Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Støjhandlingsplan

Støjgener, støjbelastning og trafikintensitet nu og i fremtiden ved Stavtrup og Viby

Hvordan har Aarhus Kommune tænkt sig at opfylde følgende punkter nævnt i oplægget til Støjhandlingsplan 2024 om Aarhus Kommunes tiltag, for at vi alle skal føle at Aarhus og Aarhus Kommune er et rart sted at bo og arbejde.
Samtidig er vi alle bevist om hvor sundhedsskadelig støj har vist sig at være.
Samfundsøkonomisk er det uden tvivl bedre at investere i støjdæmpende foranstaltninger nu og ikke vente på en formodentlig voldsom stigning i udgifterne til indlæggelser på hospitaler og andre sygdomsbekæmpende foranstaltninger.
Følgende opmærksomhedspunkter er taget direkte fra oplægget til Støjhandlingsplan 2024:

Derudover lægges der op til at der i den kommende periode fortsat sættes fokus på støj og arbejdes med støjbekæmpelse gennem kommunens planlægning. Der tages blandt andet højde for støjbekæmpelse i lokalplanlægningen, hvor der stilles krav til bygherre om konkrete tiltag (eks. facadeisolering, støjafskærme) for overholdelse af grænseværdierne i nybyggeri. Hensynet til støj indgår også som en vigtig parameter i den generelle trafikplanlægning. Herigennem reguleres trafikkens form, omfang og hastighed – og dermed den afledte støjbelastning

Bemærkning til punktet.
Et rekreativt område, lkp. 83 og lkp. 1175 (Forslag) bliver direkte berørt af støj og et evt. rampeanlæg.

Som yderligere tiltag lægges der op til en øget indsats med hastighedsnedsættelser i Aarhus Kommune. Hensynet til støjbelastede strækninger på trafikvejnettet vil indgå som parameter i udvælgelsen af fremtidige hastighedsnedsættelser. Der vil desuden være fokus på at udvælge strækninger, der hovedsageligt omfatter personbiltrafik og hvor der kan accepteres mindre gener for fremkommeligheden

Aarhus bygger på et fingerplansprincip med en bykerne omkranset af tre Allégader og bugten. Byudviklingen følger indfaldsvejene, hvor imellem den grønne struktur strækker sig ind mod Midtbyen

Bemærkning til punktet om fingerplansprincippet.
Fingerplansprincippet disharmonerer med, at der til stadighed fokuseres på trafikken på O1 og O2 i stedet for at arbejde på, at trafikken på O1 og O2 skal længere ud f.eks. til E45, så fingerplansprincippet kan praktiseres.

Denne negative udvikling vurderes hovedsageligt at skyldes byfortætningen, der netop har tilføjet boliger til områder langs det overordnede trafikvejnet. Disse nye boliger er imidlertid etableret med facadeisolering eller lignende således at støjbelastningen indendørs og på udendørs opholdsarealer overholder gældende grænseværdier.

Bemærkning til punktet.
Dette omhandler støjproblematikken ved nye boliger, hvad med de eksisterende boliger som ikke har disse forholdsregler?

Der forventes at ske yderligere byfortætning de kommende 5 år og der forventes ligeledes at ske en stigning i trafikken i de kommende år. Det medfører at der fortsat vil være boliger, der får høje støjniveauer på de facader, der grænser til det tilgrænsende vejnet. Som støjkortene indikerer, er støjproblematikken størst på og omkring de store indfaldsveje, ringvejene og de større trafikveje.

Bemærkning til punktet.
Aarhus Kommune er selv opmærksom på problemet, hvorfor arbejder man så stadig på et evt. rampeanlæg som vil forstærke støjgenerne og støjproblemerne endnu mere end kun med det Marselis-tunnelen vil bidrage med?

Ved udbygning af nye veje, trafikale saneringer eller omlægninger af veje i den eksisterende by vil støjforhold og metoder til at nedbringe støjen blive vurderet og tænkt ind i planlægningen

Bemærkning til punktet.
Sådan ser det ikke ud lige nu i forbindelse med planlægning af et evt. rampeanlæg.

Generelt arbejdes der på at flytte trafikken fra personbiler til f.eks. aktive transportformer og den kollektive trafik. Målet bliver at mindske antallet af biler på vejnettet, som vil have en positiv indvirkning på trafikstøjen.

Bemærkning til punktet.
Dette disharmonerer med støj og evt. motorvejsramper på Skanderborgmotorvejen ved Stavtrup og Viby.

Støjgenerne skal minimeres, så alle borgere kan bo, arbejde og opholde sig i gode miljøer. Fremtidige støjgener forebygges gennem en arealplanlægning og anden planlægning, der tager størst mulige støjhensyn.

Bemærkning til punktet.
Sådan virker det umiddelbart ikke set i forhold til støj og den øgede trafikintensitet ved etablering af et rampeanlæg på Ravnsbjergvej.

Allerede nu er Ravnsbjergvej voldsomt belastet af trafik med dertil hørende støjproblemer for de omkringboende.
En øget mængde trafik, som forudses både med etablering af et rampeanlæg, men også grundet den almindelige udvikling (Byudvikling i bl.a. Stavtrup og det sydlige Viby (Onsholtgårdsområdet) vil alt andet lige øge støjproblemerne, som også er nævnt i oplægget til Støjhandlingsplan 2024:

Opmærksomhedspunkterne er taget direkte fra oplægget til Støjhandlingsplan 2024, så det er en formulering Aarhus Kommune selv har valgt.

Jeg hører gerne Aarhus Kommunes kommentarer til spørgsmålene og især omkring rampeanlægget og hvor langt det er i undersøgelserne.


Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Bøgeskovparken
Michael Hytting
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Hytting

Indsendt

23/03/2024 20:27

Sagsnummer

HS4352661

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826