Gå til hovedindhold

Høringssvar

Planstrategi 2019

Til Aarhus Kommune, Magistraten for teknik og miljø
Høringssvar: forslag til planstrategi 2019 – Aarhus kommune

Aarhus kommunes planstrategi 2019 er et inspirerende papir. Vi noterer os, at FN’s 17 verdensmål har en central placering, når der skal planlægges langsigtet i en by med en forventet stor vækst i kulturliv, indbyggertal og arbejdspladser. Vi vil fra folkekirken side arbejde for, at kunne bidrage til opfyldelse af de samme målsætninger med de ressourcer og muligheder, der er til rådighed.

Planstrategien har ti temaplaner. Temaplanerne Sammenhæng mellem naturområder og Landskabet udpeger flere vigtige temaer for udvikling og bevarelse af natur og grønne områder, herunder etablering af bedre sammenhænge mellem naturområder, at sammentænke skovrejsning og eksisterende skove med kommunens øvrige natursammenhænge og at identificere områder, som kan bidrage til ny og mere natur. Hvor de folkekirkelige arealer kan inddrages i denne udvikling, bidrager vi gerne til at styrke sammenhængene lokalt.

Aarhus – en god by for alle, er en positiv udfordring for alle byens aktører, så der også er plads til det skæve, skrøbelige og skøre liv. Temaplanen Arealer til alle boligtyper udpeger blandt andet følgende fokuspunkt: ”Hvordan vi kan varetage bredden i boligudbuddet og herunder sikre boliger på tværs af forskellige aldersgrupper og familiemønstre”. Det synes afgærende, at man ikke indsnævrer denne mangfoldighed, der her søges formuleret. Men derimod fastholder den og udvider den, således at der også i praksis er udbud af boligformer, der muliggør at de svageste og mindst bemidlede i vores by også kan få sted at bo overalt i kommunen. Aarhus har relativt mange hjemløse, og det kommunale/politiske ansvar herfor påhviler primært Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse. Væsentlig synes det dog, at indskrive denne problematik netop i en planstrategi, der ved siden af vigtige pejlemærker for vækst, infrastruktur og bæredygtighed i relation til det grønne og blå, også har denne sociale dimension tydeligt indskrevet som en vigtig temaplan (jf. FN’s verdensmål 10 +11).

I den konkrete planlægning og effektuering af planstrategien vil vi meget gerne tidligt i dialog med kommunen, således at vi i fællesskab kan bidrage til løsning af de lokale opgaver bedst.

På vegne af de fire provster i Aarhus


Esben Thusgård
Provst Aarhus Nordre provsti
Folkekirken i Aarhus
Vejlby Centervej 25 │ 8240 Risskov
M: 51 14 73 87
E: etk@km.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Provst Esben Thusgård

Indsendt

15/08/2019 08:10

Sagsnummer

HS4708235

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84