Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Folkehuse

HØRINGSSVAR

Ældre Sagen fremsender hermed - som bilag - udtalelse vedr. Folkehuse, som blev fremsendt til og efterfølgende vedtaget på Ældre Sagens årsmøde i Midt den 14. marts 2024. Denne udtalelse er udarbejdet før, der blev fremsendt høringsmateriale.
Efterfølgende har Ældre Sagen haft mulighed for at forholde sig til den grundigt udarbejdede analyse.
I den anledning er der afholdt hørings- og orienteringsmøde den 2. april med deltagelse af rådmand og embedsmænd fra Sundhed og Omsorg samt ca. 55 fremmødte medlemmer.
Mødet har givet anledning til at fremsende følgende høringssvar:
Ældre Sagen anerkender, at Sundhed og Omsorg har lyttet til den tidligere kritik af processen vedr. Folkehuse, og at man efterfølgende har udarbejdet et fyldestgørende analysemateriale.
Folkehusene er nu inddelt i 3 kategorier.
I forhold til kategori 1 finder Ældre Sagen det positivt, at man er gået fra "udvikling af fyrtårne" til at udvælge Folkehuse baseret på forskellige temaer. Netop dette giver bedre mulighed for en senere vidensopsamling og inspiration til de øvrige Folkehuse i byen.
I forhold til huse i kategori 2 finder Ældre Sagen det problematisk, at det i så stort omfang vægtes, at der skal være en cafe. Man bør i stedet forsøge andre og mindre omfattende løsninger, således det gøres muligt at føre de igangværende aktiviteter og fællesskaber videre. Man bør især have en særlig opmærksomhed på Distrikt Nord.s to nuværende folkehuse (Abildgården og Christiansbjerg), så der også fremadrettet sikres et tilbud i dette område, og de eksisterende foreningsaktiviteter kan fortsætte.
I forhold til huse i kategori 3, hvor der skal laves mulighedsstudier af 6 huse har Ældre Sagen følgende bemærkninger:
- der forventes en grundig lokal inddragelse, og når mulighedsstudierne er tilendebragt, opfordres til en bredere høring.
- specielt i forhold til Toftegården, hvor der på mødet d.d. blev dokumenteret, at man i samråd med Sundhed og Omsorg havde fravalgt cafedrift, bør dette have stor opmærksomhed. Ældre Sagen er enig i, at Toftegården (som nævnt på mødet) på baggrund af disse oplysninger flyttes til kategori 1. Det udelukker ikke, at der ad åre kan være andre lokale løsningsmuligheder.
Generelt skal Ældre Sagen endvidere henlede opmærksomheden på følgende forhold:
- der skal fortsat være stor opmærksomhed på, at Folkehusenes sjæl skal kunne rumme de sårbare og ensomme ældre. Det handler derfor ikke alene om en lokaleoptimering, men om at der værnes om de små og større fællesskaber, så netop denne brugergruppe føler sig trygge og velkomne. Det er i høj grad også med til at optimere en sund aldring.
- der bør i takt med at levealderen stiger løbende tilføres driftsmidler til området, som kan være med til at sikre en fortsat udvikling.
- der bør i mindst muligt omfang bruges midler til mursten, og i stedet bør engangsmidlerne bruges til at optimere indholdet - fx. møbler, av-udstyr, træningsudstyr m.m. - som er ønsket mange steder.
- der bør være stor opmærksomhed på, hvordan man fx. kan lokaleoptimere/-udvikle på tværs af magistratsafdelinger.
- det foreslås, at der i denne og den kommende byrådsperiode etableres en systematisk erfaringsudveksling mellem Folkehusene m.h.p. vidensdeling og udvikling. Ældre Sagen bidrager gerne fremadrettet til deltagelse i fx. styregruppen.
P.v.a. Ældre Sagen Århus
Torben Dreier
Formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Frank Dreier

Indsendt

02/04/2024 21:09

Sagsnummer

HS5132781

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk