Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1175 - Regnvandssøer i Viby

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg, med det hovedformål, at skabe anlæg til regnvandshåndtering i området.

 

Høringen løber i 9 uger fra den 23. maj til den 25. juli 2024.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg, med det hovedformål, at skabe anlæg til regnvandshåndtering i området.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 23. maj 2024.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 8. maj 2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplan 1175 og kommuneplantillæg 125 er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 2. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Miljørapporten kan ses på Lokalplanportalen

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 25. juli 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 083 (PlanID nr. 1108760) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner og kommuneplantillæg såvel som ophævelse af gældende planer, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)


Forslag til §25-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport

§25-tilladelse og miljøkonsekvensrapport er også i høring fra den 23. maj til den 25. juli 2024. Yderligere oplysninger om denne høring kan ses her.

 

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H893

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk