Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Analyse af bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Høring af løsningsmuligheder, som udspringer af analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR. Høringsperioden er fra den 12. maj til den 6. juni 2022.

Både på landsplan og i Aarhus Kommune er der flere og flere børn, som er i udfordringer og ikke trives i deres dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at flere børn får en diagnose, og at flere børn bliver indstillet til PPR og henvises til et specialtilbud.

Dette er baggrunden for, at Aarhus Byråd med vedtagelsen af budgettet for 2022 har besluttet, at der skal igangsættes en analyse, som har til formål at skabe et velunderbygget afsæt for at pege på løsningsmuligheder i forhold til,

 • hvordan flere børn kan indgå og trives i de bredere børnefællesskaber i folkeskolen, dagtilbud og fritidstilbud
 • hvordan børnene, som går i et specialtilbud, opnår højere læring og trivsel
 • hvordan PPR bedst muligt understøtter arbejdet med både de bredere børnefællesskaber i det almene tilbud og individuelle tilbud.

Analysen består af to dele. For det første er der i efteråret 2021 indhentet indsigter fra praksis, som er sammenfattet i en hovedrapport og fem delrapporter. Se link nedenfor. For det andet er der i foråret på baggrund af indsigterne udarbejdet løsningsmuligheder. Se link nedenfor.

Løsningsmulighederne sendes hermed i høring.

Høringsperioden er fra den 12. maj 2022 til den 6. juni 2022.

 

Om indsigterne fra praksis og løsningsforslagene

Indsigter fra praksis viser, at et stigende antal børn og unge mistrives i deres dagtilbud eller skole, og børnenes udfordringer bliver stadigt mere komplekse. Det betyder blandt andet, at der er sket en stigning i henvendelser til PPR, og at antallet af børn til specialtilbud er steget med 35 procent. Udviklingen kalder på, at det er nødvendigt med markante ændringer i den måde, som vi driver vores tilbud på. Det langsigtede mål er således at skabe dagtilbud, skoler og fritidstilbud, hvor alle børn som udgangspunkt kan være en del af et fællesskab, hvor de lærer, trives og udvikler sig. Løsningsmulighederne skal ses som en start på at vende udviklingen.

Løsningsmulighederne er udviklet i løbet af foråret 2022 med inddragelse af medarbejdere, ledere, faglige organisationer, interesseorganisationer, forældre og unge, og består af 20 forskellige løsningsmuligheder til, hvordan vi kan ændre på rammerne omkring børnene.

Løsningsmulighederne lægger først og fremmest vægt på organisatoriske og pædagogiske måder at arbejde på, som understøtter bredere børnefællesskaber i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, og som skaber en tættere sammenhæng mellem almen- og specialområdet. Derudover skal de specialpædagogiske kompetencer styrkes for medarbejderne i dagtilbud, skoler og fritidstilbud via tæt samarbejde med PPR og via fastholdelse af kompetencer med hjælp fra tilgangen fra Stærkere Læringsfællesskaber.

Løsningsmulighederne og høringssvar vil indgå i materialet til budgetforhandlingerne i efteråret 2022 om budget 2023-2027.

 

Høringsmøder

I forbindelse med høringsperioden inviteres interesserede til virtuelt informationsmøder om løsningsmulighederne, der er sendt i høring. Mødet af holdes

mandag den 16. maj kl. 17.30-18.15. Mødet tilgås via dette link 

På høringsmødet gennemgås de væsentligste indsigter fra praksis og de mest centrale løsningsforslag. Der vil også være mulighed for at stille forståelsesspørgsmål.

 

Høringsmaterialet

 • Katalog med løsningsmuligheder
 • Rapport med fælles indsigter fra praksis
 • Høringsliste

 

Inspirationsspørgsmål til løsningsmuligheder

Kataloget består af 20 løsningsmuligheder. Først i høringskataloget er der en beskrivelse af, hvordan løsningsmulighederne er udarbejdet.

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration ved udarbejdelse af høringssvar:

 • Hvad tænker I om den grundlæggende tilgang om,
  • at børn så vidt muligt skal have deres dagtilbud, skoletilbud og fritidstilbud i deres lokalområde
  • at børnene gør, hvad de kan, at det er de voksne, som skal gøre noget andet (børnesynet)
 • I hvor høj grad er løsningsmulighederne svar på de udfordringer, som fremgår af indsigter fra praksis?
 • Hvilke bemærkninger har I til de enkelte løsningsmuligheder?

Materialer (3)

Høringssvar (77)

Høringssvar til Analyse om bredere børnefællesskaber

Se vedhæftet høringssvar

Bredere Børnefællesskaber

Høringssvar fra Mårslet Skoles bestyrelse vedr. Bredere Børnefællesskaber. Vedhæftet som fil.

Høringssvar for ”Analyse af bredere børnefællesskaber” – 20 løsningsforslag

Høringssvar i forbindelse med ”Analyse af bredere børnefællesskaber” – 20 løsningsforslag

Høringssvar - bredere børnefællesskaber

Tak til alle de, der har bidraget med forskellige former for input til det, der er blevet 20 løsningsforslag. Som mor til 2 teenagere, der er i forskellig grad af mistrivsel, ville…

Analyse af bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Høringssvar vedr. Analyse af bredere børnefællesskaber Indledningsvis vil vi rose Aarhus kommune for at undersøge praksis i forhold til den stadigt stigende mistrivsel blandt børn…

Analyse af bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Høringssvar vedr. Analyse af bredere børnefællesskaber Indledningsvis vil vi rose Aarhus kommune for at undersøge praksis i forhold til den stadigt stigende mistrivsel blandt børn…

Høringssvar vedr. løsningsmulighed 16

Se vedhæftede.

Høringssvar

Høringssvar fra Bestyrelsen og Lederteamet i UngiAarhus ØST, i forbindelse med Analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR

Skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolens høringssvar på bredere børnefællesskaber

Skolebestyrelsens høringssvar er vedlagt som fil.

bredere børnefællesskaber

Høringssvar af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR I kommentarerne vil der være et særligt fokus på børn/unge, der oplever ufrivilligt skolefravær, s…

Tillid til barnets autonome, unikke og værdifulde udvikling er nøglen

Høringssvar fra lærerstuderende i Aarhus ifm. ANALYSE AF BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER - LØSNINGSMULIGHEDER Når børn efter sommerferien møder op på deres nye skole i Trige, er det h…

Høring vedr. bredere børnefællesskaber

Høring vedr. bredere børnefællesskaber Vi har på Næshøjskolen forholdt os til det omfattende materiale der er udsendt i høring. Der er stor anerkendelse af den grundighed der …

Høringssvar

Se vedhæftede

Høringssvar PPR analyse Brede Børnefællesskaber - bestyrelsen UngiAarhus SYDVEST

Høringssvar vedr. analyse af bredere børnefællesskaber Bestyrelsen i UngiAarhus SYDVEST forholder sig specifikt til 3 af løsningsforslagene i materialet. Forslag 3: Praksisnært k…

Uhensigtsmæssig fordelingsnøgle på specialområdet

Høringssvar fra Lystrup Skoles skolebestyrelse - udvalg vedr. Analyse af bredere børnefællesskaber - Løsningsmuligheder Indholdet er vedhæftet som PDF.

Bavnehøj skoles høringssvar bredere børnefællesskaber

Høringssvar vedr PPR analysen om bredere børnefællesskaber.

Høringssvar fra Hasle Skoles bestyrelsesformand

Høringssvar til Bredere Børnefællesskaber – løsningsmuligheder 6. juni 2022 Af Tanja Marcher Noe, bestyrelsesformand Hasle Skole Efter gennemlæsning af det meget grundige og…

Høringssvar - Analyse af bredere børnefælleskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR

Hermed høringssvar fra Skolebestyrelsen på Elsted Skole.

Høringssvar vedr. bredere børnefælleskaber

Solbjerg juni 2022 Høringssvar vedr. bredere børnefælleskaber Først skal det bemærkes at det høringsmateriale, der er sendt i høring, er særdeles omfangsrigt og med den frist de…

Høringssvar ved. bredere børnefællesskaber -løsningsmuligheder

BUPL Århus ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. bredere børnefællesskaber – løsningsmuligheder: BUPL Århus ser positivt på at byrådet har valgt at lave en analyse af ”b…

Høringssvar

HØRINGSSVAR ANALYSEN AF BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER Analyse af Bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR. Høringssvar lederteam Gl. Åby Dagtilbud Vi er gla…

Bredere børnefællesskab

Vedhæftet

Analyse af bredere børnefællesskaber - høringssvar

Høringssvar er vedhæftet.

Høringssvar - Bredere Børnefællesskaber

Kære folkevalgte politikere i Aarhus kommune Generelle bemærkninger Det er svært at være uenig i det grundlæggende børnesyn, at barnet gør, hvad det kan, de voksne skal gøre no…

Høringssvar vedr. "Bredere børnefællesskaber" - løsningsmuligheder

Høringssvar vedr. "Bredere børnefællesskaber" - løsningsmuligheder fra Rundhøjskolens bestyrelse. Se vedhæftede

Høringssvar vedr. "Bredere børnefællesskaber" - løsningsmuligheder

Se vedhæftede

Høringssvar fra Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse (trivselsfolder)

Vedhæftet er en trivselsfolder, som vi anbefaler skal på skolernes hjemmesider og ud til skolerne generelt.

Bredere børnefællesskaber

Fælles høringssvar fra Risskov Skoles MED og bestyrelse.

Høringssvar

Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kultur og Borgerservice

Høringssvar - bredere børnefællesskaber

Se vedhæftede høringssvar.

Høringssvar

Hermed høringssvar fra ABA-foreningen. vh Tomas, landsformand

Høring Høringssvar til løsningsmuligheder fra analysen af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud

Se vedhæftede PDF-dokument

Høringssvar - Bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Høringssvar - Bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Analyse af Bredere Børnefællesskaber - Løsningsmuligheder

UngiAarhus Nord – Bestyrelsen Høringssvar vedr. Analyse af bredere børnefællesskaber Vi bakker op om rapportens børnesyn og håber at det altid må være det styrende mindset i …

Bredere Børnefællesskaber i Dagtilbud

Høringssvar fra MED-udvalget i Beder-Malling Dagtilbud. Grundlæggende mener vi, at det er en god ide, at børn så vidt det er muligt kan have deres dagtilbud i deres lokalområde.…

Høringssvar vedr. løsningsmulighederne til analysen af bredere børnefællesskaber

Århus Lærerforening anser Aarhus Kommunes analyse af almenområdet, specialtilbuddet og PPR for et vigtigt produkt, som belyser centrale udfordringer og konsekvenserne af en man­geå…

Høringssvar fra Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse

Vedhæftet er høringssvar fra Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse

Analyse af bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Elise Smiths Skole vil indledningsvist gerne takke for, at kommunen i det store analysearbejde har medtænkt de frie grundskoler i kommunen som en del af høringsparterne. Skolen h…

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes notat om løsningsmuligheder på almenområdet, specialtilbud og PPR.

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes notat om løsningsmuligheder på almenområdet, specialtilbud og PPR.

Bredere børnefællesskaber

Fra skolens lokale MED udvalg

HØRINGSSVAR BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER

Høringssvar fra talehørekonsulenterne i PPR - se venligst vedhæftede fil

Høringssvar fra Administrationen i PPR

Vedhæftet er høringssvar fra Administrationen i PPR

Høringssvar PPR MED udvalg - Bredere børnefællesskaber

Høringssvar PPR MED udvalg - Bredere børnefællesskaber

Høringssvar bredere børnefællesskaber

Vi bakker op om høringssvar udarbejdet af DTLAa. Dette på baggrund af at vi kan genkende de data der er beskrevet i Analyse af bredere børnefællesskaber. Fx stigende antal børn i …

Høringssvar fra Administrationen i PPR

Vedhæftet er høringssvar fra Administrationen i PPR

Debat om bredere børnefællesskaber

BRUGERRÅDET PÅ BØRNENES OG BEBOERNES JORD, SOM HAR DRØFTET DET DEBATOPLÆG OG DE FORSLAG, SOM ER FREMLAGT VEDR. BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER, UDTALER: Vi anerkender helt den baggrun…

Analyse af bredere Børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR

Se vedhæftede høringssvar.

Høringssvar

Vedhæftet er høringssvar fra Tranbjerg Dagtilbud

Løsningsmuligheder

Jeg sender her et høringssvar fra Hårup/Elev dagtilbud, som jeg som formand repræsenterer. På vegne af Hårup/Elev dagtilbud Anette Hove Joensen

Høringssvar

Høringssvar til analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR.

Høringssvar vedr. Bredere Børnefællesskaber

Høringssvar fra Bestyrelsen i Specialdagtilbud Skovbrynet

Bredere Børnefællesskaber

Vedhæftet

Høringssvar

Skåde Højbjerg Dagtilbud Høringssvar Bredere børnefællesskaber

Bredere børnefællesskaber

fra LMU og lederteamet i Risskov dagtilbud

Høringssvar FU-bestyrelsen UngiAarhus SYD

Høringssvar fra FU Bestyrelsen i Distrikt Syd Vi har fulgt arbejdet med PPR analysen og har glædet os til at læse de løsningsforslag, som de mange ideer og tanker skulle munde ud …

Analyse af bredere børnefælleskaber

Se vedhæftede fil.

Analyse af bredere børnefællesskaber

Høringssvar fra LUA på analyse af bredere børnefællesskaber

Høringssvar Stærkere læringsfællesskaber

Hermed høringssvar fra LMU, Gammelgaardsskolen Se vedhæftede fil

Høringssvar - bredere børnefællesskaber

LMU i Ellevang Dagtilbud har drøftet Aarhus Kommunes udkast til løsningsmuligheder, som udspringer af analysen af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR. D…

Høringssvar - analysen af bredere børnefællesskaber

LMU Sundhed, Pædagogik og Forebyggelse Høringssvar til løsningsforslag vedr. bredere børnefællesskaber LMU i Sundhed, Pædagogik og Forebyggelse, har drøftet løsningsforslag ve…

Analyse af bredere børnefællesskaber

Se venligst vedhæftede

Høringssvar

Se vedhæftede fil

Bredere Børnefællesskaber

Aarhus Skolelederforening Høringssvar vedr. Bredere Børnefællesskaber Ført og fremmest vil Aarhus Skolelederforening gerne kvittere for et grundigt forarbejde og en fin inddragel…

Høringssvar Analysen af Bredere børnefællesskaber

Analyse af Bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR. Høringssvar fra Trøjborg dagtilbud Vi er glade for, at der kommer fokus på, hvad vi kan gøre anderl…

Bredere Børnefællesskaber

Høringssvar indsendt på vegne af skolebestyrelsen på Sølystskolen og Kaløvigskolen

Høring af løsningsmuligheder fra analysen af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR

Høring af løsningsmuligheder fra analysen af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR, fra Bestyrelse og MED-udvalg i Skjoldhøj Dagtilbud.

3 særligt gode løsningsforslag

Som bestyrelse for et dagtilbud, der favner børn fra 0-6 år både med og uden diagnoser / udfordringer, ser vi at følgende tre løsningsforslag kan bidrage med særlig gavn til det br…

Høringssvar bredere børnefællesskaber - fra skolebetyrelsen

Høringssvar fra skolebestyrelsen - se venligst vedhæftede fil

Høringssvar bredere børnefællesskaber - fra skolebetyrelsen

Høringssvar fra skolebestyrelsen - se venligst vedhæftede fil

Høringssvar

Høringssvar til løsningsmuligheder, som udspringer af analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, i specialtilbud og PPR. Hermed fremsendes høringssvaret fra MED-udval…

Bredere børnefællesskaber

Analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR - Høringssvar Indledningsvis vil vi gerne anerkende, at Aarhus Kommune vil handle på udfordringen med …

Høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Vedlagt fremsendes høringssvar fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Høringsvar - analyse af brede børnefællesskaber

Analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR Høringssvar fra MED udvalget i UngiAarhus SYD Vi finder det bekymrende, at der er en kraftig stigning…

Analyse af bredere børnefællesskaber, høringssvar

På baggrund af de præsenterede materialer vil jeg pege på en række centrale opmærksomhedspunkter, som jeg håber, Aarhus byråd vil medtage i det videre arbejde med at løse udfordrin…

Høringssvar angående løsningsforslag nummer 6 - decentralisering af støtteressourcer

Høringssvar angående forslag nummer 6 om decentralisering af støtteressourcer. Vi ønsker som medarbejdere i PPR med ansvar for tildeling af centrale støtteressourcer til dagtilb…

Børn der mistrives

Jeg ønsker at tilføje mine indsigter som lærer på rigtig mange forskellige skoler rundt om i landet. Jeg har været vidne til børn der i høj grad mistrives i klasserne på folkeskole…

Analyse af bredere børnefællesskaber

Høringssvar Analyse af bredere børnefællesskaber Ud fra de fremlagte løsningsforslag ser jeg følgende kernepunkter som jeg håber at byråd og beslutningstagere vil være særlig…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Børn
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H446

Kontakt

Chefkonsulent Birgit Møller

Sekretariatet, Børn og Unge

e-mail: birmo@aarhus.dk, tlf. 41 85 90 31