Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1175 - Regnvandssøer i Viby

LKP. 1175

Rekreativt område, rampeanlæg og 4-sporet vej

At etablere et rekreativt område (LKP. 83 og LKP. 1175) er fint og tankerne på områdets udformning og anvendelse tilsluttes fuldt ud, men det giver for underskriverne at dette høringssvar ikke rigtigt mening, når der på sigt er risiko for, der etableres et rampeanlæg fra motorvejen og ned til Ormslevvej, fordi:

• Der opstår en generelt stor risiko for et sådant område ikke bliver brugt i forhold til hensigten, bl.a. pga. støjproblemerne som allerede før etablering af et rampeanlæg er over de anbefalede grænseværdier
• Adgangen til området bliver ekstremt besværliggjort, der skal krydses en mulig 4-sporet vej, for en meget stor del af de borgere som må forventes at ville bruge området (Beboerne i Grøfthøjparken, på Bøgeskov Høvej, Engelundsvej, Onsholtgårdsvej, Onsholtvej, for ikke at tale om borgerne i Stavtrup)
• Det må antages, at også forurening fra trafikken vil bidrage til, at området ikke vil blive brugt efter hensigten
• Dyrelivet i området kan blive truet ved etablering af et rampeanlæg, flagermus, padder, butsnudet frø, lille vandsalamander og skrubtudse

Som en del af den grønne kile vil de to lokalplaner giver større værdi for borgerne hvis eller når der ikke tænkes i mulige rampeanlæg fra motorvejen.

Afgrænsning af området med den på Ormslevvej/Ravnsbjergvej etablerede allé, ses som en meget positiv ting, som det vil være synd at ødelægge med en 4-sporet vej i tilfælde af rampeanlægget bliver etableret.

Bøgeskov Bæk er klassificeret som et bevaringsværdigt vandløb:

• Må det omlægges som planlagt?

Landskabet i området er også klassificeret som bevaringsværdigt:

• Hvordan hænger det sammen med et evt. kommende rampeanlæg og for den sags skyld også med forslaget til LKP. 1175 og den eksisterende LKP. 83?

Principielt synes vi det er dårlig information, man ikke begrunder, hvorfor et udkast til en lokalplan ser ud som den gør og især når der er særdeles forskelligartede interesser på området eller en del af området.

Forslaget til LKP. 1175 har som overordnet formål at muliggøre anlæggelse af nye regnvandsbassiner og anlæg til håndtering af regnvand samt aflastning af eksisterende regnvandssystem i forbindelse med separation af regn- og spildevand i Viby, samt sikre Vårkjæret som en grøn bypark, og ikke at give mulighed for anlæggelse af ramper til motorvejen.
I den gamle LKP. 83 er der heller ikke givet mulighed for anlæggelse af ramper til motorveje.Med venlig hilsen

Michael Hytting
Bøgeskov Høvej 231
8260 Viby J
Tlf.: +45 2168 5473
Mail: mhytting@icloud.com

Svend Åge Petersen
Edisonsvej 15
8260 Viby J
Tlf.: +45 4060 0916
Mail: svend_aage@forlagetolga.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Hytting

Indsendt

05/07/2024 10:25

Sagsnummer

HS9786942

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H893

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk