Gå til hovedindhold

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Aarhus Byråd har vedtaget at udsende forslag til Støjhandlingsplan 2024 i offentlig høring.

Se mindretalsudtalelse fra Venstre

Se mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne og Henrik Arens

Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse af 18. november 2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (støjbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen pålægger Aarhus Kommune at kortlægge støjbelastede boliger og udarbejde en handlingsplan til afhjælpning af støjgenerne.

Støjhandlingsplanen bygger på en støjkortlægning gennemført i 2021 af det trafikskabte støjniveau ved alle boliger i kommunen.

Støjkortlægningen viser at ca. 63.500 boliger er belastet af et støjniveau, der overstiger 58 dB.

Støjhandlingsplanen lægger op til, at der de næste 5 år fortsat anvendes støjgunstige vejbelægninger, som et virkemiddel til støjbekæmpelse. Derudover lægges der op til fortsat støjbekæmpelse gennem trafik- og byplanlægningen, hvor der stilles krav til overholdelse af grænseværdier i nybyggeri og nye opholdsarealer.

Hastighedsdæmpning foreslås ligeledes at indgå som et aktivt virkemiddel i de kommende 5 år, bl.a. igennem et fortsat arbejde med forsøgsordningen for 40 km/t. Sidst indgår støjafskærmning også som et muligt virkemiddel, selv om støjafskærmning ikke er velegnet ved bl.a. etageboliger. Det juridiske råderum i forhold til etablering af støjafskærmning er begrænset, derfor lægges der med støjhandlingsplanen op til en endelig afklaring af råderum og finansieringsmuligheder. 

Støjhandlingsplanen kan læses her.

Fejl i signaturforklaringen til kortet på side 14 og kortet side 15 i støjhandlingsplanen er rettet den 7. marts 2024.

Byrådsbeslutning

Aarhus Byråd har på sit møde den 21. februar 2024 vedtaget at udsende forslag til Støjhandlingsplan 2024 i 8 ugers offentlig høring. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Dine muligheder

Hvis du har kommentarer og bemærkninger til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Mærk brevet ”støjhandlingsplan” og skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 21. april 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.
 

Høringssvar (76)

Støj

Støj – Kongelunden

Balastende støj fra Ringvejen og Silkeborgvej i villakvarteret Christianshøj

Fra Den frivillige grundejerforening Christianshøj

Støj fra Grenåvej ved Risskov

Grenåvej-vejstykket mellem Hørgårdsvej og Ådalsvej er uden støjdæmpning (hverken støjskærm eller støjreducerende asfalt) - det er til trods for, at der ligger en stor folkeskole og…

Store støjgener fra Grenåvej

Vi mangler et reelt støjhegn på Grenåvej. Som beboere i nærliggende villakvarter er vi meget generet af støjen fra Grenåvej – i alle døgnets 24 timer, alle dage i året. Lige nu …

Skæring

Jeg har netop læst jeres Støjhandlingsplan for 2024 og kan se at I helt har udeladt strækningen fra Egå Havvej og ud på den anden side af Skæring Parkvej. Dvs. hele Skæring strækni…

støjhandlingsplan

se vedhæftede

Støjgener kan reduceres med hastigheds nedsættelse.

Har boet på adressen i mere end 20 år og har oplevet hvordan støjen bare stiger og stiger. Primært fra den sydlig motorvej der går gennem Høskoven, hvor det er umuligt at fuglekvid…

Støjgener i Stavtrup

Den almene og tunge trafik ind- og ud af byen via motorvej syd, skaber støjgener i Stavtrup. I punkt 5 ses der også tydeligt på kortet at det er kendt. I pkt. 8, ligner det dog at…

Støj fra trafik Runevej

Undertegnede har boet på Runehøjen siden 1979 og i denne periode er støjgenerne fra trafik på Runevej eskaleret voldsom. Især den tunge lastvognstrafik til Runetoftens erhvervsområ…

Grenåvej

Det gamle plankeværk på Grenåvej på strækningen fra Hørgårdsvej mod Egå bør efterhånden udskiftes med en reel lyddæmpende foranstaltning. Den modsatte strækning fra Lystrupvej mod …

Grenåvej

Plankeværket på Grenåvej vil jeg mene er fra slut 70’erne (hvis ikke ældre?) altså over 40 år gammelt. Flere beboere har gennem årens løb forgæves prøvet at få Kommunen på tale da…

Støjafskærmning: Grenåvej fra Brovej til Brobjerg Parkvej

Som beboer i området og anden række til Grenåvej bemærker jeg følgende fra rapporten: "Netop boliger med facadestøjniveau over 68 dB findes primært langs indfaldsvejene (...)" …

Grenåvej

Plankeværket fra Lystrup og til Egå lever ikke op til kravene, hvilket det også står streget fra brev fra Aarhus Kommune modtaget maj 2020 i Facebook-gruppen “Støjdæmpning på Gren…

Trafik støj

Hej vi bor på Runehøjen 9 vi alle på vejen ønsker en dækning mod jernaldervej da trafikken er hel galt og vi nærmest høre alt der forgår på denne vej. Vi høre alle samtaler fra bus…

Højt og stigende støjniveau fra Djurslandsmotorvejen - Skødstrup & Løgten

Som også anført i Støjhandlingsplanen, så oplever vi i Skødstrup og specielt i vores Grundejerforening Den Gamle Kirkesti også et stigende støjniveau fra primær Djurslandsmotorvej.…

Djurslandsmotorvejen - Skødstrup & Løgten

Der har igennem de senere år været en forøgelse af støjen fra Djurslandsmotorvejen som følge af stigning i antal bilister og en øget max hastighed fra 110km/t til 130km/t. Specielt…

Støj fra Grenåvej

Grenåvej støjer og i tiltagende grad - med både skole og børnehaver ud til vejen, så kan vi ikke være det bekendt. Er vinden fra vest så støjer vejen helt ned til stranden, så hel…

Støj fra Djurslandsmotorvej - især efter hastighedsændring

Vi bor tæt på Djurslandsmotorvejen. Indtil hastighedsgrænsen blev ændret fra 110 til 130 km/t har vi kun været begrænset generet af støj fra motorvejen. Nu hvor hastigheden er øget…

Voldsom trafikstøj og rystelser fra Runevej både dag og nat.

Jeg og min kone har boet på Runehøjen i mere end 45 år. Området er en kommunal udstykning jvf. § 2 i Deklaration af 29.04.1969 indført i retsbogen den 9. juli 1969. Af deklaration…

Støj på Runevej

Vi har boet tæt på Runevej i rigtig mange år og trafikstøjen er blevet meget værre igennem årerne.

Støjværn mod Grenåvej

Der kan ikke være nogen tvivl eller mangel på argumenter i forhold til dette! Der er en stor skole (strand skolen) i imod vejen , samt en masse beboelse tæt på! Når vinden komme…

støjdæmpning Grenåvej

Haveforeningen Risskov ligger lige ud til Grenåvej, hvorfra trafikstøj er tiltaget gennem årene, da Grenåvej er en af de mest befærdede indfaldsveje til Aarhus. Vores grænse mod G…

Høringssvar til støjhandlingsplan i Aarhus kommune – Angående vejstøj fra Oddervej

Høringssvar d.7.4.2024 Det er godt at se at Aarhus Kommune tager problematikken vedr. støj alvorligt og det er glædeligt at læse hvordan flere partier anser bekæmpelse af støj f…

Manglende støjværn

Kære Teknik og Miljø Grenåvej/vejstykket mellem Lystrupvej og Ådalsvej grænser op til folkeskole og mange familieboliger. Asfalten på Grenåvejen, på dette stykke, er meget gamme…

Støj

Vi oplever også støj som værende generende fra Grenåvej ved Risskov. Kunne være positivt med en plan for forbedringer for de beboer som bor i området med meget støj fra trafikken.

Støj fra Grenåvej

Efter Grenåvej/Lystrup krydset mod Egå er der ingen støjhegn, men en åbning der fungere som fri passage for lyd tæt på, hvor biler bremser og gasser op. På denne strækning ligger m…

Støj fra Runevej

Jeg skriver som beboer på Runestenen i Hasle, Aarhus V. De sidste 6 år er trafikstøjen fra Runevej blevet højere og mere intens. Dette skyldes at der de seneste år er sket en stign…

Støjhandlingsplan 2024

Ønske om støjplankeværk fra Lystrupvej til Ådalsvej, har en evig summen i huset, der var på "tegnebrættet" da vi købte i 1996 🤷🏼‍♀️ ønsker bare at kunne sove en hel nat uden alt f…

Støj fra Grenåvej

Hej Byråd, støjen fra Grenåvej fra lystrupvej helt hen til Risskov er en konstant brummen som er meget generende både i dagstiden og aftenen. Der er utrolig meget støj fra biler og…

Trafikstøj

Trafikstøjen på Grenåvej fra Lystrupvej til Vejlby Ringvej er en evig brummen døgnet rundt - på trods af støjværn er det ikke muligt at sove for åbent vindue og og om dagen kan man…

Støjreduktion fra Grenåvej

Kære Teknik og Miljø Grenåvej/vejstykket mellem Lystrupvej og Ålykkevej grænser op til en folkeskole og mange familievillaer - til trods herfor, er asfalten på Grenåvejen, på de…

Støjmur …

Runehøjen/runevej er præget af trafikstøj dagligt. Især når der passerer lastbiler og busser forbi, så er det ret støjende. Samt højlydte køretøjer og motorcykler høres tydeligt, p…

Støjhandlingsplan 2024

Riisvangens Fællesråd ønsker, at bekæmpelsen af vejstøj i Aarhus intensiveres af hensyn til vejstøjens sundhedskonsekvenser for aarhusianerne. Vores ønske er, at støjen skal ned og…

Støj på runevej

Hej . Jeg bore på runestenen det sidst 5-6 år vi er meget irriterende at der meget støj begrund meget trafik på runevej og det bliver være og være . Det er også ikke mere sikkert …

Støj fra Djurslandsmotorvejen

Vi har boet tæt på Djurslandsmotorvejen i 17 år. De seneste 6 år har vi boet ca. 500 meter fra nærmeste stykke. Indtil hastighedsgrænsen blev ændret fra 110 til 130 km/t har vi ald…

Behov for støjafskærmning på Motorvej Syd ved Ormslevvej

Tak for muligheden for at give høringssvar til støjhandlingsplan 2024. Desværre får man igennem støjhandlingsplanen det indtryk, at planen er lavet fordi det er et krav fra sta…

Motorvejsstøj

Da vi i 2000 købte vores hus og flyttede ind, kunne vi få ture i Høskoven og nyde det fine grønne område på begge sider af motorvej syd. I dag kan vi ikke længerevarende tur i skov…

Støj fra Grenaavej

Egå, 3.april 2024 Vi bor på østsiden af Grenaavej i Egå, på Muslingevej 23 og 33. Vi er generet af støj fra Grenaavej, især morgen og aften og helt sikkert ved vestenvind. Vores …

Støj fra Bjødstrupvej, Højbjerg

Vi er en boligafdeling i ALBOA Almen Boligorganisation. Vi består af 26 rækkehuse, hvoraf de 10 boliger ligger direkte ud til Bjødstrupvej i Højbjerg. Støjen fra vejen er meget gen…

Støj på Randersvej

Jeg oplever dagligt støjgener fra Randersvej, da der gøres for hurtig både ud af byen og ind mod byen. Ved ophold på vores terrasse skal der tit tales/råbes til hinanden pga støj

Giber Ringvej i Mårslet

Støjen fra Giber Ringvej i Mårslet Syd er meget værre end antaget. Hen over engen Mustrupvej -Tandervej, over å-løbet ved engen, er et almindeligt autoværn, hvor man sagtens kunne…

støj fra Randersvej

Der bliver acceleret meget voldsomt på Randersvej ved industriområdet. Der bliver også kørt ræs. Der bliver dagligt kørt alt for hurtigt. Det er som om mange bilister tror de er ud…

