Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1105 - Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N

Lokalplanen giver mulighed for at området må anvendes til blandet centerformål, større bydelscenter, med mulighed for indpasning af boliger og erhverv.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Salling Group Ejendomme A/S. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Forlængelse af svingbanen fra Finlandsgade ud på Paludan Müllers Vej.
  • Etablering af ny krydsningshelle over Finlandsgade ud for nyt indgangsparti til Storcenter Nord
  • Etablering af træer i rabatten langs Finlandsgade
  • Forbedrede krydsningsforhold ved ny indgang ved Helsingforsgade/Åbogade
  • Etablering af affaldsstation med 4 nedgravede molokker i Finlandsgade samt holdeplads til affaldsbil og tilpasning af opstribning i vejen
  • Etablering af affaldsstation med 4 nedgravede molokker i Helsingforsgade

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og kom med en mindretalsudtalelse der er vedlagt Lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse – LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 651, vedtaget af Aarhus Byråd i december 2003, ophæves ved vedtagelsen af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 631, vedtaget af Aarhus Byråd i august 2001, ophæves ved vedtagelsen af nærværende lokalplan, for så vidt angår den del, der er omfattet af denne.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 14-08-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (3)

16/12/2019 - 09:31

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H122

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.