Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1127 - Dagligvarebutik og evt. boliger på Hovedvejen 49 og Elmetoften 2, Hasselager

Lokalplanen udlægger området til centerformål i form af et bydelscenter, med mulighed for etablering af bl.a. butikker, liberale erhverv, restauranter, boliger, offentlige formål og lign.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1127. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017.

Teknik og Miljø har besluttet at forlænge den offentlige høring til den 28. januar 2021

 

Se lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, REMA BUTIKSUDVIKLING A/S. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

  • Udvidelse af Elmetoften mod vest mellem Hovedvejen og vejadgangen til parkeringsområdet ved butikken.
  • Justering af vejtilslutningen ved Hovedvejen / Elmetoften for at sikre plads til svingende sættevogn til og fra dagligvarebutikken.
  • Etablering af et støttepunkt for fodgængere på Hovedvejen placeret udfor den nye dagligvarebutik.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Byplanvedtægt nr. 1 ”Ormslev-Kolt Kommune Industri og håndværksområde ved Stormosevej, Bøgekildevej og Teglsbækvej m.fl. i Hasselager” ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplanen (PlanID 1109562).

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 18-​11-​2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

Høringssvar (15)

Høringssvar til lokalplan nr. 1127

Se vedhæftede PDF for høringssvar.

lokal plan 1127

Indsigelse vedr. lokalplan 1127 Vi er imod placering af Rema 1000 pga. følgende: Vi ønsker ikke mere trafik i vores stille og rolige villakvarter. Vejene er små, og de kan ikke klare de...

Høringssvar ang lokalplan Nr.1127

Se vedlagde dokument.

Høringssvar ang lokalplan Nr.1127

Se vedlagte dokument

Høringssvar

Se vedlagte fil.

Placering af Rema 1000 i Hasselager

Der er ingen fil valgt

Rema Hasselager

q

Rema Hasselager

q

Lokalplan nr. 1127: Dagligvarebutik og evt. boliger på Hovedvejen 49 og Elmetoften 2, Hasselager, Høringssvar

Høringssvar fra Kolt-Hasselager Fællesråd fremgår af vedlagte bilag

Høringssvar til lokalplan nr. 1127 vedrørende Dagligvarebutik og evt. boliger på Hovedvejen 49 og Elmetoften 2, Hasselager

Høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Lokalplan nr. 1127

Som beboere på Elmetoften er vi ekstremt bekymrede over den stærkt øgede og sandsynligvis også meget tunge trafik, som vil følge en ny dagligvarebutik på Elmetoften. Vi frygter at alt f...

lokal plan 1127

Til alle i Århus Byråd Indsigelse vedrørende Lokalplan 1127 Vedrørende lokal plan 1127, er vi mange beboer, som bliver berørt af de trafikale forhold, med den store mængde trafik på de...

Rema 1000 - En meget dårlig ide

Vores husstand gør følgende indsigelser i relation til udvidelse af hovedvejen, herunder etablering af Rema 1000 jvf. lokalplan Der er i forvejen en ganske betragtelig trafik på hovedve...

Vedr. lokalplan 1127 med tilh. kommuneplantillæg 79, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1127 med tilhørende kommuneplantillæg 79 for "Dagligvarebutik og evt...

Opbakning til placering i Hasselager

Jeg kan læse at Kolt/Hasselager lokalråd ikke bakker op om en ny dagligvarebutik udenfor det nuværende centerområde i Kolt. Som beboer i Kolt/Hasselager vil jeg gøre opmærksom på, at lo...
28/01/2021 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hasselager - Kolt
Hørings-id

H238

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00