Bevaring af støjdæmpende effekt fra etablerede støjvolde

Kommunen bør stå for vedligeholdelse af etablerede støjværn. Hvis kommunen overgiver ansvar for vedligeholdelse af eksisterende støjvolde m.v. til andre, bør der være ufravigelige …

Støj fra Giber Ringvej

Det er forkasteligt, at Giber Ringvej ikke er med i oversigten over støjplagede områder i Aarhus Kommune. Som nabo til vejen oplever vi på alle døgnets 24 timer, at der er voldso…

Støj fra Giber Ringvej

Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker at sende støjhandlingsplan i høring, men støjkortlægningen hænger på ingen måde sammen med virkeligheden, når målingerne er foretaget i 20…

Støj fra Giber ringvej

Jeg forstår slet ikke at Giber ringvej ikke er med i den 5 årige handlings plan. Som bebor i første række fra Giberringvej er vi meget plaget af støj fra vejen. Jeg kan slet ikke…

Vejstøj

Vejstøj Motorvej Syd

Støj i Stavtrup

Støjen i Stavtrup er en udtalt gene. Jeg bakker fuldt op om et forslag, hvor der kommer konkrete tiltag for at sænke støjen fra motorvejen og Ringvejen. Et støjværn er at ønske sig

Motorvejsstøj i Stavtrup

Det er efterhånden ulideligt at opholde sig udenfor i Stavtrup og det gælder både i haven og når man bevæger sig ned til brabrandstien/døde å, for at gå i naturen eller går en tur …

Støj i Kolt

Vi har siden vi flyttede til Kolt i 2018 oplevet en stigning i støjniveauet fra både Thorshøjvej og Aarhus Syd Motorvejen / E45. Men da Giber Ringvej åbnede blev støjen markant høj…

Aktion på støjproblemer i Stavtrup

Som beboer i Stavtrup har vi gennem de seneste 15 år oplevet mere og højere støj fra motorvejen. Alle ved det: Støj er sundhedsskadelig og høj fart påvirker sikkerhed og miljøet n…

Stigende støj fra Runevej/ Viborgvej

Efter åbningen af 4-sporet Viborgvej med 70km hastighed, tung trafik på Jernaldervej, samt åbningen af Blomstervej opleves der større støjgener i Runekvarteret. Der blev i 2019 la…

Giber Ringvej ved Mårslet

Det er dybt forundrede og uroskabende, at de to stykker på hver side af bondegården på Mustrupvej ikke ligger som en selvfølgelig del af en støjbekæmpelsesplan for kommunen. Tænk…

Støj og sundhed

Viby, den 22.marts 2024 Høringssvar til støjhandlingsplan For mange år siden indførte EU krav om, at de respektive medlemslande hvert 4. år skulle udarbejde støjhandlingsplane…

Handlingsplan ja tak

Jeg er nabo til Giber Ringvej og forstår slet ikke at den ikke er med i jeres handlingsplan over støj jeg forstår heller ikke at jeg støjplan går på 2021 der sad vi vel hjemme alle…

Støj fra Giber Ringvej

Jeg kan ikke forstå at støjplanen ikke omhandler giber Ringvej. Jeg er nabo til Giber Ringvej og det er blevet et støjhelvede at bo opad. Syngende dæk fra meget tungt trafik fra k…

Støj i Viby / Stavtrup

Jeg er bosiddende i Viby / Stavtrup forholdsvis tæt på Motorvej Syd og oplever derfor motorvejsstøj dagligt Der er så mange som udover mig er generet af støjen fra Motorvej Syd. D…

Støj, Giber Ringvej

Vi bor tæt på Giber Ringvej og er meget generet af støj fra vejen. Særligt strækningen Mustrupvej - rundkørslen ved Tandervej. Her er intet støjværn overhovedet, og kraftig nedb…

støjhandlingsplan : ja tak til HANDLING !!!

hej AAK, jeg er nabo til Giber Ringvej, og det er min første anke at denne strækning ikke omfattes af en kommende støjhandlingsplan : uagtet målt niveau afgiver Ringvejen støj til …

