løsning kunne at nedsætte hastigheden til eksempelvis 80 eller mindre.

Giber Ringvej syd om Mårslet

Efter åbningen af Giber Ringvej er vores liv i Mårslet syd/vest blevet fundamentalt ændret. Vi håber, at I vil genoverveje støjværn ved strækningen umiddelbart syd for Mårslet …

Støjgener Giber Ringvej ved Mårslet Syd

Jeg har følgende bemærkninger i forhold til støjdæmpning af Giber Ringvej ved Mårslet Syd: 1. Støjværn er nødvendig. Støjen er meget værre end det, vi beboere blev stillet i udsig…

Støj på Giber Ringvej

Støjen fra Giber Ringvej er meget værre end forventet, og på strækningen Tandervej/Mustrupvej går vejen tæt forbi husene. Man burde overveje støjdæmpende asfalt, i langt højere gra…

Støjgener på Silkeborgvej - behov for fartnedsættelse til 50km/t og finansiering til støjbegrænsende tiltag.

Vi er en familie på 3, der for nyligt er flyttet ind på Silkeborgvej. Vi er meget generet af støjen fra vejen og er overraskede over at man i så bynært/bolignært område (vores hus …

Støj fra Giber Ringvej

Vi har nu forsøgt at vænne os til Giber Ringvej - som er en dejlig og tiltrængt vej. Udfordringerne er, at der ikke er i regnet de enorme støjgener, det giver os som “naboer” til v…

Støjhandlingsplan 2024 adresserer ikke effektivt støjgener i den bevaringsværdige Finneby med 123 træhuse.

På Hasle Ringvej suser trafikken med hele 70 km/t som hastighedsbegænsning tværs gennem Finnebyens tæt bebyggede boligområde. Langs Paludan Müllersvej er der ingen støjafskærmning …

Støjhandlingsplan

18. april 2024 Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand Teknik og Miljø ”Høringssvar Støjhandlingsplan 2024” Harlev Fællesråd takker for muligheden for at…

Støjhandlingsplan 2024

Ældrerådets høringssvar på Støjplan 2024 – samt forslag fra RV og DD om bekæmpelse af vejstøj. Støjplan 2024 Ældrerådet skal til den fremlagte støjplan udtale følgende: Æl…

Vedligeholdelse af støjværn

Vi bor 10 meter fra Randersvej, og vi er meget plaget af trafikstøj. Den af kommunen i 2001 opførte støjvold overtog vores grundejerforening ansvaret for i 2016, som det skete for …

Støj fra Randersvej

Jeg har boet ud til Randersvej i 15 år, og støjen er blevet markant værre år efter år. Den eneste støj-barriere er en jordvold, som Århus Kommune i 2016 overlod til Ny Skejby Gru…

Støj fra Grenåvej og Viengevej

Der er rigtig meget støj fra Grenåvej og Viengevej i vores boligområde. I området er der mange huse, børnehave, vuggestue og forretninger. Støjdæmpende asfalt og hastighedsbegrænsn…

Støj - Runevej

I løbet af de sidste 10 år er trafikken, og tilhørende støj, steget markant ved Runevej. Det er blandt andet pga. den nybyggede kontorbygning på 11 etager Byporten, to supermarkede…

Støjhandlingsplan 2024

Kære Aarhus, Skødstrup Fællesråds høringssvar vedrørende Støjhandlingsplan 2024 vedlægges. Med venlig hilsen Inger Thranholm

Stigende støj fra indre del af Grenåvej

Støjgener fra den indre del af Grenåvej (fra Nordre Ringgade til efter kolonihaverne) er massive og rækker lang ned i området mod vandet grundet landskabets udformning. Det påvirke…

Umenneskelig støjgener fra motorvej syd.

Vi bor i et virkeligt dejligt naturskøn område ved Høskoven og Brabrandstien. Desværre er det bare blevet sådan, at vi ikke kan bruge de udendørs arealer mere pga. støj. Støjen fra…

Støj fra Grenåvej

Jeg bor ud til Grenåvej - der er trafikstøj døgnet rundt og det er blevet værre. Der er i 70’erne opsat et plankeværk mod Grenåvej, men det hjælper overhovedet ikke på støjen! Så k…

Støj Runevej

Se vedlagte fil.

Støjhegn

Jeg skriver på vegne af Runestenen og Runehøjen i Hasle, Aarhus V. De sidste 10 år er trafikstøjen fra Runevej blevet højere og mere tæt. Der er på de seneste 10 år lavet tiltag, s…

Støjplan

generelt er der blevet mere og mere støj på Runevej, på grund af gennemkørende trafik med mange biler samt flere lastbiler dagligt. En støjmur ville være dejligt .

støjværn

Jeg kunne ønske - at den eksisterende støjvold på hjørnet af Paludan Mullers vej og Ydre Ringvej ind mod Finnebyen - blev eftermonteret med en klar plexiglasplade i en vis tykkels…

Holmstrupgårdvej / Skjoldhøjvej

Vejstøj fra Holmstrupgårdvej og Skjoldhøjvej belaster beboer i den sydøstlige del af villa kvarteret. Rundkørslen ved disse veje er meget belastet. Jf. Trafiktal var der i 2023 et …

Støj

Efter forlængelsen af Bredskiftevej er trafikken på Runevej steget voldsomt. især de mange lastbiler er et støjproblem. Derudover køres der ofte temmelig stærkt på strækningen mel…

Støjværn

I forbindelse med den meget forøgede trafik på Runevej og vejudvidelsen, vil det Skåne os for meget støj med en støjmur -meget ønskelig. Vores hjørnegrund er meget udsat af trafik…

Støj fra djurslandsmotorvejen

Der er desværre rigtig meget støj fra motorvejen. Støjen er steget markant efter at hastighedsgrænsen er steget til 130 km/t.

Støj fra djurslandsmotorvejen

Der er desværre rigtig meget støj fra motorvejen. Støjen er steget markant efter at hastighedsgrænsen er steget til 130 km/t.

Støjhandlingsplanen

Jeg bor op ad den stærkt trafikerede Ringgade. Trafikken er voldsomt forøget gennem årene og der er blevet bygget flere beboelsesejendomme tæt på Ringgaden. Der skal skrues på mang…

Støj fra Grenåvej.

Som beboer i Brobjergparken, der ligger mellem Ådalsvej og Brovej og består af 9 lave blokke med ca. 450 lejlighede, ville vi meget gerne have dæmpet støjen fra Grenåvej. Vi ligger…

GVF's høringssvar

Høringssvar vedr. ID826: Aarhus Byråds støjhandlingsplan 2024 Aarhus Byråd har på sit møde den 21. februar 2024 vedtaget at udsende forslag til Støjhandlingsplan 2024 i 8 ugers…

Høringssvar vedrørende trafikstøj fra Anelystvej ved Skjoldhøjparken.

I forbindelse med de kommende kommunale tiltag for at nedbringe den voldsomme trafikstøj i Skjoldhøjparken fra de tilstødende veje, da kan vi som beboer længst mod vest i Skjoldhøj…

Vejstøj fra Randersvej

Jeg bor på Ladefogedvej lige bag støjvolden. Flyttede ind i Andelsboligforeningen fra start i 1994 og var den gang nabo til en tosporet vej med 13.000 biler i døgnet. Trafikken mel…

Støj fra Herredsvej, mv.

Dét dokument, som ligger til grund for denne høring om støj, er udarbejdet på et meget generelt plan. Hele Herredsvej er rødmarkeret som værende støjplaget i minimum én af illustra…

støj fra Grenåvej

Vi har i foreningen drøftet støjen fra Egå åen og ud til Skæring krydset og trods nogen hegn og vold er støjen stigende fra Egå åen start grundet forøget trafik på strækningen, hvo…

Støj fra Grenåvej og Viengevej

I vores boligområde der strækker sig fra Åbrovej til Langvad, kan vi kontant høre støj fra enten Grenåvej eller Viengevej. Vi bor i et område med mange villahuse, samt en vuggestue…

Djurslandmotorvejen

Selv fra Langvad har vi statisk støj i myldretiden. forslag om hastighedsbegrænsning på 110 i nærheden af bybebyggelse. forslag om jordvolde for at absorbere/vinkle støjen.

Grenåvej Risskov og Egå

Generelt støj fra Grenåvej forslag om støjdæmpende belægning forslag om at nedsætte hastighed fra 80 til 70 helt ud til Egå havvej.

Høringssvar til støjhandlingsplan 2024

På vegne af Grundejerforeningen Vængerne indsendes hermed høringssvar til Aarhus Kommunes støjhandlingsplan 2024. Grundejerforeningen Vængerne i Tranbjerg er med sine 535 hussta…

Støj fra Randersvej

Til Århus Kommune Jeg skriver med et inderligt ønske om at få noget gjort ved støjgenerne fra Randersvej. Os fra A/B Skejby1 (Ladefogedvej) som bor tættest på Randersvej er vold…

Støj fra Grenåvej

Der er megen støj fra Grenåvej, og der er intet støjhegn eller støjreducerende asfalt fra Lystrup og ud forbi Egå Havvej. Støjen overstiger de anbefalede dhb, så der burde klart v…

Støj fra Randersvej

Kære Aarhus Kommune, Jeg skriver for at udtrykke vores bekymring over den betydelige støjforurening, vi oplever her på Ladefogedvej ud mod Randersvej. Ifølge Miljøstyrelsens v…

Giber Ringvej, ved Ingerslev, skaber massive støjgener.

Massiv støj fra 10 tusindvis af biler, lastbiler og motorcykler, i høj fart, på de tre vognbaner ved Ingerslev, er til stor gene for os. Trafikstøjen starter fra kl. ca. 0435 på h…

Støj

Støj – Kongelunden

Balastende støj fra Ringvejen og Silkeborgvej i villakvarteret Christianshøj

Fra Den frivillige grundejerforening Christianshøj

Støj fra Grenåvej ved Risskov

Grenåvej-vejstykket mellem Hørgårdsvej og Ådalsvej er uden støjdæmpning (hverken støjskærm eller støjreducerende asfalt) - det er til trods for, at der ligger en stor folkeskole og…

Store støjgener fra Grenåvej

Vi mangler et reelt støjhegn på Grenåvej. Som beboere i nærliggende villakvarter er vi meget generet af støjen fra Grenåvej – i alle døgnets 24 timer, alle dage i året. Lige nu …

Skæring

Jeg har netop læst jeres Støjhandlingsplan for 2024 og kan se at I helt har udeladt strækningen fra Egå Havvej og ud på den anden side af Skæring Parkvej. Dvs. hele Skæring strækni…

støjhandlingsplan

se vedhæftede

Støjgener kan reduceres med hastigheds nedsættelse.

Har boet på adressen i mere end 20 år og har oplevet hvordan støjen bare stiger og stiger. Primært fra den sydlig motorvej der går gennem Høskoven, hvor det er umuligt at fuglekvid…

Støjgener i Stavtrup

Den almene og tunge trafik ind- og ud af byen via motorvej syd, skaber støjgener i Stavtrup. I punkt 5 ses der også tydeligt på kortet at det er kendt. I pkt. 8, ligner det dog at…

Støj fra trafik Runevej

Undertegnede har boet på Runehøjen siden 1979 og i denne periode er støjgenerne fra trafik på Runevej eskaleret voldsom. Især den tunge lastvognstrafik til Runetoftens erhvervsområ…

Grenåvej

Det gamle plankeværk på Grenåvej på strækningen fra Hørgårdsvej mod Egå bør efterhånden udskiftes med en reel lyddæmpende foranstaltning. Den modsatte strækning fra Lystrupvej mod …

Grenåvej

Plankeværket på Grenåvej vil jeg mene er fra slut 70’erne (hvis ikke ældre?) altså over 40 år gammelt. Flere beboere har gennem årens løb forgæves prøvet at få Kommunen på tale da…

Støjafskærmning: Grenåvej fra Brovej til Brobjerg Parkvej

Som beboer i området og anden række til Grenåvej bemærker jeg følgende fra rapporten: "Netop boliger med facadestøjniveau over 68 dB findes primært langs indfaldsvejene (...)" …

Grenåvej

Plankeværket fra Lystrup og til Egå lever ikke op til kravene, hvilket det også står streget fra brev fra Aarhus Kommune modtaget maj 2020 i Facebook-gruppen “Støjdæmpning på Gren…

Trafik støj

Hej vi bor på Runehøjen 9 vi alle på vejen ønsker en dækning mod jernaldervej da trafikken er hel galt og vi nærmest høre alt der forgår på denne vej. Vi høre alle samtaler fra bus…

Højt og stigende støjniveau fra Djurslandsmotorvejen - Skødstrup & Løgten

Som også anført i Støjhandlingsplanen, så oplever vi i Skødstrup og specielt i vores Grundejerforening Den Gamle Kirkesti også et stigende støjniveau fra primær Djurslandsmotorvej.…

Djurslandsmotorvejen - Skødstrup & Løgten

Der har igennem de senere år været en forøgelse af støjen fra Djurslandsmotorvejen som følge af stigning i antal bilister og en øget max hastighed fra 110km/t til 130km/t. Specielt…

Støj fra Grenåvej

Grenåvej støjer og i tiltagende grad - med både skole og børnehaver ud til vejen, så kan vi ikke være det bekendt. Er vinden fra vest så støjer vejen helt ned til stranden, så hel…

Støj fra Djurslandsmotorvej - især efter hastighedsændring

Vi bor tæt på Djurslandsmotorvejen. Indtil hastighedsgrænsen blev ændret fra 110 til 130 km/t har vi kun været begrænset generet af støj fra motorvejen. Nu hvor hastigheden er øget…

Voldsom trafikstøj og rystelser fra Runevej både dag og nat.

Jeg og min kone har boet på Runehøjen i mere end 45 år. Området er en kommunal udstykning jvf. § 2 i Deklaration af 29.04.1969 indført i retsbogen den 9. juli 1969. Af deklaration…

Støj på Runevej

Vi har boet tæt på Runevej i rigtig mange år og trafikstøjen er blevet meget værre igennem årerne.

Støjværn mod Grenåvej

Der kan ikke være nogen tvivl eller mangel på argumenter i forhold til dette! Der er en stor skole (strand skolen) i imod vejen , samt en masse beboelse tæt på! Når vinden komme…

støjdæmpning Grenåvej

Haveforeningen Risskov ligger lige ud til Grenåvej, hvorfra trafikstøj er tiltaget gennem årene, da Grenåvej er en af de mest befærdede indfaldsveje til Aarhus. Vores grænse mod G…

Høringssvar til støjhandlingsplan i Aarhus kommune – Angående vejstøj fra Oddervej

Høringssvar d.7.4.2024 Det er godt at se at Aarhus Kommune tager problematikken vedr. støj alvorligt og det er glædeligt at læse hvordan flere partier anser bekæmpelse af støj f…

Manglende støjværn

Kære Teknik og Miljø Grenåvej/vejstykket mellem Lystrupvej og Ådalsvej grænser op til folkeskole og mange familieboliger. Asfalten på Grenåvejen, på dette stykke, er meget gamme…

Støj

Vi oplever også støj som værende generende fra Grenåvej ved Risskov. Kunne være positivt med en plan for forbedringer for de beboer som bor i området med meget støj fra trafikken.

Støj fra Grenåvej

Efter Grenåvej/Lystrup krydset mod Egå er der ingen støjhegn, men en åbning der fungere som fri passage for lyd tæt på, hvor biler bremser og gasser op. På denne strækning ligger m…

Støj fra Runevej

Jeg skriver som beboer på Runestenen i Hasle, Aarhus V. De sidste 6 år er trafikstøjen fra Runevej blevet højere og mere intens. Dette skyldes at der de seneste år er sket en stign…

Støjhandlingsplan 2024

Ønske om støjplankeværk fra Lystrupvej til Ådalsvej, har en evig summen i huset, der var på "tegnebrættet" da vi købte i 1996 🤷🏼‍♀️ ønsker bare at kunne sove en hel nat uden alt f…

Støj fra Grenåvej

Hej Byråd, støjen fra Grenåvej fra lystrupvej helt hen til Risskov er en konstant brummen som er meget generende både i dagstiden og aftenen. Der er utrolig meget støj fra biler og…

Trafikstøj

Trafikstøjen på Grenåvej fra Lystrupvej til Vejlby Ringvej er en evig brummen døgnet rundt - på trods af støjværn er det ikke muligt at sove for åbent vindue og og om dagen kan man…

Støjreduktion fra Grenåvej

Kære Teknik og Miljø Grenåvej/vejstykket mellem Lystrupvej og Ålykkevej grænser op til en folkeskole og mange familievillaer - til trods herfor, er asfalten på Grenåvejen, på de…

Støjmur …

Runehøjen/runevej er præget af trafikstøj dagligt. Især når der passerer lastbiler og busser forbi, så er det ret støjende. Samt højlydte køretøjer og motorcykler høres tydeligt, p…

Støjhandlingsplan 2024

Riisvangens Fællesråd ønsker, at bekæmpelsen af vejstøj i Aarhus intensiveres af hensyn til vejstøjens sundhedskonsekvenser for aarhusianerne. Vores ønske er, at støjen skal ned og…

Støj på runevej

Hej . Jeg bore på runestenen det sidst 5-6 år vi er meget irriterende at der meget støj begrund meget trafik på runevej og det bliver være og være . Det er også ikke mere sikkert …

Støj fra Djurslandsmotorvejen

Vi har boet tæt på Djurslandsmotorvejen i 17 år. De seneste 6 år har vi boet ca. 500 meter fra nærmeste stykke. Indtil hastighedsgrænsen blev ændret fra 110 til 130 km/t har vi ald…

Behov for støjafskærmning på Motorvej Syd ved Ormslevvej

Tak for muligheden for at give høringssvar til støjhandlingsplan 2024. Desværre får man igennem støjhandlingsplanen det indtryk, at planen er lavet fordi det er et krav fra sta…

Motorvejsstøj

Da vi i 2000 købte vores hus og flyttede ind, kunne vi få ture i Høskoven og nyde det fine grønne område på begge sider af motorvej syd. I dag kan vi ikke længerevarende tur i skov…

Støj fra Grenaavej

Egå, 3.april 2024 Vi bor på østsiden af Grenaavej i Egå, på Muslingevej 23 og 33. Vi er generet af støj fra Grenaavej, især morgen og aften og helt sikkert ved vestenvind. Vores …

Støj fra Bjødstrupvej, Højbjerg

Vi er en boligafdeling i ALBOA Almen Boligorganisation. Vi består af 26 rækkehuse, hvoraf de 10 boliger ligger direkte ud til Bjødstrupvej i Højbjerg. Støjen fra vejen er meget gen…

Støj på Randersvej

Jeg oplever dagligt støjgener fra Randersvej, da der gøres for hurtig både ud af byen og ind mod byen. Ved ophold på vores terrasse skal der tit tales/råbes til hinanden pga støj

Giber Ringvej i Mårslet

Støjen fra Giber Ringvej i Mårslet Syd er meget værre end antaget. Hen over engen Mustrupvej -Tandervej, over å-løbet ved engen, er et almindeligt autoværn, hvor man sagtens kunne…

støj fra Randersvej

Der bliver acceleret meget voldsomt på Randersvej ved industriområdet. Der bliver også kørt ræs. Der bliver dagligt kørt alt for hurtigt. Det er som om mange bilister tror de er ud…

Bevaring af støjdæmpende effekt fra etablerede støjvolde

Kommunen bør stå for vedligeholdelse af etablerede støjværn. Hvis kommunen overgiver ansvar for vedligeholdelse af eksisterende støjvolde m.v. til andre, bør der være ufravigelige …

