Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Planstrategi 2019

Behov for samtænkning af interesser og muligheder

Behov for samtænkning og prioritering af interesser og muligheder
Hermed bidrag til planstrategien fra arbejdsgruppen ”Rent Drikkevand i Beder-Malling”. Det fremgår af vores input, at det også har relevans for temaplanerne ”Sammenhæng mellem naturområder” og ”En grønnere by med mere blåt”. Vi har sendt et separat svar til høringen om landskaber.
I høringsmaterialet om forslag til planstrategi er mange gode intentioner og hensigter om bæredygtig udvikling og livskvalitet for borgerne i vores kommune, der vækster voldsomt. ”Aarhus skal gå forrest, når det handler om bæredygtige løsninger”, som det formuleres i materialet. Vi er enige i, at vi skal sikre en bæredygtig vækst på alle områder i kommunen. Forslaget lægger op til, at Byrådet reviderer og vedtager en række særskilte ”emner” bl.a. sammenhængende natur samt en grønnere by med mere blåt. Desuden nævnes, at kommunen efter krav fra staten vil lave en grundvandsredegørelse.
Arbejdsgruppen anbefaler, at Byrådet har mere fokus på beskyttelse af vores drikkevand i forbindelse med byens vækst, end hvad der er lagt op til i høringsmaterialet. Byrådet må sikre, at væksten også sker bæredygtigt i forhold til vores sårbare områder og i forhold til, at der i relevante områder fortsat kan ske dannelse af grundvand. Der har hidtil i kommunen været meget fokus på den rent økonomiske bæredygtighed på bekostning af af bl.a. natur, grundvand og rekreative interesser. En ægte bæredygtig planlægning, som også er den politiske ambition i forslag til planstrategi 2019, fordrer en ny tankegang og nye politiske beslutninger. Hvordan sikrer Byrådet, at samfundshensyn og livskvalitet for borgerne vægtes på mindst lige fod med andre økonomiske hensyn? Trods vandbesparelser hos forbrugerne medfører væksten i antallet af borgere i kommunen, at kommunen fortsat har behov for store mængder grundvand af god kvalitet til vores borgere og virksomheder. Vi har – som det også fremgår af kommunens gældende vandforsyningsplan – godt vand og nok vand, hvis vi blot passer på vores ressourcer. Byrådet har en helt afgørende rolle i denne ”passen på vores grundvand”.
Byrådet har for flere år siden truffet en vigtig og helt nødvendig beslutning for det åbne land med beskyttelse af grundvandet med indsatsplaner i de sårbare områder i forhold til pesticider. Dannelsen af nyt grundvand og beskyttelsen af ressourcen er imidlertid ikke alene begrænset til arealer med landbrugsproduktion. Hvis Byrådet efterfølgende udlægger nye byvækstområder – eller laver by i de dele af allerede udpegede byvækstområder, som ligger i sårbare områder og/eller i områder med stor grundvandsdannelse – er det dårligt nyt for grundvandet og for samfundet. Siden kortlægningen af forurening af grundvandet under byer startede i 1989, har erfaringen vist, at rent grundvand under byer ingen fremtid har. I Aarhus-området er lukket adskillige vandværker og vandboringer efterhånden som byen har bredt sig – bl.a. i Holme, Viby og Lyseng. Når vi på et bæredygtigt grundlag skal forsyne borgere og virksomheder med rent drikkevand i en kommune i vækst, er der ikke plads til at lukke flere vandværker. Der er derfor også konkret behov for retningslinjer/politiske beslutninger, der sikrer, at grundvandet ikke forurenes i de allerede udpegede – men ikke bebyggede – byvækstområder beliggende i sårbare områder samt i områder med vigtig grundvandsdannelse. Dette kan f.eks. ske ved en fornuftig placering af skove og/eller grønne, rekreative områder. Der er mange muligheder – men det skal ske!
I høringsmaterialet lægges op til at der skal udarbejdes en Grundvandsredegørelse – efter krav fra staten. Bindende politiske beslutninger/retningslinjer om ”passen på grundvandet” kan næppe effektueres via en redegørelse. Måske findes noget af denne beskyttelse i allerede foretagne politiske beslutninger, men de er i så fald vanskelige at finde frem til for udenforstående.
Vi vil anbefale en mere aktiv løsning til supplering af en grundvandsredegørelse: Mere effektivt og samfundsgavnligt vil det være at foretage beskyttelsen af grundvandet sammen med de nært-tilknyttede emner som sammenhængende naturområder, skovrejsning, en grønnere og mere blå by. Fremfor at betragte grundvandsressourcen som et problem, bør den værdsættes som en uvurderlig ressource, der giver borgere og virksomheder i hele kommunen rent og nok vand – også når kommunen vækster. Sammen med vandværkerne og de midler, forbrugerne herigennem er med til at betale for beskyttelse af grundvandet, kan grundvandet blive en afgørende katalysator for gennemførelse af mange politiske beslutninger inden for natur, det blå og det grønne med afledte gevinster for rekreative interesser og folkesundhed.
Til byrådets behandling vil vi varmt anbefale, at man sørger for at koble de forskellige emner og hensyn fremfor at lave en række selvstændige planer om dette og hint. Vi har brug for en visionær og langsigtet samlet plan for de store dele af kommunen, der ikke lige ligger i byudviklingsområder. Borgerne, naturen, drikkevandet og andre ”emner” har brug for Byrådets tværgående stillingtagen og prioritering. Byrådet har virkemidlerne til at beslutte og gennemføre en sådan samlet plan.
Arbejdsgruppen har i oktober 2018 i en mail til alle byrådets medlemmer og indlæg i aviser præsenteret en visionær plan i form af Den Grønne Ring rundt om Aarhus og en jordfond. Et af formålene med Den Grønne Ring er også at skabe en ny platform for samarbejde mellem land og by - både til gavn for produktion og rekreation.
Den Grønne Ring med tilhørende jordfond er et væsentligt bidrag til at sikre fremtidens rene grundvand og rekreative muligheder til borgere i og omkring Aarhus. Det kan være skovrejsning, sikring og etablering af åbne naturområder og øget biodiversitet. En gennemførelse af forslaget vil kunne tilføre Aarhus Kommune nogle fantastiske værdier både for den enkelte borger, for lokalsamfund rundt om i kommunen og for selve byen. Forslaget vil samtidig kunne løse problemer for nogle landmænd, der har jord ovenpå værdifuldt grundvand og hjælpe andre landmænd, der ønsker jordfordeling. Vandgruppen ser også forslaget som et væsentligt bidrag til, at vi som samfund kan leve op til relevante dele af Kommuneplan 2017, kommunens vandforsyningsplan samt til nogle af FN`s mål for bæredygtighed; bl.a. mål nr. 6 om adgang til rent vand og en bæredygtig forvaltning af vandressourcen – et mål, som Byrådet allerede har besluttet at prioritere. En gennemførelse af forslaget sigter højt - alt nås ikke på kort tid; det vil med tiden værdimæssigt kunne sammenlignes med skovene syd for Aarhus, med vores grønne kiler og rene vand i sø, å og hav. Vi ser for os, at Aarhus om 40 år har en grøn ring rundt om sig, hvor noget af landbrugsjorden er omdannet til en oase af bynære jordbrugsaktiviteter og andre formål.

Vi skal være fremsynede igen og Byrådet må tage beslutninger for fremtidens generationer. Og nu kommer det bedste: En gennemførelse af forslag½½et er bedre og billigere end at lade være!

Vi anerkender de mange positive ord og hensigter, som Byrådet ved behandling af flere sager om vand og natur er fremkommet med det seneste års tid. Det skete bl.a. i december 2018 ved behandling af sager om biodiversitet, naturkanon og FN’s verdensmål.
Vi anbefaler, at Byrådets partier går aktivt ind i visionen om Den Grønne Ring. Det kan blandt andet ske ved at Byrådet aktivt tænker planer og investeringer i natur, skovrejsning og rekreative muligheder for en voksende befolkning sammen med visionen om Den Grønne Ring. Befolkningstilvæksten og kommuneplanen betyder fortætninger i eksisterende by og udlæg af nye byområder. Den Grønne Ring kan samle de forskellige hensyn til sårbare områder, skovrejsning, naturbeskyttelse, adgang til grønne områder mv. Samtidig vil der være god plads udenom til den nødvendige byudvikling.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen ”Rent Vand i Beder-Malling”

På vegne af gruppen:

Ole Mouritsen, landskabsarkitekt, Tjørnegaard, Beder,
mail: tjoernegaard@hotmail.com, mobil: 30 11 21 56.

Mogens Bjørn, geolog, Beder,
mobil 30 39 76 77

”Rent drikkevand i Beder-Malling”
Vi er en arbejdsgruppe med engagerede borgere – bl.a. fagfolk og lodsejere - som er bekymrede over de trusler, der er mod vores fælles grundvand og naturens mangfoldighed. Byrådet i Aarhus har vedtaget en indsatsplan for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand mod bl.a. pesticider. Beder-Malling har stor betydning som drikkevandsområde i kommunen. Gruppen har gennem de seneste år bidraget til den offentlige debat om vigtigheden af rent drikkevand og kommet med forslag til tværgående løsninger i by og land.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Rønne

Indsendt

15/08/2019 11:15

Sagsnummer

HS4126591

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84