Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1155 - Udvidelse af Hørkram Foodservice, Torshøjvej, Hasselager

Lokalplanområdet skal anvendes til erhvervsformål i form af lager-, produktions- og transportvirksomhed og virksomhed med tilknytning til disse erhverv.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2017.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 15. september ​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.              

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 524 (PlanID 1109520) og 788 (PlanID 1029298) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.

 

Høringssvar (9)

Test

Test

Test

TEST

Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Udvidelse af Hørkram Foodservice, Torshøjvej, Hasselager" Aarhus kommune

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Skulle der opstå væsentlige ændringer til projektet, hører vi gerne herom. Østjylla…

Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til Lokalplan nr. 1155 og tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2017 for udvi

Til Aarhus Kommune Hermed sendes Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til Lokalplan nr. 1155 og tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2017 for udvidelse af Hørkram…

Indsigelse

Undertegnede gør indsigelse mod den oplysning af bygninger som bygherre hidtil har "besmykket" sine bygninger med, fortsætter på flere bygninger. Lysforureningen af nær- og lokalom…

Høringssvar vedr lokalplan nr 1155 – udvidelse af Hørkram Foodservice, Torshøjvej inkl kommuneplantillæg nr. 100 til Kommuneplan

Hermed Kolt-Hasselager Fællesråds høringssvar. Fællesrådet har ikke bemærkninger til selve projektet med udvidelse af Hørkram. Men Fællesrådet er bekymret for, at lys på Hørkr…

Lys. Adgangsforhold. Støj

Se vedhæftet

Svar fra Energinet Eltransmissions A/S vedr. høring af forslag til Lokalplan nr. 1155 inkl. Kommuneplantillæg nr. 100

Energinet Eltransmissions svar på høring af forslag til Lokalplan nr. 1155 - Udvidelse af Hørkram Foodservice, Torshøjvej, Hasselager, inkl. Kommuneplantillæg nr. 100 til Kommunepl…

Fremtidigt motorvejsudfletning

Beder-Bering-vejens tilkobling til Motorvejen mangler stadig afklaring ift. Vejdirektoratet. Når trafikken i et langt perspektiv bliver større der, så bliver det måske relevant at …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Hasselager - Kolt
Hørings-id

H372

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00