Støj fra Giber Ringvej

Det er forkasteligt, at Giber Ringvej ikke er med i oversigten over støjplagede områder i Aarhus Kommune. Som nabo til vejen oplever vi på alle døgnets 24 timer, at der er voldso…

Støj fra Giber Ringvej

Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker at sende støjhandlingsplan i høring, men støjkortlægningen hænger på ingen måde sammen med virkeligheden, når målingerne er foretaget i 20…

Støj fra Giber ringvej

Jeg forstår slet ikke at Giber ringvej ikke er med i den 5 årige handlings plan. Som bebor i første række fra Giberringvej er vi meget plaget af støj fra vejen. Jeg kan slet ikke…

Vejstøj

Vejstøj Motorvej Syd

Støj i Stavtrup

Støjen i Stavtrup er en udtalt gene. Jeg bakker fuldt op om et forslag, hvor der kommer konkrete tiltag for at sænke støjen fra motorvejen og Ringvejen. Et støjværn er at ønske sig

Motorvejsstøj i Stavtrup

Det er efterhånden ulideligt at opholde sig udenfor i Stavtrup og det gælder både i haven og når man bevæger sig ned til brabrandstien/døde å, for at gå i naturen eller går en tur …

Støj i Kolt

Vi har siden vi flyttede til Kolt i 2018 oplevet en stigning i støjniveauet fra både Thorshøjvej og Aarhus Syd Motorvejen / E45. Men da Giber Ringvej åbnede blev støjen markant høj…

Aktion på støjproblemer i Stavtrup

Som beboer i Stavtrup har vi gennem de seneste 15 år oplevet mere og højere støj fra motorvejen. Alle ved det: Støj er sundhedsskadelig og høj fart påvirker sikkerhed og miljøet n…

Stigende støj fra Runevej/ Viborgvej

Efter åbningen af 4-sporet Viborgvej med 70km hastighed, tung trafik på Jernaldervej, samt åbningen af Blomstervej opleves der større støjgener i Runekvarteret. Der blev i 2019 la…

Giber Ringvej ved Mårslet

Det er dybt forundrede og uroskabende, at de to stykker på hver side af bondegården på Mustrupvej ikke ligger som en selvfølgelig del af en støjbekæmpelsesplan for kommunen. Tænk…

Støj og sundhed

Viby, den 22.marts 2024 Høringssvar til støjhandlingsplan For mange år siden indførte EU krav om, at de respektive medlemslande hvert 4. år skulle udarbejde støjhandlingsplane…

Handlingsplan ja tak

Jeg er nabo til Giber Ringvej og forstår slet ikke at den ikke er med i jeres handlingsplan over støj jeg forstår heller ikke at jeg støjplan går på 2021 der sad vi vel hjemme alle…

Støj fra Giber Ringvej

Jeg kan ikke forstå at støjplanen ikke omhandler giber Ringvej. Jeg er nabo til Giber Ringvej og det er blevet et støjhelvede at bo opad. Syngende dæk fra meget tungt trafik fra k…

Støj i Viby / Stavtrup

Jeg er bosiddende i Viby / Stavtrup forholdsvis tæt på Motorvej Syd og oplever derfor motorvejsstøj dagligt Der er så mange som udover mig er generet af støjen fra Motorvej Syd. D…

Støj, Giber Ringvej

Vi bor tæt på Giber Ringvej og er meget generet af støj fra vejen. Særligt strækningen Mustrupvej - rundkørslen ved Tandervej. Her er intet støjværn overhovedet, og kraftig nedb…

støjhandlingsplan : ja tak til HANDLING !!!

hej AAK, jeg er nabo til Giber Ringvej, og det er min første anke at denne strækning ikke omfattes af en kommende støjhandlingsplan : uagtet målt niveau afgiver Ringvejen støj til …

Giber Ringvej støj

Vi er naboer til Giber Ringvej og har trafikstøjen inde på vores ejendom konstant. Selv inde i huset "synger" lastbilerne, også selvom vinduerne er lukkede. Det er forfærdeligt. S…

Trafikstøj fra Giber Ringvej

En god nattesøvn skulle være vigtig for vores sundhed og livslængde! Men som beboer tæt på Giber Ringvej er det blevet svært at sove selv for lukkede vinduer pga lastbilernes hylen…

Støjhegn

Jeg skriver på vegne af Runestenen og Runehøjen i Hasle, Aarhus V. De sidste 10 år er trafikstøjen fra Runevej blevet højere og mere tæt. Der er på de seneste 10 år lavet tiltag, s…

lastbiler på gibervej

lastbilerne giver en høj hyletone kaldet hornefekt den er høj og meget generene. og når der cykler på vejen køre bilerene over støjstriber. mvh Bob jensen

Massiv støj fra Giber Ringvej

Der er sagt og skrevet meget om Giber Ringvej, men vi har dog aldrig troet at vi skulle høre lyden fra bilerne inde i vores soveværelse og så er vinduerne endda lukket. Vi er meget…

Støjhandlingsplan

Støjgener, støjbelastning og trafikintensitet nu og i fremtiden ved Stavtrup og Viby Hvordan har Aarhus Kommune tænkt sig at opfylde følgende punkter nævnt i oplægget til Støjha…

Begræns støj igennem Lisbjerg

Der er MEGET øget (tungt) trafik i Lisbjerg og dermed MEGET øget støj op igennem byen. Byudviklingen byder på “snarlig” omfartsvej, men der vil stadig være meget trafik op igennem …

Støjværn ud til Herredsvej

Jeg synes ikke jeg kan se at der er nævnt noget med et støjværn ud mod Herredsvej fra Trillegårds siden. Hvilket er helt uforståeligt med al den trafik der er på Herredsvej, stort…

Ja tak til mindre støj og hastighedsnedsættelser ved Skjoldhøjparken i Tilst

Vi er en grundejerforening med 1053 parceller med ca. 5.000 beboere, der ligger i Tilst bagved Bilka. Vi er Danmarks 2. største grundejerforening og har 180.000 m2 grønne arealer s…

Støj - test

Test på baggrund af henvendelse om fejl i systemet.

Støj fra Giber Ringvej

Vi er naboer til Giber Ringvej ved Mårslet, som laver en masse støj. Efter vores mening er der sket det modsatte af hvad der blev lovet. Vejen er hævet meget hvor vi bor, og der …

Støjgener

Bjødstrupvej Højbjerg Har meget støj af tung trafik og Alm .biler Vejen er ikke ret bred. Man bruger vejen som genvej for , at komme til Proshop , Jim?&fix og til Michael Drewse…

Støjbelastning ved Hasselager

Den stigende trafikstøj efter etableringen af Giber Ringvej har i særdeleshed haft en negativ påvirkning for beborene omkring denne, samt for os, der bor i området mellem Thorshøjv…

Vej støj

Hej, Syntes der mangler fokus på en helhedsløsning som vil nedbringe støjen fra motorvejen ved Stavtrup og Viby. Et af de lette til tag kunne være en hastighedsnedsættelse på str…

Manglende fokus på Stavtrup og Viby

Jeg har med stor interesse lært støjhandlingsplanen. Som borger er jeg dog meget i tvivl hvori handlingen er gemt i planen. Jeg er bosat i Stavtrup, men er vokset op i Viby. På d…

Støj handlingsplan Thomas Thaarups Vej

Fokus på nyt og bedre støjværn langs Thomas Thaarups Vej. Det eksisterende støjværn langs størstedelen af Thomas Thaarups Vej, er det oprindelige støjhegn som stammer tilbage fra 1…

Støjhandleplan

Trafikstøjen rundt om Skjoldhøjparken i Tilst er nu nået et niveau, som er helt uacceptabelt. Motorvej Aarhus Vest og en længerevarende udvidelse af Viborgvej betyder, at bilister,…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826