Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og logistikerhverv.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

Præsentationer og opsamling fra borgermødet den 7. februar kan findes under "Materialer" på denne side.

OBS! Høringsperioden er forlænget med én uge (til den 11. marts 2022), da der er blevet konstateret forsinkelser og kapacitetsproblemer på høringsportalen.

OBS! Høringsperioden blev tidligere forlænget med én dag (til den 4. marts 2022), da blev indberettet ændringer i Plandata.dk. Der er foretaget en mindre ændring i visualiseringerne i bilag 1, så det er i overensstemmelse med miljøkonsekvensrapporten.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2017.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - Klik her

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra torsdag den 6. januar 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 2. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag. Læs referatet her

Orienteringsmøde

Aarhus Kommune inviterer til et orienteringsmøde om de fremlagte planer for udvidelse af Aarhus Havn den 7. februar 2022 kl. 17:00 – 19:00. Yderligere oplysninger om borgermødet kan ses på Høringsportalen - Klik her

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 1 og 2. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Miljørapporten kan ses sammen med Lokalplanforslaget på lokalplanportalen - Klik her

Tillæg til spildevandsplan

Der er i forbindelse med forslag til Lokalplan nr. 1163 også udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2017-2020 – Yderhavnen. Tillægget til spildevandsplanen er også fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og kan ses særskilt på Høringsportalen - Klik her

Miljøkonsekvensrapport

Etableringen af den nye havneudvidelse kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres. Rapporten er fremlagt i offentlig høring i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringen af miljøkonsekvensrapporten kan ses særskilt på Høringsportalen - Klik her

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 934 (Plan-ID nr. 2239893) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

 

Materialer (3)

Høringssvar (1015)

Vedr. Lokalplan 1163

Som borger i kommunen er jeg 100% imod den havneudvidelse, som nogle af kommunens politikere ønsker at gennemføre. Har I lyttet til de sagkyndige, som påpeger, at det har ødelægge…

Havneudvidelse

Århus på vej til at blive mindre attraktiv at bo og arbejde i Opsummering: Det unikke ved Aarhus er først og fremmest placeringen og adgangen til vandet/bugten. Ønskescenari…

Protest mod havneudvidelsen

Jeg vil gerne på det kraftigste protestere mod den nye havneudvidelse. Jeg har på egen krop, siden dannelsen af Aarhus Ø, set hvordan hele bugten er forandret med - extrem …

Udvidelse af Aahus havn

Stop havneudvidelsen nu! Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Der bør fremlægge…

Havnens præmis for udvidelse mangler substans ... (2. forsøg efter 5 timer)

Havnen ønsker at udvide sine i forvejen store arealer ud i søterritoriet. Jeg er imod denne havneudvidelse - og jeg mener der er gode grunde til, at byrådet bør genoverveje tilslut…

Udvidelse af Aarhus Havn

Stop havneudvidelsen nu! Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Der bør fremlægge…

Udvidelse af Aarhus havn - kompromis

Jeg har fulgt debatten om udvidelsen af Aarhus Havn på diverse medier, og synes, at de bekymringer og konstruktive forslag fra Arla Foods og Salling Group bør tages alvorlige. Je…

Lokalplan 1163 - udvidelse af Århus havn

Jeg tilslutter mig nedenstående høringssvar. Helle Mogensen Høringssvar i forbindelse med havneudvidelse FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN …

Høringssvar Lokalplan 1163

Som nabo til Fløjstrup strand, giver det selvfølgelig store bekymringer hvad en så stort indgreb i bugetens sårbare havmiljø vil have af konsekvenser for alt levende i bugen.

Nej til havneudvidelse

Tak for muligheden for at komme med et høringssvar til planerne om at udvide havnen. Jeg har læst materialet, og det står ikke klart for mig på hvilken baggrund, man har vurder…

Tak, men nej tak til havneudvidelse.

Jeg bakker op om høringssvaret fra Århusianske Pauline Stoubæk Mogensen: "Som indfødt århusianer har jeg gennem de sidste mange år med skræk fulgt byens udvikling og set hvordan…

Høringssvar Lokalplan 1163

Living Boats Aarhus er en forening der kæmper for at skabe et husbådsmiljø i de indre haven bassiner, ved Pier 2 eller 3. Et liv og en kamp der stort set ikke vil give mening med e…

Forslag til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus havn

1: Behovet for en havne udvidelse er et kunsigt behov. Havnen i Aarhus er allerede i dag landets største containerhavn. Faktisk tager havnen imod 65 procent af de mange tusinde…

Havneudvigelsen

Der er ingen gyldig grund til havneudvigelsen i aarhus havn. Havnen er i forvejen udvidet betydeligt og mere end de lokle borgere ønskede - ikke kun pga havudsigt men også ifht. …

NEJ TIL HAVNEUDVIDELSEN

Aarhus Havn er en vigtig del af byen og skal også være det i fremtiden, men en udvidelse som den foreligger nu vil efter min mening skabe større skade end gavn, særligt for miljøet…

For omfattende havneudvidelse

Jeg er imod forslaget til LOKALPLAN NR. 1163 i den nuværende udformning, fordi den giver mulighed for en alt for omfattende udvidelse af havnen. Jeg tilslutte mig, at det er begrun…

Aarhus midi-havn udbygges som en maxi-havn ved Glatved, som Stockholms blev ved Norvik

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Bedre udnyttelse frem for udvidelse af havnen

Som arkitekt og Aarhus-borger fraråder jeg forslag til Lokalplan Nr. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn med den begrundelse, at udvidelsen vil have for store konsekvenser for byens na…

Forbud mod landtransport mellem to containerhavne, da det strider mod EU’s ’from road to sea’ strategi

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg er meget imod havneudvidelsen. Naturoplevelsen fra Tangkrogen og ud mod Ballehage er noget rigtig mange århusianere dagligt har stor glæde af. Det kan jeg slet ikke forstå, at…

Forbud mod maxi-skibe i midi-havne, da det medfører landtransport mellem havne

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Vedr. planlagt udvidelse af Aarhus Havn

Hermed fremsendes HØRINGSSVAR I ANLEDNING AF DEN PLANLAGTE UDVIDELSE AF AARHUS HAVN 10 punkter som ethvert byrådsmedlem bør kunne svare på før der tages en beslutning: 1. Hv…

Nej til havneudvidelsen

Aarhus Havn er en anerkendelsesværdig og vigtig del af bybilledet, men en udvidelse ville efter min mening skabe større skade end gavn, særligt for miljøet

Høringssvar vedr. udvidelsen af Aarhus Havn (Forslag til lokalplan nr. 1163)

Se vedlagte.

NEJ - til havneudvidelse

NEJ - til havneudvidelse. Århus skal være en smuk by – også for vores efterkommere. Århus bys DNA er ikke en industrihavneby som f.eks. Esbjerg og Fredericia. Århus by er kendt f…

Udvid Aarhus havn med flere attraktive arbejdspladser

Jeg støtter Aarhus Havns udvidelse ud fra den betragtning, at vi skal satse på succesfulde virksomheder, der har lyst til at udvikle sig på bæredygtighedens præmisser: Og naturlig…

Lokalplan 1163

Høringssvar fra Viby Fællesråd Den påtænkte udvidelse af havnen som beskrevet i lokalplan 1163 har betydning for ikke kun beboerne i den sydlige del af byen, men for alle byens …

Aarhus som kystby, IKKE havneby

Aarhus som kystby, ikke havneby Samspillet mellem Aarhus midtby, skovene, havet og terrænet er det, der gør Aarhus særlig. Det er hvad langt de fleste borgere bliver tiltrukket …

Havneudvidelse

Jeg er bekymret for klima og miljø med den store havneudvidelse, der er lagt op til. Grenå havn bør indgå i udvidelsesplanerne, så udgravning af sejlrenden og dumpning af oversk…

Udvidelse af Aarhus havn

Nej tak til udvidelse af Århus havn !!!!! Bugten har en uvurderlig værdi for Århus. Skoven og gåturene langs vandet giver alle både luft, ro, motion og en dejlig oplevelse. Turis…

Nej til hensynsløs udvidelse af Aarhus Havn

Hensynsløs udvidelse af Aarhus Havn Aarhus Kommune er endnu engang fremkommet med en omfattende lokalplan bilagt et kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt at vedtage lokal…

Jeg er Imod Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg skriver til jer da jeg er Meget imod udvidelsen af Aarhus Havn og stor modstander af det. Jeg mener at det vil skade Aarhus bugten, natur omegn, dyreliv og miljø at lave denne…

Bevar Århusbugten. It`s always about the money.

NEJ til udvidelsen af Århus havn. Jeg tilslutter mig alle vel formulerede indlæg mod projektet. Jeg er enig med at projektet fuldstændig er ude af trit med fremtiden og den udvikli…

Hensynsløs udvidelse af Aarhus Havn

Hensynsløs udvidelse af Aarhus Havn Aarhus Kommune er endnu engang fremkommet med en omfattende lokalplan bilagt et kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt at vedtage lokal…

Udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn ved Glatved uden landtransport mellem havne

Underskriftsindsamling på Skrivunder.net: Gør som Stockholm, udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn 50 km væk ved Glatved. Så undgås miljøskadelig landtransport til og fra en MA…

Indsigelse til lokalplan 1163

Ikke overraskende taler direktøren for Århus Havn varmt for en udvidelse af havnearealet og det kommercielle aktivitetsniveau. Kan man forestille sig andet? Det samme gør byens "R…

Uacceptable miljøkonsekvenser og irreversibel skønhedsværdi-forringelse

Irreversibel skønhedsværdi-forringelse Det er noget helt særligt værdifuldt for Århus, at være omkranset af smuk natur i form af skov og hav. Om det er en smuk frostklar vinterdag…

Stop havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen Konsekvenser for byens kvalitet: En stor del af Aarhus’ DNA er netop kontakten til natur og rekreative områder af høj kvalitet. Havneudvidelsen vil blokere…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

En udvidelse af Aarhus Havn vil konflikte med ufatteligt mange forhold, mennesker, natur og miljø. Der planlægges honoreret en offentligt ejet virksomhed, som styres som en privat …

Bevar Aarhusbugten

Jeg mener, at havneudvidelsen vil få store negative konsekvenser for miljø og natur i Aarhus. Og for alle de aarhusianere, som tanker energi langs med og i og ved den smukke bugt… …

Havneudvidelse

NEJ til havneudvidelsen Som mangeårige borgere i Aarhus er vi meget bekymrede for den foreslåede havneudvidelse, og vi vil kraftigt opfordre byrådet til at stemme NEJ. Samsp…

Jeg er imod havneudvidelsen

Jeg er imod af flere årsager. Bevar Aarhus´natur Aarhus får mindre natur. Havnen vil etablere et rekreativt område på en smal stribe langs molen, som de alligevel ikke kan b…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg mener det vil skade byen og miljøet i Aarhus. Stærkt imod!

Høringsvar fra Beskyt Aarhusbugten

Havnedirektøren har i medierne fremsat en række påstande. Dem ønsker Beskyt Aarhusbugten ikke skal stå alene uden vores kommentarer og vi finder det rimeligt, at borgmesteren, i eg…

Af hjertet imod udvidelsen af Aarhus Havn

1. Please, stem nej til lokalplan nr.1163. 2. Beskyt havmiljø/dyreliv, herlighedsværdien for Aarhus borgere som dagligt finder energi og livsglæde ved kyst, strand og dyreliv. aa…

Jeg er imod forslaget - lad os designe en bedre beslutningsproces

Mit høringssvar er vedhæftet (2 sider). Kort fortalt er jeg personligt imod den foreslåede konkrete havneudvidelse af en lang række grunde og mener, vi som kommune og bysamfund ska…

Uansvarligt og skuffende

Når jeg ser et forslag som dette, så ville jeg ønske at vores politikere i Aarhus tog mere fri og gik ud og nød den helt unikke og fantastiske natur og idylliske bugt, vi bor i. …

Fællesrådet forholder sig meget kritisk til forslaget om havneudvidelse

Høringssvar fra Frederiksbjerg og Langenæs vedhæftet (8 sider). Fællesrådet forholder sig meget kritisk og skeptisk til den foreslåede havneudvidelse, både indholdsmæssigt men også…

Aarhus er ikke Aarhus uden en aktiv havn

Jeg støtter Aarhus Havns udvidelse ud fra den betragtning, at vi skal satse på succesfulde virksomheder, der har lyst til at udvikle sig på bæredygtighedens præmisser: Og naturlig…

Havneudvidelsen

Vedrørende Forslag om Havneudvidelse NEJ TAK til den foreliggende plan. Det vil være katastrofalt for byens borgere og brugere, hvis man vedtager og fører denne plan ud i liv…

Forslag om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163.

Kære Aarhus byråd Jeg er bosiddende i Højbjerg. Hver dag når jeg kører på arbejde i Skejby, vælger jeg at køre ad Oddervej og Strandvejen. Det er der en særlig årsag til. Jeg vi…

Havneudvidelse.

Jeg vil på det alvorligste opfordre de folkevalgte politikere i Aarhus til at standse planerne om at udvide Aarhus Havn. Det er planer, som vil medføre store naturødelæggelser og v…

Lukker man ikke øjnene for den virkelige verden.

Jeg har på fornemmelsen, at mange tror økologiske bananer i Rema, møbler fra Jysk, tv fra Elgiganten og blyfri legetøj i Bilka, kommer helt af sig selv. Skulle alle de ting ikke fo…

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE

Vi noterer os med bekymring den foreslåede havneudvidelse. I mange år har det nære samspil mellem hav og by været en del af Aarhus’ DNA. Et samspil, som er en væsentlig faktor for …

Nej tak til den voldsomme havneudvidelse

Jeg er imod havneudvidelsen. Jeg mener, det er vigtigt at bevare Aarhus’ unikke forening af skov, vand og by. Jeg er bekymret for den voldsomme udbygning af havnen, der kommer til …

Udvidelsen af Århus havn.

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn. Konsekvenserne for natur, havnemiljø, dyreliv og rekreative områder er for store. Noget af det mest attraktive ved Aarhus er de bynære stra…

Imod havneudvidelsen - bevar udsigten fra Tangkrogen og Strandvejen!

Som aarhusianer med kærlighed til min by og dens særlige smukke beliggenhed, ønsker jeg at bevare den eksisterende havudsigt fra både Tangkrogen og langs Strandvejen, som vil blive…

Havnen kan reducere arealbehovet ved at indføre ny teknologi

Det bør undersøges om indførelsen af ny teknologi kan mindske havnens arealbehov. Det kunne være en slags automatisk lagerhotel for containere, som dog fylder lidt i højden. Se ev…

Høringssvar lokalplan 1163

Havneprojektet er så stort og så ensidigt belyst så det må være i alles interesse at man sætter det på stand-by og tager nogle af de informationer der er kommet frem allerede nu i …

Lokalplan havneudvidelse - den vil for altid ødelægge århus

Aarhus Havns planer om udvidelse vil permanent ødelægge det, der skaber allermest værdi i Aarhus by: den tætte forbindelse mellem by, havet og naturen. Det ved det erhvervsliv, der…

Protest imod havneudvidelsen

Aarhus bugten og strandene er en vigtig del af det sociale liv i Aarhus og en stor attraktion for hele området. Det skal efter min mening ikke ødelægges for nogle få menneskers pro…

Havnens præmis for udvidelse mangler substans

Havnen ønsker at udvide sine i forvejen store arealer ud i søterritoriet. Jeg er imod denne havneudvidelse - og jeg mener der er gode grunde til, at byrådet bør genoverveje tilslut…

Indsigelse mod lokalplanforslag 1163 vedr. den påtænkte udvidelse af industrihavnearealerne

Med baggrund som Århusianer og i øvrigt som arkitekt med speciale indenfor Urbans design og landskab, må jeg stærkt fraråde at vedtage lokalplan 1163. Konsekvenserne for den by…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig landskabsarkitekt Mette Ydes høringssvar: “Høringssvar: Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den …

Høringssvar udvidelse af havnen

Jeg tilslutter mig landskabsarkitekt Mette Ydes høringssvar: “Høringssvar: Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den …

Havneudvidelse

En så stor arealudvidelse af erhvervshavnen vil ændre Århus by til et skræmme eksempel på hvordan man ødelægger en bys attraktivitet for tilflyttende nationale og internationale me…

Havneudvidelse uden hensyn til borgere, bugten eller udvikling i teknologi-, fragt- eller forbrug

På vegne af min virksomhed og som borger er jeg imod den forslåede havneudvidelse i lokalplan 1163. Det skyldes flere ting: 1) Havneudvidelsen baserer sig på en fremskrivning af f…

Havneudvidelse

Som borger i Aarhus skal jeg hermed over for byrådet tilkendegive min modstand mod den påtænkte udvidelse af Aarhus havn. Herlighedsværdien af samspillet mellem by og strand og …

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg mener, at der er for mange negative faktorer ift. de positive ift. havneudvidelsen. Jeg forstår, at det på rigtig mange områder er godt for Aarhus med denne vigtige og store…

Udvidelse af Aarhus Havn

Som borger i Aarhus skal jeg hermed over for byrådet tilkendegive min modstand mod den påtænkte udvidelse af Aarhus havn. Herlighedsværdien af samspillet mellem by og strand og …

Aarhusianerne ønsker IKKE udvidelsen af Aargus havn

Planerne om denne udvidelse af Aarhus havn er altødelæggende for byens skønhed, oplevelsen af bugten, hele byens vandside og havne-/strandområderne. Det er altødelæggende for natur…

Erhvervsmæssigt unødvendig og en katastrofe for byens borgere

Illustrationerne i lokalplanforslaget viser, hvor stort et indgreb havneudvidelsen vil blive for det visuelle indtryk af byen. Det er en meget bastant tilføjelse til byen, som stræ…

Høringssvar havneudvidelse

Jeg tilslutter mig landskabsarkitekt Mette Ydes høringssvar: “Høringssvar: Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den …

Havneudvidelse og de afledte konsekvenser heraf.

Undertegnede ønsker med dette høringssvar at protestere mod den påtænkte udvidelse af Aarhus havn med en ny yderhavn. Vi er dybt bekymrede da det vil smadre det uhindrede udsyn fr…

Bevar Århus’ unikke by/natur-samspil

Afvis udvidelsen af Århus havn. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus’ særlige tilhørsforhold til havet er alt for voldsomme. …

Høringssvar

Jeg støtter de velargumenterede forslag om hvorfor havneudvidelsen er en DÅRLIG ide! Jeg siger nej til til at man ødelægger vores smukke hav og miljø i Århus Bugten.

Havneudvidelse

Jeg tilslutter mig alle de glimrende vel underbyggede indlæg mod havneudvidelsen , som jeg hermed protesterer imod

Høringssvar - udvidelse af Aarhus Havn

Som privat borger i Aarhus er jeg stærkt imod en udvidelse af havnen i Aarhus. Jeg kan ikke sige noget der ikke allerede er sagt i de mange gode indlæg, og jeg vil særligt henvise …

Lokalplan. NR 1163 - udvidelse af Aarhus havn

Jeg er meget bekymret for hvilke konsekvenser en havneudvidelse vil få for Aarhus, for havmiljøet i bugten og for klimaet og for alle os borgere i byen. Og ønsker at Aarhus byråd v…

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Aarhus havn

01. Indstilling Udskyd beslutningen om udvidelsen af Aarhus midi-havn med 14 meters dybde, indtil der foreligger en lignende rapport om anlæggelse af en ægte maxi-havn med 18 mete…

Nej tak til Havneudvidelse

Høringssvar i forbindelse med havneudvidelse FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN Som indfødt århusianer har jeg gennem de sidste mange år med skræk fulgt …

Stop havneydvidelsen og pas det byen ved bugten

Kære Aarhus Byråd! Tænk engang hvor er vi uendelig heldige at bo i Åby med en placering som Århus. Byen har den fineste bymidte, grønne områder i centrum, store skove i begge e…

Havneudvidelse

Jeg er stærkt imod havneudvidelsen af disse årsager: 1. Belastning af miljøet! dels i nærområdet og på sigt et mere spredt område grundet dumpningssteder, spredning via strøm m…

Nej tak...!

Er jeg imod den foreslåede havneudvidelse og anbefaler Aarhus byråd at stemme nej til forslaget.

Udvidelse af Aarhus havn, lokalplan nr. 1163

Byen er ikke indrettet til mere og tungere trafik, som denne udvidelse vil medføre. Og efter min mening forkert prioritering. Vi skal i højere grad prioritere reducere CO2 udledni…

udvidelse af havn

nej tak til udvidelse af havneområdet

Nej til miljøkatastrofer på alle områder

Intet mindre end en uoprettelig miljøkatastrofe for alt liv vil ske, hvis lokalplan nr. 1163-udvidelse af Aarhus Havn,og forslag til tillæg nr.3 til spildevandsplan bliver gennemf…

Havneudvidelsen

Indsigelse mod havneudvidelsen.

Høringssvar vedr. lokalplan 1163

Jeg vil stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus særlige tilhørsforhold til havet er al…

Grundlaget for udbygning af havnen er ikke-eksisterende.

Det er bemærkelsesværdig interessant, at CEO Thomas Haber Borch, Aarhus Havn, med egne ord slår fast i artikel på danskehavne.dk januar 2022 og i pressemeddelelse på Ritzau.dk, at …

Lokalplan 1163, Nej tak.

Nej tak til udvidelse af Aarhus havn. Hvorfor skal hele den sydlige del af Aarhusbugten ødelægges for tid og evighed? Allerede ved den sidste udvidelse af industrihavnen, blev der…

Lokalplan 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg modsætter mig i den grad den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn. Vi vil med forslaget miste de fine naturområder helt tæt på byen. Skoven og havets liv vil i den grad blive på…

Havneudvidelse

Hermed indsigelse imod den påtænkte havneudvidelse. Der er mange årsager til at planerne ikke bør realiseres, eller i hvert fald indskrænkes væsentligt, herunder fx følgende: F…

Havneudvidelsen

Høringssvar med indsigelse mod vedr. havneudvidelsen, pdf fil vedhæftet

Havneudvidelse

Nej tak til havneudvidelse. Tilslutter mig Salling Group og Arla Foods indlæg. Vi skal bevare den bynære natur. Værne om natur og miljø og bibeholde byens kvaliteter med bynær skov…

Havneudvidelsen

Jeg ønsker bestemt ikke at Århus Havn udvides - det har alt, alt for store negativer konsekvenser for havmiljøet og Århus by. Det er uoprettelige skader det vil medføre at udvide h…

Udvidelse af Aarhus Havn

Havnen skal ikke udvides. Vi skal bevare vore natur og miljø.

Høringssvar til havneudvidelsen

Jeg er stærkt imod forslaget om at udvide Århus Havn. Høringssvaret er vedhæftet.

Bynære Badestrande

BYNÆRE BADESTRANDE Aarhus vokser, der byfortættes og med flere borgere i centrum øges presset på de bynære badestrande og blå områder. Tankegangen bag en udvidelse og opretho…

Havne udviddelse

Nej tak Til et hav af kraner i stedet for en smuk og unik natur og udsigt.

Nej til udvidelsen af Aarhus Havn – lokalplan 1163

De fremlagte planer om udvidelse af Aarhus Havn er en katastrofe for miljøet, klima-indsatsen og for Aarhus som en attraktiv by ved skov og strand. Endvidere er udviklingen i verde…

Havneudvidelse

Tænker at havneudvidelsen har meget store konsekvenser for dem der bor i Århus og omegn. Vi skal værne om de naturområder vi har, så byen forsat er attraktiv at bo i. I forhold t…

NEJ TAK til havneudvidelse

NEJ til den foreslåede havneudvidelse! Det er et voldsomt indgreb, som tillige bygger på et udemokratisk grundlag. Vi bør værne om de unikke rekreative arealer, som kendetegner Aar…

Høringssvar til havneudvidelsen

Høringssvar: Som arkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus særlige …

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg vil stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus særlige tilhørsforhold til havet er al…

Havneudvidelse

Hvorfor ødelægge en udsigt, der aldrig nogensinde kan genskabes? Med venlig hilsen Sven Erik Sørensen

Udvidelse af havnen i Aarhus

Det ville være en katastrofe for byen. Hele byens identitet er ansigtet ud imod bugten. Det ville blive smadret fuldstændig af den her udvidelse Tag nu lige for en gangs skyld at…

Udvidelse af havn

Som jævnlig bruger af Aarhus som TURIST, siger jeg pænt NEJ TAK til den skæmmende udvidelse af Aarhus havn. Jeg har i flere år på afstand ærgret mig ekstremt! over den negative udv…

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak til havneudvidelse på det foreliggende grundlag. Det ville være klædeligt at lave en uvildig undersøgelse af erhvervslivets behov og derefter fremsætte forskellige løsnings…

Nej til til Lokalplan 1163

En udvidelse af havnen er et indgreb i den fælles natur, der kun kommer en begrænset gruppe af virksomheder tilgode, men vil være en ødelæggelse af det nære havmiljø og naturen lan…

Udvidelse af aarhus havn - APM Terminals og Maersk

A.P. Møller – Mærsk og APM Terminals støtter havneudvidelsen, der er vigtig for at sikre den fremtidige vækst i Aarhus, men støtter, at sådan en udvidelse planlægges og udføres, så…

Udvidelse af containerhavn

Dette projekt, bør på ingen måder gennemføres, da der er naturområder både på land og hav der vil blive påvirket i alvorlig grad. Tænk på mennesker og natur, fremfor profit og p…

Udvidelse Aarhus Havn

Vi har i mange år boet i i Aahus og vil måske gerne tilbage igen. Samtidig er vi "storforbruger" af bugten og færdes ofte i Marselisborgskovene. Vi finder det mere end trist, hv…

Imod havneudvidelse

Er imod en havneudvidelse!!! Det matcher bare ikke med, at vi alle skal nedbringe CO2/og passe på miljøet! Ønsker ikke flere "løsninger", der hører det forrige årtusinde til.

Undersøg alternativer

Forståelse for dilemmaet - Aarhus Havns behov for fortsat at være en attraktiv containerhavn og Aarhus Kommunes behov for bl.a. arbejdspladser VERSUS alle vores ønsker om at bevare…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Find vedhæftet høringssvar

Nej tak til havneudvidelse

Aarhus ligger som en perle ud mod noget af det smukkeste vand i Danmark - Aarhus Bugten. Trods flere havneudvidelser - Aarhus Ø og containerhavnen (Østhavnen) - er det stadig mulig…

Havneudvidelse jvf lokalplan 1163

Jeg er IMOD havneudvidelsen og kan kun tilslutte mig det velformulerede indlæg fra Salling Group og Arla Foods. I en frygtelig udfordrende og foranderlig tid, er udsigten til hav o…

ØNSKER IKKE DEN FORESLÅEDE UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Jeg modsætter mig kraftigt den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn.

Udvidelse af Århus havn

Jeg vil med mit høringssvar tilslutte mig opfordringen til at afsøge alle alternativer til den massive udvidelse af Århus havn. Alternativer kunne være som følgende: Udflytning a…

Havneudvidelse jfr. Lokalplan 1163

»Som mange andre tilslutter jeg mig det fælles høringssvar fra Arla Foods og Salling Group. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalp…

Høringssvar

Jeg er ikke tilfreds med havneudvidelsen. Derfor anbefaler jeg Aarhus byråd at stemme nej til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Jeg tilslutter mig indholdet i høringssvaret fra landskabsarkitekt Mette Bruun Yde - samt de øvrige mange veldokumenterede (!) forbehold - og anbefaler medlemmer af Aarhus Byråd at…

Havneudvidelsen er ødelæggelse af naturværdier

Jeg protesterer mod den planlagte havneudvidelse, da jeg ser den som en uoprettelig ødelæggelse af naturværdier både æstetisk og miljømæssigt. Der må være kapacitet og mulighed for…

Havneudvidelse

Jeg er ikke tilfreds med havneudvidelse. Jeg anbefaler Aarhus byråd at stemme nej til havneudvidelse jævnfør Lokalplan nr. 1163

Havneudvidelse

Nej til havneudvidelsen. Lyt til de kritiske røster!

Fremtidens infrastruktur anlæg skal give tilbage og være et plus.

Høringssvar for Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn HAVNEUDVIDELSESPLANER ER TUNGE OG TILBAGESKUENDE. At planlægge tunge infrastrukturelle anlæg til frem…

Nej tak til havneudvidelse

Vil denne udvidelse, som den sidste ændre havbundsforholdene? Strandlinjen ved Skødshoved stod uændret frem til forrige havneudvidelse, herefter er den 1. revle blevet til en bevok…

Ødelæggelse af naturområde

Hver anden dag løber jeg en tur i mindeparken og nyder udsigten til Mols. Det vil for altid være mistet med udvidelsen. Jeg undres over at man ikke vælger Grenå Havn som i forv…

Stop yderligere udvidelse af Aarhus havn

En godkendelse af den i lokalplanen foreslåede havneudvidelse vil være på bekostning af havmiljøet i hele Aarhus bugten, samt de meget benyttede strande fra Tangkrogen til Ballehag…

Udvidelse af Århus Havn

Planerne om udvidelse af Åhus havn bør stoppe. Nuværende havnearealer bør kunne dække fremtidige behov.

Havneudvidelse i Aarhus

Jeg tilslutter mig det fælles høringssvar fra Arla Foods og Salling Group. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163.

Nej tak til havneudvidelse

Jeg vil gerne på det allerkraftigste protestere imod den planlagte udvidelse af Aarhus Havn. Jeg har ingen forståelse for hvorfor man vil spolere Aarhus' allerstørste aktiv: Den un…

Havneudvidelse

Det er på tide at fremtidssikre havnen. Flyt den til Glatved, der er dybt vand, man skipper for de store skibe helt ind i Århusbugten, lastbilerne skal ikke i fremtiden ind i centr…

Havneudvidelse

Vi har ikke meget at tilføje. Der er argumenteret detaljeret og kraftigt, og vi tilslutter os protesterne mod at ødelægge udsigten og miljøet med støj, udstødnings-os og lys, forur…

Udvidelse af Aarhus havn - NEJ TAK

Jeg ønsker ikke at Aarhus kommune belaster havnemiljøet, dyrelivet og naturen omkring havnen yderligere med en havneudvidelse. Aarhus rummer meget natur og den skal vi værne om, bå…

havneudvidelse

Jeg tilslutter mig følgende: Høringssvar: Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative op…

Udvidelsen af havnen gir SLET ikke nogen mening!

Hvis havnen udvides, og hvis planerne om at dumpe affalds slam i havet bliver til virkelighed, kan vi godt vinke farvel til den by vi i dag kender som Aarhus. Nogle af de vigtigst…

Høringssvar til havneudvidelsen

Jeg vedhæfter mit høringssvar

Ønsker ikke den foreslåede udvidelse

Jeg modsætter mig kraftigt den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn.

Høringssvar vedr. udvidelse af havnen

Planen for udvidelsen af havnen virker i sin nuværende form ugennemtænkt og ikke gennemarbejdet. Det er mig helt uforståeligt, at der kun arbejdes med en mulighed, og der ikke er …

Forslag om havneudvidelse - en plan af putinsk karakter

I et demokratisk samfund er det en god både politisk og forvaltningsmæssig skik, at en beslutning skal træffes på så oplyst et grundlag som muligt. Af samme årsag skal lokalplaner …

Nej tak til lokalplan 1163

Jeg ved godt, at det er lige meget, hvad jeg skriver. Særligt S og V politikerne i Aarhus byråd ignorer alligevel alle høringssvar. Høringer i Aarhus er proforma og et administrati…

Vedr. havneudviddelse

Jeg forstår, at vi i Aarhus har et behov for en anden spildevandshåndtering i centrum, som er bedre egnet til fremtiden og bedre kan sikre vores miljø mod utilsigtede udslip, som f…

Godsmængden er lavere end for 8 år siden, stop udvidelsen af Aarhus Havn

Ifølge Danmarks Statistik er godsmængden på havnen langt mindre en den har været tidligere, så det er svært at forstå, hvorfor der er behov for at udvide. Medmindre der er en skjul…

Lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Århus havn

FREJA Transport & Logistics A/S støtter anbefaler at Århus havn sikres muligheder for udvidelse. Se også vedhæftede

lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Aarhus havn

Som borger i Aarhus skal jeg hermed over for byrådet tilkendegive min modstand mod den påtænkte udvidelse af Aarhus havn. Herlighedsværdien af samspillet mellem by og strand og …

Nej tak

Ødelæg venligst ikke området for os der bor her, ved den beskrevne havneudvidelse.

Lokalplan nr. 1163

Udvidelsen har vel-dokumenterede og voldsomme konsekvenser for havmiljøet, klimaet, og trafikken i nærområdet. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudv…

hørings svar til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg frygter for at den smule dyreliv der er tilbage forsvinder helt fra havnen og bugten, samt den beskæmmende udsigt til stål og beton fremfor som nu hvor man kan nyde den smukke …

Havneudvidelse

Rigtig god plan Nødvendigt at så mange varer som muligt transporteres via skibe, hvorfor der skal skabes optimale forhold for søtransport Århus ligger centralt i Danmark hvorfor…

Stop havneudvidelsen

Vi er så mange århusianere der nyder at have smukke naturlige omgivelser, at kunne se til Helgenæs og kunne dyrke vandsports aktiviteter i området. Det må være muligt at placere de…

Havneudvidelsen -

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod havneudvidelsen ud fra de oplysninger der er fremlagt. Hvis den gennemføres i den foreliggende form vil det for altid skade den fantastiske natu…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og uopretteligt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneu…

Høringssvar mod udvidelse af Aarhus Havn

Jeg har tilbragt 30 gode år i Nordjylland dog med et latent ønske om at flytte hjem til "Aarhus - byen ved havet". For 2 år siden bosatte jeg og min familie os i et meget forandret…

Hold fast I Aarhus' helt særlige landskabelige værdier i de bynære havnearealer - stop havnebyggeri

Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus særlige tilhør…

Dårlig ide med havneudvidelse

Stop planerne om havneudvidelse. Behovet er mindre end behovet for en bevaring af kystens værdi. Svineri i forbindelse med flere års konstruktion af den, forurening ved tusindevis…

Høringssvar mod udvidelse af Aarhus Havn

Jeg har tilbragt 30 gode år i Nordjylland dog med et latent ønske om at flytte hjem til "Aarhus - byen ved havet". For 2 år siden bosatte jeg og min familie os i et meget forandret…

Havneudvidelse

Jeg er imod havneudvidelsen af havnen ved Aarhus. Naturen kan vi ikke få tilbage igen, og vi har noget meget værdifuldt i vores smukke by. Penge er ikke alt!

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er meget imod udvidelsen af Aarhus Havn pga de miljømæssige konsekvenser det vil have. Så nej tak!

Udvidelse af Aaarhus Havn

Nej tak til havneudvidelsen pga. klimaudfordringer globalt og miljøet lokalt.

Havneudvidelse

Jeg tilslutter mig: Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og …

Nej til flere vanvittige byggeprojekter

Der bygges så meget som aldrig før, og det er mod alle klima mål og kamp for mere natur.. Man fjerner alle skønne rekreativ pletter og erstattet end beton.. Beton som vi reelt mang…

Ødelæg ikke Aarhus' fantastiske natur

Udvid ikke havnen. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus særlige tilhørsforhold til havet er alt for voldsomme. Noget af det…

Havneudvidelse Aarhus

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod udvidelsen af Aarhus Havn. Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn primært af to grunde: For det første fordi en udvidelse af Aarhus Havn vil betyde…

Til Byrådet i Aarhus vedrørende Havneudvidelsen

Kære Byråd i Aarhus Frem til 3. hhv. 4. marts er forslaget om en udvidelse af Aarhus Havn som bekendt i høring blandt Aarhus' borgere. Store dele af Byrådet mener, at contain…

Havneudvidelsen - sikkerhed ved transport af farligt gods og jernbaneforbindelse

Jeg har ikke fundet baggrundsmateriale om vurdering af risikoen ved transport af farligt gods til og fra havnen. Jernbanetransport er mere sikker en lastbiltransport, så der bør…

Jeg er imod havneudvidelsen i Aarhus Bugt

Jeg mener, at bugten er et værdifuldt rekreativt område, som er et stort aktiv for alle, der bor i og omkring Aarhus. Med en havneudvidelse ødelægges bugten i sin nuværende form. …

Respekter den bynære natur og borgerne - stop havneudvidelse

Som landskabsarkitekt vil jeg stærkt fraråde at godkende lokalplan 1163. Konsekvenserne for den bynære naturoplevelse, rekreative oplevelser, dyrelivet og Aarhus særlige tilhørsf…

havneudvidelsen

Det unikke ved Aarhus, har altid været at man er tæt ved havet og skoven. En stor del af den åbne udsigt over havet, er blevet lukket af store bygninger, de senere år. Det synes, j…

Kæmpe stort Nej tak til havneudvidelse

Høfligt nej tak til Lokalplanforslag 1163 ang. Udvidelse af Aarhus Havn I mange år har jeg ugentligt brugt arealerne langs det åbne hav fra Tangkrogen og til Marselisskoven. …

Stop med at sælge ud af vores fælles bynære naturarealer

Jeg synes det går lidt for stærk i disse år, hvor naturarealerne i Aarhus virkelig er den store taber. Som landskabsarkitet og borger i kommunen nyder jeg at trives i naturen selvo…

Havneudvidelse

jf. vedhæftede

Imod udvidelse af Aarhus Havn

Jeg tilslutter mig helt og fuldt høringssvaret fra Salling Group og Arla! Det vil være en stor ulykke for Aarhus med den påtænkte havneudvidelse både miljømæssigt og ikke mindst f…

Plan 1163

Nej til Havneudvidelsen. Det vil for altid ødelægge stemningen af havudsigt og rekreative åndehuller - i stedet bliver Aarhus nabo til en enorm industrihavn med 144 m. høje krane…

Lokalplan nr. 1163 - NEJ TAK til udvidelse af Aarhus Havn

STOP havneudvidelsen og red Aarhusbugten By, havnemiljø og rekreative muligheder står på spil med forslag om udvidelse af Aarhus Havn. Vedtages planen vil Aarhus blive ændret …

Høringssvar vedrørende havneudvidelse

Høringssvar: Med forslaget om at udvide industrihavnen har Aarhus Kommune manifesteret sig som en by der tænker hurtig profit før fornuft. I en by som Aarhus, placeret i et af de…

Bevar Aarhus' stærkeste varemærke

Jeg er imod havneudvidelsen. Som borger i Aarhus nyder jeg dagligt at bruge bugten som rekreativt område, og jeg mener at naturen og den trivsel den bidrager med til vores velbefin…

Århus Bugt

Vi skal have en god balance mellem attraktivt erhvervsliv og attraktive omgivelser. Begge dele skal tage hensyn til havmiljøet. En udvidelse af industrihavnen fremmer ikke den fore…

LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder. Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Aarhus Havn skal udvides - for Danmarks bedste

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn og dette skyldes havnens unikke geografiske beliggenhed i forhold til infrastrukturen på land og til vands. Danmark har denne ene havn…

Stop den allerstørste "øjenbæ".

Århus er en af de smukkeste byer jeg kender. Sammenhængen mellem bøgeskove, havet og udsigten til Mols og Molsbjerge og de smukke gamle bygninger (der endnu ikke er væltet for at …

Havneudvidelse

Er imod havneudvidelse

NOK ER NOK - STOP HAVNEUDVIDELSEN

Det er NU Aarhus Kommune og Byrådet har mulighed for at bevise, hvad de virkelig står for i byens udvikling! I kommunens vision er det en grundlæggende byggesten at Aarhus er en by…

Ingen skam at skifte mening

Mange politikere i Aarhus Byråd har forlængst taget stilling til udvidelsen af Aarhus Havn. Den massive modstand fra byens borgere må få ansvarlige politikere til at tænke sig om e…

Høringssvar udvidelse af Aarhus Havn

Jeg modsætter mig planen om udvidelse af Aarhus Havn, da den ødelægger unik natur og forringer Aarhus’ unikke status som en lille storbyperle tæt på smuk natur og med enestående ud…

Udvidelse af havn

Ellers tak.

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn.

Jeg er imod havne udvidelsen fordi det er synd at ødelægge natur og havmiljø, som mange mennesker har glæde af.

NEJ til havneudvidelse

Hvor reelt er havnens behov, når der ikke er forfulgt alternative løsninger I det fremsatte materiale arbejder man kun med scenarier for en udvidelse. Det bør være et krav – inden…

I ødelægger vores fælles landskab

Som landskabsarkitekt vil jeg på det kraftigeste fraråde udvidelsen af Aarhus havn, en udvidelse der vil få vidtrækkende negative konsekvenser for de fremtidige generationer af Aar…

Imod lokalplan 1163

Jeg er imod lokalplan 1163. Da denne vil forringe både natur omgivelser, fauna, dyreliv og udsigt over bugten.

Århus Havn

Nej tak til havneudvidelse

Havneudvidelse

Byg havn til den anden side med jord fra danske veje! Langs med kørevej ud til færge! Jeg er imod at ødelægge stranden og den eneste og “stærkeste præstice “ udsigt i byen! Alle …

Nej til havneudvidelse

Bevar Århusbugten, den unikke natur, havmiljøet. Bevar Århusbugten som er stemning, æstetik, oplevelser. Derfor et stort nej til den planlagte havneudvidelse, som er en kæmpestor m…

Høringssvar vedr. havneudvidelse

Aarhus 10. marts 2022 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN Større havn på bekostning af bymiljø, kultur og natur. Rudolf Steiner S…

Kyststrækningen i Århus som rekreativt område

Til rette vedkommende. Udvikling og effektivisering er en del af et konstant omskifteligt samfund i en uendelig og evigt omsiggribende cyklus af konstant selvfornyelse. Århus …

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg er ikke vild med planerne om at udvide havnen. Dels virker det til at ødelægge det nære havmiljø, det skæmmer helt sikkert udsigten og den bagved liggende infrastruktur er slet…

Imod udvidelse af havnen i bugten

Jeg ønsker ikke at man ødelægger mere natur i og omring Århus. Lad os beholde det der er tilbage.

Beskyt Århus bugten

Jeg ønsker vores Århus bugt ødelagt ! Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør lokalplan nr 1163

Havneudvidelse

Jeg flyttede fra Norge til Danmark i 1997, og efter 7 år Aalborg og 6 år i København, endte jeg i Aarhus i 2011 og har de seneste 10 år boet i den sydlige del af byen. Det der gø…

Århusbugt

Jeg er imod Hvem vil da ødelægge vores smukkeste sted i Århus pg erstatte det med høje kraner mm. Tænk at vores egen borgmester stemmer for dette forslag. Stort tak til Salling o…

Havneudvidelsen

Som borger i Aarhus kommune siger jeg nej tak til den planlagte havneudvidelse. Jeg ønsker at vi bevare den smukke udsigt der giver byen karakter og skønhed som sjældent set andre …

Havneudvidelse

Selvfølgelig skal havnen udvides. Vi bor i en havneby, hvis ikke i Aarhus så bliver det bare et andet sted vores alles varer skal håndteres. Selvfølgelig skal der ikke dumpes slam …

Havneudvidelsen

Jeg har boet i byen siden maj 2021 og altså oplevet een sommer i byen. Noget som har gjort dybt indtryk på mig, er den måde hvorpå man bruger stranden/bugten. Selv på gråvejrsdage…

Vedr. Lokalplan 1163 - Nej tak til have udvidelsen!

Først og fremmest er miljøbelastningen med den nye havneudvidelse, samt den ekstra transport der vil komme dertil og derfra, simpelthen for stor til at man overhovedet bør overveje…

Tid til at sige stop

Et argument fra tilhængerne af havneudvidelsen er, at nu da byen har indtaget havnen over de sidste par årtier, så har havnen brug for mere plads. Men hvem har stået bag den udvikl…

Stop udvidelsen af Århus Havn

Ødelæg ikke vores unikke by og natur, med mere industri, og forurening af både by og natur. Bevar tangkrogen

Drop havneudvidelsen og fred aarhusbugten

Drop havneudvidelsen og fred aarhusbugten; • Fordi bugten, udsigten, og naturen heri er en ubetalelig værdi i sig selv • Fordi Aarhus skal bevare sin unikke kystnære dna og ikk…

Høringssvar Lokalplan 1163 ATG

Høringssvar Aarhus Transport Group (ATG) 2022.03.03 Aarhus er Aarhus Havn - og Aarhus Havn er Aarhus Aarhus Transport Group (ATG) har med stor interesse læst forslag til lokalpla…

NEJ til havneudvidelser!

Hvad skal alt det bygge påstyr til for?? I bygger på livet lys og har endvidere planer om at ødelægge et fantastisk natur åndehul ved Årslev Engsø, med nybyggeri?? Det er en FREDET…

Høringssvar - Forslag til lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

HØRINGSSVAR (vedlagt i PDF) Projekt: Forslag til lokalplan nr. 1163 – udvidelse af Aarhus Havn Svar fra: Ole og Pia Søgaard-Nielsen, Skåde Højgårdsvej 68, 8270 Højbjerg Deadl…

Udvidelse af Aarhus Havn

Imod dumpning af affald i havet

Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar Sæt borgernes trivsel først - drop havneudvidelsen De gode argumenter mod en havneudvidelse i Aarhus står i kø. Aarhus er blevet åbnet mod bugten, lad nu være at ødel…

Tangkrogen

Bevar naturen! Ikke ødelæg en seværdighed i Aarhus.

Nej Tak Til Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus har et klimamål at blive CO2-neutral i 2030. Hvordan kan en stor udvidelse hjælpe med det?! Jeg er modstander af det.

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod udvidelsen af Aarhus Havn. Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn primært af to grunde: For det første fordi en udvidelse af Aarhus Havn vil betyde…

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Se vedhæftede hørringssvar. Med venlig hilsen Anette Hammershøi 8270 Højbjerg anettehammershoi@gmail.com

Lokalplan 1163

Hvis planen bliver vedtaget, så skal der indkorpores jernbaneline til og fra havnen. Jernbanen linjen udføres med elektrificering, så der kan køre El tog hele vejen til og fra. Ud…

Alt for store omkostninger for natur, miljø og skønhed – er behovet reelt?

Politikere i Aarhus Byråd: Sig nej til tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2017 og nej til det medfølgende Forslag til lokalplan 1163 for udvidelse af Aarhus Havn, når I skal behandle s…

Høringssvar Lokalplan 1163

Jeg syntes at det er stærkt bekymrende med den store miljøbelastning som anlæggelse af yderlige havearealer vil medføre. Først og fremmest de mange tons slam, der bliver spredt i B…

Havne udvidelse

Udvidelses planer for Aarhus Havn vil sætte Aarhus som by i en anden kategori, som industri by i stedet den by Aarhus er. Sin helt unikke beliggenhed med bugten og skoven i nærh…

Nej siger stort set alle århusianere

Jeg prøver igen - systemet er ikke glad for at tage imod! Som borger på Frederiksbjerg gennem en stor del af mit voksne liv, og som århusianer hele mit liv, protesterer jeg inderl…

Behov for containerfragt i en bæredygtig fremtid?

Det kunne være nyttigt, hvis en objektiv, uafhængig og kompetent aktør kunne analysere behovet for containerfragt i en bæredygtig fremtid, hvor planeten skal skrue markant ned for …

I er helt væk

Hvor skal i hen

I skal ikke ødelægge tangkrogen

Bevar tangkrogen

Nej til havneudvidelse

Som borger med bopæl gennem mange år på Frederiksbjerg vil jeg ikke stiltiende se på, at politikere og havnebestyrelse - med de højst uheldige sammenfald der tilmed er - sammen bes…

I ER HELT VÆK!!

Vi vil beholde tangkrogen fuck alt det der industri

Nej tak til planlagt havneudvidelse

Aarhusbugten og dens strande er et af byens største aktiver, i hvert fald set fra borgernes side. Strandene og udsynet over bugten fra Tangkrogen og sydover har enorm rekreativ og …

Tangkrogen

Ikke ødelæg naturen i Aarhus for mere industri. Det vil tage utrolig meget af Aarhus charme, hvis i fjerner tangkrogen

STOP HAVNEUDVIDELSEN!

Jeg er modstander af havneudvidelsen i form af det nuværende forslag. Der tages ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønske om rekreative områder i Aarhus. Je…

"Lav røg over Aarhus "........da dum da dei

2 visualiserings input fra en ærlig modstander af havneudvidelsen. Bugten tilhører os alle. Havnen må løse deres pladsproblemer på eksisterende arealer. Hvor der er vilje er der …

Stem nej

Den skitserede havneudvidelse vil skæmme bugten rundt om Aarhus, og de naturområder, der er en vigtig del af mange hverdag i Aarhus og en del af grundlaget for at det er attraktivt…

NEJ TAK til den ødelæggende udvidelse af havnen

Her fra kommer et kæmpe NEJ TAK til udvidelsen af havnen. Aarhus bugten er et af de dejligste steder i midtbyen med smuk natur og dejligt badevand. Det ønsker jeg ikke bliver ødela…

Indsigelse mod lokal plan der indebærer dumpning af forurenet sediment ved Hjelm Dyb

Se vedhæftede høringssvar

Indsigelse i forhold til udvidelse af Aarhus havn

Aarhus har som storby en helt enestående beliggenhed med nærhed til kyst, skov og natur. Kystlinjen fra Tangkrogen mod syd passeres dagligt af rigtigt mange, og synet ud over bugte…

Havneudvidelsen

Er der reelt et behov for en havneudvidelse, når man tager de miljømæssige konsekvenser i betragtning, eller bevæger vi os ud i endnu et prestigeprojekt der skal kaste opkaldelsen …

Bevar naturen

Bevar vores smukke natur og lad ikke endnu et havneområde blive forvandling til et arkitektonisk virvar. Lad fortsat Århus være en smuk plet, med fokus på natur og en smuk bugt.

NEJTAK til havneudvidelse

nejtak til en større havn.

Udvidelse af Aarhus havn, sag nr.1163

Hermed indsendes et høringssvar i forbindelse med lokalplan Udvidelse af Aarhus havn

Havneudvidelse mod syd

En havneudvidelse mod syd vil have store miljømæssige omkostninger. Hvorfor ødelægge den smukkeste og mest unikke del af Århus til gavn for industri? Århus er den dejligste by, …

Stop yderligere udvidelse af Aarhus havn

Den påtænkte havneudvidelse vil være på bekostning af bugten og havmiljøet, og skæmme de rekreative områder, der er af største herlighedsværdi for byen og de tilrejsende gæster. I…

Afstemning om havneudvidelse

Borgerafstemning Jeg kan tage fejl, men min fornemmelse er at langt de fleste århusianere er imod denne udvidelse af havnen. Og det samme gælder iøvrigt byfortætningen og de man…

STOP HAVNEUDVIDELSEN - og bevar vores blå og grønne åndehuller

Aarhusbugten og kystlinjen Den foreslåede udvidelse er et uforståeligt indgreb på Aarhusbugten og kystlinjen Aarhus’ mest fremtrædende kvalitet er den måde, som skoven, havet…

Stop havneudvidelsen

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og farligt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneudvidelse. Hvordan kan …

Lokalplan 1163

Som borger i Århus Kommune og daglig bruger af naturen og stranden i fra Ajstrup til Risskov (jeg cykler langs vandet på arbejde hver dag), protesterer jeg på det kraftigste mod by…

fotograf

Denne idé kræver mere tid og omtale. Noget af det bedste ved Aarhus er kystområdet. Derudover har Danmark ikke meget natur tilbage, hvorfor skade den mere? Marsvin anses for at vær…

Udvidelse af Aarhus Havn

Vi har boet i Aarhus i snart 40 år. Vi er store brugere af byen og af den smukke natur, som ligger så tæt på centrum. Faktisk har vi valgt at blive i byen, fordi vi her finder den …

Nej til havneudvidelse

Jeg er kke er tilfreds med ved havneudvidelsen. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163

STOP DEN HOVEDLØSE HAVNEUDVIDELSE!

Jeg rider, bader og går dagligt tur på Fløjstrup Strand ligesom tusindvis af andre Aarhusborgere. Det er altså lige ved den kystlinje, hvor Aarhus Kommune planlægger at dumpe 4,8 m…

Er det nødvendigt?

Jeg er født i Aarhus, og har boet i og omkring Aarhus næsten hele mit liv. Aarhus er en dejlig by med en smuk natur - særligt i den sydlige del af Aarhus synes jeg, hvor jeg nu er …

Miljø og naturmæssigt bekymrende

Ecoways er en virksomhed der arbejder for et bedre klima og en biodiversitet der skal udvikles frem for afvikles. Det er åbenlyst et kommercielt projekt med mange negative natur…

BRUGER MAN DE RIGTIGE TAL, NÅR MAN FRIKENDER DUMPNING AF SLAM?

" SLAM JER! " Sådan skrev fiskerbåde på store bannere på siden af deres både. De protesterede mod Københavns kommune, der var begyndt at dumpe slam fra Lynetteholm ved Køge Bu…

Bevar det enestående og rekreative åndehul ved Aarhusbugten

Jeg er imod en havneudvidelse. Havneudvidelsen vil ødelægge det rekreative område fra Tangkrogen og ud til Den Uendelige Bro. Aarhus er unik med sin smukke natur og åbne vidder …

Nej til udvidelse af Aarhus havn på bekostning af natur, miljø og byliv

Jeg er på det stærkeste i mod en udvidelse af Aarhus Havn, da det vil gøre uoprettelig skade på fauna og flora i hav og på land (og også Hjelms Dyb, og de steder den forurenende ha…

Nej tak til havneudvidelsen og lokalplan 1163

Nej tak til havneudvidelsen og lokalplan 1163 Jeg finder det meget uhensigtsmæssigt med den påtænkte havneudvidelse. Jeg finder der totalt mangler vision og forståelse for udvikl…

Udvidelse af Århus Havn

Nej til udvidelsen af Århus Havn Hvis den foreslåede udvidelse af havnen gennemføres, vil det betyde, at en væsentlig del af byens rekreative værdier forringes for altid. Den enes…

Mon ikke der er andre løsninger på en havne-udvidelse?

