Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Støj og sundhed

Viby, den 22.marts 2024
Høringssvar til støjhandlingsplan

For mange år siden indførte EU krav om, at de respektive medlemslande hvert 4. år skulle udarbejde støjhandlingsplaner. Støjhandlingsplaner som skulle afdække støjniveauer for trafikstøj, som borgerne blev udsat for. Formålet med udarbejdelsen af støjhandlingsplaner var at beskytte borgerne mod sundhedsskadelig trafikstøj.
I Danmark har man valgt at lade Vejdirektoratet være ansvarlig for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for statsveje, medens det eksempelvis er Århus Kommune der er ansvarlig for støjhandlingsplaner for kommunale veje. I Århus Kommune har man i den kommende støjhandlingsplan valgt at kortlægge støj ved alle boliger i hele kommunen. Handlingsplanen og indsatserne omfatter derfor hele kommunen.
Støjhandlingsplanen beskriver grundigt byens opbygning og dens forskelligartede boligmasse inden for ringgaden og videre ud til forstæderne. Man beskriver også rigtig fint støjgrænser der skal overholdes ved nybyggeri, men meget lidt om eksisterende boliger. Nu er det jo en gang sådan, at de fleste borgere i Århus bor i eksisterende boliger og derfor vil det være naturligt, hvis man beskrev, hvilke støjniveauer borgere i eksisterende boliger maksimalt burde udsættes for. I handlingsplanen beskrives det kort, at trafikstøj kan have en sundhedsskadelig påvirkning for byens borgere.
Netop hensynet til borgernes sundhed bør være det alt overskyggende udgangspunkt for udarbejdelsen af støjhandlingsplanen.
Dette forhold indebærer at man i en støjhandlingsplan bør prioritere borgernes sundhed højere end fremkommeligheden. Eller sagt på en anden måde må fremkommelighed ikke ske på bekostning af borgernes sundhed.
Udarbejdelse af støjkort i støjhandlingsplanen tager hovedsageligt afsæt i talte trafiktal fra 2021. I 2021 var Danmark ramt af COVID-19. Dette indebar at hovedparten af danskerne holdt sig hjemme og arbejdede hjemmefra. Brugen af trafiktal fra 2021 til at fastlægge støjniveauer ved boliger i Aarhus kommune giver derfor ikke et retvisende billede og må forventeligt være højere i dag nu da vi er tilbage til normale tilstande.
Vejdirektoratet (VD) benytter en støjgrænse på 68 DB til udpegning af områder som særlig støjplagede. I bekendtgørelse for udarbejdelse af støjhandlingsplan skriver VD, at miljømyndighederne anbefaler, at borgere ikke bør udsættes for støjniveauer over 58 DB, men at VD ikke behøver at rette sig efter miljømyndighedernes anbefaling. En efter min mening noget bekymrende udmelding, da borgernes ve og vel bør gå forude for bilers fremkommelighed.
Da det netop er EU, som står fadder til at beskytte borgere mod sundhedsskadelig trafikstøj bør man efter min mening også benytte sig af internationale standarder til fastsættelse af støjniveauer, som borgere må udsættes for. WHO fastslog i 2019, at støjniveauer over 53 DB er sundhedsskadelig. WHO´s udmelding er væsentlig nyere dato end den viden, som de danske miljømyndigheder anvender. WHO´s fastlæggelse af støjniveau bakkes op af et forskningsresultat fra Maersk Fonden fra 2021.

Beskrivelse af vores dagligdag:
Min hustru og jeg bor i Viby og er nabo til Motorvej Syd. Ser man på det seneste støjkort for Aarhus Kommune, er Motorvej Syd absolut den indfaldsvej med mest vejstøj og som strækker sig længst ind i byen.
Da vi for mere end 12 år siden flyttede ind i vores hus ved Høskoven, havde vi fundet stedet, hvor vi skulle bo. Vi nød naturen ved sø, skov og fredede engarealer. Vi kunne nyde vores have og terrasser om sommeren og motorvejen var overhovedet ikke et støjmæssigt problem.
Støjgenerne er taget til henover årene og øget hastighedsgrænse (120 Km/t.), ændring af vejføring så man kører direkte fra Motorvej Syd ind på Åhavevej, flytning af containerhavn og færgeterminal til Sydhavnen har haft den afledte effekt, at støjniveauet i dag er så højt, at vi ikke længere opholder os på terrassen eller i haven om sommeren. I dag måles støjniveauer op til 90 DB.
Aftenturen i Skoven og til engarealerne ved Døde å er opgivet p.g.a. støjniveauer op til 100 DB.
Endelig er den daglige cykeltur rundt om Brabrand Sø også mindre attraktiv, når man bliver ramt af en støjtsunami ved den østlige ende af søen.
Det skal for god orden skyld bemærkes, at de danske myndigheder fastslår, at man ved ophold i rekreative områder i åbent land ikke må udsættes for mere end 53 DB.
Det lader til at myndigheder heller ikke på dette område efterlever deres eget regelsæt.

Løsningsforslag:
Den grønne mobilitetsplan om flere cykelstier, bedre offentlig trafik og færre biler i midtbyen vil sammen med lavere hastigheder hjælpe mange støjplagede borgere indenfor Ringgaden.
For større indfaldsveje og Motorvej Syd kunne man som udgangspunkt fastsætte en maksimal støjgrænse på 53 DB, som grænsen for hvad borgere må udsættes ved udendørs opholdsarealer. For Motorvej Syds vedkommende kan målopfyldelse givetvis kun ske ved opsætning af støjværn eller nedsættelse af hastigheden.
Til inspiration kan jeg oplyse, at man på motorvej mellem Berlin og Hamborg efter at have kørt 120 km./t bliver mødt med skiltning om max. hastighed på 60 km./t, med skilt tekst om at man befinder sig nær bymæssig bebyggelse. En bebyggelse man ikke kan se fra motorvejen.
Vælges løsning med opsætning af støjværn bør Aarhus Kommune medfinansiere 50% af udgiften til støjværn på en 3-4 kilometer lang strækning fra Viby Ringvej mod Skanderborg og på begge sider af Motorvej Syd. Restfinansiering kan ske ved at ansøge støjpuljen så hurtigt som muligt.
En finansiering der er helt rimelig, da infrastrukturelle ændringer i Aarhus Kommune har haft den afledte effekt, at naboer til Motorvej Syd er blevet belastet med voldsomme støjgener til følge.
Jeg vil anse det for ordentlighed fra Aarhus Kommunes side at betale den regning man ved indførsel af infrastrukturelle ændringer har sendt videre til borgerne langs Motorvej Syd. Man kan ikke bare høste indtægter, men må naturligvis også afholde de omkostninger, som er forbundet til fremskaffelse af indtægterne.
Jeg vil opfordre til, at vejstøj i Aarhus bringes ned og ambitionsniveauet op, så Aarhus Kommune igen bliver et dejligt sted at bo.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Heidi Blaaberg

Indsendt

25/03/2024 20:33

Sagsnummer

HS6123915

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826