Gå til hovedindhold

FORNYET HØRING af forslag til Lokalplan nr. 1172

Parkeringshus i Sydhavnskvarteret er i fornyet høring fra den 27. juni til den 22. august 2024

I 2019-2020 gennemførte Aarhus Kommune en projektkonkurrence vedrørende forslag til et kommende parkeringshus i Sydhavnskvarteret indenfor rammerne af den hidtidige planlægning. I forlængelse af konkurrencen arbejde Aarhus Kommune med at konkretisere projektet, udarbejde lokalplanforslag, havde dialog med Banedanmark og gennemførte markedsdialog om realisering af parkeringshuset. I denne proces viste det sig, at realiseringen af det oprindelige projekt ikke var muligt på grund af kompleksiteten i forhold til indkapsling af Banesporet og på grund af stigninger i byggeomkostninger.

Aarhus Kommune valgte derfor at udbyde igen med mulighed for, at parkeringshuset kan fravige det oprindelige projekt fra projektkonkurrencen, dog således at der fortsat er tale om definerede rammer for placering, omfang og funktioner.

Teknik og Miljø nåede at udarbejde et forslag til lokalplan 1172, som byrådet besluttede at sende i offentlig høring i januar 2023. Det tilbudte projekt har afvigelser fra dette forslag til lokalplan, der betyder, at, der skal udsendes et nyt forslag til lokalplan hvor ændringerne er indarbejdet.   

De væsentligste ændringer er, at indkapslingen af banesporet udgår, og at det i stedet muliggøres, at parkeringshuset opdeles i to bygningskroppe - en på hver side af jernbanesporet - der skal forbindes med en gangbro over banesporet. Samtidig vil den karaktergivende grønne forbindelse over tagfladen blive erstattet af et i udstrækning mindre, men stadigt grønt/landskabeligt forløb med trapper og terrasser i niveau med kulbroen. Et forløb der fortsat skal skabe forbindelse fra Den Rekreative Forbindelse via Kulbroen til Sydhavnsgade.

Byrådet godkendte på mødet den 19. juni 2024 at fremlægge, et nyt forslag til lokalplan for parkeringshuset, i offentlig høring.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag (punkt 27).

Lokalplanforslaget kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 27. juni 2024.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 22. august 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af navne- adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information fra den første høring (18. januar 2023) 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Lokalplanen giver mulighed for at lokalplanområdet udlægges til cityformål i form af parkeringshus med tilhørende færdsels- og parkeringsarealer på terræn, samt rekreative arealer omkring huset og en forbindelse fra terræn via taget.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 18. januar ​2023.

referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

”Et P hus til 800 biler på Sydhavnen modvirker ”Park and Ride” strategi og er i modstrid med Århus Kommunes Planstrategi for nedsættelse af miljø- og klimabelastningen af midtbyen. Pendlere bør i stedet gives mulighed for parkering og omstigning til busser, letbane og tog langt uden for Midtbyen – ”Park and Ride”. P huset bør helt opgives, området begrønnes og evt. indrettet til cykelparkering inkl. opladningsmulighed for elcykler. Alternativt bør P huset minimeres i størrelse og graves ned, så det ikke spærrer for den visuelle kontakt mellem by og vand. Parkering bør forbeholdes til elbiler med opladningsmulighed og til parkering af cykler. Benzin- og dieselbiler henvises til P huse under DOKK1 og under Navitas. Godsbanen skal ikke køre gennem P huset, men flyttes til Marselistunnelen".

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan (eller mindre ændringer i gældende planer) og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse. 

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 1141 (Plan-ID nr.10357788) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner og kommuneplantillæg såvel som ophævelse af gældende planer, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

 

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H914

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk