Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Forslag til Lokalplan nr. 1175 - Regnvandssøer i Viby

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg, med det hovedformål, at skabe anlæg til regnvandshåndtering i området.

 

Høringen løber i 9 uger fra den 23. maj til den 25. juli 2024.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg, med det hovedformål, at skabe anlæg til regnvandshåndtering i området.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 23. maj 2024.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 8. maj 2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplan 1175 og kommuneplantillæg 125 er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 2. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Miljørapporten kan ses på Lokalplanportalen

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 25. juli 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 083 (PlanID nr. 1108760) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner og kommuneplantillæg såvel som ophævelse af gældende planer, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)


Forslag til §25-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport

§25-tilladelse og miljøkonsekvensrapport er også i høring fra den 23. maj til den 25. juli 2024. Yderligere oplysninger om denne høring kan ses her.

 

Høringssvar (36)

Støj fra motorvej

Vi er rigtigt mange der er virkelig trætte af støjen fra motorvejen. Især den der ligger med huse lige opad. Vi ku rigtigt godt brugt et støjværn fra motorvej og ned mod norringhol…

Støj

Fantastisk med et rekreativt område, men hvad med støjen fra åhavevej/motortrafikvejen? Jeg bor i hf Engvang og er i forvejen bruger af eskelunds grønne områder, men støjen er uli…

P-pladser, vedligeholdelse af området, faciliteter

Det er en super fin plan for området dog bliver jeg en smule bekymret, når der ikke er taget højde for, hvor der skal eller, om der skal etableres skraldespande, samt hvor de komme…

Støj fra motorvej

Ideen om et rekreativt område og rigtig god. Dog har området allerede en del lignende områder. Fælles for dem er, at alle er påvirket kraftigt af støj fra motorvejen. Så ove…

Manglende fokus i lokalplan på støjgener

Etablering af regnvandssøer er et fornuftigt tiltag i klimatilpasningen. Lokalplanen mangler imidlertid fokus på bekæmpelse af støjgenerne i Stavtrup fra den stigende trafik på mot…

Trafik fra stavtrup/ormslev

Kunne man koble en rampe på motorvejen til ravnsbjergvej? hvilket vil spare trafik og støj forbi skov og kolonihaver og huse …

Lokalplan nr. 1175 - øget trafik i nærområdet

Spændene planer for området ved det gamle rensningsanlæg i Viby. I forbindelse med udmøntningen af lokalplan nr. 1175 bør Vårkjærvej lukkes ved badmintonhallen, så trafikken på…

OBS. på støjforhold og cykelstier

Som nabo (kolonihaveejer i Viby) vil jeg gerne rette fokus på to emner i relation til lokalplanen. I udgangspunktet er lokalplanens forslag om regnvandssøer og en tilhørende park e…

Støjværn mod Stavtrup

Som tidligere beboer i rækkehusene på Bøgeskov Høvej, i 1. række ud mod det nye projekt, kan jeg kun bekræfte at området er hårdt plaget af støj fra motorvejen. I dag bor jeg i …

Støjbeskyttelsesforskrifter i Viby J

Jeg ønsker at Århus komm. skal kigge på støjgrner v. Motorvej i Viby, ved kommende anlæg af rekreative områder.

Krydsning af Ravnsbjergvej

Jeg synes først og fremmest det er et godt og spændende projekt med nogle gode stier der er tænkt ind. Jeg håber man vil huske, hvordan man får koblet hele området omkring Grøfth…

Støj fra motorvej

Vil kraftig opfordre til støjværn fra motorvejens begyndelse og ud af.. vi der bor på Rugholmvej og i havekolonierne er stærkt generet af støj..

Støj

Det er fantastisk med alle se gode tiltag- her er massive vandproblemer der skal løses. Når vi samtidig taler miljø og natur må det absolut komme på tale at løse støjgener omkring …

Lokalplan 1175

Det bliver virkelig fedt med det nye område. Det er dog vigtigt at der stadig er gode cykelforbindelser igennem den nye park og til Stavtrup da disse nu er meget benyttet, og en un…

Cykelsti mellem området for regnvandssøer i Viby og Stavtrup

Vedr. forslag til Lokalplan nr. 1175 - Regnvandssøer i Viby: Jeg skriver vedrørende den nuværende cykelsti mellem Stavtrup og området for regnvandssøer i Viby. Der er på nuværen…

Støjværn

Der mangler støjværn fra motorvejen i forhold til kolonihaverne.

Støjværn

Ved det nye projekt i Viby mangler der støjværn langs motorvejen både ift kolonihaverne og skoven

Myg + skadedyr

Kan læse i foreslaget at vil blive tænkt over myg i forbindelse med de nye regnvands anlæg. Der står bare ikke hvordan myg vil blive afhjælpet. Ligeledes er der fra nuværende områd…

Tilslutning til Grøfthøjparken - Den tiltænkte løsning er farlig og vil blive fjernet ved udvidelsen af Ravnsbjergvej

I lokalplan 1180 bliver Grøfthøjparken forbundet til det nye område gennem sti og krydsning af Ravnsbjergvej ved et mindre helleanlæg. Når Ravnsbjergvej skal opgraderes til fire…

Støj fra motorvej

Vi mangler i den grad lydmur eller andet ved motorvejen så vi kan få ro i kolonihaverne i Rugolm og de omkringliggende kolonihaver.

Tilslutning til Grøfthøjparken

Der går i dag en god biodivsersitetssti på tværs af grøfthøjparken. jeg foreslår at den nye park tilsluttes grøfthøjparken som på vedhæftede billede

Støj

Motorvejen støjer meget så dette bør der gøres noget ved.

Støjgener

Overordnet er der mange positive perspektiver i lokalplan 1175. Planen løser nogle af de store udfordringer med regnvand, og skaber samtidig et nyt grønt område i Viby med stier og…

Støj fra motorvej

Viby har et smukt naturområde, som desværre bliver forstyrret af støjen fra Sydmotorvejen, da der ikke er opsat støjbarrierer. Det ødelægger området og gør det mindre attraktivt. D…

Støj problematik

Ideen med et parkområde er lige hvad Viby har brug for. Men for at området kan blive en succes, er det nødvendigt at reducere støjen fra den nærliggende motorvej. Dette kan eventue…

Støjhåndtering må følge etablering af rekreativt område.

Som nær nabo til det lille, grønne parkanlæg kaldet Vårkjærparken bifalder jeg selvfølgelig, at man i forbindelse med den kommende nedlæggelse af Viby Renseanlæg samt den strengt n…

Støj

Vi kender efterhånden alle til oplevelsen af en tur i skoven eller andet natur, som bliver afbrudt af motorstøj. Så hvad er et rekreativt område værd, hvis man nyder naturen med ør…

Lokalplan 1175

Super fin plan for rekreativt område, det mangler vi i Viby! Men det vil være dejligt, hvis I også vil tænke på at minimere støjgenerne fra sydmotorvejen. Det er bare ikke særligt …

Spændende lokalplan

Jeg kommer ofte på besøg i kolonihaverne tæt på og vil helt sikkert bruge det nye skønne område, ligesom mange andre vil, hvis lydproblemerne fra Sydmotorvejen blev løst. Man går …

Lokalplan 1175 vedr. regnvandssøer i Viby

Se vedlagte fil.

Forslag til Lokalplan nr. 1175

Kredsløb A/S bemærkninger til Lokalplanforslag 1175 Regnvandssøer i Viby J. Kredsløb A/S har ingen bemærkninger til ovennævnte lokalplanforslag: Venlig hilsen Michael Søre…

LKP. 1175

Rekreativt område, rampeanlæg og 4-sporet vej At etablere et rekreativt område (LKP. 83 og LKP. 1175) er fint og tankerne på områdets udformning og anvendelse tilsluttes fuldt u…

Imponerende flot forslag, men....

Jeg synes, forslaget både er spændende, visionært og med potentiale til at blive et imponerende flot rekreativt område i sydbyen. Virkelig flot arbejde. Derfor ville det også vær…

Rekreativt område/ 4 sporet vej

Jeg er uforstående overfor, at der påtænkes anlagt en 4 sporet vej på Ormslevvej op til det påtænkte rekreative område. Dels deler vejen beboerområdet, så en stor del beboere vil f…

Etablering af regnvandsbassiner i Viby

For at kunne håndtere stigende regnmængder giver det rigtig god mening at etablere regnvandsbassiner i de skitserede områder. Det virker også rigtig klogt, at man ved samme lejligh…

Støjforhold

Jeg finder overordnet set lokalplanens og bilagte dispositionsforslag meget interessant og til stor gavn for området. Som det i Lokaplanen flere steder nævnes (e.g. s.4, 12, 13,…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H893

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk