Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Fremtidens folkehuse

Partierne bag Aarhus Kommunes budgetforlig for 2024 har behandlet oplægget til fremtidens folkehuse, og på baggrund af en analyse af folkehusene i Aarhus og de deraf faglige anbefalinger sendes materialet nu i høring med følgende overordnede anbefalinger:

 

  • Størstedelen af folkehusene indstilles til at fortsætte som i dag og videreudvikles 
  • Enkelte folkehuse er allerede i dag overgået til anden anvendelse eller vil blive det som følge af andre byrådsbeslutninger 
  • Enkelte folkehuse kan der foretages mulighedsstudier af efter høringsperioden for at se, hvordan potentialerne bedst udfoldes fremadrettet. I mulighedsstudiet vil Sundhed og Omsorg efter høringsperioden sammen med brugerne i samarbejde med Aarhus Ejendomme se på mulige synergier i området, som kan skabe endnu bedre rammer for fællesskaberne.

Af høringsbilagene kan du se oplægget til fremtiden for hvert enkelt folkehus samt finde den bagvedliggende analyse.

Høringsperiode
Oplægget til fremtidens folkehuse er i høring fra den 4. marts til og med den 3. april. 

Dialogmøder
Der inviteres til tre åbne dialogmøder under høringsperioden; et i hvert folkehus-distrikt. Her kan du stille spørgsmål og komme med input til høringen.

Ældre Sagen Aarhus inviterer også til et debatmøde i forbindelse med høringen – læs mere her: Debatmøde hos Ældre Sagen den 2. april

Del din mening 
Det er muligt at give sin mening til kende ved at:

  • Indsende høringssvar via høringsportalen fra den 4. marts til og med den 3. april.
    • Har du brug for hjælp, kan du skrive til civilsamfund@mso.aarhus.dk.
  • Deltage i et af tre dialogmøder, hvorfra der vil blive skrevet referat 
  • Få foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget på deres møde den 3. april kl. 14.00-15.30 ved at skrive til klbj@aarhus.dk. 

Beslutning om fremtidens folkehuse
Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar og referater fra dialogmøderne læst igennem, hvorefter rådmanden for Sundhed og Omsorg træffer den endelige beslutning i slutningen af april. 

Se den detaljerede proces på https://folkehuse.aarhus.dk/fremtidens-folkehuse/

Baggrund for høringen
Folkehusene i Aarhus er et unikt tilbud i dag, men husene har også et potentiale i forhold til at sikre fællesskaber for endnu flere, som savner et. Derfor har parterne bag budgetforliget for 2024 vedtaget, at:

“Der skal skabes gode fysiske rammer for mere lokalforankret velfærd for aarhusianerne gennem flere fællesskaber, foreninger, civilsamfund og frivillige. I dag er der 37 folkehuse i Aarhus. Forligsparterne ønsker en vurdering af, hvilke folkehuse der skal styrkes og udvikles yderligere. Vurderingen laves af Sundhed og Omsorg og Styregruppen for fremtidens folkehuse. Der skal her ses på, hvor meget og hvordan husene bruges i dag samt den økonomiske rentabilitet for husene. Forligsparterne er enige om, at antallet af folkehuse skal reduceres, og den nærmere gennemgang af husene kan betyde, at op mod 1/3 af folkehusene lukkes eller omdannes til andre aktiviteter og formål. For nogle lokaler kan frasalg eller udleje til andre formål også være en mulighed ligesom samlokation mellem folkehuse og biblioteker bør indtænkes.”
S. 29, Budgetforliget for 2024, Aarhus Kommune

Desuden har Sundhed og Omsorg i samarbejde med Styregruppen for fremtidens folkehuse lavet en indstilling til byrådet om, at der søges projektmidler via Nordea-fonden til at udvikle 6 folkehuse ud fra lokale muligheder og med mulighed for at skabe læring til de øvrige folkehuse samt eksterne aktører, der kan finde inspiration til deres arbejde med at forebygge og bekæmpe ensomhed. 
S. 29, Budgetforliget for 2024, Aarhus Kommune 

Analyse af folkehusene
På baggrund af ovenstående beslutninger er der udarbejdet en analyse af hvert folkehus, som tager udgangspunkt i 7 udvalgte kriterier, der skal være med til at tage højde for blandt andet afstanden til nærmeste folkehus, husenes aktivitetsniveau og caféernes potentialer. Kriterierne er blevet til på baggrund af input fra husenes brugere, Ældrerådet, Styregruppen for fremtidens folkehuse samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Klik her for mere information om processen bag fremtidens folkehuse:
folkehuse.aarhus.dk/fremtidensfolkehuse 

Høringsbilag 
Nedenfor finder du:
- Et notat, der fremlægger forslaget til, hvad de enkelte folkehuse skal fremover
- Baggrund for analysens kriterier (bilag 1)
- Analysen af folkehusene (bilag 2)


Se mere om processen for borgerinddragelse her: Overblik over borgerinddragelsen i processen

Materialer (3)

Høringssvar (115)

Høringssvar vedr. Folkehuset i Carl Blochs Gade

Hermed fremsendes som bilag høringssvar vedrørende Fremtidens folkehuse. Høringssvaret er behandlet og vedtaget på menighedsrådsmøde den 22. marts 2024

Høringssvar

Se vedlagte høringssvar

Høringssvar ang folkehuset i Åbyhøj

Høringssvaret fra Åby-Åbyhøj Fællesråd

Høring af oplæg om fremtidens folkehuse

Handicaprådets høringssvar

Analyse og udvikling af folkehusene

Til mit foretræde for MSO politiske udvalg og Rådmanden havde jeg det vedhæftede indlæg med bilag.

Folkehuset i Tranbjerg – flytning af biblioteket

Mine kommentarer vedrører udelukkende flytningen af biblioteket i Tranbjerg. Jeg forstår godt begrundelsen for at man ønsker at flytte biblioteket til Folkehuset. I Tranbjerg sy…

For bevarelse af Folkehuset Solbjerg

Vi flyttede som pensionister til Solbjerg i sommeren 2021, hvor vi hurtigt af gode naboer blev introduceret til de månedlige fællesspisninger i Folkehuset. Her har vi oplevet et ov…

Folkehuset Toftegården

Jeg har vedhæftet mit høringssvar.

Fremtidens Folkehuse

Fremtiden for ALLE Folkehusene i Aarhus Kommune.

Foretræder for Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. april

Foretræderbemærkninger fra de borgere og foreninger der havde foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. april

Folkehuse

BEVAR FOLKEHUSE

Høringssvar vedrørende Folkehusenes fremtid.

Se medsendte

“Fremtidens folkehuse”

Folkehus Abildgården Jeg er bruger af Folkehuset Abildgården og har været det gennem et par år. Jeg er rigtig glad for at have et så godt tilbud tæt på, hvor jeg bor. "Ud af r…

Skåde Folkehus

Skåde Folkehus Mine forældre flyttede til Bushøjvænget fra Silkeborg for knap 2 år siden. Det var vigtigt for os, at det lå tæt op ad et folkehus. Det er nemlig uhyre vigtigt for …

Folkehuse

HØRINGSSVAR Ældre Sagen fremsender hermed - som bilag - udtalelse vedr. Folkehuse, som blev fremsendt til og efterfølgende vedtaget på Ældre Sagens årsmøde i Midt den 14. marts 2…

Høringssvar fra MED-systemet vedr. Fremtidens Folkehuse

Hermed fremsendes en samlet fil med dels HMU's anbefalinger om at læse samtlige besvarelser grundigt samt LMU'ernes og enkelte teams høringssvar vedr. fremtidens folkehuse

Folkehusene

Høringssvar – Folkehusene På mødet med rådmanden for Sundhed og Omsorg som foregik i Kolt-Hasselager Folkehus blev vi meget glade for at høre, at de første planer om nedlæggelse…

Sammenlægning af bibliotek og Folkehus i Tranbjerg

I Tranbjerg har vi idag et meget velfungerende bibliotek, beliggende centralt i vores lokale butikscenter, hvor rigtig mange af byens borgere har deres daglige gang ifbm indkøb, re…

Høringssvar vedr Folkehuse fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Kolt-Hasselager Fællesråd er enig i, at et folkehus bidrager meget konstruktivt til at skabe rammer om lokalt fællesskab og dermed også modvirker ensomhed især blandt byens ældre m…

Høringssvar folkehuse

Vedhæftet

Bevarelse af et samlet Folkehus i Gellerup

Vi kæmper sammen med Bruge rådet i Geller op for at de aktiviteter vi har i vore nuværende Folkehus kan forblive samlet.

Folkehuse

HØRINGSSVAR Ældre Sagen fremsender hermed - som bilag - udtalelse vedr. Folkehuse, som blev fremsendt til og efterfølgende vedtaget på Ældre Sagens årsmøde i Midt den 14. marts…

Folkehus Toftegården

Folkehus Toftegården. Vi har altså sammenlagt flere hundrede brugere, der frekventerer Folkehuset hver måned, uden væsentlige omkostninger for Kommunen. Alt er arrangeret af fri…

Folkehuset Gellerup

Som mangeårig bruger af Folkehus Gellerup og i særdeleshed motionsmulighederne vil jeg gøre opmærksom på, at det er nødvendigt for ældre, at have mulighed for at holde sig igang og…

Folkehuset Gellerup

Folkehuset Gellerup Som mangeårig bruger af Folkehuset Gellerup, og i særdeleshed motionsmulighederne, vil jeg gøre opmærksom på, at det er nødvendigt for ældre, at have mulighe…

Gellerupparken og Toveshøjs Hørningsvar vedr. Fremtidens Folkehuse

Høringssvar om Fremtidens Folkehus fra Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser Da mange af vores beboere i afdelingerne må formodes af være nuværende eller potentielle ko…

Folkehus Marselis

Hvad kan Folkehuset Marselis. Folkehuset Marselis er en fantastisk lille perle i Århus. Man træder ind i en ældre bygning som ret beset godt kunne trænge til en kærlig hånd, men…

Folkehus Marselis

Den lille stille daglige glæde. Åse Rise: Frivillig i Folkehuset Marselis Aarhus Kommunes koldhjernede talflyttere har nu kastet falkeblikket mod kommunens Folkehuse, der for…

Folkehuse

Høringssvar Folkehuse Det er med stor forundring vi har set at antallet af Folkehuse i Århus Kommune påtænkes indskrænket og der dermed sker en centralisering af offentlige møde…

Høringssvar vedr. Fremtidens Folkehuse 2024.03.30

Vi lægger vores svar vedr. omlægning af folkehusene i Århus 2024.

Fremtidens folkehuse

Vedhæftet

Høring Folkehus

Folkehuset Carl Blochs Gade fremstår som en lukket bygning. Der bør foretages bygningsændringer, så huset åbner sig mod åen og de grønne arealer. Dette er foreslået af de frivillig…

Folkehuset Gellerup

Folkehus Gellerup: Da jeg blev bekendt med Folkehuset Gellerups eksistens betød det meget for mig at opdage, at dette sted er et folkehus med et fuldt funktionsdygtigt køkken. Som…

Fremtidens folkehuse

Riisvangen Fællesråd støtter de lokale ønsker om at bevare Folkehuset Abildgården til gavn for de nuværende brugere og hele kvarteret, som ikke har andre mødesteder i området. …

Folkehuse

Høringssvar folkehuse – Flemming Thisted Folkehusene dækker et stort behov for dele af befolkningen – hvoraf mange har brug for frit brug af lokaler og mange er afhængige af nærhe…

Folkehuset i Viby

Jeg kan ikke helt forstå at man vil lukke folkehuset i Viby. Jeg og min gamle far er en del af østjysk frimærkeklub. Det vil være et problem at i lukker det sted, da jeg frygter …

Høringssvar fra Viby Skakklub vedr. Lokalcenter Viby

Vedr. høring omkring Folkehuse i Århus Ang. Lokalcenter Viby Vi er som en af byens store og traditionsrige skakklubber utroligt glade og tilfredse med de gode rammer vi har på…

Høringssvar vedr. Lokalcenter Dalgas

Vedhæftet høringssvar fra Sct. Pauls Kirke, Aarhus angående Lokalcenter Dalgas

Fremtidens Folkehuse

Høringssvar om Folkehuset Gellerup fra Gellerup Fællesråd. Gellerup Folkehus kunne være og burde være hjertet i vores lokalsamfund. Det er det sted, hvor vi samles, deltager i akt…

Fremtidens folkehuse

Se vedhæftede fil

Folkehuset Trøjborg

Folkehuset Trøjborg skal bevares som et åbent og udadvendt mødested for alle aldersgrupper. Folkehuset skal bidrage til aktiviteter og udvikling på Trøjborg.