Giber Ringvej støj

Vi er naboer til Giber Ringvej og har trafikstøjen inde på vores ejendom konstant. Selv inde i huset "synger" lastbilerne, også selvom vinduerne er lukkede. Det er forfærdeligt. S…

Trafikstøj fra Giber Ringvej

En god nattesøvn skulle være vigtig for vores sundhed og livslængde! Men som beboer tæt på Giber Ringvej er det blevet svært at sove selv for lukkede vinduer pga lastbilernes hylen…

Støjhegn

Jeg skriver på vegne af Runestenen og Runehøjen i Hasle, Aarhus V. De sidste 10 år er trafikstøjen fra Runevej blevet højere og mere tæt. Der er på de seneste 10 år lavet tiltag, s…

lastbiler på gibervej

lastbilerne giver en høj hyletone kaldet hornefekt den er høj og meget generene. og når der cykler på vejen køre bilerene over støjstriber. mvh Bob jensen

Massiv støj fra Giber Ringvej

Der er sagt og skrevet meget om Giber Ringvej, men vi har dog aldrig troet at vi skulle høre lyden fra bilerne inde i vores soveværelse og så er vinduerne endda lukket. Vi er meget…

Støjhandlingsplan

Støjgener, støjbelastning og trafikintensitet nu og i fremtiden ved Stavtrup og Viby Hvordan har Aarhus Kommune tænkt sig at opfylde følgende punkter nævnt i oplægget til Støjha…

Begræns støj igennem Lisbjerg

Der er MEGET øget (tungt) trafik i Lisbjerg og dermed MEGET øget støj op igennem byen. Byudviklingen byder på “snarlig” omfartsvej, men der vil stadig være meget trafik op igennem …

Støjværn ud til Herredsvej

Jeg synes ikke jeg kan se at der er nævnt noget med et støjværn ud mod Herredsvej fra Trillegårds siden. Hvilket er helt uforståeligt med al den trafik der er på Herredsvej, stort…

Ja tak til mindre støj og hastighedsnedsættelser ved Skjoldhøjparken i Tilst

Vi er en grundejerforening med 1053 parceller med ca. 5.000 beboere, der ligger i Tilst bagved Bilka. Vi er Danmarks 2. største grundejerforening og har 180.000 m2 grønne arealer s…

Støj - test

Test på baggrund af henvendelse om fejl i systemet.

Støj fra Giber Ringvej

Vi er naboer til Giber Ringvej ved Mårslet, som laver en masse støj. Efter vores mening er der sket det modsatte af hvad der blev lovet. Vejen er hævet meget hvor vi bor, og der …

Støjgener

Bjødstrupvej Højbjerg Har meget støj af tung trafik og Alm .biler Vejen er ikke ret bred. Man bruger vejen som genvej for , at komme til Proshop , Jim?&fix og til Michael Drewse…

Støjbelastning ved Hasselager

Den stigende trafikstøj efter etableringen af Giber Ringvej har i særdeleshed haft en negativ påvirkning for beborene omkring denne, samt for os, der bor i området mellem Thorshøjv…

Vej støj

Hej, Syntes der mangler fokus på en helhedsløsning som vil nedbringe støjen fra motorvejen ved Stavtrup og Viby. Et af de lette til tag kunne være en hastighedsnedsættelse på str…

Manglende fokus på Stavtrup og Viby

Jeg har med stor interesse lært støjhandlingsplanen. Som borger er jeg dog meget i tvivl hvori handlingen er gemt i planen. Jeg er bosat i Stavtrup, men er vokset op i Viby. På d…

Støj handlingsplan Thomas Thaarups Vej

Fokus på nyt og bedre støjværn langs Thomas Thaarups Vej. Det eksisterende støjværn langs størstedelen af Thomas Thaarups Vej, er det oprindelige støjhegn som stammer tilbage fra 1…

Støjhandleplan

Trafikstøjen rundt om Skjoldhøjparken i Tilst er nu nået et niveau, som er helt uacceptabelt. Motorvej Aarhus Vest og en længerevarende udvidelse af Viborgvej betyder, at bilister,…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826