Jeg finder det stærkt kritisabelt at havnens bestyrelse og byrådet, forenet i en borgmesters kritisable dobbeltrolle, vælger i et opdrag til en meget omfattende million kroner dyr …

havneudvidelse

Havnedirektørens holdning til at to af byens gigantvirksomheder er imod udvidelsen af Århushavn, tolker han som uvidenhed. Det kunne også forstås sådan, at ikke alle ønsker, at alt…

Lyt og gentænk er en havneudvidelse nødvendig!

Jeg lyttede til de mange og mangfoldige faglige indlæg på et velbesøgt og veltilrettelagt borgermøde 22.2.22 i byens Rådhus hal. Jeg håber alle disse oplæg med væsentlige informati…

Indsigelse mod udvidelse af Aarhus Havn

Se vedlagte fil.

Lokalplan nr, 1163

Aarhus Bugten er Aarhus`s DNA. Hvorfor skal vi ofre vores naturperler - Aarhus Bugten og Tangkrogen for øget vækst og indtjening? Disse bynære og uerstattelige ”bløde værdier” må…

Vi er bekymrede for havneudvidelsen, nej tak til havneudvidelsen

Vi tilslutter os helt høringssvaret fra Salling Group og Arla. Stem nej til Lokalplan 1163

Kortsigtet og uambitiøst

Det er fint at man vil etablere en supercontainerhavn på østsiden af Jylland, men Aarhus er ikke den bedste placering. Da der kun er én forbindelse for lastbiler til motorvejsnette…

Stop udvidelsen af Aarhus havn og dumpning af slam i Aarhus Bugten

(se venligst vedlagte fil for bedre opsætning) Stop havneudvidelsen, bevar vores smukke bys kontakt til vandet og bevar bugten med det levende liv. Undgå at forurene bugten…

Udvidelse af Aarhus Havn

Den skitserede udvidelse vil skæmme for sammenhængen i bugten rundt om Aarhus. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 116…

Beskyt Aarhusbugten mod udvidelse

Jeg ønsker at beskytte Aarhusbugten mod udvidelse for at natur og miljø kan florere og ikke ødelægges. Jeg nyder at være ved og i vandet, og en udvidelse af den industrielle del af…

Havneudvidelse

Havne-udvidelsen vil irreversibelt skade, ikke forbedre Århus som by. Havet og nærheden til Århus Bugt, er et fælles aktiv, som ved en yderligere udvidelse af selskabet Århus Hav…

Miljø- og støjproblemer

Ud over at den påtænkte havneudvidelse vil medføre et uvurderligt tab af udsigt og herlighedsværdier for mange borgere i Aarhus, vil den påtænkte udvidelse og den derved forventede…

nej tak

Der er sket så meget på havnen, jeg syntes ikke at der skal bygges flere ting der lige nu

Nej tak til havneudvidelse

I Risskov er vi blevet præsenteret for et forslag om "stenrev" langs kysten, for at fremme fiskebestanden og hjælpe naturen. Nu foreslår man at dynge havbundsmateriale og opgravet…

Havneudvidelsen

Ud af byen med de planer. Vi har ikke brug for mere trafik i Aarhus centrum, samt forurening af naturen og havmiljøet. Grenå vil meget gerne være med til at etablere en havn.

Undvidelse af havn

STOP DENNE FORFÆRDELIGE UDVIDELSE AF HAVNEN. I ødelægger vores smukke by med meget mere tung trafik, mere forurening, mere støj. I ødelægger havmiljøet og Tangkrogen. Er det hvad…

Høringssvar vedr. Lokalplan nr. 1163

Den foreslåede udvidelse af havnen er en varig ødelæggelse af den kystlinje, som er en vigtig del af Århus' identitet. Hensynet til Århus' arbejdspladser og konkurrenceevne overfor…

Ja til en robust kapacitetsudviklingsplan for Aarhus havn

Aarhus havns eksistensberettigelse er til stadighed at tilbyde konkurrencedygtig søtransport til danske borgere og virksomheder. For at være i stand til at løfte denne samfundsvig…

Ødelæggelse af havmiljøet omkring Århus Bugt/Hjelm Dyb

Forslaget fra Århus Havn/Århus Kommune er et uacceptabelt angreb på Århus Bugt og naturen omkring bugten. Planen vil aflukke udsigten fra Marselisborg Havn som er blevet et naturli…

Udvidelse tilgodeser både klima og erhvervsliv

Grundlæggende gør det sig gældende, at Aarhus Havn med sin beliggenhed og kapacitet er af strategisk betydning for en stor del af erhvervslivet i, men ikke begrænset til, Midtjylla…

Udvidelse af Århus havn

Jeg nyder at komme ned til Tangkrogen og nyde udsigten med en kop kaffe. Jeg er bange for at: 1. Det nye byggeri vil tage den fantastiske og unikke udsigt, man nogle gange har ti…

Havneudvidelse nej tak

Jeg er glad for vores havn; men er imod den meget voldsomme udvidelse, der nu lægges op til, begrundet i: At det må være muligt at lave et samarbejde med Grenå omkring indskibni…

Havneudvigelsen

Som flittig bruger at området, som sejler, løber, bruger af strandene nær byen og som borger i Aarhus vil jeg på det kraftigste fraråde på nogen måde at gøre indhug i vores allesam…

havneudvidelsen

Jeg er meget imod den påtænkte havneudvidelse. Det har altid været en stor glæde for mig og min familie at gå ture langs vandet i Århus og se ud over vandet i vores fritid. Jeg syn…

Tilsanding af tangkrogen

Der vil over tid ske tilsanding i tangkrogen.

BEVAR AARHUS' VARETEGN

Bevar det der gør Aarhus forskellig fra København. Det er nærheden af naturen. Udsigten til Mols, roen, det rene vand, freden i Mindeparken, fiskerne på havnen. For mange på min a…

Værdierne for Aarhus skal handle om mere end økonomi og vækst

Identitet og livsglæde Aarhus' placering som by ved bugten er det, der gør Aarhus til Aarhus. Det er en storslået gave at kunne bo i byen og samtidig have adgang til unik natur og…

IMOD UDVIDELSE AF HAVNEN

Jeg synes ikke, at udvidelsen af Aarhus havn er blevet undersøgt tilstrækkeligt. Havnedirektøren, godt bakket op af pressen, drejer høring og debat til, om man er for eller imod en…

Udvidelse af Aarhus havn

Bæredygtighed før vækst! Nej til udvidelse af Århus havn! Århus kommune har en plan om at være CO2 neutrale i 2030. En super vigtig målsætning. Men med en udbygning af hav…

Havneudvidelse

Som lystsejler og dermed flittig bruger af Århusbugten, er vi udfordret på den voldsomme trafik af fragtskibe ind og ud. En udvidelse vil bibringe ydeligere trafik og på ingen måde…

Imod

Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163. Det vil skabe mere trafik og forurening i ved Marselisborg Strand, som er uøn…

Nej tak til udvidelse af Århus havn

Jeg undrer mig over, at det i mit land og i mange kommuner her iblandt Århus kommune, ikke bliver taget alvorligt, at der i disse tider hele tiden popper forfærdelige klimaforudsig…

Betænkninger omkring lokalplan 1163

Jeg er bekymret for miljøet i bugten og sejltrafikken i forhold til nærområdet og sejlklubben. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør…

Udvidelse af Aarhus Havn

Den planlagte udvidelse af Aarhus havn er af rigtig mange grunde en utrolig dårlig idé. De klima- og miljø-mæssige omkostninger er kolosale. Desuden ødelægger man med udvidelsen Aa…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg mener ikke, at Aarhus Havn skal udvides med følgende begrundelser: 1. Det vil givetvis skade havmiljøet, når der dumpes forurenet slam i Aarhusbugten. 2. Det vil betyde en st…

Nej til havneudvidelse

Som mange andre tilslutter jeg mig det fælles høringssvar fra Arla Foods og Salling Group. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalp…

Nej til forslaget om havneudvidelse jævnfør Lokalplan nr. 1163

Da trafikken i vores dejlige by allerede er meget belast så synes jeg at en havneudvidelse, med primært erhvervs fokus er en dårlig idé. Et løsningsforslag kunne være et samarbej…

Imod havne udvidelse

En udvidelse af havnen vil forrige naturen i og omkring Aahus væsentligt. Samtidigt er det problematisk at en borgmester sidder i bestyrelsen i en virksomhed i samme kommune som …

Havneudvidelse

Tålegrænsen for havnens udvidelse er længe overskredet. Aarhus svækkes gevaldigt som by i disse år med et væld af tvivlsomme projekter - udviklingen går alt for stærkt og det samme…

Udvidelse af Aarhus Havn

Bekymring for afledte effekter - Se vedhæftede PDF

Udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak til denne udvidelse af Aarhus Havn. Omkostningerne for den omkringliggende natur er alt for omfattende.

Udvidelse af havnen er uigenkaldeligt

Det er med stor bekymring og sorg at jeg hører om forslaget om at udvide Aarhus havn. For det første får enhver bebyggelse i et maritimt miljø store konsekvenser for nærmiljøet. Ek…

Forslag til LP1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Hos Ejendomsselskabet Olav de Linde har vi i mange år haft et godt og tæt samarbejde med Aarhus Havn. Vi har fulgt den flotte og markante udvikling, som Aarhus Havn har vist og …

Udvidelse af yderhavn Aarhus Syd

Planen er udsendt og byrådet har endnu engang fokuseret på højde, dybde under havet og hensynsløse “udvidelser” som ødelægger byen og dens nærområder. Indsigelser 1) Planens om…

Nej tak til havneudvidelse

Udvidelsen af havneområdet vil gå ud over borgeres livskvalitet, da det forpurrer åndehuller fra bylivet og industrielle områder. Nej tak!

Havneudvidelse

Et stort nej tak. Der må kunne findes andre løsninger, som ikke forpurrer noget af det smukkeste vi har i Århus.

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE

Jeg mener at en eventuel havneudvidelse er et eksempel på endnu en beslutning der træffes uden tanke på borgerne der bor i området omkring Marselisborg. Det vil være ærgerligt at s…

STOP HAVNEUDVIDELSEN!

Jeg mener for alt i verden, at den påtænkte havneudvidelse vil ødelægge den smukke natur og udsigt, der i høj grad er et varetegn for Aarhus og området omkring Marselisborg skovene…

Vi skal være klogere og grønnere end disse planer!

Jeg vil som privatperson, arkitekt og bestyrelsesmedlem gerne give høringssvar på denne høring om havnens udvidelse. Jeg håber at disse kritiske bemærkninger og spørgsmål kan ha…

Indsigelse mod udvidelse af Aarhus Havn

Som aktiv bruger af Aarhus Bugten generelt og farvandet ud for Marselisborg Havn specifikt, vil jeg henstille til byrådets medlemmer om, at der stemmes nej til forslaget. Aarhus Bu…

Udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak til mere tung trafik af lastbiler til havnen samt den efterfølgende påvirkning af klimaet med CO2. Ja tak til at værne om den dejlige natur langs strandene og skovene syd f…

Vedr. havneudvidelsen

Jeg mener ikke at havneudvidelse er et skridt i den rigtige retning for Århus. Vi har ikke brug for flere store fragtskibe, flere store containere og flere store kraner til at skæm…

Stop havneudvidelsen

Aarhus havn bør ikke blive udvidet, da havnens behov er udokumenteret og uden alternative, konstruktive løsningsmodeller. Derudover virker det uden logik, hvordan Aarhus kommune (s…

Nej tak til dumpning af slam ved Fløjstrup Strand

Gennemføres den planlagte udvidelse af Aarhus Havn vil det betyde at slammet under havneudvidelsen må graves op og dumpes i et metertykt lag ved Fløjstrup Strand på et areal svared…

Bekymringsindsigelse mod havneudvidelsen

Hermed fremsendes Marselisborg Kajak Clubs høringssvar, en bekymringsindsigelse mod den eventuelle havneudvidelse af Aarhus Havn. Marselisborg Kajak Club er en sportsklub, der h…

Havnen

Jeg mener ikke at havnen bør udvides. I hvert fald ikke i så stor grad som der er tale om. Det er stemning og smuk natur som vi er så heldige at have tæt på. Og som vi rykker UD af…

Havneudvidelse i Århus

Man bør ikke udvide Århus havn. Man bør kigge på alternativer på Djursland.

Aarhus Havn bør ikke udvides!

Aarhus har med området omkring Tangkrogen og ned mod Ballehage noget så unikt som et bynært naturmiljø i samspil med Marselisborg skovene. Det kommer dagligt aarhusianere og turist…

Aarhus Havn bør ikke udvides!

Danmarks største containerhavn har postnummer 8000 Aarhus C. Den ligger med andre ord midt i Aarhus Centrum — en by som huser omkring en kvart million mennesker. Det virker dumt og…

Stop havneudvidelsen

Jeg mener, at der bør være en mere tilbundsgående drøftelse om, hvad er det for en by Aarhus skal være i fremtiden. Skal Aarhus være en industriby med stor havnekapacitet, containe…

Havne udvidelsen

Jeg ønsker ikke den planlagte havneudvidelse, da jeg mener den vil ødelægge vores dejlige Århusbugt, gennemføres havneudvidelsen skal det opgravede bundslam så dumpes ud for Fløjst…

Vi er bekymrede for havneudvidelsen

Vi tilslutter os helt høringssvaret fra Salling Group og Arla. Lad os bevare og beskytte vores smukke natur omkring Aarhus - vi siger nej tak til forslaget om at udvide Aarhus H…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg synes ikke, at udvidelsen af Aarhus havn er blevet undersøgt tilstrækkeligt. Derfor tilslutter jeg mig Salling Groups og Arlas begrundelser for ikke at udvide Århus Havn.

Natur og Miljø i Aarhus fortjener en bedre beskyttelse

Jeg skriver dette høringssvar, fordi jeg er bekymret og kritisk over for de store og meget langtrækkende konsekvenser, havneudvidelsen kommer til at have for Aarhus og den omkringl…

Høringssvar havneudvidelsen

Da der ikke er fuldstændig klarhed om vedrørende vandkvalitet og klapning er tilgodeset/behandlet tilstrækkeligt, bør Byrådet på det kraftigste overveje, at der kigges på alternati…

Udvidelse af Arhus havn

Nej:- til , mere beton, slam i overdosis i havet , al den tunge lastbil trafik.

Udvidelse af Aarhus Havn

På baggrund af det foreliggende materialer skal jeg udtrykke min bekymring for det gode slogan - AARHUS - SMILETS BY. Jeg frygter at SMILET vil stivne hvis projektet vedtages a…

Havneudvidelse

Jeg tilslutter mig den lange række af gode og veldokumenterede høringssvar der går imod en udvidelse af Aarhus Havn. I øvrigt er tiden ikke til stigende forbrug og vækst, så en ud…

Ja tak til havneudvidelse

Jeg kan kun bakke op om en havneudvidelse, der vil gavne hele Aarhusregionen, fastholde og skabe nye arbejdspladser og derigennem være med til at betale vores fremtidige velfærd.

Havneudvidelsen i Århus

Nej til Havneudvidelsen. Bugten giver hjerteblod til Århus. Bugten skal beskyttes og værdsættes. Havneudvidelsen er et overgreb på naturen. Projektet skal stoppes og gentæ…

Vi mister den fysiske forbindelse mellem byens borgere, virksomheder og bugtens rekreative potentiale mod syd.

Ved at placere containerterminalen ud mod Aarhus bugten, cutter vi byen fuldstændig af, og mister muligheden for den rekreative forbindelse, og en overgang med blandede bolig/erhve…

Afledede og utilsigtede konsekvenser?

Vedlagt som word-dokument

Ja tak til havneudvidelse – det er vigtigt for Aarhus som by

Gennem mere end 12 år i Aarhus Havns bestyrelse har jeg på nært hold fulgt havnens udvikling, og vil derfor tilføje et par af mine observationer, selvom jeg ikke bor i byen. Aar…

Ødelæggelse af vores smukke by/natur

Lige præcis det område er Aarhus varetegn, vi skal netop i denne tid bevare og passe på naturen. Det ville være SÅ synd at ændre det. Det må i endelig ikke gøre.

Stop havneudvidelsen NU!

Bugten er i sin nuværende form et værdifuldt rekreativt område og et stort aktiv for aarhusianerne. Lystfiskere, sejlere, havkajakker, løbere, vinterbadere mv. Værre er den ødelægg…

Stop overforbrug- stop havneudvidelsen

Vækst, vækst og atter vækst - mantraet for den nye havneudvidelse

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn

Jeg ønsker ikke, at vores by og rekreative områder omkring Tangkrogen og Strandvejen ødelægges med udvidelse af havnearealer.

Havneudvidelse

Nej tak til udvidelse Der må være bedre løsninger på udfordringen, som ikke ødelægger det unikke liv i- og udsyn til bugten

IMOD udvidelse - bevar de rekreative områder

Jeg er stor modstander af udvidelsen! Vi bruger stranden som rekreationområde, som et åndehul for hverdagens stress og jag. Hvor vi nyder udsigt og natur. På samme måde som så man…

Udvidelse af Århus-bugten

NEJ TAK.

Bevar Aarhus bugten

Bevar Aarhus bugten

Lad tvivlen komme Aarhus til gode: Stop havneudvidelse og tag hensyn til miljø, bæredygtighed og borgere.

Klima og miljø – hvor blev bæredygtigheden af? Den ønskede udbygning af Aarhus havn vil få konsekvenser langt ud i fremtiden, men baserer sig på fortiden. Ikke på den verden vi må…

Havneudvidelse

Høringssvar er vedhæftet.

Imod stort borger værditab pga. havneudvidelse

Imod udvidelse af havnen pga. mange ulemper for befolkningen Jeg er imod udvidelsen af havnen idet jeg mener det er uhensigtsmæssigt at store mængder af transport skal køres gen…

Havneudvidelsen

Stop dette ødelæggende projekt, vi ødelægger vores havmiljø og byens dna. Samarbejd med Glatved og lav en tørdok ude ved Årslev.

Lad tvivlen komme miljøet og Aarhus til gode

Herfra en klar anbefaling om at sige NEJ til forslaget om havneudvidelse, der ikke kan gøres om. Det vil for altid ændre Aarhus, og der er for stor usikkerhed om både de naturmæss…

Nej til havneudvidelse, det giver ikke mening når havnen lejer arealer ud til ikke-havnerelaterede formål

Jeg har med interesse læst det fremsatte forslag. Jeg undrer mig meget over, at der i det fremsatte materiale kun arbejdes med scenarier for en udvidelse. En udvidelse vil være for…

Havneudvidelsen er gammel vin på nye flasker

Nej til havneudvidelsen: Havneudvidelsesprojektet er for mig at se først og fremmest se en uskøn sammenblanding af havnens økonomiske interesser med kommunens interesser i en ug…

Vedr. Havneudvidelsen i Aarhus Bugt

Jeg er IMOD havneudvidelsen i Aarhus Bugt og synes det er forkasteligt med alle de negative konsekvenser det vil have for hav, natur - og dyreliv. Det er hjerteskærende, at man ove…

Havneudvidelsen

Vi er begge født og opvokset i Aarhus og husker hvordan bugten så ud før den seneste udvidelse af havnen mod syd. Der er ingen tvivl om, at udsigten er blevet forringet betragtelig…

Høringssvar Lokalplan 1163

Aarhus Erhvervssamarbejde Høringssvar Lokalplan 1163

Havneudvidelsen, Aarhus.

Vi er bekymrede for havneudvidelsen. Jeg tilslutter mig helt høringssvaret fra Salling Group og Arla.

Høringssvar: Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

In my opinion, the planned port expansion does not only disregard environmental and biodiversity issues, it may in the long run also hurt businesses and academia in Aarhus. I fully…

Udvidelse af Aarhus havn

Kære byråd Jeg er imod udvidelsen af Aarhus havn. Primært pga. de miljømæssige konsekvenser en sådan udvidelse vil få: @ Belastning af byen i anlægsfasen med tung trafik og deraf…

Nej til forslag til lokalplan 1163 - Udvidelse af Aarhus havn

Kære politikere. Jeg er imod udvidelsen af Århus havn. Det kan vel snart ikke være tydeligere, at vi ikke har passet godt nok på naturen og vores jord. Tænk, at man kan f…

Høringssvar

Jeg er bekymret for havneudvidelsen Tilslutter mig helt høringssvaret fra Salling Group og Arla.

HØRINGSSVAR LOKALPLAN 1163 UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Komitéen Bærdygtig Kystkultur mener Aarhus Havn kan skabe øget aktivitet inden for de bestående rammer kombineret med udvidelse med en Dry port og øget strategisk samarbejde med an…

HØRINGSSVAR LOKALPLAN 1163 UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Komitéen Bærdygtig Kystkultur mener Aarhus Havn kan skabe øget aktivitet inden for de bestående rammer kombineret med udvidelse med en Dry port og øget strategisk samarbejde med an…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Udvidelse af Aarhus havn 1163

Der er ikke behov for en udvidelse af containerhavnen. Miljøet skal have bedre vilkår og mere plads ikke mindre plads og ringere forhold. At dumpe farligt og giftigt slam flere st…

Til politikerne i Aarhus Byråd

Til politikerne i Aarhus Byråd Kapaciteten på Aarhus Havn skal udvides, derfor er det vigtigt, at I træffer den rigtige beslutning om hvordan - med klart blik på fremtiden. Det n…

Bevar byen i bugten og tænk i større perspektiver!

Jeg forholder mig kritisk overfor den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn af flere grunde. For det første af hensyn til den kendte kyststrækning, som er et uvurderligt stort akt…

STOP HAVNEUDVIDELSEN! Beskyt vores ”naturbane” omgivelser!

Beskyt vores ”naturbane” omgivelser! Aarhusbugten er i dag et værdifuldt rekreativt område og et unikt samspil mellem by, vand og skov, hvor de tre elementer alle er en vigtig de…

Udvidelse af Århus Havn

Jeg tilslutter mig fuldstændig Salling Groups og Arlas begrundelser for IKKE at udvide Århus Havn! Det vil jo ødelægge Århus som by; flyt det udenfor byen!

Strømforhold i den indre del af Aarhus bugten er ikke belyst - Sander vores bade strande til?

Aarhus byråd opfordres hermed til at bede bygherren om at få udarbejdet valideret simulation af strømforhold der også dække de indre dele af aarhus bugten, Kalø, Knebel vig og Skød…

Høringssvar for forslag til Lokalplan nr.1163 Udvidelse af Aarhus Havn

Høringsvar for forslag til Lokalplan nr. 1163 Udvidelse af Aarhus Havn Kære Aarhus Borgmester og Formand for Aarhus havn - Kære Jacob Bundsgaard Jeg siger pænt NEJ TAK og er …

Udvidelse af Århus havn

Jeg elsker min dejlige by Århus og jeg kan også godt lide havnene men jeg elsker min skønne strand hvor jeg tager ud men min børn vi elsker at kan tage ud til ajstrup og vi kan fan…

Vi er bekymrede for havneudvidelsen

Vi tilslutter os helt høringssvaret fra Salling Group og Arla

Nej tak til havneudvidelse!

Jeg er oprigtigt bekymret for de miljømæssige konsekvenser en sådan havneudvidelse få. Jeg elsker at gå tur ved Tangkrogen, Marselis Lystbådehavn og at bade ved Ballehage. Hvorda…

Beboerkvalitet i Aarhus

Jeg er imod havneudvidelsen da jeg mener at udvidelsen af havnefronten kraftigt vil nedsætte kvaliteten af beboelse i Aarhus. Gåture langs Strandvejen vil komme til at stinke forfæ…

Udvidelse af Århus havn Nr. 1163

Jeg ser ikke der er brug for en udvidelse af den størrelse som der her bliver lagt op til og jeg mangler bevismaterialer på nødvendigheden. Tallene der anvendes er ikke dokumentere…

Høringssvar udvidelse Aarhus Havn

Høringssvar til Aarhus Kommune Ref.: journal nr.: 2021-000267 Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus …

Høringssvar ang. udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftede fil!!

Lokalplan 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn - Nej tak

Konsekvenserne af den fremlagte plan er alt for store. Området ved Tangkrogen: - Det er åbenlyst at det rekreative område fra Tangkrogen til den uendelige bro vil blive stærk…

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Se vedlagte dokument

Nej tak til foreslået havneudvidelse

Vi tilslutter os fuldt og helt høringssvaret fra Salling Group og Arla. En sådan havneudvidelse vil ødelægge kystlinjen! Og det vil bestemt ikke kun ramme de få mennesker, der bor …

Imod udvidelse af Aarhus Havn

Vi skal ikke ødelægge natur miljøet omkring Aarhus/tangkrogen endnu mere ved at udvide havnen

Nej tak til havneudvidelsen!

Aarhus er unik på mange punkter, og et af dem er uden tvivl vores naturskønne placering ved skov og vand. Med den nye havneudvidelse vil netop dét særkende blive udfordret. De bynæ…

Pas på hinanden og naturen

Jeg nyder at gå langs stranden syd for Aarhus hver dag, jeg elsker det at bo ved soden af sådan et fantastik natur område, giver livs kvalitet for mange, jeg bade i havet hver dag,…

Lokalplan 1163: Uklart behov for udvidelsen

Havneudvidelsen virker kortsigtet og har katastrofale konsekvenser for meget af det, som Aarhus kan byde på. Aarhus er desværre i stor stil i gang med at give afkald på mange a…

Høringssvar ang. udvidelse af havneområdet.

KÆMPE STORT RUGENDE NEJ! Nu stopper I! Som bruger af fx Ris Skov, må jeg i forvejen - når jeg går tur i skoven - lide under de afskyelige bygninger, som I politikere har fået bygge…

Havenudvidelse - Nej Tak!

Vi siger Nej tak til havneudvidelse. Aarhus er byen ved bugten, med den lange flotte kystlinje og den skønne udsigt til Mols – hvorfor skal dette rekreative område ødelægges, for …

Imod udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn. Jeg mener ikke at konsekvenserne for miljøet er ordentligt undersøgt og rapporteret. Klapning, kørsel, udbyggelse og hele ideen om at havnen …

Vi er bekymrede for havneudvidelsen

Vi tilslutter os helt høringssvaret fra Salling Group og Arla.

Nej til udvidelsen af havnen. Vi er på vej ind i en helt ny tid.

Skal kloden overleve, skal hele vores resurseforbrug nedsættes drastisk. skal vi i mål med vores indsats for et bedre klima,skal CO2 udledningen reduceres drastisk. Maren Askholm

Havneudvidelse finansiering projektering koordinering miljø

Der er stadig problemer 7. marts med at få optaget høringssvar (3. marts) - trods kvitteringsmail. Derfor gensendes indlæg til høringsprocessen Centrale pointer i vedhæftede fil …

Høringsvar fra Beskyt Aarhusbugten

I Beskyt Aarhusbugten er vi som mange andre i Aarhus modstander af den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn og med den opbakning vi ser forventer at denne udvidelse bliver revurdere…

Vi er bekymrede for havneudvidelsen

Jeg tilslutter mig helt og fuldt høringssvaret fra Salling Group og Arla! Det vil være en stor ulykke for Aarhus med den påtænkte havneudvidelse både miljømæssigt og ikke mindst f…

NEJ til havneudvidelsen!

Hvad elsker du ved Aarhus? Hvis man spørger enhver aarhusianer - eller turist - er svaret det samme: byens unikke, naturskønne placering ved skov og vand. Med den nye havneudvid…

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Havnen bør under ingen omstændigheder udvides mere ud i Aarhus Bugt. Sammenhængen mellem byen og bugtlandskabet har i årtier været truet gennem diverse byggerier på og ved havnen…

Nej til havneudvidelse

Vi siger nej til den udvidelse af havneområdet mod syd, der vil ødelægge den visuelle oplevelse for 1000-vis af mennesker, fastboende som turister og kommunens byboere der nyder tu…

Indsigelse imod udvidelse af Aarhus havn, jfr. Forslag til Lokalplan 1163.

Den foreslåede udvidelse af Aarhus havn medfører helt uacceptable miljø, råstof og visuelle konsekvenser for Aarhus og for Aarhusbugten, som ikke er nødvendige, hvis man gør sig d…

havneudvidelse mod syd

Selvfølgelig skal vi have havneudvidelse mod syd. Hvor ville Aarhus have været hvis ikke nogle mennesker havde tænkt store tanker i 1927, hvor man på et kort over byen kan se Ring…

Ændrede strømforhold i Aarhusbugten.

Der ses ikke at være foretaget undersøgelser af en havneudvidelses påvirkning af strømforholdene i bugten. Der bør ske en afklaring af om en udvidelse vil forøge tilsandingen af bu…

AARHUS SOM GRØN FOREGANGSBY - ALTERNATIVE VISIONER FOR AARHUS

Alternativer til mere industrihavn og mere trafik – hvilken by ønsker vi at bo i? - hvad er det for en verden vi vil give videre til fremtidige generationer? Den store havneudv…

Den lille daglige glæde ved at kigge ud over vandet

Høringssvar og fotos er vedhæftet

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Havneudvifelse

Dette er en delvis gentagelse af et tidligere indsendt høringssvar. Så vidt jeg forstår er mit tidligere indlæg ikke registreret! Dette høringssvar sendes fordi jeg mener at…

Vi er bekymrede for havneudvidelsen

Vi tilslutter os høringssvaret fra Salling Group og Arla.. Fremhævet fra dette: Strandlinjen og vandet fra Tangkrogen til Ballehage er en helt unik perle for vores by, som om…

Modstand mod foreslået havneudvidelse

Modstand mod lokalplanforslaget om udvidelse af Aarhus Havn Jeg vil hermed give udtryk for min modstand mod de foreslåede udvidelser af Aarhus Havn ud i Aarhusbugten. Jeg er mege…

Havneudvidelse

Havmiljøet i Århus bugten har lidt rigeligt under de foregående havneudvidelser. Stop sandsugning og andet ødelæggende aktiviteter i hele bugten så livet i vandet kan reetableres.

Nej til foreslåede udvidelse af Aarhus Havn

Nej (Test af, om siden virker.....) Har lige prøvet at taste en lang tekst ind uden retursvar.

Havnebyggeplaner/udvidelse

Jeg er flyttet til min hjemby efter mange år i København og det som havdeudvidelsen repræsenterer er en elendig historie, man sælger ud på havnearealerne og bygger dyrt og så vil A…

Havneudvidelse

Fuldstændig latterlig stor havneudvidelse uden grund. det burde slet ikke kunne lade sig gøre at en borgmester så dum kan sidde på den post

Lokalplan for udvidelse af Aarhus Havn

Findes vedlagt

Udvidelse af Aarhus Havn, lokalplan nr. 1163, NEJ TAK

Jeg vil anbefale Aarhus Byråd til at stemme NEJ til lokalplan 1163 Udvidelse af Aarhus Havn. Aarhus smukke beliggenhed skal ikke spoleres af konstant udvidelse af Aarhus Havn. D…

DN Aarhus Ung Høringssvar

Vores høringssvar er vedhæftet.

udvidelse af århus havn

Jeg vil gerne på det allerkraftigste protestere imod den planlagte udvidelse af Aarhus Havn. Jeg har ingen forståelse for hvorfor man vil spolere Aarhus' allerstørste aktiv: Den un…

Nej tak til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg ønsker, at Aarhus byråd stemmer nej til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn. Det socialdemokratiske styre i Aarhus vil tillade, at de bynære havnearealer, i skjul, f…

Forhold og konsekvenser, samt forslag til ændringer

Jeg er generelt skeptisk og kritisk i forhold til den foreslåede udvidelse af containerhavnen i Aarhus. Der er, efter min mening, både miljømæssige, æstetiske og logiske udfordri…

Udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak.

Nej tak til Udvidelse af Aarhus Havn

Det bliver et nej fra mig! Jeg er imod forslaget om at udvide Aarhus havn.

Nej tak til havneudvidelse

Jeg er imod udvidelse af havnen, da jeg holder meget af naturen og udsigten på strækningen, og da jeg - som så mange andre aarhusianere - benytter området som et rekreativt frirum.

Samtänkning af containerhavn, storlufthavn og internationalt forboldstadion

Fantasi: Jeg tager udgangspunkt i svaret fra Salling og Arla. Det er let at lade fantasien få frit löb. Tog og motorvej fra Lögten og Hadsten til Glatved Havn via storlufthavn og …

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn som foreslået og foreslår i tråd med Salling Group og Arla Foods, at en arbejdsgruppe nedsættes som dybdeborer konsekvenser og evt hvilke andr…

Lokalplan 1163 - udvidelse af Århus havn

Som mangeårig sejler og lystfisker, biologilærer gennem mere end 30 år, naturnyder og ansvarlig voksen, må jeg protestere Mod udvidelsen af havneområdet, og den mderaf følgende k…

Stop havne udvidelsen

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Nej tak

Kære Aarhus Kommune Aarhus har en unik placering med en lang strand og kyst tæt på byen. Der er fri og uhindret adgang for alle byens borgere, samt vores turister og gæster. Man …

Stop Havneudvidelsen Aarhus Havn

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Stop havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen den skader miljøet og Århus naturlige atraktioner

Jeg er imod en udvidelse af aarhus havn

Det vil betyde et endeligt for Aarhus som en by tæt kontakt led naturen.

Havneudvidelser

Jeg er totalt imod den foreslåede havneudvidelse. Den vil ødelægge Aarhus’ unikke placering i bugten og den vil have store miljø- og trivselsmæssige konsekvenser. Den må og skal ik…

LOKALPLAN 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN NEJ TAK

NEJ TAK til udvidelsen, bevar de skønne omgivelser i og omkring tangkrogen og længere mod syd. Aarhus midtby har vi ikke behov for mere trafik som bl.a. vil opstå som følge af en …

lokalplan 1163 . Udvidelse af Aarhus Havn

En så drastisk udvidelse af havnen strider med klima mål, anstændigt behandling af bugten og livet i byen. Jeg finder det yderste betænkeligt, at Aarhus Kommune bevilger sig selv f…

Havneudvidelse

Jeg går bestemt ikke ind for den foreslåede havneudvidelse. Min mening er, at profit bliver prioriteret frem for miljø. Det er ikke kun miljøet i bugten, det går ud over. Hele områ…

lokalplan 1163 . Udvidelse af Aarhus Havn

I diskussioner vedrørende plan for Havnens Udvidelse møder man mange meninger, hvor nogle er ubetinget for, fordi Havnen siger de har brug for plads, andre er helt i mod fordi de v…

Imod havneudvidelse

Jeg er stærkt imod havneudvidelsen. Jeg kan slet ikke se, hvordan de kæmpe miljø- og klimamæssige omkostninger ved en stor havneudvidelse kan spille sammen med Aarhus Kommunes må…

Forslag til lokal plan nr. 1163 Udvidelse af Århus Havn

Hele området omkring Tangkrogen med Strandvejen, udsigten til Mols, de gamle villaer og starten på Marselisborgskovene er en unik naturperle som igennem mange generationer har glæd…

Nej til havneudvidelsen, ja til natur og miljø

De mulige miljømæssige konsekvenser ved havneudvidelsen er skræmmende: Dumpning af flere mio. kubikmeter slam og materiale indeholdende giftstoffet TBT ved Hjelm Dyb og strandene…

Selvfølgelig skal vi ikke udvide havnen

Skal Aarhus Kommune leve op til sit eget mål om at være klimaneutral i 2030? Ja. Er det absurd at sætte ambitiøse klimamål med den ene hånd og lave entreprenante projekter, der gå…

... det er en “ommer”

Med inspiration fra bl.a Arla Foods, Salling Groups og byrådsmedlem Metins indspil bør det kunne lade sig gøre at gentænke problemstillingen og Havnens ønske om udvidelse, således …

Havneudvidelsen i Århus

NEJ – Nej til en havneudvidelse. Aarhus Bugten har uvurderlig betydning for Århus og for vore turister. Udvidelsen er en katastrofe for vores marinemiljø. Det samme gælder klap…

Undgå udvidelse af aarhus havn

Det er klart, at Aarhus Havn gennem tiden har været ukritisk overfor hvilke lejere, der har kunnet flytte ind på havnen under kategorien "havnerelateret virksomhed". Dette betyder…

Høringssvaret til udbygning af havn.

Jeg vil gerne oplyse om, at jeg er imod at Århus havn bliver udvidet. Vores klima i Århus bugten er i forvejen under pres. Jeg kan som ivrig surfer se, at antallet af fisk er begræ…

Imod havneudvidelse.

Strand og vand så tæt på Aarhus skal bevares.

Havneudvidelsen

Den markante udvidelse af havnearealerne er i min optik et skridt tilbage i forhold til de seneste 20 års udvikling af Aarhus. Med etableringen af Aarhus Ø og åbningen af åen har b…

Imod havneudvidelse

Jeg er som flittig bruger af området fra Tangkrogen og ud langs kysten næsten dagligt. Jeg bruger gåturene til at oplade batterierne efter travle arbejdsdage og nyder natur, vand …

Havneudvidelse

Jeg er dybt imod udvidelse af havnen. Både pga de miljømæssige konsekvenser, men også fordi det vil have direkte indflydelse på den badeklub ved Marselisborg havn, som jeg er en de…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg er dybt rystet over at politikerne kan finde på at udvide Aarhus havn! I min barndom/ ungdom i 1970'erne havde fladfiskene vi fangede i Aarhus bugten sår, som skyldtes den fo…

Havmiljøet / udvidelse af Århus havn

Havbunden omkring Ebeltoft lider i forvejen voldsomt bla pga forurening fra lokalområdet. Der er ingen drægtige skrubber i området - og al vegetation i selve Ebeltoft Vig er aller…

Havneudvidelse

Jeg er imod en havneudvidelse. Jeg er imod en havneudvidelse fordi at Aarhus er kendt som en by der kendetegner en grøn by, omfavnet natur af skov og strand, det rige dyreliv og hø…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Imod havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt…

Havneudvidelse

Jeg er af den opfattelse at havneudvidelse er helt unødvendig. Samfundsudviklingen går i retning af at producer og handel lokalt. Forbrug mindre og forundren langt mindre.

Udbygning af container havn

Jeg synes at det er skræmmende, at politikerne ikke lytter. Vi snakker grøn by mv og så starter man et projekt med så mange flere tunge køretøjer. Århus er kendt for hav, skov og…

Ønsker IKKE udvidelse af Aarhus Havn.

Jeg er imod forslaget til lokalplanen om udvidelse af Aarhus Havn. Det vil være synd og skam at udsigten ud over bugten skal skærmes af med mere havnefront. Tankrogen, stranden…

Bevar natur

Det er bare SÅ ærgerligt hvis det bliver sådan at Århus skal udvide sig på bekostning af natur. Der bliver længere og længere vej til natur i Århus. Vil mene der er mulighed for an…

Bevar natur

Det er bare SÅ ærgerligt hvis det bliver sådan at Århus skal udvide sig på bekostning af natur. Der bliver længere og længere vej til natur i Århus. Vil mene der er mulighed for an…

Nej til havneudvidelse

STOP HAVNEUDVIDELSEN Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne, at vi ikke ødelægger bugten…

Brug for en gennemtænkt og velfunderet helhedsplan - Udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftede pdf-fil: Vi mangler en gennemtænkt og fagligt velfunderet helhedsplan - Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Havne udvidelse.

Er imod udvidelse af havnen. Det vil ødelægge et unikt område ved strandvejen, hvor mange, børn og voksne, kan nyde den skønne plet. Tag ikke denne natur fra os

Nej tak

Jeg er imod en fremtidig ødelæggelse af den smukke kystlinje, som er så unik for Århus. Det er skræmmende, at man kan påtænke en udvidelse her - så, nej tak!

Miljøbelastning og klimaterror

Den foreslåede udvidelse af havnen er et klimamæssigt og miljømæssigt misfoster. Øget traffik gennem Århus og helt vanvittig belastning af et i forvejen truet havområde (Århusbugte…

Beskyt og bevar de rekreative områder og Bugtens miljø

Den foreslåede havneudvidelse vil medføre voldsomme konsekvenser for Aarhus Bugt. Både for vandmiljøet og for de smukke og meget brugte rekreative områder. Vores dejlige Aarhus er …

Lokalplan nr 1163 - Udvidelse af Aarhus havn

Nej til havneudvidelse. Udnyt i stedet stabling af containere med op til 8-11 stk container pr stak (se bl.a. "billeder fra Aarhus containerterminal" på internettet, der viser op …

Havneudvidelsesplanerne bør gentænkes

Klima og grøn dagsorden står i vinteren 2022 nu øverst på regeringens dagsorden - og tak for det. Det ser ikke ud til at være sivet nedad til vores bys ledelse. Havneudvidels…

Havneudvidelsen i Aarhus (lokalplan 1163)

Hej Aarhus Havn og Aarhus Kommune Det er en meget snæversynet løsning i har foreslået, der vist kun kommer økonomi og beskæftigelse til gode i et mindre omfang. Prisen er at den f…

Forslag til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvaret er vedhæftet.

Havneudvidelsen er en falliterklæring i forhold til et CO2 neutralt Aarhus i 2030

2030 er om otte år. Allerede uden tale om en havneudvidelse er det faktisk svært at tro på, at vi når i mål med et CO2 neutralt Aarhus i 2030. Men vi skal være ambitiøse og jeg er …

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1163-udvidelse-af-aarhus-havn

Jeg synes IKKE at vi i Århus kan løbe risikoen for forurening ved Hjelms dyb og ved Fløjstrup. Derudover synes jeg, at det skæmmer havnens “skyline” sydfra. Jeg er imod forslaget i…

Indsigelse mod udvidelse af Aarhus havn

Den påtænkte udvidelse af Aarhus havn er en voldsom indgriben i naturen og kystlinjen ud for Aarhus midtby. Den smukke bugt som kan ses fra Tangkrogen, Marselisskoven og Strandveje…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg stemmer i mod havneudvidelsen af Aarhus Havn, da jeg mener den vil skæmme den smukke udsigt over Aarhus-bugten fra Strandvejen.

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg stemmer i mod havneudvidelsen af Aarhus Havn, da jeg mener den vil skæmme den smukke udsigt over Aarhus-bugten fra Strandvejen.

Udvidelse af Århus havn

Jeg er imod udvidelsen af Århus havn. Det går imod hele ideen om en flot og attraktiv by med en rekreativ havnefront. Det vil skæmme byen og skabe unødig meget mere trafik til gene…

Havneudvidelsen

Jeg er stærkt imod havneudvidelsen, som vil være ødelæggende for den smukke udsigt ud over vandet og den kyststrækning som dagligt værdsættes af byens borgere og turister. Der er …

Stop havneudvidelsen mod syd. Bevar de naturlige, rekreative områder og marinemiljøet!

Hermed en opfordring til at stoppe udvidelse Aarhus Havn i søterritoriet syd for den nuværende sydhavn i Aarhus. Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodi…

Udvidelse af Aarhus havn - lokalplan 1163

Jeg er imod udvidelsen da byen allerede er skæmmet med den store havn og en udvidelse vil være helt fatal for byen. Man bør satse på Grenå som landets centrale containerhavn og så …

Lokalplan 1163 havneudvidelse i Aarhusbugten

Stop havneudvidelse og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder. Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb indgreb i bugten. Det er …

Udvidelse af Aarhus havn - lokalplan 1163

Allerede idag er havnen udvidet så meget, at det har generet oplevelsen af byen og givet enorm trafik i byen. En udvidelse vil derfor skade og belaste byen endnu mere. Århus Bugte…

Stop Havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt…

Havneudvidelsen

Havneudvidelsen må genovervejes og der må findes en alternativ placering. Ikke blot vil et stort aktiv for Århus by forsvinde ved at inddrage en del af Århusbugten til industri, d…

Aarhus havneudvidelse

Jeg totalt imod havneudvidelse. Har han borgmesteren fået storhedsvanvid. Hvor kommer pengene fra, skaf os nogle nye skraldespande Jeg er totalt imod havneudvidelse. Ø…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelse da jeg ønsker at Aarhusbugten skal kunne benyttes til sportsfiskeri og fritidsfornøjelser for vi borgere og vore efterkommere.

Imod havneudvidelse

Jeg er meget imod havneudvidelsen, og de konsekvenser det kan have både for miljøet og livskvaliteten for byens borgere. Vi har en i forvejen iltfattig havbund i vores indre farvan…

forslag til lokalplan nr 1163 udvidelse af Aarhus havn

Forslaget bør ikke gennemføres, grundet de miljømæssige konsekvenser, som vil være uoprettelige skader.

KILDESTØJEN FRA DEN NYE HAVN ØGES - REKREATIVE OMRÅDER KAN FÅ ET NIVEUA PÅ 60DB!

Byrådet bedes inden vedtagelse få udarbejde støjudbredningkort, og sikre at lovgivning kan overholdes. Og gør sig klart om det er det Aarhus borgere ønsker. Er de sundhedsmæssige k…

Nej tak til havneudvidelsen

Udvidelsen af Aarhus havn vil, for mig at se, være en katastrofe for vores by og natur. Mange mennesker finder åndehuller, inspiration og livsglæde ved vores kyst, med skøn udsigt …

Nej-tak til havneprojektet - bevar de enestående rekreative områder og undlad at belaste miljøet

Hermed mit høringssvar, der er vedhæftet som pdf fil

Nej til plan for havneudvidelse

Nej til plan for havneudvidelse Den foreliggende plan for Aarhus havns udvidelse må tages af bordet og byrådet må se på andre løsninger, hvor der tages højde for miljøpåvirkninger…

Havneudvidelse

Stop det fremlagte forslag, som totalt fuldender ødelæggelsen af byens sydlige område (Tangkrogen og Strandvejen med nuværende udsigt til bugten og Mols mv.) og få igangsat et udva…

Herlighedsværdier i Aarhus og i Aarhus bugt smadres med unødvendig havne udvidelse

Planerne om udvidelse af haven arealerne, bør skydes til hjørne og genovervejes. Virker til at meget af begrundelsen for udvidelsen, er en fremtidsskrivning af befolknings tilvæks…

Havneudvidelse

Forslaget om havneudvidelse er en fremtidssikring af selve byen og erhvervet i DK, som sådan.

Bevar naturen

Nej tak til det nuværende projekt. Det er for stort og ødelægger al for meget natur både ved Aarhus havn og syd for Aarhus hvor der dumpes.

Imod udvidelsen af Aarhus Havn

Udvidelsen af Aarhus Havn virker, i min optik, som en kortsigtet løsning med utilsigtede konsekvenser. Tangkrogen fungerer som samlingssted for alle i byen, uanset hvorfra folk…

Lokalplan 1163 Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg protesterer mod udvidelsen af Aarhus Havn, da udvidelsen vil medføre: -udsynet over bugten bliver skæmmet. -skader strømforholdene i Tangkrogen -Strandvejen vil miste sin væ…

Havneudvidelse på Aarhus havn

Udvidelse af Aarhus havn? Det må være en joke! Som indfødt aarhusianer kan jeg ikke acceptere en total irreversibel forandring af Aarhus – hverken af by eller havn. Som jeg s…

Stop havneudvidelsen. Beskyt og bevar marinemiljøet og de rekreative områder!

En væsentlig del af Aarhus identitet er bugten – så lad endelig Aarhus forblive byen i bugten og ikke byen bag en beton havn. Udvidelsen vil have store konsekvenser for miljø, k…

Beskyt Aarhusbugten!

Beskyt Aarhusbugten – NEJ til havneudvidelsen! Aarhus’ største attraktion er byens naturskønne beliggenhed med direkte adgang og udsyn til bugt, strand og skov. Den påtænkte havne…

Stort behov for havneudvidelsen

Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) vil gerne udtrykke sin opbakning til lokalplanen om at udvide Aarhus Havn. DSHV er en brancheorganisation i Dansk Industri med mere…

Imod udvidelse af Aarhus havn

Aarhusbugten er et varetegn for byen og har uvurderlig værdi for byen. Udsigten over bugten og Mols er en del af byens DNA. En udvidelse af havnen ville fjerne dette. Samtidig er p…

Udvidelse af Århus Havn

NEJ TAK til planerne for st udvide Århus Havn og dermed ødelægge Århus bugt . Det er mig ganske ubegribeligt at nogen overhoved kan tænke at det er en god idé. Hvordan kan vi kal…

Udvidelse af Marselis Havneområde

Jeg er født opvokset i Aarhus fra 1964 har fulgt byens udvikling! De seneste 10 år er det løbet helt løbsk og det er ligeledes kulturen og ikke mindst beslutningerne! I dette …

Imod havneudvidelsen

Havnebugten, klimaet og marine-miljøet skal ikke være ofte for et ønske om udvidelse af havnen, fordi man ser en handelsmæssig fordel heri.

NEJ TIL UANSVARLIG UDVIDDELSE AF ÅRHUS HAVN!

NEJ TIL UANSVARLIG UDVIDDELSE AF ÅRHUS HAVN! Udvidelsen vil have alt for store miljømæssige konsekvenser og nedbryde biodiversitet og habitat for dyreliv, der i forvejen har alt …

Udvidelse af Aarhus Havn

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt…

Havneudvidelse

Nej tak til havneudvidelse. Et kæmpe tab for natur og Århus. Byens kendetegn smadres fuldstændig.

havneudvidelsen

Jeg vil hermed gerne bakke op om og sige tak for høringssvaret fra Arla og Salling Group. Jeg kunne ikke skrive det bedre selv. Udfordringerne på Aarhus havn må ikke ødelægge milj…

Havneudvidelse

Jeg er i mod havneudvidelse af Aarhus Havn. Aarhus er netop en fantastisk by, fordi vi har så nemt og hurtigt adgang til rekreative områder ved vandet. Det vil en havneudvidelse ud…

Nej tak til havneudviddelse

En udvidelse i det omfang vil ødelægge det unikke ved Aarhus med den forrygende og unikke kontakt til og mellem skov strand og by.

Forslag til Miljøkonsekvensrapport, Miljørapport, Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Vi er imod udvidelsen af havnen som beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen og ligeledes udtrykkes i lokalplanen for havneudvidelsen. Ole Bang tilføjede et høringssvar den 4. mar…

Nej til havneudvidelse

En katastrofe for naturen. Så kæmpe nej herfra

journal nr.: 2021-000267

NEJ - til havneudvidelse i Aarhus - Aarhus skal handle miljøbevidst, visionært og demokratisk! Som ung borger i Aarhus mener jeg, at klima og miljø skal prioriteres højt i komme…

Havneudvidelse

Jeg er meget imod de foreslåede havneudvidelser. Placer den ved en anden by. De sidste …ganske få …år er byens åndehuller minimeret. Brug området rekreativt. Hvorfor er der så …

Kæmpe stort NEJ til planerne om havneudvidelse

Hermed et stort - kæmpe stort - nej, til de tanker der er om udvidelse af Aarhus Havn. Jeg begriber ikke at en kommune og dens borgerrepræsentanter overhovedet kan overveje denne m…

Ødelæggelse af bynær kyst

Jeg vil give min protest til endnu større ødelæggelse af Århus og den smukke kystlinje. Øen har allerede brudt så meget og yderligere ødelæggelser af kysten langs Århus vil være ka…

Stort NEJ tak til udvidelse af Århus Havn

Tangkogen er en perle. Vi nyder solopgangen der hver morgen, bader og går langs vandet til Marselisborg. Vi er byboere. Vi lever her. Bugten og vandet giver os livskvalitet og næri…

Høringssvar er ikke synligt selv om jeg har modtaget bekræftigelsesmail

Der er fejl på siden! Der er ikke indkommet nye høringssvar siden kl. 15 d.d. Inden kl. 15 blev høringssvarene publiceret på denne side med ca. to minutters mellemrum.

Sender byrådet miljøregningen ind i børneværrelset ?

Kære Jacob Bundsgaard og Aarhus byråd opfordres hermed til at ikke godkende en så omfattende beslutning der rækker langt ud over det mandat I er valgt på. Lad de unge om e.g. 10 …

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg vil gøre kraftig indsigelse da merparten af det unikke, bynære Tangkro-område bliver helt lukket inde og afspærret i forhold til udsigt over til Mols etc. Mindre indgribende ud…

Jacob Bundsgaard - har du set lyset ?

Jacob Bundsgaard og aarhus byråd I opfordres hermed kraftigt til at bevarre de rekreative områder syd for Aarhus. Lysfoureningen e.g. er ikke behandlet i Miljøkonsekvens rapporten…

havneudvidelsen lokalplan 1163

Det er så uhyre trist at Århus, der er anlagt som havneby bliver plasteret til med bebyggelse og havneanlæg så der hverken er udsyn eller adgang til noget der ligner hav eller den …

Nej til havneudvidelse

Uoverskuelige konsekvenser for natur, liv og miljø. Aarhus vil forringes som by. Byen vil blive mindre attraktiv.

Stop havneudvidelse!

Stop havneudvidelsen – Behovet er uklart og konsekvenserne for klima, miljø og naturværdier er alt for store Behovet for havneudvidelsen er uklart Havnen og dens virksomheder s…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod forslaget om udvidelse af Aarhus. Jeg er bekymret for de miljømæssige konsekvenser. Det er også bekymrende, at det rekreative område ved Tangkrogen, som bliver benyt…

Stop havneudvidelsen – Behovet er uklart og konsekvenserne for klima, miljø og naturværdier er alt for store

Behovet for havneudvidelsen er uklart Havnen og dens virksomheder siger, at de har brug for mere plads. Men inden der træffes en beslutning om at imødekomme deres ønsker ved at fo…

lokalplan 1163 - udvidelse af Aarhus havn

NEJ TAK til udvidelsen, da det vil skæmme en stor del af de skønne omgivelser i og omkring tangkrogen og længere mod syd. Som borger i Aarhus midtby har vi ikke behov for mere tra…

Stop havneudvidelsen i Aarhus!

Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn. Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er en meget dårlig ide, som vil medføre en række negative konsekvenser for havmiljøet, Aarhus by…

Udvidelse af havn

Nej tak

Vanvittig havneudvidelse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Udvidelse af Aarhus Havn

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Havneudvidelse

Luk hele havnen i Aarhus. Få havnen ud af midtbyen for at forbedre miljøet for mennesker. Der findes mange andre alternativer til en havn end i Aarhus midtby. At sende så mange s…

Beskyt vores natur

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er i mod udvidelsen af Aarhus havn!

Unge Aarhusianere siger nej til havneudvidelsen

Et KÆMPE NEJ til den påtænkte udvidelse af Aarhus havn i 30 år!!!!! Ligesom så mange andre unge bor jeg i den sydlige bydel, hvor jeg nyder at bo tæt på skov og strand. Jeg ønsker…

Udvidelse af Havnen- Nej tak!

Efter at have læst op konsekvenserne for udvidelsen af havnen, kan jeg kun på det kraftigste stille mig imod denne plan som livslang Aarhusianer. Både på grund af de åbenlyst skade…

Snævre økonomiske interesser skal ikke ødelægge vores biodiversitet

Jeg er borger i Beder syd for Århus og meget bekymret for den miljøpåvirkning som det vil have på vores hav-natur at der klappes havneslam i havet ud for vores kyst. Jeg mener ikke…

Bevar et af Aarhus’ mest attraktive områder.

Stop havneudvidelsen og bevar et af byens mest attraktive udendørsområder, som er et rekreativt samlingspunkt for byens borgere. Flere og flere flytter udenbys, væk fra en fortrav…

Havneudvidelse Århus

Hvis man vil opleve det vanvittige i at placere en stor containerhavn midt i en storby, kan man, som jeg bl.a. gjorde midt på eftermiddagen ons den 2. mar 2022, f.eks. cykle langs …

Nej til havne udvidelse

Støtter op om Sallings og Arlas forslag Så vi forsat har en unik naturperle

Modstand mod havneudvidelse. Lokalplan 1163

Jeg er imod havneudvidelse, da det ødelægger havet, miljøet omkring Aarhus. Forurening og øget CO2. Hvorfor skal miljøet ødelægges ? Hvorfor skal udsigten (det sidste åndehul) i …

NEJ TIL UDVIDELSE

NEJ NEJ NEJ til havneudvidelse, fuldstændig vanvittigt projekt. Det er en klimabelastning, miljøbelastning, ødelæggelse af marineliv, samt rekreative områder i byen og livskvalitet…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Nej til havne udvidelse og dumpning af havneslam i Aarhus Bugt

Hej jeg er en 14-årig pige som bor hos min far i Fløjlstrup Skov halvdelen af tiden og i med min mor i Øgaderne den anden halvdel. Jeg er stærkt imod udbygning af Industri havnen …

Bekymringer om havneudvidelse

Mens der er forståelse for - og roser til - Aarhus Kommune for at ville udvikle Østjyllands erhvervshavne og containeraktivitet generelt, er det samtidig vigtigt, at tænke sig godt…

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg vælger at lægge Ole Rode høringssvar op igen. “NEJ TIL DEN FORESLÅEDE HAVNEUDVIDELSE Hvor er det befriende at høre fornuftens stemme fra de to store erhvervsaktører, Sal…

For­slag til Lo­kal­plan nr. 1163 - Ud­vi­del­se af Aar­hus Havn

Den foreslåede udvidelse af Aarhus havn vil resultere i visuel og miljømæssig forurening - så nej til udvidelsen. En udvidelse af havnen devaluerer de store og uerstattelige vær…

Havneudvidelse

Jeg er imod en udvidelse af havnen da Aarhus bugt for mig er et åndehul. Der er dejlig strand og der er mulighed for højt til loftet i naturen og jeg nyder til fulde ethvert øjebl…

Udvidelse af havnen

En opgradering bliver til en nedgradering. For hvem er denne udvidelse en opgradering - og for hvem er det er nedgradering? Jeg bilder mig ikke ind at en industri som havneindus…

Nejtak til havneudvidelsen – vi har noget helt særligt mange misunder os.

Jeg er imod havneudvidelsen – vi har noget helt særligt mange misunder os. Bynær natur /rekreativeområder Jeg er utrolig ked af hvis udsigten til Mols på strækningen fra Tangkr…

Havneudvidelsen

Høringssvar fra Tandlæge Mette Weinrich ApS og Mette Weinrich privat. Stop planen om havneudvidelse mod syd. Tag hensyn til miljø, bæredygtighed og borgere. På vegne af bå…

Høringssvar til Lokalplan Nr. 1163 Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar til Lokalplan NR. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn Ta' en puster Aarhus – sæt havneudvidelsen på stand-by Det foreliggende 'Forslag til lokalplan nr. 1163 - Udv…

Protest mod udvidelse af Århus havn

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Havneudvidelsen

Aarhus skal fortsat være byen ved havet, ikke byen bag havnen. Er med på at havnen kræver mere plads, men det kunne have været overvejet inden byggeriet af Aarhus Ø. Der må kunne f…

Lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

Havneudvidelsen er en kæmpe knytnæve til byens borgere Den påtænkte havneudvidelse vil blive en uoprettelig katastrofe for byen og dens borgere; et af byens vigtigste åndehuller…

Havneudvidelse - Nej tak

Jeg mener, at en udvidelse af havnen, vil give al for store, dårlige konsekvenser for miljøet. Både til havs og i luften. Hvis udvidelsen skulle blive til noget, vil det igen betyd…

Stop

Stop med at ødelægge Havnen og vores by. Nok med beton og bygningerPlant træer og parker i stedet for.

Screening af tillæg 3 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-2020, Yderhavnen, LP 1163.

Indsigelse mod udvidelse, se vedhæftede Jens Mauritzen tilføjede et høringssvar den 3. marts 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor, før vedhæftede dokument: …

Stop udvidelsen af Aarhus havn

Som kommende borger i Aarhus kommune kan jeg ikke stiltiende være vidne til, at byrådet har til hensigt at smadre de rekreative områder i de bynære kystområder , eller i vores elle…

Nej tak!

Ikke mere industri og flere udvidelser. Bevar nu nogle byrum til den almindelige borger. Tangkrogen er et Fristed og der skal ikke være mere industri i det område. Jeg kan også vær…

Havne udvidelse

Nej tak til Havneudvidelse. Virker unødvendig og miljømæssigt helt uforsvarligt. Ødelæggende for nogle af Aarhus' mest attraktive områder.

Havneudvidelse - Nej Tak!

Aarhus er byen ved bugten, med den lange flotte kystlinje og den skønne udsigt til Mols – hvorfor skal dette rekreative område ødelægges for byens borgere og de turister der kommer…

lokalplan 1163

Stop Her er et eksempel : Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt ind…

Havneudvidelse

Jeg vil glæde mig til havne udvidelsen - for byens skyld må Aarhus ikke gå i stå m.h.t. erhvervslivet, byens indtægter og den positive omtale.

Havneudvidelsen i Aarhus

Jeg stemmer IMOD havneudvidelsen grundet de konsekvenser den vil have for naturen og miljøet i Aarhus bugten. Denne er langt mere værdifuld for byen end havneudvidelsen!

Nej tak til udvidelsen af Aarhus Havn

Kære Aarhus Kommune Jeg vil gerne tilkendegive, at jeg er imod forslaget om udvidelsen af Aarhus havn. Som borger i Aarhus er jeg overrasket over, at man overhovedet overveje…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg er stærkt imod forslaget om udvidelsen af Aarhus havn. Det vil ødelægge den smukke bugt og dermed det der gør Århus til en dejlig by at bo i.

Modstand mod udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg skal hermed udtrykke min modstand mod den planlagte udvidelse af Aarhus Havn, beskrevet i lokalplan 1163 fra Aarhus kommune. Ud fra den foreliggende viden om den planlagte u…

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg stemmer nej til havneudvidelsen, fordi det får store konsekvenser for klima, hav og dyreliv omkring Aarhus, hvis der ikke udvises respekt for den natur vi alle er så afhængige …

Havneudvidelsen

Jeg er imod havneudvidelsen! Jeg nyder ofte en gåtur langs havnen eller stranden, og holder af at fiske i Aarhus Bugt. For mig at se, ville det være fuldstændig vanvittigt at udvid…

Modstand mod Havneudvidelsen

Hermed vil jeg udtrykke min kraftigste modstand mod udvidelsen af Århus Havn, som beskrevet i lokalplan 1163 fra Århus Kommune. Havneudvidelsen i den beskrevne form vil, efter …

Imod havneudvidelsen

Jeg er i mod havneudvidelsen, idet det miljømæssigt ville gave kæmpe konsekvenser og slet ikke er i overenstemmelse med et grønnere og mere naturligt Aarhus

Ja tak til havneudvidelsen.

Aarhus er opbygget omkring havnen, og Denner bidrager til vækst og arbejdspladser. I dag er transport af gods med skibe og tog de mindst miljøbelastende former, hvilket er præc…

Havneudvidelse

Det vil være en ødelæggende beslutning for Århus dna, at beslutte en så omfattende udvidelse af Århus havn, som der er foreslået. Et brand som grøn by, rekreative områder og syne…

Bemærkninger til høringssvar vedr. Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn

Blue Water har med stor interesse læst forslaget, og som global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne Supply Chain Management, Port Services & Agency samt …

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

PDF fil er vedlagt 3. marts 2022

Mulig udvidelse af Aarhus Havn

Jeg vil gerne protestere imod de planlagte udvidelser af Aarhus Havn. De seneste år har udviklingen af Aarhus slet ikke taget hensyn til den helt unikke og fantastiske natur der…

Nej til havneudvidelse

Aarhusmålet om bæredygtighed er ikke tilstede i dette forslag, og derfor skal havneudvidelsen ganske enkelt ikke vedtages. Det ville forurene og ødelægge både marinemiljøet og alle…

STOP udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg kan huske, da byrådet for cirka 30 år siden lovede, at der ikke ville blive flere havneudvidelser, før der var fundet en trafikløsning for området, herunder Marselis Boulevard.…

Høringssvar: Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus er og har altid været en by, hvor havnen har spillet en central rolle for byens udvikling. Også de seneste år har vi oplevet en markant vækst, og en stor del af den vækst ka…

Miljøvurdering

Miljøvurderingen beskriver ikke miljøpåvirkningerne i og omkring århus havn, selvom at der er rigtig meget litteratur der beskriver havnes detrimentale effekt på det marine liv (se…

Vækst skal ikke foregå på bekostning af miljøet og byens unikke kvaliteter

Jeg er imod udvidelsen af havnen, idet udvidelsen vil forringe vores kyststrækninger og samtidig vil skade det maritime miljø i Aarhus-bugen. En af Aarhus’ store kvaliteter er…

Havneudvidelsen vil være en katastrofe for byen og bugten

Jeg er imod den projekterede havneudvidelse af flere grunde. Som helt almindelig borger uden særlige forudsætninger mener jeg ganske enkelt, at den vil forringe kvaliteten og herli…

Havneudvidelsen

Ifølge Danmarks Statistik er der ikke sket en øget vækst på Aarhus Havn gennem det seneste tiår. Hvad er argumentet for behovet for ekstra containerplads? Hvad betaler Mærsk for e…

Nej til havneudvidelse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

lokalplan 1163 udvidelse af Aarhus Havn

Pas nu på Aarhus – Pas på kloden – Nej til havneudvidelse høringssvar af Rie Øhlenschlæger, arkitekt maa, AplusB Den fremlagte lokalplan nr.1163 og tilhørende miljøkonsekvensra…

Udvidelse af havn

Jeg er IMOD udvidelse af havnen

Havneudvidelsen Aarhus havn

NEJ til udvidelse af Aarhus havn. Aarhus beliggende direkte ned til vandet mellem to skove. Det er byens vartegn! Havneudvidelsen er slet ikke i ånd med udviklingen af byen med …

Aarhus Havns udvidelse

Jeg har undersøgt de planer havnen har for udvidelse, og er uenig i flere punkter. Jeg medsender derfor en dokument i Word, som jeg gerne vil vedlægge og som jeg ønsker at få besv…

Nej tak til havneudvidelsen

Havneudvidelsen i Aarhus ( journal nr.: 2021-000267 ) er en frygtelig idé. Aarhus som by er blevet tættere og tættere de sidste par år, og Aarhus Ø har taget en kæmpe bid af den sm…

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Havneudvidelsen

Hermed vedhæftes høringsbemærkninger fra DN Aarhus

Havneudvidelse Aarhus Havn

Til Aarhus Kommune. Grenaa Havn A/S har med interesse fulgt den igangværende dialog omkring en mulig udvidelse af Aarhus Havn (lokalplan 1163), og vil således i dette høringssv…

Havn

Udvidelse af Havn Århus vil lukke byen helt inde bagved kraner og andet havne bygninger. Engang sagde Århus kommune *Århus til bugten/brugte til byen. Idag bliver Århus til en by b…

HAVNEUDVIDELSEN VIL BELASTE KLIMAET VOLDSOMT OG FORHINDRE AARHUS I AT NÅ SIT KLIMAMÅL

Aarhus Kommunes Klimaplan og -strategi siger, at kommunen skal nå nuludledning af CO2 senest i 2030. ”Det er verdens mest ambitiøse klimamål”, siger borgmester Jacob Bundsgaard og …

STOP HAVNEUDVIDELSEN - og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder.

En opgradering bliver til en nedgradering. For hvem er denne udvidelse en opgradering - og for hvem er det er nedgradering? Jeg bilder mig ikke ind at en industri som havneindust…

Høringssvar vedr. udvidelsen af Aarhus Havn (Forslag til lokalplan nr. 1163)

Se vedhæftede.

Aarhus havn

Forslaget om en kunstig øy, er en kopi av hva som er gjort i København, noe som Aarhus ikke behøver etterstrebe. Sats på det som allerede er unikt for Aarhus, nemlig nærheten til n…

Om udvidelse av Aarhus havn

Jeg motsetter meg en utvidelse av Aarhus havn, da det vil gå på bekostning av nærmiljøet meddumping av miljøfarlig avfall utenfor Fløjstrup Skov. Erich Kruse

Klimamål, rekreative områder, by og landsskab

Høringssvar Trafikstyrelsen Opfyldelse af klimamål Jeg er en klar modstander af den foreslåede havneudvidelse. Først og fremmest fordi udvidelsen er uforenelig med opfyldels…

Nej tak til havneudvidelse i Aarhus

Vores indsigelse fremgår af vedhæftede høringssvar.

Vedr. journal nr.: 2021-000267. Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

journal nr.: 2021-000267 Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Jeg er fuldstændig enig i nedenstående, som jeg citerer fra Beskyt Å…

Vedr. journal nr.: 2021-000267. Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

journal nr.: 2021-000267 Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Jeg er fuldstændig enig i nedenstående, som jeg citerer fra Beskyt Å…

Nej tak til den foreslåede havneudvidelse!

Som mange andre bruger jeg området omkring Tangkrogen, strandvejen og sydpå. Det er et helt unikt område, som ikke bør spoleres af en havneudvidelse, der vil tage udsigten til bug…

Havneudvidelsen

Hvilken by ønsker vi for fremtiden? Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker både mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudv…

Havneudvidelsesplanerne sætter Aarhus mest unikke kvaliteter over styr – for altid!

Kvaliteter er noget, der allerede er, og noget man kan skabe. I byplanlægning og byudvikling skal de to dele spille sammen. Det gør havneudvidelsesplanerne ikke. Guldet i Aarhus…

Nej tak til den foreslåede udvidelse, gentænk venligst

Aarhus Havn og Aarhus kommune taler ikke på vegne af det samlede aarhusianske erhvervsliv, når de ytrer sig at havneudvidelsen er et ønske fra aarhusianske virksomheder. Som adm…

Høringssvar - lokalplan 1163

Vores høringssvar er vedlagt.

Nej til udvidelse af Århus havn !

Jeg er imod havneudvidelsen pga de natur- og miljømæssige konsekvenser ! Der er ikke undersøgt muligheder for f.eks Dry Port eller samarbejde med andre havne f.eks Grenå havn. Hvo…

INDUSTRIAREAL I STEDET FOR BUGT? Manglende havnemæssig begrundelse for udvidelsen

VIGGO JONASEN Hørgårdsvej 18 8240 Risskov 61712219 viggojonasen@gmail.com www.viggojonasen.dk 2022.03.02 Til Aarhus Kommune INDUSTRIAREAL I STEDET FOR BUGT? Høringssvar…

Nej til den foreslåede havneudvidelse

Hvor er det befriende at høre fornuftens stemme fra de to store erhvervsaktører, Salling Group og Arla. Vi støtter på det kraftigste deres fælles opfordring til at stemme nej til h…

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg er nabo til Marselis Boulevard (Sønderport), som allerede nu har meget tung trafik. Og med en udvidelse af havnen vil trafikken blive tungere og værre under selve udvidelsen, m…

Nej til udvidelse af Århus havn !

Igen et gigantprojekt, der bygger på en uanfægtet tro på hæmningsløs vækst. Det kolliderer med ønsket om et grønnere Danmark. Påstanden om at skibstrafik kan begrænse forurening og…

Høringssvar/udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Haandværkerforening bakker op om udvidelsen af Aarhus Havn. En udvidelse vil give vækstmuligheder for byen og byens erhvervsliv. Samtidig henviser Aarhus Haandværkerforen…

Stop havneudvidelsesplanerne !

Stop havneudvidelsen ! Jeg er imod havneudvidelsen. Der er brug for at tænke miljø, trivsel og rekreative områder, hvis Århus skal bevare sin sjæl, og det er vigtigt at værne …

Havneudviddelse

Der skal ikke udvides og da Slet ikke dumpes slam nogen steder, tak. Det er stik modsat regeringens grønne plan. Beton og stål er ikke miljøvenligt/bæredygtigt. Og vi skal passe …

Lav sol Over Aarhus

Byrådet bedes se på vedlagte og få udført retvisende visualiseringer før endelig vedtagelse. Ansvaret er dit Jacob Bundsgaard. "Møde en medborger imorges på vej til arbejdet…

stop havne udvidelsen

Hvorfor skal havneudvidelsen ikke blive en realitet: Ingen reel godtgørelse af behov for større havneareal Havnen bruger i dag ikke de arealer de på nuværende har til rådig…

Forslag til udvidelse af Aarhus havn

Vi er imod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn. Debatten om udvidelse af Aarhus havn bør ikke være for eller imod, hvor man enten kan stå i den ene eller den anden grøft. D…

Udvidelse af Århus havn

Syntes det er en meget dårlig ide. Vores farvande er dyb forurenet i forvejen, man kan ikke fiske som for blot 10 år siden. Desuden er Århus havn blevet noget af det grimmeste j…

Lokalplan 1163 Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg håber, at byrådet vil ændre lokalplanen, idet jeg er stærkt imod det nuværende forslag. Ud over, at det vil skæmme den bynære del af bugten, finder jeg det helt uacceptabelt at…

Høringssvar vedr. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Bemærkninger til FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN. Lokalplanen bør IKKE vedtages af en række årsager. - Kraner på 144 m, siloer på 50 m, der sammen …

Havneudvidelsen

Se venligst vedhæftede hørringsvar.

Havneudvidelse

Kære Aarhus Kommune Jeg er ikke imod en evt. havneudvidelse. Jeg skriver, som nabo til og sejler på Aarhus bugten, idet jeg er meget bekymret for miljøpåvirkningen. Ift. klapning,…

Nej tak til havneudvidelse

Nej tak til havneudvidelse. Der er så meget på spil med planerne om en kommende havneudvidelse. Vi står i en klima- og ressourcekrise, hvor den nyeste IPCC rapport netop endnu …

Havneudvidelsen Aarhus havn

Hermed vil jeg gerne, på det kraftigste, tage afstand fra den fremlagte plan om, en betydelig udvidelse af Aarhus havn. Det er, på mange område, en helt utålelig plan, som ødelæ…

Havneudvidelse

Nej tak til havneudvidelse

Megahavn i Aarhus, nej tak. Vi har ikke – og får ikke brug for den!

IPCC udgav d 28.2 endnu en rapport, der – igen – understreger alvoren mht klodens tilstand og nødvendigheden ift straks at nedsætte vores allesammens drivhusgasudledninger. Og de…

Havneudvidelsen

Høringssvar ang. Havneudvidelsen Jeg er klart imod havneudvidelsen! Jeg mener man sagtens kan bibeholde det nuværende areal og udnytte det langt mere effektivt i fht. kun at ha…

Nej tak til havneudvidelse af Aarhus havn

Aarhus havn skal ikke være større! En havneudvidelse vil for altid ændre hhv. havmiljø, natur og by til det værre, når der tusindvis af lastbiler dumper 5,6 mio. kubikmeter rela…

Havneudvidelse

Vi ødelægger den nære forbindelse mellem by , skov og hav. Der er allerede ødelagt nok i forvejen.

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Afvis det nuværende forslag om havneudvidelse og udarbejd et langsigtet bæredygtigt forslag i stedet. Verden skal i de kommende år gennem en kæmpemæssig langvarig omstilling. N…

Strider havneudvidelsen ikke mod alle vores miljø- og klimaforpligtelser?

Jeg skriver dette høringssvar, da jeg mener, at havneudvidelsen strider mod kommunens målsætninger inden for klima og miljø. Meget tyder på, at hvis vi kan tage klimaproblemerne al…

Lokalplan 1163

Til Århus kommune Vedr. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN NEJ TAK til havneudvidelsen! En eventuel udvidelse af havnen vil misklæde byen. Århus …

Bevar Aarhusbugtens nuværende form.

Jeg vil gerne appellere til Aarhus Byråd om, at stemme imod den planlagte udvidelse af Aarhus havn. Som født og opvokset i Aarhus og jævnlig bruger af området omkring Tangkrogen, …

journal nr.: 2021-000267

Ang. miljø, klima, CO2 regnskabet og klapning.

Indsigelse mod havneudvidelsen

Havneudvidelsen bør ikke få konsekvenser for den fantastiske sammenhæng vi har i Aarhus mellem byen, skoven og havet, som jo er helt specielt for Aarhus. Et vartegn vi ikke må gå p…

journal nr.: 2021-000267

Ang. miljø, klima, CO2 regnskabet og klapning.

Høringssvar - Havneudvidelse

Høringssvar / Udvidelse af Aarhus Havn Aarhus City Forening bakker op om udvidelsen af Aarhus Havn og en fastholdelse af de vækstmuligheder, som en udvidelse vil betyde for bye…

Udvidelse af Århus havn

Dette projekt skal absolut ikke blive en realitet, idet det ville komme til forringe hav og bymiljøet uigenkaldeligt. Det er et projekt som kommer til at ødelægge havbunden, forure…

Havneudvidelsen ved Aarhus havn

Til : Rette vedkommende! Undertegnede retter hermed henvendelse til Aarhus kommune vedr. Lokalplan NR. 1163 havneudvidelsen (Aarhus havn). Jeg er meget imod havneudvidelsen p. g.…

Problemer med at indsende høringssvar

Der er flere, som har haft problemer med at indsende høringssvar. Selv om det ser ud til at man har fået indsendt svaret, så kommer der ingen kvittering på mail og svaret dukker i…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen, da det vil påvirke Aarhusbugten og særligt havmiljøet negativt.

Havneudvidelse

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus havn, da det vil påvirke aarhusbugten og særligt hav miljøet i Aarhus.

Imod havneudvidelsen i Aarhus

Jeg er imod udvidelsen af havnen i Aarhus. Man kan kun forestille sig, at det kan have store miljømæssige og økosystemiske konsekvenser. Desuden modarbejder udvidelsen Århus Kommun…

Kæmpe nej til havneudvidelse

Jeg er kraftigt imod den planlagte udvidelse af Aarhus havn. Kultur og natur er helt unikt for Aarhus, og er i den grad noget der skiller Aarhus ud. Den nemme adgang til vand og sk…

Imod havneudvidelsen!

Det er på tide at Aarhus kommune gør alvor af at lytte til borgerne i disse spørgsmål. Stop med pro forma høringer, og lyt til borgerne i jeres by! Gør en større indsats for at ind…

Indsigelse mod havneudvidelsen

Jeg vil på det kraftigste gøre indsigelse mod en udvidelse af Aarhus Havn. Byen har få åndehuller, hvor den smukke natur og vores unikke placering ud til vandet kan nydes uden besk…

Havneudvidelsen i Aarhus

Jeg vil gerne protestere mod den foreslåede havneudvidelse af Aarhus havn, da den både er forurenende, dårligt for havmiljøet samt vil forringe herlighedsværdien af Aarhus by. Jeg …

Stands ødelæggelsen og det utidssvarende projekt

Aarhus er en smuk by – mest af alt fordi den ligger så smukt ved havet. Hvis vi murer havet til, forsvinder skønheden og det særlige ved Aarhus. Kan værdien af naturen, herlighedsv…

lokalplan Nr 1163 udvidelsen af Aarhus Havn

Høringssvar om udvidelsen af Aarhus Havn. Jeg er imod udvidelsen. Århus Havn har en dybde på 14 og ikke 17 meter, så op mod hver 2. container skal til og fra havn via land. Dette v…

Havet samtykker ikke

Og havet kan ikke længere betvinges. De maskuline energier, som tror de kan bestemme, hvad der skal være land og hvad der skal være vand, går en kedelig fremtid i møde. Vi er t…

HØRINGSSVAR IMOD UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

UDVIDELSE AF AARHUS HAVN, LOKALPLANFORSLAG 1163, TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 110, MILJØVURDERING

Imod havneudvidelse lokal plan 1163

Jeg skal hermed kraftigt anmode Aarhus Kommune om ikke at foretage den planlagte havneudvidelse. Strandvejen i Aarhus er et af de smukkeste områder i byen. Hver dag nyder tusind…

Forslag til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Så blev havnedirektøren sur…… Modstand fra to giganter i erhvervslivet. Træls! Det fremgår af en artikel i Stiftidende fra d. 2. Marts Havnedirektørens primære argument er, at…

Indsigelse mod den nye havneudvidelse i Aarhus

Indsigelse mod den nye havneudvidelse Jeg vil hermed protestere mod den nye havneudvidelse, også kaldet Yderhavnen. Høringsfasen er kun på otte uger, og det er alt for lidt for …

Havneudvidelsen

Jeg er imod havneudvidelsen i Aarhus! Jeg og mine børn nyder Tangkrogen, hvor vi om sommeren elsker at hoppe rundt i bølgernes brus og generelt elsker at iagttage, hvad der sker u…

Havneudvidelse

Jeg er imod udvidelsen, da det vil påvirke Aarhusbugten og særligt havmiljøet negativt.

Havneudvidelse i Aarhus

Jeg er imod havneudvidelsen i Aarhus! Jeg og mine børn nyder Tangkrogen, hvor vi om sommeren elsker at hoppe rundt i bølgernes brus og generelt elsker at iagttage, hvad der sker u…

Havneudvidelse

Som borger i Aarhus kommune, må jeg simpelthen stille mig på bagben mod denne udviddelse af Aarhus havn! for det første findes der på de nuværende havnearealer mange ikke-havnerela…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg stemmer nej til udvidelsen...bor selv i sydbyen og bruger det planlagte område rigtigt meget...især Fløjstrup Strand, hvor vi tit går med vores hunde..det ville vi ikke kunne m…

Havneudvidelse i Århus Havn

NEJ – Nej til en havneudvidelse. Aarhus Bugten har uvurderlig betydning for Århus og for vore turister. Udvidelsen er en katastrofe for vores marinemiljø. Det samme gælder klap…

Havneudvidelse i Århus

NEJ – Nej til en havneudvidelse. Aarhus Bugten har uvurderlig betydning for Århus og for vore turister. Udvidelsen er en katastrofe for vores marinemiljø. Det samme gælder klap…

Havneudvidelse

Nejtak tik Havneudvidelse.. Det store anlægsarbejde vil medføre en masse ekstra tung trafik i en årrække ud til havnen.. I disse år taler vi så meget om at vi skal nedbringe vo…

Indsigelse mod lokalplan 1163 og havneudvidelsen

Projektet med udvidelsen af Aarhus Havn skal stoppes, da konsekvenserne bliver en væsentlig indvirkning på miljø, natur, landskab, klima, dyre- og planteliv i havet samt menneskers…

Havne udvidelse

Jeg er meget undrende over for denne udvidelse , jeg er bruger af tangkrogen , og arbejder på steiner skolen. Jeg vil som borger og bruger bede jer tænke jer om , jeg ser masser af…

HØRINGSSVAR, Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

STOP havneudvidelsen! Jeg gør herved indsigelse mod forslaget om en udvidelse af Aarhus Havn. Aarhus’ DNA og kendetegn Udsigten over Aarhus bugten mod Mols og Helgenæs er…

Havneudvidelse

Nej tak, til havneudvidelsen. Ulemper og negative konsekvenser er for mange og for store.

Indsigelse mod havnens udvidelse på foreliggende grundlag

Vi vil hermed protestere mod forslaget om udvidelse af Århus Havn med flg. Grundlæggende fordi den planlagte udvidelse af Aarhus Havn ikke skaber værdi der modsvarer ødelæggelsen a…

Indsigelse mod den foreslåede havneudvidelse af Sydhavnen i Aarhus

Høringssvar – indsigelse mod havneudvidelsen i Aarhus Det unikke ved Aarhus bugten med vores smukke kystlinje er i fare for at blive til beton og 140 m høje kraner. Er det hvad…

Lokalplan # 1163. En forkert beslutning !!

Jeg mener at en udvidelse af havnen vil skabe uoprettelig skade på Aarhus og Aarhusbugten. Dette er i særdeleshed miljømæssigt, men også byens images og skønhed. En udvidelse a…

NO to the catastrophic extension of the industrial harbor

NO to the catastrophic extension of the industrial harbor As a regular visitor of Aarhus I want to tell you that the plans to extend the industrial harbor will have catastrophic c…

Tag hensyn til natur og reel bykultur - nej til udvidelse af havn

Aarhus er en perle af kultur og natur tæt på. Det skal vi bevare. En udvidelse af havnen vil blokere for byen både set fra vandsiden og fra land. Miljø skal bevares forstås på fl…

NEJ til Havneudvidelse i Århus

NEJ til Havneudvidelse i Århus! Århus skal være en bæredygtig by, tænke grønt på en ny måde. Byen skal være forgangs by for alternative bæredygtige løsninger, derfor skal vi ikke…

Havneudvidelse - nej tak

Nej tak til havneudvidelse. Jeg finder det yderst vigtigt for en by som Århus at bevare så gode og rekreative områder som Århus bugten i øjeblikket giver mulighed for. Det glæder …

Stop havneudvidelsen

Jeg er imod en havneudvidelse, som der er foreslået. Jeg vil særligt anføre, at den rekreative værdi og det landskabelige udtryk, som der trods alt er tilbage i Aarhus Bugten tro…

Værn om det der giver Aarhus værdi

- Hvad gør Aarhus til noget særligt? Noget af det, jeg sætter allermest pris på ved Aarhus - og som jeg altid får bekræftet fra familie og venner på besøg - er kysten i syd: stran…

Høringssvar vedr foreslåede havneudvidelse i Århus

Århus Vores by Stop havneudvidelsen Beskyt Århus bugt og de naturlige, rekreative områder!

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg er imod havneudvidelsen og protesterer hermed imod denne. Jeg foreslår man i stedet for udvidelsen analyserer hvorledes man kan optimere anvendelsen af den eksisterende plads…

Stop havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Udvidelse af Århus havn

NEJ TAK til udvidelse af Århus havn - tænk på klimaet, den skønne natur, havmiljøet og ikke mindst udsigten.

Høringssvar imod havneudvidelsen

Jeg er grundlæggende imod havneudvidelsen fordi: En Industrihavn skal ikke placeres i midten af nogen by – heller ikke Aarhus Jeg mener at der burde kunne findes en alternati…

Ang havneudvidelsen

Høringssvar for forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn Havneudvidelsen er en skændsel for vores smukke jyske ‘hovedstad’! Den planlagte udvidelse af Aarhus…

havneudvidelse

Aarhus helt særegne kvalitet har altid været lig med kyst, skov og strand.. Både nationalt og internationalt.. Vi har været både stolte af det, sågar pralt af det.. Det er de færr…

Lad nu Aarhus være Aarhus

Nej tak til havneudvidelsen!

Stop havneudvidelsen og klapning ved Fløjstrup

Se vedlagte PDF

Udvidelse af Aarhus havn, lokalplanforslag 1163, tillæg til kommuneplan 110, miljøvurdering

Se vedhæftede høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak til udvidelse i den foreslåede form

Høringssvar til Trafikstyrelse og Aarhus kommune for Lokalplanforslag 1163 ang. Udvidelse af Aarhus Havn I mange år har jeg ugentligt brugt arealerne langs det åbne hav fra Tang…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg mener, der er så mange gode argumenter mod en udvidelse, at det vil være utroligt ignorant af byrådet at gå i mod de mange borgers bekymringer. Så nej tak til udvidelsen som de…

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1163-udvidelse-af-aarhus-havn

Stor, større, størst!!! Nej tak! Samarbejde, samarbejde og samarbejde. Lav samarbejde med andre havne, fx havnen i Grenå

Indsigelse mod den planlage havneudvidelse i Aarhus

Vi gør hermed som borgere i Århus indsigelse mod de aktuelle planer om havneudvidelse. NATUR Århusbugten fra Tangkrogen og syd herfor er byens vigtigste rekreative område, som …

Slå ikke guldæg i stykker

Ødelæggelse af Aarhusbugten kan ikke være en havneudvidelse værd. Det er svært at bremse økonomi og udvikling, men de få gange i historien, hvor visionære mennesker har valgt at sæ…

Havneudvidelsen

Der er ingen udvidelsesbehov der retfærdiggør at ødelægge byens største herlighedsværdi!

Nej tak til havneudvidelsen

Det har er jo helt absurd, vi står i en situation hvor vi skal gøre en indsats for vores miljø og klima, samt stoppe vores kæmpe overforbrug. Større havn= mere forbrug, større udle…

udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg vil gerne protestere i mod planerne om udvidelsen af Aarhus Havn. Jeg mener, det vil være uforsvarligt i miljømæssig henseende, trafikalt og visuelt. Anne Grethe Linnet til…

Fejl i jeres hjemmeside!

Jeg har svaret på dette ca 20 gange før jeg fik en kvittering: Det er kritisk. Hvis jeg ikke havde været opmærksom på den manglende mail kvittering var mit svar gået tabt. Mange an…

Høringssvar imod udvidelse af Aarhus Havn

Et af argumenterne for en havneudvidelse er, at Aarhus skal være konkurrencedygtig når det gælder container håndtering. Hvorfor skal en by som Aarhus være førende indenfor dette om…

Aarhus havns udvidelse

Med de klima og miljøudfordringer, som vi ved, vi har pålagt de næste generationer, kan vi ikke tillade at bygge ud i vores fælles bugter til skade for både klima og miljø. Havn…

Lokalplan 1163

Hvorfor vil man ødelægge vandgennemstrømningen ved Tangkrogen og Aarhusbugten, der i forvejen er presset på havbundmiljø? Hvorfor dumpe byggeslam ved Fløjstrup og ødelægge nogle af…

Stop Havneudvidelsen på Aarhus Havn

Jeg er meget imod udvidelsen af Aarhus Havn først og fremmest af miljømæssige årsager, samt af æstetiske, byplanlægningsmæssige årsager. De virksomheder, som ikke direkte er en del…

Stop havne udvidelsen

Stop udvidelsen. Stil istedet krav om at ikke havne relaterede virksomheder må flytte væk. Konsekvenserne er alt for stor i forhold til miljøet.

Stop udvidelsen

Jeg ønsker ikke at der skal gives lov til udvidelse. Vi har brug for stop af udvidelser og ødelæggelser af vores smukke dejlige by nær en skøn bugt som desværre er tæt på at være ø…

Høringssvar vedr udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar Det er en katastrofale for bugten, for byen, for havmiljøet og klimaet. Vi vil miste det, der er det bedste ved byen, nemlig det, at den ligger tæt ved vandet og me…

Havneudvidelsen

Stop planerne om udvidelse af havnen. Både af hensyn til miljø, men mest for byens smukke beliggenhed med kontakt til havet - og ikke til et industriområde.

Havneudvidelse - Det rene van(d)vid!

Ved en havneudvidelse, hersker er der ingen tvivl om, at klapning af de store mængder slam vil påføre en markant negativ effekt, på et i forvejen presset havmiljø. Hjelm Dyb og…

Fejlagtig plan om udvidelse af Aarhus Havn

se vedlagte

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn - NEJ!

Jeg siger nej til udvidelse af Aarhus Havn. Jeg mener, at byens borgere har brug for rekreative områder, som er centrumnære. Det er en kæmpe bonus for byens borgere, at byen ligge…

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lokalplan 1163

Et svigt af naturen – nej tak til havneudvidelse

Fatale omkostninger for havets dyr. Udnyt istedet det eksisterende havneområde bedre.

Lystfiskerforeningen AROS - NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE

En havneudvidelse skal ikke være på bekostning af vores havmiljø og dyreliv. Heller ikke en forhindring for vores rekreative brug af havet. Lystfiskerforeningen AROS ønsker på …

Havneudviddelse

Dårlig idé, da nærheden til naturen gør Aarhus unik! Penge er ikke alt, men det er livs kvalitet!

Udvidelse af århus havn

Sol, blæst, sand og vand... I smilets by , Vores Århus

Jacob Bundsgaard - ansvaret er dit!

I 1960'erne havde Aarhus byråd fremskredne planer om at føre en 4-sporet vej gennem Latinerkvarteret. Argumenterne dengang var præcis af samme type som idag angående havneudvidelse…

Stop Havneudvidelsen

NEJ TIL DEN STORE HAVNEIDVIDELSE AF AARHUS HAVN - DET VIL FÅ UOPRETTELIGE KONSEKVENTER FOR ÅRHUS BY Da det er en havneudvidelse der har uoprettelige konsekvenser, er det eft…

Forslag til lokalplan 1163

Hej Aarhus Kommune, Jeg skriver for at tilkendegive min modstand mod at udvide havnen ud for Tangkrogen/Ballehage strand. Det er en stor kvalitet ved aarhus at der er så skøn og l…

Imod udvidelse af Aarhus containerhavn

Jeg ønsker ikke, at den udvidelse af Aarhus Havn, der er i støbeskeen, bliver realiseret. Det vil være en katastrofe. Der bygges og bygges i Aarhus, og der bliver stadig mindre re…

Sæt den store havneudvidelse i Aarhus på hold

1: Fremskrivning af reelt behov 2: Optimering af eksisterende arealer 3. Hensynet til miljø – byens trivsel – og evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til fremtidens…

Høringssvar Lokalplan 1163

2. marts 2022 Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan nr. 1163 Aarhus Havn ønsker tilladelse til at udvide Havnen. Dette bør jfr. nedenstående ikke imødekommes. Ejerskab Aarhu…

Høringssvar til Lokalplan 1163, udvidelse af Aarhus Havn

"Ældrerådet er af den opfattelse, at en havneudvidelse, som den der er foreslået og præsenteret for offentligheden, i væsentlig grad vil være til gene for forbindelsen mellem by og…

Argumenter imod havneudvidelsen

Miljø og klima Vi står i en kæmpe miljø- og klimakrise og vi skal gentænke vore værdier. Derfor bliver vi miljømæssigt nødt til at værne om det havmiljø, vi har. Jeg er bekymret f…

Imod udvidelsen af Aarhus havn

Jeg har min datter boende i Aarhus og er tit på besøg. Jeg elsker området omkring Tangkrogen og det store vide syn fra Mindeparken. Det vil virkelig være en stor herlighedsforring…

Indsigelse mod Forslag til Lokalplan nr. 1163

Jeg gør herved indsigelse mod forslaget om en omfattende udvidelse af Aarhus Havn. Det er efter min mening ikke påvist, at en udvidelse af det omfang vil gavne havnen, og den vil …

Konsekvenser for de rekreative områder

Kære Byrådsmedlemmer. Vedlagt høringssvar til havneudvidelsen i Aarhus, TBST-Journalnr. 2021-000267 Nedenstående er hovedankepunkter med understøttelse i vedlagte pdf-dokume…

Beskyt Aarhus bugten!!

Kære Aarhus kommune Jeg mener at havneudvidelsen er en enormt dårlig idé, da Aarhus mister en al for stor del udsynet til Mols. Der er tale om strækningen hele vejen fra Tangkroge…

Havneudvidelse - nej tak!

Jeg er - som tidligere og kommende Aarhus-beboer - imod havneudvidelsen, der vil skade både miljø og natur i området. Vi skal værne om Aarhus' naturområder (både hav og land) for k…

Havne udvidelse

Journal 2021-000267

Bevar Aarhus’ unikke kyststrækninger!

Aarhus har et kæmpe aktiv med sine smukke uspolerede bynære strande - som er tilgængeligr for alle! En havneudvidelse er alt for dyrt for byen rent brandingmæssigr, da det vil smad…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg skriver fordi jeg sætter mig imod planerne om at udvide Aarhus havn. Aarhus er unik pga. sit knudepunkt mellem by, skov og strand ved tangkrogen. Med udvidelsen vil byens sydli…

Nej tak til havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige åndehuller Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et helt unødvendigt indgreb i Aarhus bugten, både for miljøet og f…

Nej tak til havneudvidelse af Århus havn

Høringssvar til Havneudvidelsen af Århus havn, onsdag den 2/3- 2022 Jeg er imod forslaget om at udvide Århus havn. Med udgangspunkt i de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikli…

Havneudvidelsen

STOP!!! Havneudvidelsen! Alt skal ikke gøres op i penge! Ødelæg ikke vores smukke og rekreative sydby, som vi er så mange, der nyder hver dag. Spoler ikke den flotte udsigt over …

Høringssvar

Jeg er imod havneudvidelse. Bor i området og benytter dagligt område ( vinterbader Ballehage)

Havneudvidelsen i Aarhus

Hvor er det noget svineri at udvide den havn, så man mister smuk udsigt ud over havet og får mere tung trafik. En uvidelse vil skade naturen og miljøet omkring Aarhus for altid. I …

PRØV NU LI´ AT HØR´

prøv nu li´ at hør´ en skam hvis levende liv dør en skam hvis udsigt forsvinder og natur bli´r til minder en skam hvis det sker at mer´ vil ha´ mer´ en skam hvis det levede …

Så stop dog det kapitalistiske lort

Det forurener.

Jeg er imod udvidelsen af havnen

Jeg kan nu rigtigt godt lide at bade i rent vand, samt at bo i en by hvor man kan finde pæn natur nær sin bolig

Havneudvidelse

Udvidelsen er en skandale. Prioriter miljøet, klimaet og et af de smukkeste områder i Århus.

Stop planen om havneudvidelse mod syd. Tag hensyn til miljø, bæredygtighed og borgere.

Ballehage den 2.marts 2022 Høringssvar fra Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad: Stop planen om havneudvidelse mod syd. Tag hensyn til miljø, bæredygtighed og …

Nej tak til havneudvidelsen

Planerne om udvidelsen af Aarhus Havn vil være en katastrofe for marinelivet og klimaet og vil ødelægge et af Aarhus' bedste områder.

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder Den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn er et voldsomt og uopretteligt indgreb i bugten, som vil …

Havneudvidelse

Jeg er i mod udvidelsen af Aarhus Havn! Udvidelsen vil have katastrofale konsekvenser for miljø og rekreative områder. Desuden kan den nuværende havn udnyttes bedre, så administrat…

Nej til udvidelse af Århus Havn

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

STOP udvidelsen af havnen ! Vi er midt i en klimakrise !!!

Høringssvar Havnen – 27 februar 2022 STOP udvidelsen af havnen ! Jeg kan ikke se, vi har brug for en større havn. Vi er midt i en klimakrise !!! Vi skal nedsætte vores forbrug …

NEJ TAK til havneudvidelse

Jeg er stor modstander af det nuværende projektet og opfordrer på det kraftigste Aarhus Kommune til at finde en anden løsning på de kapacitetsproblemer, som nogle af havnens virkso…

Udvidelse af Aarhus Havn

Indsigelse imod havneudvidelsen i Aarhus. Behovet for en irreversibel og omfattende udvidelse er ikke velbegrundet. Den samlede godsmængde over havnen i de seneste 10 år er kun s…

STOP HAVNEUDVIDELSEN

Jeg er imod havneudvidelsen, fordi den har alt for store konsekvenser for byens borgere og for byens identitet. Det er vores natur. Vi er naturen. Naturen skal have forrang. Havnen…

Miljø og dumpning

Jeg er kitesurfer og forstår ikke hvorfor havene langs østkysten få lov til at ødelægge store natur arealer og dumpe forurenet jord. Det burde være helt utænkeligt i 2022 og så bar…

Udvidelse af Århus Havn ved

Jeg er imod forslaget til lokalplan nr 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Drop udvidelsen af havnen!

United Change. Det er overskriften mod en bæredygtig fremtid. Overskriften er ikke: Mere havn. Mere forurening. Mere forbrug. Tiden er ikke til CO2-producerende byggeprojekter - og…

Nej tak til havne udvidelse

Den foreslåede havne udvidelse er i areal voldsom stor ift aktuelt behov, og fremtidige behov er rene gætterier Der findes arealer på det nuværende havne område som kan inddrages …

Nej tak til større havn.

Kunne vi ikke bruge hvad vi har bedre end at bygge større?

Havneudvidelse - NEJ TAK!

Denne skrivelse sendes enslydende til Trafikstyrelsen og Aarhus Kommune. Overskrift: Jeg protesterer og gør på det kraftigste indsigelse imod den gigantiske udvidelse af Aarhu…

Lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

Denne skrivelse sendes enslydende til Trafikstyrelsen og Aarhus Kommune. Overskrift: Jeg protesterer og gør på det kraftigste indsigelse imod den gigantiske udvidelse af Aarhu…

For Aarhus Havn’s havneudvigelse

Aarhus udvikler sig løbende i takt med de behov som opstår i samfundet. Indbyggertallet stiger, og det samme gør forventningerne til en forbedret levestandard og selvfølgelig germe…

Imod plan om havneudvidelse - gentænk plan

Jeg skal hermed prostestere imod lokalplan 1163 om havneudvidelse af flere grunde: -miljømæssigt: stor påvirkning af havmiljøet i bugten, forringede levevilkår for en i forvejen t…

Store konsekvenser for turisme

Dumpning af slam og giftige stoffer i Aarhusbugten vil få store konsekvenser for badevandskvalitet og klarhed af vandet. Djursland har noget af landets bedste og klareste vand, so…

Bevar Aarhusbugten

Jeg ønsker ikke en udvidelse af Aarhus Havn, da jeg ser det uundgåeligt at det vil have konsekvenser for vores natur, havmiljø og generelle miljø. Jeg mener ikke vi skal gøre alt f…

havneudvidelse

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSEN!

Udvidelse af havneområdet

Det sviner kolossalt med skibe i en midtby samt al den tunge trafik der skal bugsere last fra skibe til og fra. Jeg har selv sejlet med fragtskibe og sådan en havn passer ikke ind …

Høringssvar for havne udvidelse

Jeg er imod udvidelsen af industrihavnen, da det vil få omfattende konsekvenser for den danske natur.

Udvidelse af Aarhus havn, nej tak

LAD IKKE UDVIDELSEN AF ÅRHUS HAVN FINDE STED. Bugten har uvurderlig værdi for mennesker og dyr og for hele Århus image. Natur og rekreative områder. Udvidelsen er en katastrof…

lokalplan # 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

se vedlagte PDF

Imod udvidelsen på Aarhus havn

Jeg vil blot give min mening til kende. Vi skal ikke have udvidelser ved Aarhus havn. Jeg har venner rundtomkring i verden, der alle er enige om at havnen er fantastisk som den e…

Århus Havn

Jeg er som Århusianer imod udvidelsen af havnen. Jeg vil være ked af at flytte hjem til min by igen og se den ødelagt med en grim og stor udvidelse, som både ødelægger den flotte …

Havneudvidelse nej tak

Denne havneudvidelse har miljømæssige konsekvenser som virker fuldstændig forkert, når Aarhus kommune praler med at ville være co2 neutrael før andre. Vi skal tro på at verden i fr…

Aduro AS er imod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn.

Aduro AS er en mellemstor aarhusiansk virksomhed. Vi er medlem af Aarhus Erhverv og eksporterer ca. 90% af vores varer. Vi er meget afhængige af både at kunne rekruttere dygtige me…

Nej tak til havneudvidelsen i sin nuværende form

Aarhus er den lille, store by ved den blå bugt og den grønne skov. Hele nærheden med naturen er en del af Aarhus’ DNA, det er byens signatur, og en meget stor del af grunden til…

Havneudvidelsen bør gentænkes

Havneudvidelsen bærer vidne om det vækstideal, mange af os er vokset op med. Men vi bygger for de fremtidige generationer. Ikke for os selv. Den globale miljøkrise burde have læ…

Stop havneudvidelsen nu!

Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Havneudvidelsen synes at være i direkte modstrid …

Nej til tak havneudvidelsen

Nej tak til havneudvidelsen Jeg er meget imod udvidelsen af Århus havn. Først og fremmest fordi det er ødelæggende for naturen syd for byen- de rekreative områder ved Tangkro…

Miljøkonsekvenser v udvidelse af Aarhus havn

Jeg er meget bekymret over at høre at aahus kommune bakker op om en udvidelse af Aarhus Havn og dermed at dumpe 6 mill m3 tons haveslam fyldt med giftstoffer i aarhusbugten ved bl.…

Aflys havneudvidelsen

Høringssvaret vedhæftet.

Havneudvidelse

Absolut nej til Havneudvidelse Da jeg i sin tid kom til Århus som ung studerende var et slogan i folkemunde "Byen ved bugten, som kendes på lugten" og henviste til at kloaker og a…

Klart nej til havneudvidelsen

Jeg er dybt bekymret for Aarhus kommunes påtænkte havneudvidelse. Hvad tænker Aarhus folkevalgte kommunalpolitikere dog på? Vil I frarøve mine børnebørn og kommende oldebørns mu…

Bevar vores smukke by og kystlinje

Aarhus har en helt unik kombination af skov, natur og kyst i kort afstand fra bymidten. Byen vokser og det samme hør antallet af borgere der benytter strand og hav. Kysten er i for…

Aarhus havn udvidelsen

hermed sender jeg mit høringssvar vdr. udvidelsen af Aarhus havn . Hilsen Stefanie Zawaski

Meget imod udvidelse

Aarhus kommune vil være CO2 neutral i 2030. Det kan ikke lade sig gøre hvis man gambler med havmiljø, natur og klima, ved at udvide havnen endnu engang. 3 stor grunde til dette…

Havneudvidelse

Som ivrig bruger af området fra Marselisborg lystbådehavn til skoven ved Varme er jeg stærkt i mod at udvide havnen på en sådan måde at det vil gå ud over udsigten til Helgenæs og …

Forslag om havneudvidelse fuldstændig afkoblet fra mål om udvikling i respekt for natur, miljø og klima.

Først og fremmest virker denne havneudvidelse som fuldstændig afkoblet fra alle målsætninger om bæredygtig udvikling i respekt for natur, miljø og klima. Projektet synes at bygg…

Nej tak til havneudvidelsen

I en tid, hvor kriserne banker på, fristes man måske til at fortsat at forsøge noget som har virket før - at bygge sig ud af krisen. At vækste. At forøge og udvide. Det må stoppe…

Lokalplan og demokrati

Selv når en lokalplan ikke findes endnu, er sagen åbenbart allerede afgjort i det århusianske demokrati (se længere nede i mit høringssvar). Vores by og vores natur trues, det blå …

Stop havneudvidelsen nu!

Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Havneudvidelsen synes at være i direkte modstrid …

Aarhus bugten

Aarhus helt særegne kvalitet har altid været lig med kyst, skov og strand.. Både nationalt og internationalt.. Vi har været både stolte af det, sågar pralt af det.. Det er de fær…

Nej tak til at bugtens verdi forringes

Jeg kan ikke se nødvendighed da en stor del af de gamle havnearealer er i de sidste 5-8 år blevet konverteret til boligområde (Aarhus Ø). Mange firmaer kan sikkert finde er kontor …

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSEN.

Jeg er bekymret for vores natur.

Nej til havneudvidelsen af Aarhus Havn og til dumpning af slam ved Fløjstrup strand!

Da vi i foråret 2020 flyttede fra København til området syd for Aarhus var det for at nyde godt af de fantastiske naturområder, der findes her og lære vores børn at bruge og færdes…

Århus Bugts økosystem skal ikke videre forringes.

Hvordan har Århus Kommune tænkt sig at sikre at dyre- og plantelivet på havbunden i Århus Bugt - som i forvejen har lidt meget af sejladsen med hutigfærgerne - ikke videre ødelægge…

NATUREN I AARHUS BØR BESKYTTES OG BEVARES

NATUREN I AARHUS BØR BESKYTTES OG BEVARES Vinterbadeklubben Ballehage frygter, at udvidelsen af havnen i Aarhus vil få negative konsekvenser for naturen i Aarhus og vandkvaliteten…

Stop udvidelsen af Aarhus havn

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb, som får ødelæggende ind…

STOP OG RETHINK HAVNEUDVIDELSEN

STOP OG RETHINK HAVNEUDVIDELSEN. Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et på alle måder gennemgribende og uigenkaldeligt anlægsprojekt som får stor indflydelse på Aarhus og…

Stop havneudvidelsen

Jeg mener ikke, at den foreliggende dokumentation og borgerinddragelse er tilstrækkeligt til at igangsætte en så omfattende havneudvidelse, der uigenkaldeligt og for altid vil ændr…

STOP HAVNEUDVIDELSEN NU

Det er fuldstændig uacceptabelt, at havneudvidelsen skal være på bekostning af natur og dyreliv i og omkring Aarhusbugten. Aarhusbugten er unik og særegen for Aarhus og menneskene …

HAVNEUDVIDELSEN OG MARSELIS-TUNNEL SKABER TRAFIKKAOS, GIVER STØJ, UDLEDER MERE CO2 - UDEN AT LØSE TRAFIKPROBLEMERNE

Trafikmæssigt set er havneudvidelsen og Marselistunnel projektet galt på alle parametre: Det er dyrt, klimaskadeligt, unødvendigt; det vil give støj, trængsel og trafikkaos og ik…

DEMOKRATI I HØRINGSPROCESSER - ER DET 'EN BY I RUSLAND'?

DEMOKRATI I HØRINGSPROCESSER – ER DET 'EN BY I RUSLAND'? Havneudvidelsen er en af de største ændringer i Aarhus’ historie. Hvordan er det med demokratiet i sådanne sager? - Hver …

Udvidelse af Århus Havn

Jeg vedhæfter en fil med mine refleksioner og spørgsmål

STOP HAVNEUDVIDELSEN - og pas på miljøet, som I har lovet

Havneudvidelsen tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten og borgerne i Århus. Og så går den imod valgløfter fra flere lokalpolitikere. Derfor vil jeg appellere til, at den ik…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen. Stop!!. Havneudvidelsen vil ødelægge Aarhus. Den smukke udsigt fra Aarhus til Mols er det som gør Aarhus til noget helt særligt i Danmark. Jeg er født …

Stop en yderligere udvidelse af Aarhus havn og bevar byen ved bugten.

Stop en yderligere udvidelse af Aarhus havn og bevar byen ved bugten. Byen med den smukkeste beliggenhed er på vej til for altid at miste sin største attraktion som byen ved bug…

Uansvarligt ønske af havneudvidelse i Aarhus Bugt.

Jeg er imod udvidelsen og dens konsekvenser: • 170.000 tons CO2 vil frigives ved opførelsen af havneudvidelsen. • Afskrabning af slam omkring havnen, som er opgivet til 5,5 mil…

Stop havneudvidelsen i Århus

Jeg er på det kraftigeste imod den foreslåede havneudvidelse. Den vil ødelægge den skønne natur og udsigten fra Tangkrogen til Den uendeelige bro. Området bruges flittigt h…

Udsæt eller stop lokalplan 1163

Udvidelsen af Aarhus havn - lokalplan 1163 - er et voldsomt stort projekt med vidtrækkende konsekvenser for Aarhus og bugten - både økonomisk, infrastrukturelt og miljømæssigt. Str…

Stop den planlagte havneudvidelse nu

Kære læsere Vi er forundrede og bekymrede over, at rigtig mange politikere tilsyneladende står bag ønsket om at ødelægge et af de mest fantastiske, rekreative områder i Århus by…

Lokalplan nr. 1163 - nej til udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus By er kendetegnet af sine naturværdier - bugten, stranden og skoven. Nærheden til naturen er det, der gør byen særlig attraktiv for turister og tilflyttere. Havet er livgive…

Havneudvidelse

Ingen udvidelse - TAK! Stop havneudvidelsen og bevar marine-miljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb…

Støjgener i en 30-årig anlægsfase?

Vi er som en mindre hotelvirksomhed i Marselisborgskoven stærkt bekymrede for hvorvidt havneudvidelsen vil have negativ indvirkning på vores forretningsgrundlag. Vi er særligt beky…

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Bugten har uvurderlig værdi for Aarhus Jeg er modstander af en havneudvidelse. Udvidelsen af Aarhus Havn er en katastrofe for marinemiljøet. Det samme gælder klapning ved Fl…

Udvidelsen af Aarhus havn

Her er mit høringssvar til Trafikstyrelsen og Århus Kommune: Jeg går tit tur ved Fløjstrup Strand og tager osse mine 4 drenge med til stranden for at bade hvor Århus Kommune pla…

Forslag til udvidelse af Aarhus Havn

Jeg går ud fra, at Aarhus Havn har ret i, at der er behov for en udvidelse af Aarhus Havn. Men havnen har ikke ret i, at behovet er så stort, som der lægges op til. En så sto…

Høringssvar fra Arla Foods og Salling Group

Debatten om udvidelse af Aarhus Havn bør ikke være for eller imod udvikling, hvor man som borger og erhvervsdrivende i byen enten står i den ene eller den anden grøft. I stedet ska…

Foreslag til lokalplan 1163- udvidelse af Aarhus havn.

En udvidelse af Aarhus havn vil have alt for store konsekvenser for mennesker, dyr og natur! Vi er nød til at passe på den natur vi omkring os Derfor, stop havneudvidelsen!

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Stop Udvidelsen af Aarhus Havn.

Vil I virkelig lade jeres børn og børnebørn betale for konsekvenserne af mer' vækst - Mon ikke det er tiden til at I politikker

Jeg er imod havneudvidelsen. Mon ikke det er tiden til at I politikker kravler ud af lommen på erhvervslivet. Der er f.eks. fundet 59.000.000 til sikring mod fremtiden klimaforand…

Imod udvidelse af Århus havn

At havnen i Århus skal udvides er et problem miljø- og klimamæssigt. IPCC har netop udgivet en rapport der peger på, at vi må stoppe med udledning af CO2 øjeblikkeligt, hvis ikke d…

Imod havneudvidelsen i dens nuværende form

Efter deltagelse i flere møder synes jeg, at den påtænkte havneudvidelse skal sættes i bero og gentænkes i en reduceret form. På den måde mener jeg, at borgmesteren med bestyrelse…

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Stop udvidelsen af Aarhus Havn. Se vedlagte.

IMOD DUMPNING AF SLAM I AARHUS BUGTEN

NEJ TAK TIL DUMPNING AF GIFTIGT HAVNESLAM UDFOR FLØJSTRUP/ MARIENDAL STRAND Vi ønsker ikke at Aarhus bugten smadres og naturen ødelægges og vi er ganske målløse over de planer Aar…

Havne udvidelsen

En udvidelse af Aarhus havn vil være en stor fejl investering, de fleste større byer med erhvervs havne flytter disse væk fra byerne. Senest har Maersk flyttet deres container …

Jeg erklærer mig uenig i at udvide Aarhus Havn.

Jeg er aktiv i Storhøj Beboerforening og Storhøj Grundejerforening og dermed i Mårslet Fællesråd. Jeg erklærer mig uenig i at udvide Aarhus Havn med de deraf følgende tab af varig…

Høringssvar - havneudvidelse - journal nr.: 2021-000267

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtig…

Høringssvar mod udvidelse af Aarhus Havn

Vi indsender hermed høringsvar mod udvidelsen af Aarhus Havn, da det vil betyde en væsentlig forringelse af Aarhus Bugt og Aarhus By, både rekreativt og miljømæssigt. Fordelene…

Indsigelse mod udvidelse af Aarhus Havn

Se venligst vedhæftede fil!

Stærkt imod den planlagte udvidelse af Aarhus havn!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et katastrofalt og unødvendigt indgreb i Aarhus bugten. Udvidelsen vil ære katastrofalt for marinemiljøet. Det vil få uoprettelige føl…

DER ER SLET IKKE BEHOV FOR EN UDVIDELSE AF AARHUS HAVN - DET HANDLER OM NOGET HELT ANDET

NOK SÅ VIGTIGT INDEN MAN LADER MILLIARDERNE RULLE: ER DER OVERHOVEDET BEHOV FOR EN HAVNEUDVIDELSE? Aarhus Havn siger at der er behov for en gigantisk udvidelse af havnen et godt s…

Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb

Høringssvar fra 17 familier i bofællesskabet Midgården, Byagervej i Beder: Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb Den planlagte udvidelse a…

Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb

Høringssvar fra Beder-Malling Vinterbadeklub: Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn risikerer at …

Havneudvidelsen af Aarhus havn

Høringssvar vedr Havneudvidelsen - Lokalplan 1163 Se medsendte fil

Modstand imod havneudvidelse i Aarhus

Jeg er klart modstander af en fremtidig havneudvidelse i Aarhus. Begrundelsen for min modstand er, at den ønskede havneudvidelse i Aarhus har voldsomme negative konsekvenser for…

Udvidelse af Århus Havn

LAD IKKE UDVIDELSEN AF ÅRHUS HAVN FINDE STED. Bugten har uvurderlig værdi for mennesker og dyr og for hele Århus image. Natur og rekreative områder. Udvidelsen er en katastrofe …

Udvidelse af Århus Havn

LAD IKKE UDVIDELSEN AF ÅRHUS HAVN FINDE STED. Bugten har uvurderlig værdi for mennesker og dyr og for hele Århus image. Natur og rekreative områder. Udvidelsen er en katastrofe …

Stop havneudvidelsen - vil I ikke nok?

Jeg har ikke erfaring med at skrive høringssvar og har derfor tilladt mig at kopiere et svar der på bedste vis understøtter min holdning til den planlagte havneudvidelse af Aarhus …

Nej til udvidelse af Aarhus havn, lokalplan nr. 1163

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus havn. Som borger, som bruger og som bæredygtigt menneske. Jeg dybt bekymret for de miljømæssige konsekvenser for selve udvidelsen i forhold til hav…

Stop havneudvidelsen i Århus

Stop udvidelsen af Århus Havn Jeg er gennem hele mit liv kommet ved tangkrogen og elsker denne perle ved Århus. Fornemmelsen af at byen kan forsvinde bag én og at naturen er tæt…

Stop udvidelsen af havnen, og lad bugten forblive et vartegn for Århus!

Som privatborger er jeg meget bekymret for den udvidelse af havnen i planlægger. Jeg, og mange mange andre borgere bruger området nede ved strandvejen og tangkrogen rekreativt. …

Udvidelse af Århus Havn

Vi er imod havneudvidelsen! Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt ind…

Udvid høringsfasen

Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudvidelse, der skal imødekomme mere vækst fo…

Nej tak til havneudvidelse

Jeg har valgt at kopiere et høringssvar fra en anden borger, som udtrykker sig i vendinger, som jeg er helt enig i. Jeg ser det som katastrofale følger for bugten, for byen, fo…

Udvidelsen af Aarhus havn

Udvidelsen af Aarhus havn som foreslået vil gå stærkt ud over nogle af de mest værdifulde rekreative og smukke områder i og omkring Aarhus, som fx Mindeparken, Marselisborg og Tang…

Aarhus Kommunes planer om udvidelse af Aarhus Havn

Jeg vil gerne udtrykke min modvilje med projektet om at udvide Aarhus Havn og er således IMOD forslaget om udvidelse. Jeg er bosiddende på Frederikbjerg og én af de helt afgøren…

Stop udvidelsen af havnen. Beskyt området ved mindeparken og tangkrogen

Jeg er meget imod udvidelsen af havnen mod syd. Det ødelægger nogle helt centrale kig fra blandt andet Mindeparken og Dronnings slot. Beskyt de særlig områder som Aarhus, lad være …

Den påtænkte havneudvidelse

Vedrørende den påtænkte udvidelse af Aarhus Havn!!! Til rette vedkommende. Hermed vil jeg gerne gøre mit for at bremse havneudvidelsen. Området ved Aarhus Bugt er smukt og…

Forslag til havneudvidelse - lokalplan nr 1163

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

STOP DEN NYE HAVNEUDVIDELSE

Den store havneudvidelse af container havnen er ude af proportioner. 1. Det ødelægger den fantastiske udsigter Tangkrogen, over til Mols 2. Det ødelægger jordbundsforholdene bå…

Høringssvar til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Vedlagt fil med høringssvar.

Nej tak! Aarhus er først og fremmest en by for mennesker.

Jeg mener ikke at Aarhus har brug for en større havn og jeg kan ikke se hvordan det gavner hverken Aarhus som by eller de mennesker Aarhusianerne. Det ødelægger en af de få "bl…

Stop havneudvidelsen - vil I ikke nok

Kære politikere. Jeg tror på, I vil høre, hvad vi borgere har på hjerte. Det er mit håb, I er bevidste om, at I med en havneudvidelse er på vej til at ændre Aarhus-bugten for evig…

Stop den katastrofale havneudvidelse og pas på miljøet og klimaet!

Planen om havneudvidelsen af Aarhus Havn er et stort klimabelastende indgreb, som ikke bør finde sted i disse år, hvor klimaet er i krise! Jeg er enormt nervøs for vor tids stør…

Stop udvidelsen af Aarhus havn

Det vil få store konsekvenser for miljøet i Aarhusbugten hvis havnen udvides, og jeg mener derfor at det bør stoppes. Yderligere vil anlægsfasen udlede store mængder CO2 hvad der g…

IMOD udvidelse!!

Jeg synes en havneudvidelse er DYBT problematisk!!! Både ift miljø, klima og natur! Det fratager borgerne i Århus en smuk udsigt og et rekreativt område - i en tid, hvor netop nat…

Nej tak til voldsom udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus er en attraktiv by, verdens mindste storby med en skøn dosering af kultur og natur. Men det grønne område og den smukke udsigt over Aarhusbugten vil være truet af den planla…

Udvidelse af Aarhus Havn - jeg er kritisk overfor dette forslag af flere grunde - se nedenstående høringssvar

Der nævnes flere detaljer/påstande, som set fra mit synspunkt ikke er korrekte: 1. Det omtalte stigende behov for transport af containere virker urealistisk af flere grunde: behov…

Hvilken fremtid ønsker vi for Aarhus?

Jeg ser det som katastrofale følger for bugten, for byen, for havmiljøet og klimaet for ikke at tale om turismen i et af vores områder der trækker mest kulturel kapital. Vi vil mis…

Problematikker i forbindelse med udvidelsen af Århus havnen

Jeg er meget bekymret over at alternativer til en udvidelse af havnen, for eksempel tog eller en nyfordeling af det havneareal som allerede findes ikke er undersøgt bedre. Udvidels…

Bevar Standvejen

Jeg har ingen erfaring med høringssvar og vil bare udtrykke mig som århusianer med hang til traveture ad Strandvejen. Jeg vil mene at den udsigt bør være UMISTELIG..Derfor gør det …

Nej tak til udvidelse af havnen.

Man ødelægger fuldstændig byens største aktiv hermed. Bugten. STOP. Togtransport bør undersøges nærmere!

Høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten

I foreningen Beskyt Aarhusbugten er vi meget bekymrede planerne om en omfattende havneudvidelse. Som udvidelsen er beskrevet, vil den have store og meget voldsomme konsekvenser for…

Høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten - supplerende spørgsmål

Foreningen Beskyt Aarhusbugten har en række supplerende spørgsmål. På borgermødet i Brabrand den 7. februar 2022 blev kun få af spørgsmålene fra de virtuelle deltagere berørt. Vi f…

Høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten - havnerelaterede virksomheder

Foreningen Beskyt Aarhusbugten har fra et medlem modtaget en liste over virksomheder der ikke umiddelbart virker havnerelaterede og som måske ikke burde optage arealer i forhold ti…

Indsigelse mod havneudvidelse

Den foreslåede havneudvidelse er noget af det mest bagudskuende, jeg længe har hørt om. Der er selvfølgelig de miljø- og klimamæssige negative konsekvenser. Men der ud over vil hav…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Det er mig en gåde, hvordan man kan overhovedet få den ide at udvide Aarhus havn. Det vil for det første stride mod Aarhus Kommunes vision om at være en grøn kommune og at arbejde …

Udvidelse af Aarhus Havn

Selvfølgelig skal vi da udvide Havnen i Aarhus. Hvis man vil føle med tiden, så er det nu beslutningerne skal tages. Ellers bliver vi bare hægte af og mister kunder. Alle havnen …

Udvidelse af Århus havn

Lad miljø og mennesker komme først. nej tak til udvidelse af Århus havn

Aarhus havn

Jeg er meget imod havneudvidelse. Det ødelægger sydbyens naturperle med udsigt til Mols og Helgenæs. Det bringer støj og forurening fra det kraftig øget antal lastbiler. Hvem har b…

STOP HAVNEUDVIDELSE I AARHUS

Sjældent har jeg oplevet et så unødvendigt og uigennemtænkt forslag, med så utroligt mange hængepartier og ubesvarede spørgsmål og med så katastrofale konsekvenser for Danmarks næs…

NEJ til udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg vil gerne protestere imod udvidelsen af Aarhus havn: 
Det er ikke dokumenteret, at der er behov for en trafikal udvidelse af Aarhus havn. En udvidelse af trafikkapaciteten e…

Udvidelse af Aarhus havn vil være en skandale for Aarhus.

EN HEL UNIK BY: Aarhus ligger ved smukke Aarhus bugt og er et åndehul for både beboere, turister og de der bruger byen. Som levested og turistmål er Aarhus en utrolig smuk og attra…

Havneudvidelse

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

HAVNEUDVIDELSEN TRUER HAVMILJØET I ÅRHUSBUGTEN!

HAVNEUDVIDELSEN TRUER HAVMILJØET I ÅRHUSBUGTEN! Det forekommer fuldstændig uigennemtænkt, at man planlægger en havneudvidelse, som bl.a. indebærer en opfyldning af området med j…

Havneudvidelsen vil gøre Aarhus til ”Byen ved industrihavnen” og ødelægge naturen og de rekreative muligheder

Aarhus er en smuk gammel by der hvert år tiltrækker nye borgere, gæster og turister fra nær og fjern. Vi har en særlig stemning i byen, og det hele har altid være centreret omkring…

Havneudvidelse

Nej tak til havneudvidelse!

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Dårligt for miljøet

Hej, Jeg er indehaver af ILD.PIZZA med ca. 300 aarhusianere ansat. På vegne af virksomheden vil jeg på det kraftigste opfordre til ikke at ændre på byens skønne natur og kystlinj…

Havneudvidelse

Jeg vil gerne give min mening til kende, ang. planerne om havneudvidelsen i Århus. Jeg er af den mening, at en sådan udvidelse vil få vidtgående konsekvenser for miljø, klima, r…

Nej tak til havneudvidelsen

På en solskinsdag ved Tangkrogen, med udsigt til Skødshoved og Helgenæs virker det besynderligt hovedløst og uigennemtænkt at ville placere en havneudvidelse i Aarhus, så den ødelæ…

Stop havneudvidelse

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE Stop havneudvidelsen ved tangkrogen! Vi har ikke brug for en fremtid med mere klimabelastning, flere containerskibe og forringelse af vores nære natur…

Udvidelse af Aarhus Havn

En så stor indgriben i noget af den smukkeste adgang til og fra Aarhus samt Marselisborg Skov burde ikke kunne ødelægges. Måske der er brug for mere havneplads og nyt renseanlæg, m…

NEJ TAK til den planlagte havneudvidelse!

NEJ TIL DEN PLANLAGTE UDVIDELSE AF AARHUS HAVN Nej til den hav-, luft- jord- og støjforurening som udvidelsen vil forårsage! Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn. Med en så ma…

Havneudvidelse

Planerne for havneudvidelsen harmonerer ikke med kommunens målsætning om, at Aarhus skal være en grøn by. Den vil skade havmiljøet i Aarhus, ved Fløjstrup og Hjelm Dyb, øge foruren…

Hvilken by ønsker vi for fremtiden?

Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudvidelse, der skal imødekomme mere vækst fo…

Aarhus skal også fortsat omfavnes af bugten

Vi har i dag i Aarhus en fantastisk smuk ramme om vores by – nemlig Aarhus Bugten. Det er samspillet mellem byen og bugten (og skoven) der gør Aarhus helt unik. Det er her der refl…

Stop havneudvidelsen og lad os passe på vores miljø!

Den planlagte gigantiske havneudvidelse vil medføre store omkostninger for by og miljø. Behovet er helt udokumenteret og der er kæmpe risiko for fatale og irreversible konsekvens…

Høringssvar til lokalplan 1163 - om udvidelse af Aarhus havn

Til Aarhus Kommune, Plan, Byggeri og Miljø 8220 Brabrand Jeg henviser til vedhæftede høringssvar fra foreningen ITD - Brancheorganisation for dansk vejgodstransport. Heraf fr…

Udvidelse af Aarhus Havn

1. Hvis større efterspørgsel af havneareal? hvorfor skal placeringen være i Århus og ikke f.eks. i Grenå hvor adgang fra Kattegat er mere hensigtsmæssigt i forhold til den ellers e…

Høringssvar mod havneudvidelse

Stop havneudvidelsen og bevar havnemiljø og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt fo…

Lad borgerne få chancen for at tage stilling.

Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudvidelse, der skal imødekomme mere vækst fo…

Protest mod udvidelse af havnen.

Den udvidelse Aarhus Havn, havnen påtænker vil påvirke rigtig mange mennesker. Aarhus har altid været kendt for at være en lav, hyggelig og charmerende lille storby, samt at det er…

Udvidelse af Århus Havn

Jeg mener ikke at behovet for den massive udvidelse af Århus Havn er dokumenteret. Jeg ønsker at Havnen løser sit pladsbehov ved bedre udnyttelse af de eksisterende arealer, f.eks …

Forslag til udvidelse af Århus havn

Jeg er imod en udvidelse af Århus havn: Behovet for en havnetrafikal udvidelse af Århus havn er ikke dokumenteret. En udvidelse af trafikkapaciteten stemmer ikke overens med Rege…

Havneudviddelsen

Den største attraktion Aarhus har som storby er at byen ligger så naturnær. Det ødelægger man sydover med havneudviddelsen. En katastrofal forurening af bugten opstår i den proces…

HAVNEUDVIDELSEN SKADER HAVMILJØET OG ØGER HAVDØDEN I AARHUS BUGT

HAVNEUDVIDELSEN SKADER HAVMILJØET OG ØGER HAVDØDEN I AARHUS BUGT. Aarhus Bugt er ved at dø. Livet i havet er stærkt på retur; det gælder hele vejen rundt: For fisk, planter som fx…

Som havbiolog siger jeg nej til havneudvidelse af Aarhus havn

Stop havneudvidelsen ved Tangkrogen! Der er ingen planet B! Som havbiolog siger jeg nej til havneudvidelse. De miljømæssige påvirkninger, som en sådan udvidelse kan have på havlive…

Klima

HAVNEUDVIDELSEN VIL BELASTE KLIMAET VOLDSOMT OG FORHINDRE AARHUS I AT NÅ SIT KLIMAMÅL Se venligst vedlagte PDF

Havneudvidelsen

Nej.

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE

Stop havneudvidelsen ved tangkrogen! Vi har ikke brug for en fremtid med mere klimabelastning, flere containerskibe og forringelse af vores nære natur i Aarhus. Vi har derimod brug…

Havneudvidelsen Aarhus Havn

Danske Transport Medier har med stor interesse læst forslag til lokalplan 1163. En udvidelse af Aarhus Havn, så denne er fremtidsklar, er den beslutning der skal træffes nu. Det e…

Havneudvidelse

Nej tak til den foreslåede havneudvidelse. Vi får aldrig vores glædegivende natur tilbage på det sted, hvis vi vælger den havneudvidelse, Aarhus Havn har skitseret. Den unikke u…

Udvidelse af Aarhus havn

Min srbejdsplads ligger på Strandvejen i Aarhus, overfor Tangkrogen. Det er en daglig glæde at opleve, hvordan Aarhus benytter sig af det skønne område ved Tangkrogen. Folk i alle…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

en planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havne…

Stop havneudvidelsen i Aarhus

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Udvidelse

Som ung studerende glædes jeg ved vores smukke by og dens udvikling. Men denne udvidelse er ikke noget jeg ser en fremtid i. Vi står over for en kæmpe udfordring, som allerede har…

Grøn by

Hvordan hænger det her projekt sammen med at Aarhus skulle bryste sig af at være en grøn by? Alt CO2 udslip der vil komme under udvidelsen samt efter med de flere skibe og lastbile…

Havne udvidelse nr. 1163

Projektet bør ikke godkendes grundet de omfattende og uoprettelige skader det vil forudsage for både naturen, dyrelivet og de borgere som lever i og på samt de som besøger kyst, st…

Havneudvidelse

Aarhus havn skal ikke udvides. En containerhavn burde ligge ude ved Grenå og ikke inde midt i Aarhus by. Så kunne man samtidigt spare at tunnelføre Marselis Boulevard, og så behøve…

NEJ NEJ NEJ

NEJ, havnen i Århus skal IKKE udvides. Rusland føre krig mod Ukraine og lobbyister forsøger at føre ødelæggelser mod den natur og kultur som Århus er kendt for. Det må siges at vær…

Århus havneudvidelse

Jeg vil efter 45 år i vores smukke by på det kraftigste protestere mod den projekterede havneudvidelse. Vi vil miste den atmosfære af nærhed til det maritime miljø, freden og uds…

Århus havneudvidelse

Jeg vil efter 45 år i vores smukke by på det kraftigste protestere mod den projekterede havneudvidelse. Vi vil miste den atmosfære af nærhed til det maritime miljø, freden og uds…

udvidelse af Århus havn

Jeg vil på det skarpeste anmode om, I politikere og embedsmænd i Århus kommune besinder jeg og undlader at udvide vores havn i Århus mere. Jeg synes det er utrolig vigtigt, vi som …

Stop havneudvidelsen - tag hensyn til borgerne, klimaet og miljøet

Jeg mener ikke, at en havneudvidelse, som uigenkaldeligt og for altid vil ændre Aarhus og kommunerne langs bugten, ikke mindst visuelt og miljømæssigt, kan godkendes alene med bagg…

Stop havneudvidelsen. Et unødvendigt indgreb i den Aarhusianske kulturistorie og natur!

En udvidelse af Aarhus havn i Aarhusbugten er en krænkelse af den aarhusianske kulturhistorie og det naturlige havmiljø, som er så integral en del af den aarhusianske oplevelse. J…

Stop havneudvidelsen – find ny pladsbesparende og grøn løsning

Den projekterede havneudvidelse vil have uforholdsmæssige omkostninger for byen. Jeg foreslår derfor, at havneudvidelsen gentænkes, så skaderne begrænses med bedre udnyttelse af ek…

Udvidelse af Aarhus Havn

Det vil være katastrofalt for Aarhus, hvis en udvidelse af havnen finder sted. Der er i dag en særlig balance mlm natur og kultur ved havnen. Området tiltrækker lokale og turister.…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn!

På opfordring fra beskytaarhusbugten.nu ytrer jeg her som aarhusianer min modstand mod projektet. Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative område…

Udviselse af havnen

Høringssvar angående udvidelse af Aarhus Havn Til Aarhus Kommune. Jeg undrer mig over at det på nogen måde kan være en god ide at udbygge Aarhus Havn. Jeg er bekymret for…

Udvidelse af Århus havn

Syntes at det vil være synd at udvide havnen - der går for meget natur til

Udvidelse af Tangkrogen bør stoppes

Det er ikke en god ide at ødelægge naturen langs kysten ved Tangkrogen, for at udvide Aarhus Havn. Planen bør ændres.

modstand mod havneudvidelse

Til Aarhus Kommune vedrørende planen om at spolere havmiljøet i Aarhusbugten ved udvidelse af havnen på 100 hektar Jeg henvender mig til Jer, fordi jeg er stærkt bekymret i forh…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Nej til udvidelse af Aarhus Havn Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn. Med en så mangelfuld afdækning af både behovet for udvidelse samt de uoverskuelige miljømæssige konsekven…

Udvidelse af Aarhus Havn - brug Metin Lindved Aydins alternative forslag

Hvis vi vælger en havneudvidelse som den Aarhus Havn har skitseret, får vi aldrig vores natur tilbage på det sted. Den unikke udsigt over bugten forsvinder, og havnens kraner, cont…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn. Den gigantiske udvidelse af Aarhus Havn, som foreslås, er ganske enkelt helt ude af proportioner, og jeg vil gerne opfordre til, at den blive…

Lokalplan nr. 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

Til Aarhus Kommune Jeg vil inderligt bede om, at havneudvidelsen stoppes. Det er en katastrofe og totalt ødelæggende for vores smaukke by Aarhus og for den smukke bugt!! Jeg …

Havneudvidelse

1163 Havneudvidelse

Havne udvidelse

Jeg er bange for man gøre det samme som man plejer ved udvide havnen i stedet for tænke sig om en ekstra gang. Befolkningen i verden opfører sig ikke som for bare 10 år siden i for…

Det nuværende forslag bør gennemtænkes inden der skrides til handling.

Havneudvidelsen bærer vidne om det vækstideal uden hensyn til 'natur', som er naturligt for alle os, der er født i 60erne, 70erne og 80erne. Men vi bygger for de fremtidige gener…

Havneudvidelse som tager hensyn til borger, natur og miljø

Høringssvar vedrørende havneudvidelsen fra Strandvejens Grundejerforening, Aarhus. Se besvarelse i vedlagte dokument.

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg ville være ked af at havnen skulle udvides, da den allerede er præget af larm og konstruktion. Vi vil bevare roen og udsigten og dermed værne om aarhus' natur og strande. Argum…

Havneudvidelse

Udvidelsen af havnen i Aarhus en miljømæssig og klimamæssig katastrofe. Det er hyklerisk og direkte dumt at sætte klima mål for kommune også dirkete modarbejde disse mål med et p…

Havneudvidelsen og Aarhus Bugt

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og aarhusianernes vigtige, naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i…

Øjebæ og ultimativt miljøsvineri

Placering og størrelsen af havneudvidelsen er ultimativt ødelæggende for den bynære kyststrækninger der idag gør Århus til noget særligt, fantastisk og naturskøn. Jeg syntes det …

Nej til havneudvidelsen

Nej til havneudvidelsen Den planlagte havneudvidelse har for store miljømæssige konsekvenser og for stor indvirkning på bugt og hav. Desuden skæmmer den i en alt for stor grad uds…

Udvidelse af Århus havn.

Et forfærdeligt forslag som jeg ikke ser levedygtigt når der er ambitioner om grøn omstilling.

Nej til havneudvidelsen

Jeg synes, at det vil være direkte ødelæggende og skæmmende for Aarhus, hvis man udvider havnen ved Tangkrogen.

Nej til planen om havneudvidelse

Der er alt for mange ubekendte i den nuværende plan og jeg modsætter mig det derfor på det kraftigste! Den nuværende plan har, som jeg ser det, udelukkende fokus på havnens drift.…

Havneudvidelse

Fuldstændig imod havneudvidelse, ikke nødvendigt for byen og absolut ikke nødvendigt at ødelægge den smukke kyststrækning med en masse kraner og store container skibe som larmer o…

Udvidelse

Jeg er imod udvidelsen af Århus havn gennem de næste mange år, der kun er til fordel for industrien. Det har ingen værdi eller gavn for bosiddende i byen, ej heller give nævneværdi…

Stop vanviddet

Hvorfor skal vores skønne natur absolut ødelægges. Det er et fristed for mange af os og en perle i byen. På denne måde ødelægger I både tangkrogen og det attraktive i at bruge Mind…

Havneudvidelse

Jeg gør hermed indsigelse imod havneudvidelsen i Århus. Jeg mener at det vil få for store negative konsekvenser for livskvaliteten af befolkningen i Århus - på land og på vandet. H…

Modstander af havneudvidelsen i sin nuværende form

Den planlagte havneudvidelse har for store miljømæssige konsekvenser og for stor indvirkning på bugt og hav dertil kommer problemerne med klapning i Hjelm dyb.

Opfordring til ændring af havneudvidelse og skabe en mere bæredygtig udvidelse/forandring

De sidste år har vi hørt byrådet tale om, at Aarhus by skal fortættes og det skal bo flere mennesker på de samme kvadratmeter. Hvis mennesker skal bo tættere for at skabe en bæredy…

Uacceptabelt

Det er en fuldstændig uacceptabel og uansvarlig forslag at udvide havnen. De økologiske konsekvenser kan og må ikke ignoreres. Et stort NEJ herfra. Det må være slut med at ofre ø…

STOP Havneudvidelsen

Havneudvidelsen i sin plan vil være en katastrofe for vores skønne rekreative områder omkring Tangkrogen og bugten ved Mindeparken, og bør stoppes. I stedet bør man moderniserer de…

"Den store havneudvidelse er en fejlbeslutning af historiske dimensioner", JP Aarhus d.25.02.22

Den store havneudvidelse er en fejlbeslutning af historiske dimensioner. Har byrådet overhovedet haft mulighed for at overskue sagen? Er borgerinddragelsen blot en skinmanøvre? …

STOP DEN POTENTIELLE KATASTROFE NU!

Aarhus’ største aktiv er uden tvivl byens storbykvaliteter i umiddelbar berøring med naturen, med bynær skov og strand med rent badevand og et mangfoldigt, havnenært havmiljø. Jeg…

Høringssvar vedr. havneudvidelse ved Aarhus Havn og Aarhus bugt.

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Red Aarhusbugten

Nej tak!!! Jeg synes ikke denne lokalplan skal gennemføres, da jeg mener, at det vil ødelægge skønne Aarhus og de værdisæt byen og borgerne besidder. Jeg mener at det vil for…

Nej tak

Jeg synes ikke denne lokalplan skal gennemføres, da jeg mener, at det vil ødelægge skønne Aarhus og de værdisæt byen og borgerne besidder.

Udvidelse af Aarhus Havn. Lokalplan nr. 1163

Jeg modsætter mig hermed den foreslåede havneudvidelse lokalplan nr. 1163, da den ikke tager hensyn til: Miljøet omkring byens rekreative arealer ved Tangkrogen og langs kyststræk…

Identitetskrise

Aarhus står med havneudvidelsen midt i en identitetskrise. Skal kommunen fortsat kendes for byens naturperler, vinterbadeklubber, rekreative områder, som både borgere og turister s…

Gentænk Aarhus Havn – fremtiden ændrer sig

Vi skylder både Aarhus og især naturen at gentænke hele havneområdet. Så jeg forstår ikke, hvorfor Aarhus Kommune som ejer af arealerne, i stedet for bare at acceptere havnens krav…

Vi skal undgå en ny Århus historie!

Forslag om udvidelse af Aarhus Havn – vi skal undgå en ny Århus historie! Nærværende indlæg er sendt til Trafikstyrelsen og Aarhus Kommune i høringsperioden med reference til jo…

Imod udvidelsen af Århus havn

Vi skal og må sætte klima højest for vores ambitioner for Århus. Med en allerede grøn version som kommunen så fint har udlagt, synes jeg at det er respektløst overfor vores, natur,…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg beder jer om at tænke jer godt om før I destruerer et uvurderlig stykke natur, som giver Aarhus en stor del af dens charmerende karakter og byens beboere glæde og rekreative mu…

DI bakker op om udvidelsen af Aarhus Havn

Dansk Industri (DI) ønsker hermed at afgive høringssvar til lokalplan 1163 om udvidelse af Aarhus Havn. DI ønsker først og fremmest at udtrykke sin klare opbakning til projekte…

Udvidelsen af Aarhus havn

Jeg er som så mange andre borgere lodret imod, at man vil ødelægge naturen ved en alt for stor og helt unødvendig udvidelse af Aarhus Havn. Aarhus har brug for mindre industrihavn,…

Havneudvidelsen er en katastrofe for Aarhus by!

Udemokratisk høringsproces for havneudvidelse Det er uhørt og under al kritik, at vi borgere i Aarhus kommune kun får 8 ugers høringsperiode, når det drejer sig om så stort et pro…

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er dybt, dybt bekymret for planerne om denne gigantiske havneudvidelse. Jeg er en stor nyder af det rekreative område ved og omkring Tangkrogen samt Marselisborg Havn. For det…

I ødelægger langt mere, end I skaber.

I ødelægger langt mere, end I skaber. Det er så svært at formulere sig i en saglig, konstruktiv tone, når hele sagen er gennemsyret af så hjernedød idioti, så en tiendedel kunne…

Stop havneudvidelsen

Stop udvidelsen af Aarhus havn og bevar Århus bugten! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusi…

Høringssvar ang udvidelse af Aarhus Havn

Gennemførsel af udvidelsen vil være en katastrofe for Århus. Så stor en del af oplevelsen af Århus formes af Marselisborg strand og hele strandvejs-området.

Høringssvar

HØRINGSSVAR Journal nr.: 2021 - 000267 Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! HØRINGSSVAR Den planlagte udvidelse af Århus Havn…

Udvidelse af Aarhus Havn

Imod havneudvidelse. Aarhus havn i sin nuværende størrelse, dækker fuldt ud behovet for transport af varer ind og ud af landet. Tendensen for transport fra Kina, er for nedad…

Opbakning til udvidelse af Aarhus Havn- en naturlig udvikling af Aarhus

Som lejer, bruger og formidler af Aarhus og Bugten, vil vi i Aarhus SeaRangers give vores uforbeholdne støtte til udvidelsen af Aarhus Havn. Siden Vikingetiden har Aaros - Aarhus…

Protest mod udvidelse af containerhavn jf lokalplan 1163

Containerhavn i Aarhus er et industriprojekt, som ikke bør udbygges i Midtbyen. Den påtænkte udvidelse, vil kun dække behovet på kort sigt, hvorefter der kommer en ny dobbeltudvide…

Nej til Havneudvidelsen

Indsigelse mod lokalplan nr 1163. Nej til udvidelse af Aarhus Havn. Jeg skal hermed på det kraftigste protestere mod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn som den er beskreve…

Lokalplan Nr. 1163 Havneudvidelsen

Høringssvar til Journal nr: 2021-000267 Klimaet har ikke råd til en havneudvidelse: Jeg ikke imod at Århus har en havn, det er rigtig godt. Det skal vi fortsat have! Proje…

Havneudvidelse

Jeg mener vi skal sætte natur og klima øverst på dagsordene. Det gør jeg fordi vi sviner hele tiden Århus bugten til også med bly forurening og så sandelig CO2 forurening fra bunke…

Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

EN STEMME MOD UDVIDELSE AF HAVNEN Har Aarhus "bare" fået vokseværk - eller er det galopperende cancer? Byen bobler og knopskyder og der bygges og udvides alle steder. Tilsynelade…

Beskyt Aarhus bugten

Jeg er voldsomt bekymret for især den ændrede. trafik og trafikbelastning i området samt nedprioriteringen af natur og udsigt til natur.

Landbrug & Fødevarer bakker op om udvidelsen af Aarhus Havn

Høringssvar er vedhæftet.

Høringssvar lokalplan nr 1163

Jeg bekymrer mig for Aarhus. Jeg bekymrer mig over konsekvenserne af den forstokkede forståelse af værdiskabelse, som dette forslag til havneudvidelse vidner om. Når jeg læser ra…

Udvidelse af havn mod syd

En helt utilstedelig beslutning af udvidelse af havnen, vækst over miljø, der burde altid i disse tider hvor vi lever på lånt tid, tænke miljø før vækst. Og så er der også lige uds…

Havet, byen, skoven og jorden siger nej til havneudvidelsen

Byen: Den som er vældig stærk, må også være vældig rar. Hvem værner om jorden, vandet, luften, planterne og dyrene i vores by? Det skal menneskene gøre. Hvem lytter til de mange pr…

Udvidelse af eksisterende havn

Jeg synes at det er en meget dårlig ide at udvide den havn. Flyt alle de firmaer som ikke har brug for at ligge på havnen og flyt container der over hvor de var.

Vedr. Forslag til lokalplan 1163

Stop havneudvidelsen mod syd! Det er uacceptabelt på mange måder. Dog især miljømæssigt og æstetisk. Det rekreative naturindtryk, der opleves fra kystlinjen, vil lide ubodelige s…

Indsigelse mod udvidelsen af Aarhus Havn

Nej tak til udvidelsen af Aarhus Havn. Som uddannet arkitekt har jeg en række indsigelser mod den tiltænkte udvidelse af havnen i Aarhus. Kystby problematikken: Aarhus er en meg…

En katastrofe

En katastrofe for Aarhus' indbyggere, marinenatur og overordnede urbane æstetik. Dertil kommer klimabelastningen dette vækstprojekt vil medføre. Jeg håber inderligt at disse konsek…

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 1163 udvidelse af Aarhus Havn

STOP HAVNEUDVIDELSEN og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg møder i mit daglige liv stor forargelse overfor dette projekt. Borgere i området føler sig ikke ordentligt inddraget i et så omfattende projekt som dette - og generel medbestem…

Udvidelse af havnen

Havnen bør ikke udvides yderligere af flere årsager. 1. Biodiversiteten: Udvidelsen vil naturligvis hæmme biodiversiteten i vandet. Det kunne ses allerede ved tidligere udvidelser…

Udvidelse af Aarhus Havn Lokalplan 1163

Aarhus er en uddannelses by og ikke en havneby. Vi producerer ikke noget som skal sejles ud fra Aarhus. Vi skal selvfølgelig have vare ind, det bør ske via jernbane nettet fra e…

Red Fløjstrup Strand

Jeg har mange bekymringer i forbindelse med den planlagte havneudvidelse, men jeg vil fremhæve særligt én; nemlig at man planlægger at dumpe 6 mio kubikmeter dyndslam indeholdende…

Planlagt udvidelse af århus havn

Projektet bør skrottes, da det vil ødelægge mere, end det vil gavne. Både optisk og miljømæssigt vil det være en katastrofe for byen. Hvis der partout SKAL udvides, så gør det la…

Stop nu og tænk på miljøet der er fejl i rapporter

Hermed indgives høringssvar i relation til Aarhus Havns ansøgning om klapning af opgravningsmateriale ved Fløjstrup Strand. Afgivet af René Rosengaard Christensen, bierhvervsfis…

Vedr. havneudvidelse

Høringsvar vedr. journal 2021-000267 Højbjerg, d. 23-02-2022. Efter at have sat mig ind i prospektet og at …

Udvidelse af Aarhus havn (Yderhavnen)

Højbjerg 23-02-2022 Efter at have sat mig ind i prospektet og at have deltaget i diverse møder, tilkendegiver jeg hermed at være imod den sydlige havneudvidelse. Jeg ser det som …

Udvidelse af Århus Havn

Planen om at udvide Århus Havn er så U-GRØN som noget overhovedet kan blive, og det går bare ikke at blive ved med at træffe miljøforringende beslutninger. Stop projektet!

Havneudvidelse vil være en tragedie for Aarhus

Vi har i mange år forsømt vores små naturoaser, og nu er der næsten intet tilbage at give videre til den næste generation. Tangkrogen er i min mening, Aarhus' absolut skønneste str…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Kære beslutningstagere, Aarhus er en dejlig by i Danmark netop pga dens lidt mindre størrelse og dens nærhed til natur og generelt naturskønne omgivelser. Herunder Aarhus Bu…

Høringssvar til forslaget om lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg forstår udmærket de aarhusianske virksomheders entusiasme omkring udvidelsen af Aarhus Havn. Men en sådan udvidelse giver simpelthen ingen mening rent bæredygtighedsmæssigt. Je…

Stop havneudvidelsen

Jeg mener havneudvidelsen af Århus havn skal stoppes! Jeg er født og opvokset i Århus og haft min daglige gang omkring strandvejen. Det vil for det første være en visuel skamplet …

Lokalplan nr. 1163

Jeg er vokset op i Aarhus med bugten, der er et åndehul både visionært og fysisk. Bugten har en uvurderlig værdi for rigtig mange mennesker. Udfra statistikker kan jeg se, at der…

Udvidelse en nødvendighed

En udvidelse af Århus havn er en nødvendighed for at bibeholde Danmarks stærke eksport og import af vare fra hele verden ad vandvejen. Uden en udvidelse vil eksterne virksomheder f…

Stop Havneudvidelsen.

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er en unaturlig løsning og et unødvendigt indgreb i Aarhus …

Vi er imod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn.

Debatten om udvidelse af Aarhus havn bør ikke være for eller imod, hvor man enten kan stå i den ene eller den anden grøft. Der skal arbejdes på en ny løsning til glæde for byen, bo…

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

STOP HAVNEUDVIDELSEN OG BEVAR MARINEMILJØET Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for fremtidens generationer i Aarh…

Stop havneudvidelsen og beskyt menneskerne og naturen i Aarhusbugten

Det virker ubalanceret at ville udvide havnen både i relation til respekt for Aarhus by og beboernes brug af naturområder og Marselisborg Lystbådehavn og i forhold til miljø, klima…

Stop havneudvidelsen og bevar nogle af byens allermest brugte rekreative områder

At foreslå en havneudvidelse af den kaliber, som vi ser her, virker fuldstændigt skørt i en tid med et så stort fokus på klima og miljø. Det virker som om kommunen ikke vil løfte d…

Ødelæggelse af Hjelm Dyb

Tiden må være løbet fra kortsynede hovsa løsninger. Klapning er stærkt miljø ødelæggende for bundfauna, /iltbalance i havet , ødelæggende for følsomme økosystemer af fisk, tang st…

Evt dumpning af sediment ved Hjelm og Djursland

Kære politikere i Aarhus kommune! I står måske foran en kæmpe havneudvidelse? Noget der sikkert vil putte Aarhus ydeligere på landkortet? Men i vil dumpe sediment på havbunden im…

Et alternativ til den foreslåede havneudvidelse

Som Aarhusianere er vi defineret af vores by, geografi, skov og bugt. Det er ramme og grobund for vore liv og det er her vi henter energi når vi puster ud og lader op på en gåtur i…

Stop planerne om havneudvidelsen

Stop planerne om havneudvidelsen.! Samarbejde med Grenå Havn bør prioriteres i stedet

Nej tak til ny havneplan

Nej tak til ny havneplan ”Grænser for Vækst” er titlen på en rapport som kom i bogform i 1972. I dag, 50 år senere, er den mere aktuel end nogensinde. I dag ved vi at der er…

Foreslået havneudvidelse er ude af trit med tiden og omgivelserne

I en tid, hvor der efterhånden - og også politisk - tales meget om behovet for større fokus på og øgede indsatser for miljøet, naturbevarelse, biodiversitet og økosystemer, forekom…

Kritisk over den store havneudvidelse

Unødvendig udvidelse af Aarhus Havns Jeg har nu fulgt de første informationsmøder om Aarhus Havns enorme store udvidelse, uden hensynstagen til de katastrofale konsekvenser det …

Havneudvidelsen – der mangler analytisk grundlag for den planlagte store udvidelse frem mod 2050!

Aarhus Kommune har haft et debatoplæg i høring om udvidelse af Aarhus Havn. Der er flere ting, som skal gå op i en højere enhed herunder havnens behov for mere plads efter frigivel…

Imod Lokalplan 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Som beboer i Højbjerg og aktiv bruger af faciliteterne og naturen omkring Marselisborg Havn, Tankrogen og Kyststrækningen er jeg imod yderligere udvikling af havnemiljø og andre in…

Udvidelse af Aarhus Havn

Bevar flora, fauna, marinemiljø og Aarhusbugtens natur. Denne mail er sendt som en reaktion på den planlagte udvidelse af Aarhus Havn. Udvidelsen af havnen forekommer at være i st…

Havneudvidelse

Høringssvar fra FH Aarhus vedr. udvidelse af Aarhus Havn FH Aarhus ønsker med dette høringssvar at tilkendegive sin fulde opbakning til Aarhus Havns ønske om at udvide mod …

MEGA Havnen, nej tak.

Min bekymring, og min holdning til, at havnen ikke skal udbygges så massivt, handler om ubalancen mellem menneskene i Århus og virksomhederne i og omkring Århus havn. Det forslag s…

Udvidelse af Aarhus Havn 1163 Dumping i Hjelm Dyb

Jeg er lokal garnfisker i Aarhusbugten og kan desværre konstatere at der ikke er fugls føde i bugten. der er altså ingen fisk at fange kun trækfisk såsom Makrel, Sild, Ørred men de…

Jeg er modstander!

Jeg mener, at havneudvidelsen er OVERFLØDIG. Man bør kunne finde pladsen et andet sted. Og endnu vigtigere, så kan jeg forstå, at alene anlægsfasen vil medføre 170.000 tons CO2 (if…

Nej tak til udvidelse

Nej tak. Vi har nok industri i lille.århus. lad den natur vi har tilbage værre. Vi elsker at dykke, surfe, sejle, fiske. Det maritime liv er allerede max presset. En ny havn ville …

Nej Tak til havneudvidelsen

Som borger i Århus er jeg dybt bekymret for den voldsomme havneudvidelse . Herunder dumping af forurening i bugten. Århus DNA er nærheden til bugt og skov, dette er politikere og e…

Havneudvidelse

Jeg savner en begrundelse for hvorfor man ikke bruger skinnetransport til Transportcenteret Årslev Der ligger et kæmpe areal parat til skinner og kraner I Hamborg er skinnetransp…

Aarhus Havn

Som østjysk virksomheder med internationale relationer i forhold til både køb og salg er det af stor vigtighed for os, at Aarhus Havn både i dag og i fremtiden fungerer som en port…

Havneudvidelse

Udvidelsen af Aarhus Havn er vigtig for en stor erhvervsvirksomhed som JYSK af flere årsager. Som en af de virksomheder, der får transporteret flest containere til Aarhus Havn, opl…

Aarhus bådhotel

I forbindelse med udvidelsen af Aarhus havn, kunne jeg godt tænke mig at høre om mulighederne, for at lave et yacht hotel, da jeg mener dette er oplagt, i forbindelse med udvidelse…

ufuldstændig dokumentation for klimapåvirkningerne

’Aarhus Havn har en ambition om at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Det skal sikres gennem en langsigtet bæredygtig udvikling med et særligt fokus på at sænke klim…

Udvidelse af Aarhus Havn er "stor værdi for pengene"

Havneudvidelsen er et kæmpe skridt fremad for byen. Den vil betyde mere velfærd og beskæftigelse, hvor vi får rigtig meget for pengene. Al udvikling støder på modstand: letbane, fo…

Forslag til lokalplan 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

.

God ide

Jeg syntes det lyder fint med et nyt rensningsanlæg.

Høringssvar til forslaget om lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar til forslaget om lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn At udvide Aarhus Havn midt i en global klimakrise giver absolut ingen mening. Det er et forslag drevet…

Havneudvidelsen

Høringssvar til Aarhus havneudvidelse. Den planlagte havneudvidelse, som er fastsat til at være færdigbygget om tredive år, bringer mere ondt end godt. Det første, der slår mig,…

Drop havneudvidelsen; samarbejd med andre danske havne og tag klimaet seriøst

Kære Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Byråd, Jeg mener at forslaget om udvidelsen af Aarhus er en dårlig idé, det er der flere årsager til. Først og fremmest vil forsla…

Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Den foreslåede havneudvidelse vil forringe de storslåede naturværdier, som gør Aarhus til en så attraktiv by som den er. Det vil være et uigenkaldeligt tilbageskridt for byen. At…

Udvidelse af Aarhus Havn

Det er altafgørende for Aarhus, at Aarhus Havn fastholder sin unikke førerposition. Der er allerede pladsproblemer på havnen. Derfor er en udvidelse både fremsynet og nødvendig. De…

Udvidelse af Aarhus Havn

De sidste to år har været præget af store udfordringer i forsyningskæderne, og vi har set, hvor vigtigt det er, at vi har infrastruktur, der kan håndtere de ændringer, der sker i v…

Aarhus som kystby, ikke havneby

Det ville være enormt ærgerligt for både mennesker, natur og miljø at havnen bliver udvidet. Verden har ikke brug for mere vækst. Bademiljøet ved tangkrogen vil blive til et havnem…

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 1163 om udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftet fil.

Vedr. forslag til lokalplan nr. 1163 om udvidelse af Aarhus Havn - VVM af yderhavnen

Se vedhæftede høringssvar

Positiv tilkendegivelse

- Som virksomhed på Aarhus Havn er det særdeles positivt, at det samlede havneareal udvides, hvorved der skabes mulighed for yderligere aktiviteter på Havnen, og konkret for Norrec…

Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus havn er Danmarks absolut vigtigste knudepunkt for danske virksomheder og deres oversøiske samhandelspartnere indenfor f.eks. eksport af fødevarer eller import af forbrugsvar…

Udbygning af havnen

Vi hos vandflyet ser havneudvidelsen som et stort plus for byen. Havnen har en enorm værdi for Aarhus, og det vil efter vores opfattelse medføre gode vækstmuligheder og skabe flere…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H403

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00