SKÅDE Folkehus

Jeg er pensioneret ergoterapeut og ved ud fra en faglig tilgang hvor vigtigt det er at vi igennem hele livet kan være mobile og fysisk aktive og således også selvhjulpne i vores hv…

Skåde Folkehus

Det er bekymrende, hvis vi ældre ikke fortsat vil have mulighed for at blive stimuleret fysisk, såvel som socialt i nærområdet. Lukningen af et antal folkehuse betyder selvklart, a…

Om Folkehuset Sabro

Høringssvar ved. Folkehuse. I det fremlagte materiale står der, at man overvejer at flytte Sabro Bibliotek væk fra skolen: ”På trods af, at huset ligger i et yderområde, så er de…

Fremtidens Folkehuse

31.3.2024 Høringssvar til ”Fremtidens folkehuse”. Høringsfrist 3.4.2024 Indsendt af Birthe Bjerring Jensen, Formand for Brugerrådet, Folkehuset Gellerup. ”Ikke en spareøvelse” p…

Fremtidens Folkehuse

31.3.2024 Høringssvar til ”Fremtidens folkehuse”. Høringsfrist 3.4.2024 Indsendt af Birthe Bjerring Jensen, Formand for Brugerrådet, Folkehuset Gellerup. ”Ikke en spareøvelse”…

Fremtidens Folkehuse

Skødstrup Fællesråds høringssvar vedr. Fremtidens Folkehuse.

Høringssvar Fremtidens Folkehuse

Høringssvar til Fremtidens folkehuse / Høringsportalen Aarhus Kommune. 30. marts 2024. Brugerrådet Folkehuset Sabro, Sabro Biblioteks Venner og Sabro – Fårup Fællesråd indsende…

Lukning af folkehuse

Min mor bor på Bushøjvænget og kommer til stolegymnastik og banko i folkehuset i Skåde. Det er hendes eneste fornøjelse udenfor hjemmet, da hun sidder i kørestol og ikke kan være v…

Folkehuset Viby J.

Min kone og jeg anvender Folkehusets motions/træningslokalet min. 2 gange ugentlig og i lokalet blev der ultimo 2023 installeret over 10 sprit nye og super fine “maskiner” - og nu …

Folkehusene i Aarhus

I november 2022 måtte vi – en spraglet flok af beboere i dejligt diverse Herredsvang - på gaden for at protestere mod den bebudede spare-lukning af Hasle Bibliotek. Vi vandt. Bibli…

Folkehuset Viby

Det vil være en katastrofe, at lukke de forskellige folkehuse i Aarhus & omegn, når der mangler steder, hvor diverse foreninger kan mødes, især når man kigger på, hvor mange der ik…

Viby 'Folkehus

Som bruger mener jeg at man skal bevare Viby Folkehus

Høringssvar

Som mangeårigt medlem af Østjysk Frimærkeklub er Folkehuset Viby, et vigtigt samlingspunkt for alle medlemmer, som har et fast holdepunkt hver mandag, som er omkring 40 gange om år…

Mit tilhørsforhold til Østjyllands Frimærkeklub

Som fast medlem af frimærkeklubben i ca 20 år, er jeg dybt chokeret over at I bare påtænker at fratage mange ældre menneskers mulighed, for at komme ud for at møde hinanden og dyrk…

Høringssvar angående Fremtidens Folkehuse

Rådet ser frem til sammen med de øvrige frivillige og fællesskaber at være med til at videreudvikle Folkehuset. Vi er enige i, at gruppen af yngre pensionister er en attraktiv gru…

Folkehuse i Århus

Ift med nedlæggelse af Folkehuse, og ændringer af andre huse, ser vi gerne en optimering af de tilbageblivende huse. Århus kommune har mange gode tanker, og fine ord om bekæmpel…

Høringssvar

Som medlem af Østjysk Frimærkeklub, som benytter Folkehuset på Kongsgårdsvej 6, 8260, vil jeg gerne argumentere for bevarelse af dette udmærkede sted. Vi benytter det store lokale …

Folkehuset Viby

Efter at være "landet" i Aarhus blev jeg af bekendte inviteret til at mødes i Østjysk Frimærkeklub. Her kort tid efter, er disse bekendte blevet til venner, som jeg mødes med i Fo…

Folkehuset Viby

Som mangeårigt medlem af Østjysk Frimærkeklub vil det være med stor beklagelse at skulle se muligheden for at mødes en gang om ugen pludselig forsvinder. Klublivet er af stor betyd…

Bevaring af store lokale i Folkehuset, Viby

Som medlem af Østjysk Frimærkeklub gennem mange år har jeg været glad for både mødelokale og parkeringsmulighed tæt på. Når omkring 40 medlemmer mødes hver mandag aften til udveks…

Folkehuset, Viby

Jeg er ekstremt glad for at kunne bruge Folkehuset i Viby. Det er nemt at komme til med offentlig transport. Huset rummer mange gode foreninger,, som jeg ville være ked at skulle f…

Foklehus, Viby

Jeg er et mangeårigt medlem af Østjysk Frimærkeklub, som har mødelokale i Folkehus Viby. grunden til at jeg kommer i netop denne klub er at jeg med mine 87 år ikke kan finde et bed…

Skåde Folkehus

Min mand og jeg har i knap 20 år trænet i træningscenteret to gange ugentligt. Det har i den grad været vigtigt for, at vi har kunnet opretholde vores fysiske formåen og stadig som…

Folkehusene i Aarhus og Skødstrup Folkehus

Vi har i Socialdemokratiet Løgten-Skødstrup diskuteret fremtidens folkehuse, som vi finder, er en vigtig del af et lokalsamfund for borgerne. Vi er derfor glade for at høre, ved af…

Høringssvar

Høringssvar om fortsat eksistens af Folkehuset Viby. Sundhed og omsorg har med baggrund i byrådets budgetforlig, som i parentes bemærket blandt andet drejer sig om oprydning i u…

Folkehuset Viby

Jeg bruger træningslokalet 2 gange om ugen. Det har betydning for mit helbred. Før brugen af selvtræningen var jeg ofte plaget af rygsmerter, som kostede kiropraktor indgreb, men d…

Folkehus Toftegården

Marts 2024 Folkehus Toftegården Klub 2019 Vi er en seniorklub med 20 medlemmer, og vi har nu brugt Toftegården i en del år til vores møder og er vældig glade for stedet og b…

Folkehuset Carl Blochs Gade

Der vedlægges et høringssvar vedr. Folkehuset Carl Blochs Gade afsendt af Fællerådets Aarhus K

Nedlæggelse af Folkehuse

Høringssvar vedr. Fremtidens Folkehuse. Tak for invitation til høringssvar. Vi er tilfredse med de planer, som ligger for Folkehus Harlev. Det er et Folkehus, som har en meget c…

Folkehuset Viby

Alle vores bruger spørger næsten hverdag om vi kan fortsætte med underholdning banko og busturer sådan har vi kørt i 3 til 4 år. Det kan godt værre lidt svær nor vi brander for at …

nedlægning af Folkehuse

Vi hører fra alle Folkehuse hvor bekymrede folk er for at der skal ske de store forandringer for deres Folkehuse. Vi på Abildgården er også bekymret over hvad der skal ske med de m…

Fremtidens folkehuse

Høringssvar vedlagt

Folkehuse

”Folkehusene vil indbyrdes være forskellige mht. fysiske rammer og faciliteter, men de skal have et vist niveau og omfang, for at kunne betegnes som folkehuse. Der skal være facili…

Folkehuset Trøjborg skal drives af Røde Kors Århus

Folkehuset Trøjborg er et velfungerende folkehus, med stor aktivitet både i huset og delvis ud af huset. Pr 1. april overtager Røde Kors Århus driften af huset og husets frivillig …

Folkehuset Carl Blochs Gade

Folkehuset Carl Blochs Gade (Distrikt Midt) fremhæves som værende et folkehus med få frivillige. Huset bruges om eftermiddagen og i weekenderne også som ’Fælleshus for ukrainske fo…

Folkehuse

Bedsteforældrenes Klimaaktion Aarhus. Aarhus den 20.3.2024 Til Aarhus Kommune - høringssvar vedrørende Folkehuse i Aarhus Kommune. Bedsteforældrenes Klimaaktion …

Varslet evt lukning af nogle folkehuse

Skåde folkehus er et meget hyggeligt og velbesøgt folkehus, hvor mange ‘selvtrænerer’ alle bidrager med eget ansvar ift, at holde egen krop sund & i gang. Jeg ser mange gang-besvær…

Fremtidens Folkehuse

Vi vil gerne her fra Brugerrådet på Dalgas, gøre indsigelse i den afgørelse der er truffen omkring placering af Dalgas Folkehus i kategori 3. Se venligst medsendte dokumenter: 1. …

Fremtidens folkehuse

Brugerrådet for Folkehuset Harlev's høringssvar vedhæftes i fil

Folkehuset Toftegården

Bevarelse af folkehusene. Jeg kommer i folkehusene i Århus blandt andet i Toftegården som har mange aktiviteter, Senior dans, Udstilling af malerier, Banko med 45 deltager, Bræt…

Forslag til et mangfoldigt Folkehus

Mangfoldigt Folkehus Forslag til et mangfoldigt folkehus Vi er repræsentanter fra 4 store etniske foreninger, som benytter Folkehusene til lokaler til aktiviteter. Alia Chapo…

Høringssvar fra Børn og Unge vedr. fremtidens folkehuse

Børn og Unge støtter op om de gode intentioner om fremtidens folkehuse, der bl.a. skal have endnu bedre rammer til at favne fællesskaber for alle, hvor der tages udgangspunkt i det…

Folkehusenes fremtid. Skåde

I analysen omkring de værende Folkehuse i Aarhus Kommune står der omkring Folkehuset i Skåde, at det ikke hidtil har været muligt at danne en forening for selvtrænere samme sted. …

Folkehusenes organisation

Så vidt jeg kan se, behandles folkehusene enkeltvis. Der mangler en samlet analyse af om Folkenes organisatoriske form og ledelse er den rigtige og har tilstrækkelig styrke til at …

Høringssvar vedr. Folkehusenes fremtid

HØRINGSSVAR FRA BRUGERE AF FOLKEHUSET VESTERVANG På trods af at vores Folkehus ikke er truet af lukning, ønsker brugere af Folkehuset at komme med følgende udtalelse: FOLKEHUSENE…

Folkehuset Toftegården

Jeg er beboer på Sandkåsvej lige overfor folkehuset. Jeg er meget ked af, at der er tale om at lukke folkehuset! Folkehuset giver os beboere rigtig mange muligheder og det vil vær…

Selvtræning i Skåde

I mere end 20 år har jeg været selvtræner i Skåde to gange om ugen. Det har jeg stor glæde af på grund af min osteoporose. Jeg er 82 år, og har ikke mulighed for at komme andre ste…

Folkehus Toftegården

Hej jeg vil gerne skrive et par ord til høring men magter ikke rigtig de fine skrivelser. Mine ord skulle være. Nu har jeg deltaget i ældrearbejdet i vores område i 25 år. Det er m…

Folkehus Bjerggårdens fremtid

Det er af hensyn til borgerne på Christiansbjerg utrolig vigtigt at Folkehuset igen bliver et åbent sted for områdets beboere, der er ikke andre muligheder. Specielt er det gældend…

Folkehuset Skåde Højbjerg

Forslag til del af høringssvar. I området, der hører til Skåde Højbjerg er der mange ældre, der er ensomme og sårbare. Hvis vi regner med, at det kun er 1% at områdets beboere,…

Lokalcenteret Toftegården

Jeg ønsker at bevare lokalcenteret Toftegården i Sandkåsvej 39. pga, sociale samvær med de andre deltager. Jeg glæder mig hver gang til at komme hen til lokalcenteret for at bruge…

Sundhed og omsorg

Safahus foreningen holder til Lokalcenteret Toftegården. Vi arrangere underholdning, foredrag, fællesspisning og kulturelle aktiviteter for vores medlemmer som hovedsagelig er æld…

Selvtræning

Håber på flere åbningstider om formiddagen i skåde, det bliver slet ikke udnyttet

Høringssvar vedr. Folkehuset Mårslet

Vi er glade for at konstatere at vort folkehus foreslås videreført! Vi har med interesse læst analysen af folkehuset og vil sammen med vores kontakter fra Kommunen Sarah Hassing…

Flytning af biblioteket i Tranbjerg

At flytte biblioteket til folkehuset i Tranbjerg, så kan man ligeså godt lukke det. Det er måske også den skjulte agenda. Lad det nu ligge hvor det ligger. Så er der mange flere,…

Tranbjerg Bibliotek

Tranbjerg Bibliotek ligger i Center Syd, hvor også dagligvare- og specialbutikker ligger. Der kommer de fleste mennesker jævnligt. Det er et hyggeligt bibliotek, hvor jeg oplevede …

Flytning af biblioteket

Jeg har stor sympati for, at man ønsker at styrke folkehuset her i Tranbjerg, men det er en dårlig ide at gøre det ved at flytte biblioteket. Man flytter derved et problem med mang…

Flytning af biblioteket i Tranbjerg

Der kan være mange gode grunde til at samle de kulturelle aktiviteter i Tranbjerg. Men, i dag er biblioteket placeret centralt - der, hvor vi alle bevæger os alligevel, mens Folkeh…

Flytning af biblioteket til Folkehuset Tranbjerg

På facebookgruppen "Borgere i Tranbjerg" argumenterer mange brugere af biblioteket med, at det ved en sammenlægning vil medføre at de ikke længere kommer på biblioteket bl.a. grund…

Fremtidens Folkehuse

Det er vigtigt at bevare Vejlby Folkehus. Der er kommet et betragtelig antal nye boliger i Vejlby. Mere end 7.000 boliger de seneste år. Formålet med et folkehus er at understøtte …

Flytning af biblioteket til folkehuset

På facebookgruppen "Borgere i Tranbjerg" argumenterer mange brugere af biblioteket med, at det ved en sammenlægning vil medføre at de ikke længere kommer på biblioteket bl.a. grund…

Folkehus Marselis

Se vedhæftet fil

Forslag til faciliteter i Folkehuset Trøjborg

Kære Folkehuse Vi henvender os til jer som repræsentanter for Den Kinesiske Venskabsforening i Aarhus (KVFA). Vores forening benytter lokalerne i Folkehuset Trøjborg til forskel…

Fremtiden for FOLKEHUSET SKÅDE

Som frivillig medhjælper igennem 13 år i Cafèen i Folkehus Skåde, ligger det mig meget på sinde, at støtte op om stedet. Der er ikke andre steder hvor de ældre i området, kan gå h…

Brug af Café Rosen

Gymnastikforeningen Rosenvang bruger Café Rosen til generalforsamlinger og afslutninger for foreningens medlemmer et par gange om året. Foreningen har ca. 160 medlemmer fortrinsvis…

Hurra for Folkestedet Trøjborg!

Fotografisk Salon er en forening af fotografer og fotografiinteresserede, og vi har fundet vores hjem i Folkestedet Trøjborg! Vi holder møde cirka en gang om måneden, og der er mel…

høringssvar Møllestien

Høringssvar i relation til Folkehuset Møllestien Jeg har læst oplægget og kan kun erklære mig enig i, at Folkehuset skal være et forum både mht. aktivitet, rekreativitet, stimu…

Fremtidens Folkehuse Skåde Holme

Høringssvaret forholder sig specifikt til selvtræningsmuligheder og fremtidig økonomi

Brug af Folkehuset Skåde

Hr. Jens Sønderbæk I nogle omgange er jeg blevet gjort bekendt med, at der arbejdes med omlægning af Folkehuset Skådes funktion. Jeg har to gange tilladt mig at fremsende synsp…

Folkehus Vejlby

Det er ufattelig vigtigt at bevare Folkehus Vejlby. Det sted er samlingspunkt for rigtig mange mennesker til kurser, daglige måltider, spis sammen et par gange om måneden. Plus at …

Evt. lukning og ændring af folkehusene

Jeg har forstået på de mange skriverier i Stiften, at der er planer om at flytte biblioteket i Tranbjerg til Folkehuset, også i Tranbjerg. I både Menighedsrådets og min egen optik …

Folkehuse

Det vil være til stor glæde for mange beboere i Skødstrup/ Løgten området, hvis vores folkehus bevares. Vi er rigtig mange brugere, som holder os i gang med både krop og intellekt…

Skåde Folkehus

Jeg går til styrketræning to gange om ugen à ½ time i Skåde Folkehus og betragter det som meget vigtigt for mit helbred. Jeg er 80 år og bor inden for gåafstand. Jeg håber derfor m…

Folkehuset i Skåde. Fremtid

Skrivelse fremsendes som docx

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk