Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Høringssvar Fremtidens Folkehuse

Høringssvar til Fremtidens folkehuse / Høringsportalen Aarhus Kommune.
30. marts 2024.
Brugerrådet Folkehuset Sabro, Sabro Biblioteks Venner og Sabro – Fårup
Fællesråd indsender herved et samlet høringssvar.
Som udgangspunkt noterer vi os med tilfredshed, at Folkehuset Sabro
grundlæggende er indstillet til fortsættelse i henhold til det udarbejdede
analysemateriale.
Vi er også enige i, at de skitserede pejlemærker for Fremtidens Folkehuse, kan
tjene til udmøntning af forskellige tiltag.
Folkehuset Sabro betjener det yderste nordvestlige opland af Aarhus Kommune,
herunder Borum, Lyngby og Yderup, der ikke har adgang til almindelig
busbetjening og derfor overladt til Flex -transport eller egen selvbefordring.
Det er et generelt problem, at der ikke er tilstrækkelig med parkeringsmuligheder for personbiler på Folkehusets område i dagtimerne.
Der foreligger en udarbejdet og vedtaget plan for nedrivning af den tidligere
vandværksbygning til parkeringsformål samt en anden løsning for opbevaring af
renovationsartikler.
I analysematerialet konkluderer man, at caféordningen ikke er tilfredsstillende,
hverken udbudsmæssig eller som rentabel forretning.
Caféordningen er forlods bundet op på forhold, såsom samlet centrale indkøb af
råvarer, fastsat timeforbrug og ufravigelige veterinære krav til køkkenet, som
gør, at der ikke er mange konkurrenceparametre at skrue på.
Som udgangspunkt er vi som interessenter af den opfattelse, at caféordningen
er og bliver ”et tilbud” til 60+ i lokalområdet og ikke et egentligt forretningsområde, som behøver at give overskud, hvis det på sigt kan medvirke til at højne
sundhed generelt.
Modsat analysens konklusion om, at cafeen i sin nuværende ramme sælger
samme varme middagsretter, som udbydes til plejehjemsafsnittet, anser vi, som
et potentielt gode, fordi maden dagligt forarbejdes helt fra bunden på Folkehuset
Sabro og udbydes direkte over disken til en målgruppe, der er opvokset med
den form for traditionel dansk varm mad.
Vi vil i langt højere grad end hidtil markedsføre dette forhold i fremtiden, fordi
det adskiller sig klart fra andre former for forarbejdning, som udbydes af MSO på
flere andre lokaliteter og at madspild forlods udgør et minimum.
Cafeen udbyder samtidig anretninger, smørrebrød og andre brød i åbningstiden
og på bestilling. En grønnere profil med særskilte veganske delikatesser kan
afprøves.
Brugerrådets Aktivitetsgruppe har fra april 2024 fået tilført nye kræfter for
herved også at øge mulighederne for en optimering af cafeens omsætning i
forbindelse med arrangementer.
Det er anført i analysematerialet, at cafeens opholdsområde er mørkt og
akustikken dårlig.
Det kunne være en idé at indtænke ovenlysvinduer og akustikpaneler i
forbindelse med en forestående renovering af taget, da den nyopførte pavillon i
den lukkede gård sluger størstedelen af lysindfaldet gennem vinduerne.
Analysen opererer også med begrebet samlokation, hvor man peger på en
eventuel flytning af Skole- og Folkebiblioteket - som altid har været forankret på
Sabro Korsvejsskolen - til Folkehuset Sabro.
Vi er som udgangspunkt modstandere af en flytning, da Skolebiblioteket er
placeret der, hvor børnene opholder sig mest og i øvrigt også udfolder sig på det
største rådige biblioteksareal.
Sabro Bibliotek er ikke et kombibibliotek, fordi adgangsforholdene ikke pt. giver
mulighed for en særskilt digital adgangsløsning.
Det opvejes til gengæld af en levende frivillig personbetjening på 2 af 4
åbningsdage. De 2 øvrige betjenes af biblioteksmedarbejdere.
Vi har ikke problemer med dårlig opførsel, hærværk o. lign. i forbindelse med
åbningstiderne.
Umiddelbart kan vi som interessenter ikke se, hvor og hvordan biblioteket kan
placeres på Folkehuset uden at det vil få uoverskuelige konsekvenser for de
nuværende og kommende aktiviteter på Folkehus Sabro.
Helt overordnet har vi ingen interesse i, at Folkebiblioteket flyttes fra sin
nuværende placering sammen med Skolebiblioteket på Sabro Korsvejskolen.
På vegne af:
Brugerrådet Folkehus Sabro
Sabro Biblioteks Venner
Fællesrådet for Sabro - Fårup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Erik Steen Christensen

Indsendt

30/03/2024 21:23

Sagsnummer

HS0546392

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk