Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn

Høringen løber i 8 uger fra den 6. januar til den 4. marts 2022.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Præsentationer fra borgermødet den 7. februar kan findes under "Materialer" på denne side.

OBS! Høringsperioden er forlænget med én uge (til den 11. marts 2022), da der er blevet konstateret forsinkelser og kapacitetsproblemer på høringsportalen.

OBS! Høringsperioden er tidligere blevet forlænget med én dag (til den 4. marts 2022), da der er blevet indberettet ændringer i Plandata.dk til lokalplanforslaget. Der er foretaget en mindre ændring i visualiseringerne i bilag 1, så det er i overensstemmelse med miljøkonsekvensrapporten.

 

Udviklingen af Aarhus Havn er de seneste år gået stærkt, og der er blevet behov for nye havnearealer. Derfor ønsker Aarhus Havn at udvide den eksisterende havn.  Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole samt to etaper med bagland, som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den nye færgeterminal.

Etableringen af den nye havneudvidelse kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres.

Se Miljøkonsekvensrapporten her

Materialet for miljøvurdering af landdelen - Klik her

Dokumentet "Ikke-teknisk resume" kan også ses på denne side under "Materialer"

 

Byrådsbeslutning

Miljøkonsekvensrapporten er godkendt på Byrådsmødet den 2. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og bilag (Sag 31). Læs referatet her

----------

Trafikstyrelsen er myndighed for søterritoriet efter havneloven - deres høring kan ses her:

https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Havne&projekt=Havne&status=Open

----------

Forslag til Lokalplan nr. 1163

Lokalplanforslaget om udvidelsen af Aarhus Havn er også i høring fra den 6. januar til den 4. marts 2022. Yderligere oplysninger om denne høring kan ses på Høringsportalen - Klik her

Tillæg til Spildevandsplan

Der er i forbindelse med forslag til Lokalplan nr. 1163 også udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2017-​2020 – Yderhavnen. Tillægget til spildevandsplanen er også fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og kan ses særskilt på Høringsportalen - Klik her

Orienteringsmøde

Aarhus Kommune inviterer til et orienteringsmøde om de fremlagte planer for udvidelse af Aarhus Havn den 7. februar 2022 kl. 17:00 – 19:00. Yderligere oplysninger om borgermødet kan ses på Høringsportalen - Klik her

 

Materialer (4)

Høringssvar (514)

Udvidelse af Aarhus bugt

Stop havneudvidelsen nu! Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Der bør fremlægge…

Udvidelse af Aarhus Havn

Stop havneudvidelsen nu! Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Der bør fremlægge…

Høringssvar, udvidelse af Aarhus havn

Nej tak til havneudvidelse i Aarhus Jeg mener det vil være ødelæggende for Aarhus og de unikke og naturskønne områder ved Tangkrogen, Marselisborg og Ballehage strand, hvis havn…

Nej til havneudvidelse

Tak for muligheden for at komme med et høringssvar til planerne om at udvide havnen. Jeg har læst materialet, og det står ikke klart for mig på hvilken baggrund, man har vurder…

Aarhus midi-havn udbygges som en maxi-havn ved Glatved, som Stockholms blev ved Norvik

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Forbud mod landtransport mellem to containerhavne, da det strider mod EU’s ’from road to sea’ strategi

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Nej til havneudvidelsen

Havnen er en vigtig delaf Aarhus’ identitet, men det er ikke ensbetydende med, at den bør udvides — det ville være at ofre miljø for profit, og det ville være ærgerligt for Aarhus …

NEJ - til havneudvidelse

NEJ - til havneudvidelse Århus skal være en smuk by – også for vores efterkommere. Århus bys DNA er ikke en industrihavneby som f.eks. Esbjerg og Fredericia. Århus by er kend…

Høringssvar vedr. udvidelsen af Aarhus Havn (Miljøvurdering)

Se vedlagte.

Forbud mod maxi-skibe i midi-havne, da det medfører landtransport mellem havne

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

IMOD havneudvidelsen

Jeg er imod yderhavnen og havneudvidelsen generelt. Jeg stemmer i med de mange indskrevne høringssvar imod yderhavnen. Med venlig hilsen Louise Kragh Hjerrild

Aarhus er ikke Aarhus uden en aktiv havn

Jeg støtter Aarhus Havns udvidelse ud fra den betragtning, at vi skal satse på succesfulde virksomheder, der har lyst til at udvikle sig på bæredygtighedens præmisser: Og naturlig…

Stop havneudvidelsen

Konsekvenserne for klima og miljø er ikke undersøgt godt nok. Danmark er i gang med en kæmpe omstilling, der skal føre til en meget betydelig reduktion af CO2-udledning i fremtide…

Udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn ved Glatved uden landtransport mellem havne

Underskriftsindsamling på Skrivunder.net: Gør som Stockholm, udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn 50 km væk ved Glatved. Så undgås miljøskadelig landtransport til og fra en MA…

Uacceptable miljøkonsekvenser og irreversibel skønhedsværdi-forringelse

Irreversibel skønhedsværdi-forringelse Det er noget helt særligt værdifuldt for Århus, at være omkranset af smuk natur i form af skov og hav. Om det er en smuk frostklar vinterdag…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

En udvidelse af Aarhus Havn vil konflikte med ufatteligt mange forhold, mennesker, natur og miljø. Der planlægges honoreret en offentligt ejet virksomhed, som styres som en privat …

Kritiske input til miljøkonsekvensvurderingen

Mine kritiske input til miljøkonsekvensvurderingen er vedhæftet (2 sider).

Jeg er imod havneudvidelsen (yderhavnen)

Uddybning af bassin og sejlrende der klappes (dumpes) ved Fløjlstrup og Mariendal Strande og indvinding af sand fra Moselgrund i Kattegat. Det vil med stor sandsynlighed medføre fr…

miljøvurdering

VIGGO JONASEN Hørgårdsvej 18 8240 Risskov 61712219 viggojonasen@gmail.com www.viggojonasen.dk 2022.03.11 Til Aarhus Kommune INDUSTRIAREAL I STEDET FOR BUGT? Høringssvar v…

Fællesrådet forholder sig meget kritisk til forslaget om havneudvidelse

Høringssvar fra Frederiksbjerg og Langenæs vedhæftet (8 sider - er også dubleret og lagt ind på denne høringside for en sikkerheds skyld). Fællesrådet forholder sig meget kritisk o…

Høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten

Havnedirektøren har i medierne fremsat en række påstande. Dem ønsker Beskyt Aarhusbugten ikke skal stå alene uden vores kommentarer og vi finder det rimeligt, at borgmesteren, i eg…

Stop for udvidelse af industrihavnen i Aarhus

Stop for udvidelse af industrihavnen i Aarhus, da jeg ønsker at bevare byens unikke naturperle, og er bekymret for de miljømæssige kosekvenser ved at udvide havnen. Mvh Anders Tæ…

Havneudvidelse af Aarhus Havn

Som borger i Aarhus, er jeg kraftigt imod yderhavnen og havneudvidelsen generelt. De konsekvenser og potentielle konsekvenser det har for miljøet er ikke acceptable og vil ødelæg…

Udvidelse af Århus Havn (Yderhavnen)

Vedrørende Forslag om Havneudvidelse NEJ TAK til den foreliggende plan. Det vil være katastrofalt for byens borgere og brugere, hvis man vedtager og fører denne plan ud i liv…

Nej tak til den voldsomme havneudvidelse

Jeg er bekymret for den uoprettelige skade, som haveudvidelsen vil havets dyre- og planteliv. Dertil kommer den omfattende luftforurening som følge af stigende tung trafik gennem …

Høringsvar mod etablering af Yderhavnen

Med forslaget om en havneudvidelse ca. 2 km mod syd i bugten, afskæres Aarhus søpromenade fra Tangkrogen og ned til Ballehage fra adgangen til og udsigten over Aarhus Bugt. Indse…

Havnens præmis for udvidelse mangler substans

Havnen ønsker at udvide sine i forvejen store arealer ud i søterritoriet. Jeg er imod denne havneudvidelse - og jeg mener der er gode grunde til, at byrådet bør genoverveje tilslut…

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn

Det virker utidigt, at Aarhus Kommune vælger at udvide Aarhus Havn i en tid, hvor vi skal passe på vores natur og biodiversitet. Det, aktivt at vælge at dumpe havneslam ved Fløjstr…

PAUSÉR/STOP BESLUTNINGEN! - INDDRAG BEFOLKNING OG CIVILSAMFUND - GENOPRET DEN DEMOKRATISKE PROCES OG TILLIDEN!!

Det er med harme og stor frustration jeg som borger opdager planer om havneudvidelse, hvilket vi som borgere ikke er blevet ordentligt informeret og inddraget i, således at vi kan…

Udvidelse af Aarhus havn - miljøkonsekvensvurdering

Nej tak til udvidelse af Aarhus havn. Udvidelsen vil bl.a. medføre enorme udledninger af CO2 både if. anlæg samt efterfølgende. Havmiljøet, som i forvejen er voldsomt trængt, vil…

NEJ til...Havneudvidelsen Århus havn

Kort og godt... jeg er imod den påtænkte udvidelse af århus havn, som skitseret! IKKE fordi havnen ikke må udvide sine aktiviteter, til gavn for alle, men placeringen af disse nye…

MILJØKONSEKVENSVURDERING - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN)

01. Indstilling Udskyd beslutningen om udvidelsen af Aarhus midi-havn med 14 meters dybde, indtil der foreligger en lignende rapport om anlæggelse af en ægte maxi-havn med 18 mete…

Havneudvidelse

Nej tak til den foreslåede havneudvidelse. Inden der træffes beslutning om et projekt til havneudvidelse, som vil strække sig over 30 år, må der udvikles scenarier for, hvordan ha…

Havneudvidelse

Nej tak til den foreslåede havneudvidelse. Inden der træffes beslutning om et projekt til havneudvidelse, som vil strække sig over 30 år, må der udvikles scenarier for, hvordan ha…

Nej til udvidelse af havnen

Kære Aarhus kommune, Jeg vil hermed på det kraftigste protestere mod, at der dumpes havneslam ud for Fløjstrup strand på baggrund af et ønske om at udvide havnen. Jeg bor i Mal…

Havnen udvidelse

Nej til udvidelse

Den grønne havne

Aarhus har en enestående mulighed for at kunne imødekomme den kommende generationers udfordring - den grønne omstilling. Havneudvidelsen kan være en løftestang for at samle Aarhus'…

Nej tak til forslaget om udvidelse af Aarhus Havn

Jeg siger nej tak til det foreliggende forslag om udvidelsen af Aarhus Havn. Jeg forstår, at der er økonomiske interesser i udvidelsen, men jeg synes det er på tide, at politikerne…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftede

Åbent brev til Aarhus byråd

Kære byrådsmedlemmer Er vi her i 2022 nået så vidt, at personlige interesser skal gå forud for samfundets interesser? Det skal I afgøre, når I skal tage stilling til havneudvide…

Aarhus Havn udvidelse

A.P. Møller – Mærsk og APM Terminals støtter havneudvidelsen, der er vigtig for at sikre den fremtidige vækst i Aarhus, men støtter, at sådan en udvidelse planlægges og udføres, så…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg vil på det kraftigste gøre indsigelse mod Aarhus Kommunes planer om udvidelse af Aarhus havn. Bevar vores unikke bynære natur!

Aarhus Byråd handler i modstrid med FN's Verdensmål

Aarhus Havn skal måske udvides men hvis dette skal ske, skal det gøres ordentligt og med respekt for FN’s verdensmål. Aarhus Havn, Aarhus Vand og Aarhus kommune handler i mod…

Går Aarhus Havn imod egne bæredygtighedsmål?

Aarhus Havn handler i modstrid med egen bæredygtighedsstrategi, når der foreslås at klappe sediment og havneslam ved Hjelm Dyb og ved Fløjstrup Strand. Af Aarhus Havn’s bæredy…

Høringssvar mod Klapning af sediment i Hjelm Dyb

Metode for bortskaffelse af bundmateriale bør genovervejes grundet fejl og mangler ved de udførte undersøgelser vedr. klapning i Hjelm Dyb, hvilket kan medføre potentielle miljøpro…

havneudviddelse

Når skibe sejer ud og ind af containerhavnen, ses der ofte voldsom sort røg fra deres skorstene. Det kan vi lugte her på Aarhus Ø, og det kan bestemt ikke være sundt at indånde. …

Havneudvidelse Aarhus

'Klimahug til planer om havneudvidelse i Aarhus, der kaldes 'business as usual' af professor. Kommunen kan blive tvunget til at vælge andre projekter fra for at skabe balance i CO…

uønsket havbundshævning / indsigelse imod havne udvidelse

Vil denne udvidelse, som den sidste ændre havbundsforholdene? Strandlinjen ved Skødshoved stod uændret frem til forrige havneudvidelse, herefter er den 1. revle blevet til en bevok…

Nej tak til udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg har læst høringssvaret fra Beskyt Aarhusbugten og erklærer mig enig i, at en udvidelse af Aarhus Havn må stoppes. En potentiel (yderligere) forurening af vores omkringliggende …

Høringssvar til havneudvidelsen

Jeg vedhæfter mit høringssvar.

Udvidelse af Aarhus Havn (yderhavnen)

Bevar vores smukke by og vores skønne kyst. Planen om at udvide containerhavnen mod syd, gør mig bekymret. Vi har så smukke omgivelser i Aarhus og vi er gode til at benytte dem, o…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Vedhæftede fil rummer vores høringssvar. Overordnet synes vi ikke at der bliver taget højde for natur og miljø. Heriblandt mener vi at naturværdierne omkring Aarhus nedprioriteres,…

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN &MILJØKONSEKVENSVURDERING af Udvidelse af Aarhus Havn - projekt »Yde

Høringssvaret er vedhæftet som PDF

NEJ ! NEJ ! og NEJ ! til industri havn

Hvordan kan nogen få den tanke at der skal placeres en gigantisk industri havn i Århus bugten og Tangkrogen og ødelægge det skønne havvand med både marsvin, skov og strand, som for…

Et forsvar for Aarhus Havn er et forsvar for Aarhus. Høringssvar fra borgere på Frederiksbjerg og daglige brugere af Tangkrogen.

Et forsvar for Aarhus Havn er et forsvar for Aarhus. Høringssvar fra borgere på Frederiksbjerg og daglige brugere af Tangkrogen. Vi glæder os til at se projektet udfolde sig. Se ve…

Udvidelse Aarhus Havn/ Miljøkonsekvenser

Jeg nyder dagligt stranden ved Fløjstrup Strand og Ajstrup Strand. Det er et område, der er elsket af mange mennesker. Folk går ture, bader og fisker. Det er ikke i orden at dump…

Indsigelse mod havneudvidelse

Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der en by så smukt ... Hvis det var en grammofonplade, ville man høre pickuppen ridse hen over den, for smukt som i H. C. Andersens vise sk…

Byen, vandet … og de 30.000 køretøjer pr. døgn

Byen, vandet … og de 30.000 køretøjer pr. døgn D. 1. marts 2022 udtaler borgmester Jacob Bundsgaard til TV2 Østjylland: - Den allermest klimarigtige måde at transportere vare…

Manglende vision for Aarhus Havn

En giga havneudvidelse er sendt ud i høring af et byråd, der næppe ved, hvad de har stemt for ( Miljøkonsekvensrapporten er med bilag over 2.000 sider ), og en ret ny havnedirektør…

Høringssvar vedrørende havneudvidelse

Høringssvar: Med forslaget om at udvide industrihavnen har Aarhus Kommune manifesteret sig som en by der tænker hurtig profit før fornuft. I en by som Aarhus, placeret i et af de…

Kom nu Aarhus

Aarhus er en havneby. Det er jo en velsignelse og en fryd for alle, der har boet, bor eller besøger byen. At kunne stå i hjertet at den jyske hovedstad og lade blikket vandre over …

MILJØKONSEKVENSVURDERING - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN)

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder. Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Stop dumpningen af slam ved Fløjstrup og Hjelm Dyb

Stop dumpningen af slam ved Fløjstrup og Hjelm Dyb. Utroligt at et byråd der taler om miljø og grønne områder overhovedet overvejer at læsse tusinde tons gammelt havneslam af i hav…

Havneudvidelsen, - i utakt med udviklingen

Krig i Europa, klimakrise og eftervirkninger af en pandemi. Voldsomt stigende energipriser, prisstigninger på nærmest alt, en transportsektor dybt påvirket af de stigende olieprise…

Forkert grundlag for beslutning om havne udvidelsen

Øget samhandel og dermed øget import og eksport mængde gennem Århus havn lægges til grund for havne udvidelsen. Dette er forkert og dermed er grundlag og behov for havneudvidelsen …

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Det er NU Aarhus Kommune og Byrådet har mulighed for at bevise, hvad de virkelig står for i byens udvikling! I kommunens vision er det en grundlæggende byggesten at Aarhus er en by…

NEJ til havneudvidelse

Hvor reelt er havnens behov, når der ikke er forfulgt alternative løsninger I det fremsatte materiale arbejder man kun med scenarier for en udvidelse. Det bør være et krav – inden…

Udvidelsen af Århus Havn

Jeg indgiver hermed min stemme IMOD udvidelsen af Århus Havn. Hensynet til miljø og natur må vægte højere end snævre erhvervsmæssige interesser. Desuden vil udsigten fra byen ud ov…

Ja tak til et sundt miljø i og omkring Aarhus

Kære Styrelse Jeg har brug for at give min mening til kende omkring en yderligere udvidelse af Aarhus Havn. Det gør mig SÅ bekymret og trist, at vores dejlige natur i og omkring …

Udvidelse af havnen

På egne og min families vegne vil jeg gerne tilkendetgive stærk modstand og bekymring ved planlagte udvidelse af Aarhus Havn. 1) OVERORDNET er projektet begrundet i et behov, som …

Havneudviddelse

Royal Greenland A/S ser yderst positivt på denne udviddelse, da den understøtter virksomhedens behov for global containertransport - både import af råvarer samt eksport af færdigva…

Udvidelse af Århus Havn

Jeg er i mod udvidelse af Århus Havn i det oplæg som det er i nu. Der er simplethen for stor miljø omkostninger for havet omkring Århus og Æbeltoft. Vi må kunne indrage eksisterend…

Ødelagt strandmiljø

Det er uhørt i 2022 at Aarhus Kommune overhovedet overvejer at udvidede den bynære industrihavn på bekostning af både øget forurening i Aarhus by fra den tilhørende industri, men o…

Tangkrogen i fare

Lad Tangkrogen være i fred. Det er den sidste automatiske bynære oplevelse ved havet. Alle andre steder i Aarhus har byggeri taget over, så man skal opsøge udsigt og hav. Tangkrog…

Små både ved udvidelsen

Havneforeningen Aarhus Lystbådehavn (HAL) består af mange forskellige foreninger, der har til hus i Aarhus Lystbådehavn. Vores aktiviteter er alle typer af vandsport, sejlbåde, mot…

Udvidelsen af Aarhus Havn

Vi anerkender behovet for at udvide Aarhus Havn. Vi er dog bekymret for, den "prop" Aarhus Havn udgør, i den rekreative forbindelse som der er mellem skov og strand fra nord til…

Henhold til Lokalplan NR.1163 og dets påvirkning på havbund,miljø og klima

Høringsvar angående Udvidelse Aarhus havn - journal nr.: 2021-000267 Et ambitiøst projekt med alvorlige ”skyggelapper” Det er opsigtsvækkende som almindelig borger i Aarhus,…

Stop havneudvidelsen nu!

Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Havneudvidelsen synes at være i direkte modstrid …

Fra almindelig borger

Udvidelsen peger i modsat retning af grøn omstilling og at vi i fremtiden ikke blot skal have fokus på vækst, men i stedet fokus på cirkulær økonomi og nye former for vækst og virk…

UDVIDELSEN AF ÅRHUS HAVN H406 – Høringssvar – Klart NEJ,. Enhver tvivl skal falde ud til miljøets fordel.

Der ses ikke på det foreliggende grundlag belæg for at udvidelsen af Århus Havn er nødvendig. Derfor skal der ikke fortages indgreb i naturen i og omkring Århus Bugten til stor ska…

Udvidelse af Aarhus Havn ( Yderhavn )

Høringssvar I forbindelse med det nu droppede kystnære havvindmølleprojekt ved Mejl flak i Aarhus Bugt er der siden 2008 og i regi af foreningen " Bevar de kystnære havmiljøer i…

BYEN VED BUGTEN eller BYEN BAG HAVNEN

Marselisborg Sejlklub tager på det kraftigste afstand fra den påtænkte udvidelse af Aarhus Havn, hvilket fremgår af vedhæftede høringssvar. Ved generalforsamling i Marselisborg Se…

Lokalplan 1163

Som borger i Århus Kommune og daglig bruger af naturen og stranden i fra Ajstrup til Risskov (jeg cykler langs vandet på arbejde hver dag), protesterer jeg på det kraftigste mod by…

Havneudvidelse

Jeg stemmer nej til en havneudvidelse. Jeg synes det skæmmer Aarhus bugten allerede med den udvidelse der er foretaget det er synd for vores smukke bugt. Udvid i Grenå i stedet. V…

STOP DEN HOVEDLØSE HAVNEUDVIDELSE!

Jeg rider, bader og går dagligt tur på Fløjstrup Strand ligesom tusindvis af andre Aarhusborgere. Det er altså lige ved den kystlinje, hvor Aarhus Kommune planlægger at dumpe 4,8 m…

Høringssvar - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Hej, Jeg var mildest talt rystet, da jeg læste, at man ville etablere en klapplads ved Fløjstrup strand. Hvordan kan man finde på at dumpe forurenet havneslam midt i en badestra…

Høringssvar - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

At ødelægge hele Aarhus-bugten blot for at sikre et fåtal af nye arbejdspladser på Aarhus Havn virker som et fuldstændigt forrykt forslag, der i øvrigt samtidig står i direkte mods…

Havneudvidelsen skæmmer og ødelægger en allerede god balance for Aarhus

Jeg er imod havneudvidelsen, da jeg mener at denne vil skæmme udsigten fra store dele af ikke bare den sydlige del af Aarhus by, men også for alle dem der bor i Aarhus C og for all…

BRUGER VI DE RIGTIGE TAL, NÅR VI FRIKENDER DUMPNINGEN AF SLAM - BLIVER DER FIFLET MED TALLENE?

" SLAM JER! " Sådan skrev fiskerbåde på store bannere på siden af deres både. De protesterede mod Københavns kommune, der var begyndt at dumpe slam fra Lynetteholm ved Køge Bugt…

Manglende kapacitetsundersøgelse i regionen og inhabilitet

Jeg er imod en havneudvidelse, da jeg ikke mener at alternative muligheder for ledig kapacitet i nabohavnene i regionen er undersøgt i tilstrækkelig grad i de gennemførte analyser …

Bevar det enestående og rekreative åndehul ved Aarhusbugten

Jeg er imod en havneudvidelse. Havneudvidelsen vil ødelægge det rekreative område fra Tangkrogen og ud til Den Uendelige Bro. Aarhus er unik med sin smukke natur og åbne vidder …

Uvildige miljøkonsekvensundersøgelser ønskes!

Stop udvidelsen De miljømæssige konsekvenser af udvidelsen er slet ikke ordentligt undersøgt! De bør være foretaget af FLERE uvildige instanser og ikke som tilfældet er, en hemm…

Stop udvidelsen af Aarhus havn og dumpning af slam i Aarhus Bugten

(se venligst vedlagte fil for bedre opsætning) Stop havneudvidelsen, bevar vores smukke bys kontakt til vandet og bevar bugten med det levende liv. Undgå at forurene bugten…

Havneudvidelse

Aarhus har en dejlig beliggenhed og en travl og effektiv havn. Selvfølgelig skal den udvides. Miljø mæssigt er skibstrafik den mindst miljø belastende transportform , og især nu h…

Miljøovervejelser omkring en øjenbæ!

Bygning af Marselistunnel og havneudvidelsen kræver 10000 vis af lastbiltog ind gennem Århus i 10 år. Bagefter skal 10000 vis af lastbiler fra havnen og gennem byen. Støj møg og ka…

Udvidelse af havnen ud for Tangkrogen

Stop! Det fantastiske ved Aarhus er de bynære skove og kyster, og ikke om Aarhus Havn får mere plads at boltre sig på. Havnen i Aarhus er en god og stor virksomhed, men ligesom man…

Flere undersøgelser og bedre demokrati

Jeg mener at et projekt som har så store konsekvenser for byen og især for det sårbare havmiljø bør undersøges væsentlig grundigere. Havnens reelle behov forekommer diffus, der nær…

Ingen udvidelse af Aarhus Havn tak

Aarhus Bugten og Tangkrogen er en naturperle, og det er med til at gøre verdens mindste storby, Aarhus, til noget helt unikt. Jeg har indtil efteråret sidste år boet 8 år på Freder…

Høringssvar

Se vedhæftede

Udvidelse af Aarhus Havn

Klart nej til udvidelse af Aarhus Havn Aarhus Havn ejes af Aarhus Kommune – derved er jeg som bosiddende i Aarhus Kommune medejer af Aarhus Havn. Jeg forventer, at min stemme bliv…

Krig og klimaforandringer ændrer forudsætningerne for skibstrafik

Med henvisning til den igangværende krig i Ukraine, de deraf følgende konsekvenser for verdenshandelen samt ikke mindst offentliggørelsen af FN’s Klimapanels seneste rapport fra de…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Det fremlagte projekt indebærer en byggeproces over årtier, og ændrer by og havn for altid med en ødelæggende effekt på landskab, udsigter, bymiljø, havmiljø og transport og trafik…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

En udvidelse af Arhus Havn er en rigtig dårlig idé, men kolosale klimamæssige og miljømæssige omkostninger. Det er synd og skam for Aarhus, vil I ikke godt lade være med at ødelæg…

udvidelse af aarhus havn

Jeg er imod udvidelsen af forslaget om udvidelse af aarhus havn

Havneudvidelse

Jeg protesterer mod havneudcidelsen og opfordrer Aarhus byråd til at stemme NEJ. Aarhus har en unik beliggenhed ved Århus Bugten med den skønneste udsigt. Mange borgere brugere ar…

Udvidelse af Aarhus havn (yderhavnen)

Samskip A/S Danmark, er en del af Samskip gruppen, som er Europas største udbyder af multimodale transporter. Med egne containerskibe, tog, lager og lastbiler, er vores engagement …

Den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn

Jeg vil hermed som privatperson gerne udtale min store betænkelighed ved den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn. For det første er der allerede nævnt en række argumenter for de m…

Natur og Miljø i Aarhus fortjener bedre beskyttelse

Jeg skriver dette høringssvar, fordi jeg er bekymret og kritisk over for de store og meget langtrækkende konsekvenser, havneudvidelsen kommer til at have for Aarhus og den omkringl…

Sikkerhed for små både

Risskov den 10-03-2022 Høringssvar vedr. forslag til udvidelse af Aarhus Havn Risskov Roklub vil med dette høringssvar tilkendegive en stor bekymring for konsekvenserne af en…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg synes at udvidelse af Aarhus Havn er et forkert beslutning da det vil have negative konsekvenser for miljø og vil ødelægge udsigten for mange borgere. Derfor synes jeg at der …

Støjforhold - de rekreative områder kan få 60dB, og lavfrekvent og Infrasound.

Miljøkonsekvens rapporten anviser ikke konsekvenser for den øgede kildestøj for de omkringliggende områder, behovelse eller rekreative områder. Der er foretaget en måling der vise…

Miljø- og naturødelæggende

Ødelæggelserne af miljø og natur i forbindelse med den foreslåede udvidelse af Århus Havn er af en så omfangsrig karakter, at dette projekt ikke bør tillades gennemført. De miljømæ…

Høringssvar

Jeg går tur med min hund hver dag på stranden og sejler i Marselisborg så derfor gider jeg ikke have at der skal ligge slam på den dejlige strand

Opbakning til Havneudvidelse

PowerCon bakker op omkring udvidelsen af Aarhus Havn. Trods Danmarks begrænsede størrelse er vi en af verdens førende maritme nationer og Danmarks maritime industri skaber enorm væ…

Stop havneudvidelsen

Aarhus havn bør ikke blive udvidet, da havnens behov er udokumenteret og uden alternative, konstruktive løsningsmodeller. Derudover virker det uden logik, hvordan Aarhus kommune (s…

Undren

1) Under trafikforhold nævnes det ikke, hvordan udvidelsen vil påvirke den i forvejen belastede infrastruktur i midtbyen. Eller hvordan dette skulle løses 2) Er placeringen valg…

Bekymringsindsigelse mod havneudvidelsen

Hermed fremsendes Marselisborg Kajak Clubs høringssvar, en bekymringsindsigelse mod den eventuelle havneudvidelse af Aarhus Havn. Marselisborg Kajak Club er en sportsklub, der h…

Nej til havneudvidelse

Jeg er i mod havneudvidelsen af især to grunde. De miljømæssige konsekvenser er ingenlunde belyst tilstrækkeligt i det nuværende materiale og jeg frygter at man på et alt for tynd…

Hvor er naturhensynet?

Vi står midt i en klimakrise af uhørt dimension - CO2 udledning, gift udledninger osv. osv. De kommende generationer bliver tvunget til mindsket forbrug, og mennesket skal væk fra …

Aarhus Havn bør ikke udvides!

Danmarks største containerhavn har postnummer 8000 Aarhus C. Den ligger med andre ord midt i Aarhus Centrum — en by som huser omkring en kvart million mennesker. Det virker dumt og…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus havn bl.a. fordi: Jeg er meget bekymret for en negativ påvirkning af marinemiljøet, hvis så stor en udvidelse af Aarhus Havn bliver gennemført. U…

Høringssvar om udvidelse af Aarhus Havn

Danske Maritime afgiver hermed høringssvar til udvidelsen af Aarhus Havn (”yderhavnen”). Danske Maritime bakker op omkring havneudvidelsen: Aarhus Havn, som er den største contai…

Høringssvar udvidelse af Aarhus Havn

Da der ikke er fuldstændig klarhed om vandkvalitet og klapning er tilgodeset/behandlet tilstrækkeligt, bør Byrådet på det kraftigste overveje, at der kigges på alternative mulighed…

Udvidelse af Aarhus havn

Kæmpe nej tak til forringelse af Århus’ største kvalitet - den omkring liggende natur. Det må være muligt at finde et alternativ til endnu en betonklods ude i bugten

udvidelse af Aarhus Havn

Vi er en af de virksomheder som arbejder tæt sammen med Aarhus Havn, og har i dag ikke mulighed for at finde egnede kontorlokaler på Havnen. Samtidig er det af største betydning at…

Martin Bencher Group støtter udvidelsen af Aarhus Havn (yderhavnen)

Martin Bencher Group A/S er en Dansk virksomhed med 170 medarbejdere hvoraf 40 arbejder på hovedkontoret i Aarhus. Vi har haft hjemme i Aarhus siden 1998 og det er vigtigt for …

Stop havneudviddelse

Bevar klimaet i Aarhusbugten! Jeg ser absolut ingen grund til at sprede/dumpe/forurene vores farvand med tungmetaller, slam og andet, der ingen steder har at gøre i vores (bade-) f…

STOP UDVIDELSEN AF AARHUS HAVN

En udvidelse af Aarhus havn er i min optik en katastrofe. Som ung i Aarhus er det min fremtid det påvirker, og en mulig grund til at vælge Aarhus fra. Det forringer livskvaliteten …

Konsekvenser for marinemiljøet

Hvordan kan kommunen, som har en grøn vision, stå på mål for de miljø- og klimamæssige konsekvenser? Udvidelsen er en katastrofe for marinemiljøet. Det samme gælder klapning ved H…

Høringssvar vedrørende udvidelse af Aarhus Havn

STOP havneudvidelsen og red Aarhusbugten By, havnemiljø og rekreative muligheder står på spil med forslag om udvidelse af Aarhus Havn. Vedtages planen vil Aarhus blive ændret …

Udvidelse af Aarhus Havn

Det er især følgende punkter, der bekymrer mig og som får mig til at protestere mod udvidelsen af havnen: 1. Det hastværk, hvormed projektet ønskes gennemført, - også set i for…

Havneudvidelse

Høringssvar er vedhæftet

Havneudvidelse i Aarhus

Vedhæftet høringssvar fra Spar Nord Aarhus vedrørende havneudvidelse i Aarhus

Høringssvar til miljøkonsekvensvurdering i forhold til forslag til udvidelse af Aarhus havn

Fællesrådet for Holme-Højbjerg og Skåde afgiver vedlagte høringssvar

Stranden ved Fløjstrup

hej. Vi er miljørådet beder skole og vi elsker vores strand, så vi bliver meget kede af det, hvis I smider alt det slam i vandet og hvad skal vi med alt den havn V kan sagtens …

Nej tak til havneudvidelse ved Tangkrogen

Med udsigt til uoverskuelige konsekvenser for både landkrabber og havmiljø vil det være vanvittigt at gå i gang med det projekt. Prisen er simpelt hen for høj. Borgmesteren dobbel…

Høringssvar imod udvidelse af Århus Havn

Til VVM@tbst.dk Vedr. journal nr. 2021 – 000267 Høringssvar imod udvidelse af Aarhus Havn Et af argumenterne for en havneudvidelse er, at Aarhus skal være konkurrencedygti…

Følg det radikale forslag om at udvide udad i stedet for til siden

Som beboer i Aarhus følger jeg naturligvis med i den byudvikling, der sker i byen. Ikke mindst i den nuværende debat om havneudvidelsen. I projektet kan jeg læse et par alternative…

Mindre containertrafik giver mindre behov for udvidelse af Aarhus havn

Høringssvar til havneudvidelse. Container trafikken bliver mindre efter at mange lande og selskaber har indstillet handlen med Rusland og boykotter anløb af russiske havne. Derud…

Havneudvidelse: Dårlig idé at ødelægge havmiljø og smukke bynære kystområder

Høringssvar vedr. journalnummer 2021-000267 Jeg har boet syd for Aarhus (Fulden, Beder og nu Ajstrup Strand) siden 1999 og har nydt strandmiljøet og naturen ved Moesgaard, Fløjstr…

NEJ tak til havneudvidelse

Nej tak til udvidelse af Aarhus havn. Som borger i den dejlige by Aarhus, vil jeg af mange forskellige grunde meget gerne frabede mig en udvidelse af havnen som det er skitseret. …

Ja tak til havneudvidelse – det er vigtigt for Aarhus som by

v./ Agneta Björkman, næstformand i Aarhus Havn bestyrelse Gennem mere end 12 år i Aarhus Havns bestyrelse har jeg på nært hold fulgt havnens udvikling, og vil derfor tilføje et…

Udvidelse af Aarhus Havn "nej tak"

I forlængelse af høringssvar fra Arla og Salling Group vil jeg bakke op, at der findes andre muligheder, end at forringe området ved Tangkrogen langs Aarhusbugten. Jeg bor selv…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Miljøkonsekvensvurdering i relation til planer om udvidelse af Aarhus Havn

Findes vedlagt

DN Aarhus Ung Høringssvar

Vores høringssvar er vedhæftet.

Forhold og konsekvenser, samt forslag til ændringer

Jeg er generelt skeptisk og kritisk i forhold til den foreslåede udvidelse af containerhavnen i Aarhus. Der er, efter min mening, både miljømæssige, æstetiske og logiske udfordri…

Nej tak til havneudvidelse

Jeg er imod udvidelse af havnen, da jeg holder meget af naturen og udsigten på strækningen, og da jeg - som så mange andre aarhusianere -benytter området som et rekreativt frirum.

Nej tak til havneudvidelse

- de nuværende planer har katastrofale følger for havmiljø og strandene mod syd - lad os dog beholde det smukke og bynære bademiljø og naturen som er helt unik for Aarhus - hvor…

Indsigelse vedr. dumpning af slam i kystnære områder

Trafikstyrelsen Astrup den. 7 marts 2022. Århus Kommune Høringssvar vedr. Journalnr. 2021-000267 Undertegnede ønsker ikk…

HAVNEUDVIDELSEN ER GÅRSDAGENS KLIMASKADELIGE LØSNINGER. VI SKAL SKABE GRØNNE LØSNINGER - ET AARHUS SOM GRØN FOREGANGSBY

ALTERNATIVER TIL MERE INDUSTRIHAVN, FORBRUG OG TRAFIK ... Hvad er det for en by vi gerne vil leve i? - hvad er det for en verden vi gerne vil give videre til vores børn? Alle b…

DEMOKRATIET I HØRINGSPROCESSEN OM HAVNEN HAR MANGE FORHINDRINGER

DEMOKRATI I HØRINGSPROCESSER – EN BY I RUSLAND? Havneudvidelsen er en af de største ændringer i Aarhus’ historie. Hvordan er det med demokratiet i sådanne sager? - Hver gang der …

Ønsker ikke havneudvidelse

Jeg ønsket ikke en havneudvidelse, da det ødelægger udsynet fra Aarhus, og som giver en masse trafik og støj. Jeg ønsker heller ikke flere høje bygninger i Aarhus.

HAVNEUDVIDELSEN OG MARSELIS-TUNNEL SKABER TRAFIKKAOS, GIVER STØJ, UDLEDER MERE CO2 - UDEN AT LØSE TRAFIKPROBLEMERNE

Trafikmæssigt set er havneudvidelsen og Marselistunnel projektet galt på alle parametre: Det er dyrt, klimaskadeligt, unødvendigt; det vil give støj, trængsel og trafikkaos og ikke…

HAVNEUDVIDELSEN SKADER HAVMILJØET OG ØGER HAVDØDEN I AARHUS BUGT

HAVNEUDVIDELSEN SKADER HAVMILJØET OG ØGER HAVDØDEN I AARHUS BUGT Aarhus Bugt er - som det gælder store dele af havet, sund og bælter omkring Danmark - ved at dø. Livet i havet er…

HAVNEUDVIDELSEN VIL BELASTE KLIMAET VOLDSOMT OG FORHINDRE AARHUS I AT NÅ SIT KLIMAMÅL

HAVNEUDVIDELSEN VIL BELASTE KLIMAET OG FORHINDRE AARHUS I AT NÅ SIT KLIMAMÅL Aarhus Kommunes Klimaplan og -strategi siger, at kommunen skal nå nuludledning af CO2 senest i 2030. ”…

DER ER SLET IKKE BEHOV FOR EN UDVIDELSE AF AARHUS HAVN - DET HANDLER OM NOGET HELT ANDET

DER ER IKKE BEHOV FOR EN HAVNEUDVIDELSE - MAN VIL BYGGE HØJHUSE Aarhus Havn siger at der er behov for en gigantisk udvidelse af havnen et godt stykke ud i bugten. Containertranspo…

Imod udvidelsen af aarhus havn

Det vil ødelægge Aarhus som en by tæt på naturen

miljøkonsekvens vurdering

Jeg finder det yderste betænkeligt, at Aarhus Kommune bevilger sig selv fri for miljø vurdering! I disse klimabevidste tider, og efter flere års klima debat, med en målsætning om a…

miljøkonsekvens vurdering

I diskussioner vedrørende plan for Havnens Udvidelse møder man mange meninger, hvor nogle er ubetinget for, fordi Havnen siger de har brug for plads, andre er helt i mod fordi de v…

havne udvigelsen

Se vedhæftet

Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar angående havneudvidelsen Århus var engang en by der lå usædvanlig smukt i en bugt, Aarhusbugten. I de sidste ca. ti år er jeg blevet tung om hjertet hver eneste gang j…

100% imod havneudvidelsen

Som borgere i Aarhus Kommune der netop har bosat sig her på grund af den skønne natur, tæt på skov, vand og by, kan vi på ingen måde bifalde en udvidelse af havnen. Der er rigeligt…

Aarhus havn

En udvidelse af Aarhus havn er rigtig dårlig for biodiversitet, miljø (der spredes gift), dyrelivet og menneskelivet, forurening fra kørsel og maskiner, skønheden fjernes fra by( A…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Imod udvidelsen af Aarhus havnen

Kære Aarhus kommune Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i b…

Vi mangler en gennemtænkt og fagligt velfunderet helhedsplan - Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftede pdf-fil: Vi mangler en gennemtænkt og fagligt velfunderet helhedsplan - Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar om klapplads udfor Fløjstrup Skov

Se vedlagte udtalelse

Høringssvar for udvidelse af Århus Havn.

Nej til udvidelse af Århus Havn. Som indfødt århusianer ser jeg med sorg på hvordan byen charme ødelægges. Nu også med en kæmpe miljømæssig katastrofe i form af en ny havn. Dels v…

Århus Bugten tilhører os alle - der skal ikke udvindes mere land og dumpes slam i bugten

Som almindelig borger i Århus Kommune er jeg rystet over planerne om at udvide havnen. Jeg har ikke læst et eneste holdbart argument som taler for at udvidelsen varetager almennytt…

MODSTAND MOD UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

Det er fuldstændig uacceptabelt at Aarhus Havn skal have en udvidelse i den form som er skitseret. Den nuværende lystbådehavn - Tangkrogen og strandpromenaden via Strandvejen samt …

Naturbeskyttelse og bekymring for konsekvenserne af evt. Langvarig byggeproces

Resten af bugten skal ikke lide under byggeriet . Feks skal der ikke flyttes materiale (mudder/slam) der kan ødelægge havbunden til andre dele af Århus bugten og det Østjydske havo…

Havneudvidelsen

Vor dejlige by har en fantastisk bellggenhed og kvalitet. Vand, skov og placering i landskabet. Jeg vil gerne forsvare vor unikke by og dens bugt. Byen har også en havn, og godt…

Havneudvidelse

Er imod havneudvidelsen, da det skader havmiljøet og ødelægger vores skønne rekreative områder langs bugten!

Miljø over havneudvidelse!

Der stilles meget store krav til landmænd og andre almindelige borgere omkring byggetilladelser og miljøhensyn så det er naturligvis ikke i orden at Aarhus kommune giver tilladelse…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Molslinjen A/S har med stor interesse læst forslag til lokalplan 1163. Molslinjen er af den klare opfattelse, at udviklingen af Aarhus by er tæt forbundet med udviklingen af Aarh…

Udvidelse af Aarhus Havn

Som betydelig leverandør af energi til øst- og midtjyske kunder og med geografisk nærhed til Aarhus, ønsker Verdo at bakke op om Aarhus Havn ønske om at udvide med Yderhavnen. V…

Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Havn er en arbejdsplads for mange tusinde mennesker, både direkte og indirekte. Der er intet betændt ved planerne om udvidelsen af Aarhus Havn for at imødekomme fremtiden. T…

Nej tak til havneudvidelsen - beskyt vores natur

Udvidelsen af Aarhus havn vil, for mig at se, være en katastrofe for vores by og natur. Mange mennesker finder åndehuller, inspiration og livsglæde ved vores kyst, med skøn udsigt …

Nej-tak til havneprojektet - bevar de enestående rekreative områder og undlad at belaste miljøet

Hermed mit høringssvar vedhæftet som pdf fil.

Havneudvidelse

Vedhæftet

Ja tak til havneudvidelse – det er vigtigt for Aarhus som by

v./ Agneta Björkman, næstformand i Aarhus Havn bestyrelse Gennem mere end 12 år i Aarhus Havns bestyrelse har jeg på nært hold fulgt havnens udvikling, og vil derfor tilføje et…

Udvidelsen af Aarhus Havn

Det er naturligvis den eneste rigtige beslutning, at droppe enhver plan om at udvide Århus Havn. Der må være andre løsninger på havnens problemer, end at ødelægge og gøre så voldso…

Forgiftning af Aarhus bugten

Som mangeårig bruger af især strandene ved Fløjstrup og Mariendal er jeg chokeret over planerne om at dumpe de mange tons miljøgiftigt slam i Aarhus bugten. Dels er jeg voldsomt be…

Høringssvar

Stop havneudvidelsen og lyt til uvildige forskere Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten, hvis miljømæssige konsekvenser kun er bely…

Havneudvidelsen på Aarhus havn

Udvidelse af Aarhus havn? Det må være en joke! Som indfødt aarhusianer kan jeg ikke acceptere en total irreversibel forandring af Aarhus – hverken af by eller havn. Som jeg s…

Havneudvidelse

Havnearbejderne på Aarhus havn glæder sig over, at der nu er udsigt til en udvidelse af havnen. Vi er bekendt med, at mange kunder mangler arealer, men allerede i dag kan havnen ik…

Følg det radikale forslag om at udvide udad i stedet for til siden

Havneudvidelsen er i sagens natur meget oppe i tiden. Som forslaget ligger, skal havnen udvides til siden, hvilket ødelægger meget af udsigten. Radikale har forslået i stedet at ud…

Stort behov for havneudvidelsen

Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) vil gerne udtrykke sin opbakning til planerne om at udvide Aarhus Havn. DSHV er en brancheorganisation i Dansk Industri med mere en…

Århus Havn skal ikke udvides

Århus havn skal IKKE udvides. Brug pengene på andre tiltag. Støtte virksomheder der vil flytte produktionen/indkøb fra Kina/Østen til Europa, så vi sikrer vedvarende leverance i a…

NEJ TIL UANSVARLIG UDVIDDELSE AF ÅRHUS HAVN!

NEJ TIL UANSVARLIG UDVIDDELSE AF ÅRHUS HAVN! Udvidelsen vil have alt for store miljømæssige konsekvenser og give biodiversitet og habitat for dyreliv i Århusbugt trænge kår.

Udvidelse af havn

Jeg er imod en havneudvidelse både af miljømæssige og trafikale årsager. I dag har Aarhus store trafikale udfordringer da alle indfaldsveje er belastede. Det vil stige markant med …

Nej tak til havneudvidelse og dumpning af slam!

Nej tak til havneudvidelse og dumpning af slam! Stop op og lyt! Har ikke også du et sted inde i dig, et rum af intuitiv visdom, der ved, at vi skal værne om og bevare natur, miljø…

Høringssvar Havneudvidelse Aarhus Havn

Svar vedlagt som fil.

Hvorfor fokuseres kun på de negative sider af en Yderhavn

Hvorfor fokuseres kun på de negative sider af en Yderhavn Den påtænkte yderhavn har mange positive sider Opfyldningen af de nye terminalområder sker med overskudsjord fra bygg…

Udvidelse af Aarhus Havn

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Miljøkonsekvensvurdering for udvidelse af Aarhus Havn

Havneudvidelse er unødvendig stor og skadelig Jeg mener ikke, at Aarhus Havn har ikke ret i, at behovet for en udvidelse af havnen er så stort, som der lægges op til. En så s…

Stop havneudvidelse!

Stop havneudvidelsen – Behovet er uklart og konsekvenserne for klima, miljø og naturværdier er alt for store Behovet for havneudvidelsen er uklart Havnen og dens virksomheder s…

Stop havneudvidelsen – Behovet er uklart og konsekvenserne for klima, miljø og naturværdier er alt for store

Behovet for havneudvidelsen er uklart Havnen og dens virksomheder siger, at de har brug for mere plads. Men inden der træffes en beslutning om at imødekomme deres ønsker ved at fo…

Nej tak til udvidelse af Aarhus havn

Bevar de rekreative områder ved Aarhusbugten og Udsigten herfra . Værn om havmiljøet i bugten og ved strandene mod syd. Bevar Aarhusbugtens smukke natur også for fremtidens borge…

Nej til havneudvidelsen!

Havnen bør ikke udvides. Natur og miljø tager skade. Uoverskuelige konsekvenser for natur og miljø. Havlivet vil tage skade. Det er og må være det altoverskyggende argument. Je…

Hvneudvidelsen

HAVNEN VEDRØRER ALLE I BYEN HØRINGSSVAR FRA MIDTBYENS FÆLLESRÅD OM HAVNEUDVIDELSEN 4.3.2022 ”Aarhus Midtby er begunstiget af placeringen ved havet og med skovene tæt på, så man…

Aarhus Havn udvidelse vil medvirke til bedre miljø

Royal Arctic Line fra Grønland støtter udvidelsen af Aarhus Havn. Udvidelsen vil medvirke til en yderligere styrkelse af havnens konkurrencedygtighed i international sammenhæng, og…

Høringssvar journal nr.: 2021-000267 - Protest imod udvidelse af Århus havn

Hej Hermed ønsker jeg at protestere imod udvidelsen af Århus havn, og de dertilhørende miljøpåvirkninger i forbindelse med dumpning/klapning af slam på øvrige områder. Jeg er …

Havneudvidelse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Havneudvidelse i Aarhus

Lad der være udsyn i Aarhus, men ødelæg ikke udsigten fra Aarhusbugten….

Beskyt vores natur

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Havneudvidelse

Høringssvar Lokalplan 1163 Jeg er imod den store havneudvidelsen, og jeg er meget frustreret over borgmesterens dobbeltrolle - oplever stor utryghed omkring, hvad man overhoved…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg modsætter mig på det kraftigste udvidelse af Aarhus havn og den dermed katastrofale ødelæggelse ar havbunden i området, og jeg forstår simpelthen ikke hvordan Aarhus kommune me…

Snævre økonomiske interesser skal ikke ødelægge vores biodiversitet

Jeg er borger i Beder syd for Århus og meget bekymkret for den miljøpåvirkning som det vil have på vores hav-natur at der klappes havneslam i havet ud for vores kyst. Selvom for…

Havneudvidelsen

spørgsmål til høringsmaterialet vedlagt i PDF fil

Havneudvidelse, Århus

Hvis man vil opleve det vanvittige i at placere en stor containerhavn midt i en storby, kan man, som jeg bl.a. gjorde midt på eftermiddagen ons den 2. mar 2022, f.eks. cykle langs …

Udvidelse af havn Århus

Jeg gør indsigelse mod Århus kommunes plan om at dumpe flere mill. m3 slam fyldt med giftstoffer. Det er helt ubegribeligt for mig, at man vil dumpe slam indeholdende miljøgifte i…

Nejtak til havneudvidelsen – vi har noget helt særligt natur mange misunder os.

Jeg er imod havneudvidelsen – vi har noget helt særligt mange misunder os. Bynær natur /rekreativeområder Jeg er utrolig ked af hvis udsigten til Mols på strækningen fra Tangkr…

Udvidelse på Aarhus Havn

Ingen udvidelse af havnen. Det vil ødelægge området omkring Tangkrogen og Marselisborg Havn - og det liv, og dyreliv, som hører til disse områder. Det vil være synd og skam, at pri…

Nej tak til havneudvidelsen

Jeg frygter at planerne om udvidelse af havnen vil få katastrofale følger for havmiljø og dyreliv i vores by. Vi er sammen ansvarlige for hvad vi efterlader til de kommede generati…

Nej tak til en overflødelig havneudvidelse + klapning ved Fløjelstrup og Hjelms dyb

Hej Aarhus Kommune og alle det berører. Det har altid været noget særligt, at bo i Aarhus med bugten, strandene, udsigten og aldrig rigtig langt væk fra vandet/havet. Som mennesker…

Alt for store omkostninger for natur, miljø og landskab på et overdrevet behov

Se vedhæftede!

Miljøkonsekvenser ved udvidelse af Aarhus havn er altødelæggende for vores miljø så nej tak

NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE OG ØDELÆGGELSE AF MILJØET I BYEN - HAVET - STRANDEN - VORES SLØNNE NATUR Jeg. støtter op om forslaget fra Salling group og Arla om at stoppe de nuvær…

Nej Tak til Havneudvidelse

Lad os passe rigtig godt på vores skønne natur og på byens åndehuller.Tak!

Havneudvidelse Aarhus Havn

Trods Danmarks begrænsede størrelse er vi en af verdens førende maritme nationer og Danmarks maritime industri skaber enorm værdi for landet. En forudsætning for denne værdiskabels…

Høringssvar vedr miljøkonsekvenser ved en evt udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar. Det er en katastrofale for bugten, for byen, for havmiljøet og klimaet. Vi vil miste det, der er det bedste ved byen, nemlig det, at den ligger tæt ved vandet og …

Ja tak - det er en national opgave

Vi århusianere er begunstiget af en skøn natur og omgivelser rundt om bugten. Vi er også begunstiget af, at gennnem flere hundrede år har Århus Havn været omdrejningspunkt for vor…

Udvidelse af Aarhus havn

Imod forslaget om udvidelse af havnen. Pga de store miljømæssige konsekvenser det får for bugtens dyre og planteliv. Samt forurening af badevandet. En udvidelse af Aarhus hav…

Modstand mod udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg skal hermed udtrykke min modstand mod den planlagte udvidelse af Aarhus Havn, beskrevet i lokalplan 1163 fra Aarhus kommune. Ud fra den foreliggende viden om den planlagte u…

Modstand mod Havneudvidelsen

Hermed vil jeg udtrykke min kraftigste modstand mod udvidelsen af Århus Havn, som beskrevet i lokalplan 1163 fra Århus Kommune. Havneudvidelsen i den beskrevne form vil, efter …

Jeg er stærk modstander af udvidelsen af Århus havn

Hele Århusbugten har en uvurderlig brugsværdi for alle århusianere og byens mange turister. Både bugten og de omkringliggende skove/grønne arealer bruges af mange og er et fantasti…

Havneudvidelse

Lige siden jeg i 1991 flyttede til Århus har byen lidt af vokseværk. Det er som om byen lider af et mindreværdskompleks, der giver sig udslag i, at Århus skal have bygninger, der o…

Havneudvidelsen

Det er synd og skam for vores smukke by med den enestående Natur. Skam jer flyt havnen til Hvor havnedybden er til containerskibene ikke skal omlades før anløb af Århus.

Stop havneudvidelsen

STOP HAVNEUDVIDELSEN Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb …

Lad Bugten og aarhusianerne kunne ånde frit!

Kære byrådspolitikere. Jeg er imod en udvidelse af Aarhus havn fordi: Reduktion af marine levesteder på et stykke havbund på størrelse med hele 140 fodboldbaner vil være en u…

Miljøkonsekvensvurdering udvidelse af Aarhus Havn - Yderhavnen

Pas nu på Aarhus – Pas på kloden – Nej til havneudvidelse høringssvar af Rie Øhlenschlæger, arkitekt maa, AplusB Den fremlagte lokalplan nr.1163 og tilhørende miljøkonsekvensra…

Nej til havneudvidelse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Mindre havn - mere natur!

Udvidelsen af Aarhus havn vil påvirke vandmiljøet og naturen mange år fremover og Aarhus centrum vil for evigt være flyttet længere væk fra havet. Hvilken by ønsker vi at efterlad…

Nej tak til havneudvidelsen

Til trafikstyrelsen Havneudvidelsen i Aarhus ( journal nr.: 2021-000267 ) er en frygtelig idé. Aarhus som by er blevet tættere og tættere de sidste par år, og Aarhus Ø har taget e…

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Havneudvidelsen

Hermed vedhæftes høringssvar fra DN Aarhus

Bevar Aarhusbugten

Jeg taler imod en havneudvidelse. Som flittig bruger af stranden ved Ballehage, sætter jeg stor pris på naturen og udsigten fra stranden jeg ikke mener skal indskrænkes yderligere.…

Høringssvar vedr. udvidelsen af Aarhus Havn (Miljøvurdering)

Se vedhæftede.

Udvidelse af Århus Havn

Uvildig miljøundersøgelse i stedet for "bestilt arbejde" af Cowiconsult Når Århus havn betaler et privat konsulentfirma, som Cowiconsult - til miljøundersøgelser og rapportskriv…

klimamål, rekreative områder, by og landsskab

Opfyldelse af klimamål Jeg er en klar modstander af den foreslåede havneudvidelse. Først og fremmest fordi udvidelsen er uforenelig med opfyldelsen af klimamålene. En øget import…

Nej tak til havneudvidelse i Aarhus

Vores indsigelse fremgår af vedhæftede høringssvar.

Nej tak til den foreslåede havneudvidelse!

Som mange andre bruger jeg området omkring Tangkrogen, strandvejen og sydpå. Det er et helt unikt område, som ikke bør spoleres af en havneudvidelse, der vil tage udsigten til bug…

Modstand mod klapning i Hjelm Dyb

Grundejerforeningen Boeslum Strand repræsenterer ca. 250 grundejere i et sommerhusområde i nærheden af Ebeltoft, ud til Kattegat og Hjelm. Sommerhusene i området ligger i, eller op…

Havneudvidelsen

STOP HAVNEUDVIDELSEN OG BEVAR HAVMILJØET OG DE REKREATIVE OMRÅDER Undertegnede ønsker ikke, at der dumpes den enorme mængde havneslam fra en havneudvidelse ud i havet ved Fløjst…

Forslag til lokalplan 1163

ANG: Høringssvar: Forslag til lokalplan nr 1163 - udvidelse af Aarhus havn Glatved Havn har ofte været nævnt som en udvidelsesmulighed for Aarhus Havn. Muligheden afvises normalt …

Nej til klapning af slam ud for Ajstrup og Fløjstrup Strand

Skulle den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn blive besluttet - og Gud forbyde det - skal der bortgraves 5-6 mio. kubikmeter slam. Planen er, at slammet skal dumpes, eller klappes…

Forslag til udvidelse af Aarhus havn

Vi er imod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn. Debatten om udvidelse af Aarhus havn bør ikke være for eller imod, hvor man enten kan stå i den ene eller den anden grøft. D…

Protest mod den nye havneudvidelse

Jeg vil gerne på det kraftigste protestere mod den nye havneudvidelse. Jeg har på egen krop, siden dannelsen af Aarhus Ø, set hvordan hele bugten er forandret med - extrem …

Høringssvar for Udvidelse af Aarhus Havn

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn. Se vedhæftet fil.

Havneudvidelse mod syd - nej tak!

For mig er Aarhusbugten et lige så stort aktiv for byen som Marselisborg skoven. Havneudvidelsen i sydlig retning vil for mig svare til, at man pløjer hele Marselisborg skoven ned …

MILJØKONSEKVENSVURDERING – UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN)

Uddybning af bassin og sejlrende der klappes (dumpes) ved Fløjlstrup og Mariendal Strande og indvinding af sand fra Moselgrund i Kattegat. Det vil med stor sandsynlighed medføre fr…

Høringssvar for havneudvidelse

Se høringssvar i vedhæftede fil.

Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar "udvidelse af Aarhus Havn

NEJ TAK TIL UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVN)

1. Vi skal ikke dræbe vores havbund, selvfølgelig. 2. De 3 største årsager til sandflugt er klimaændringer, geologiske forhold og menneskelig aktivitet - alle 3 årsager indgår …

Havneudvidelsen

Tilslutter mig ja sigerne til havneudvidelsen. Det kan kun give vækst og skabe grobund for gode arbejdespladser på havnen. Hvis ikke bliver vi overhalet indenom Af andre havne.…

Imod udvidelse af aarhus havn

Inge-Lise Rauhe Møllestien 48 8000 Aarhus C. ilrauhe@gmail.com 28706652 Aarhus den 2.3.2022. Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn. Allerførst; Jeg er k…

Jeg er imod havneudvidelse

Inge-Lise Rauhe Møllestien 48 8000 Aarhus C ilrauhe@gmail.com 28706652. Aarhus den 1.3.2022 Til Aarhus Kommune og Trafikstyrelsen. Høringssvar vedrørende udv…

Jeg er imod en havneudvidelse

Inge-Lise Rauhe Møllestien 48 8000 Aarhus C ilrauhe@gmail.com 28706652. Aarhus den 1.3.2022 Til Aarhus Kommune og Trafikstyrelsen. Høringssvar vedrørende udv…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Til Århus kommune Vedr. MILJØKONSEKVENSVURDERING – UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN) NEJ TAK til havneudvidelsen! En eventuel udvidelse af havnen vil være en katastro…

Miljø - havneudvidelsen

Jeg er klart imod havneudvidelsen pga. den alt for store miljømæssige belastning! • En omfattende miljø- og partikelforurening i Aarhus midtby via 2800 lastbiler ekstra ind gennem…

Strider havneudvidelsen ikke mod alt vi i fællesskab har forpligtet os på mht klima og miljø?

Jeg skriver dette høringssvar, da jeg mener, at havneudvidelsen strider mod kommunens målsætninger inden for klima og miljø. Meget tyder på, at hvis vi kan tage klimaproblemerne al…

Udvidelsen af Århus Havn H406

Århus Havn Høringssvar ved. Århus Havn H406 Tak for invitationen til deltagelse i denne offentlige høring. Vi skønner at det er nødvendigt at få endevendt og belyst denne sa…

Imod havneudvidelsen

Det er på tide at Aarhus kommune gør alvor af at lytte til borgerne i disse spørgsmål. Stop med pro forma høringer, og lyt til borgerne i jeres by! Gør en større indsats for at ind…

Havneudvidelse

Jeg protesterer mod havneudvidelsen i Aarhus. At begynde at grave dybere sejlrende ved Aarhus er jo vanvittigt, når man kan lægge havnen på Djursland, hvor dybden er god. Hele proj…

Indsigelse

Jeg vil på det kraftigste gøre indsigelse mod Aarhus Kommunes planer. Bevar vores unikke åndehul og den danske natur!

Nej til havneanlæg på grund af påvirkning af trafik og miljø

Mit svar er i fuld rapport. Sammenfattende Rapporten giver ikke tilstrækkelig trafikinformation til at vurdere den sande effekt af denne udvikling Hvilke oplysninger, der gives, …

Sæt ikke en skamplet på det der gør Aarhus helt unik!

Ligesom et maleri, er Aarhus rammet ind i en smuk ramme. Naturen. Skoven og strandene mod syd, og skoven og stranden mod nord. Som ingen anden storby i Danmark, er Aarhus rammet in…

Stop havneudvidelsen - Aarhus bugten har enorm værdi for Aarhus, og vi skal bevare marinemiljøet og de rekreative områder

Beskyttelse af uvurderligt åndehul og de rekreative værdier At udvide havneområdet får en alt for stor og negativ effekt på bugtens landskabelige udtryk og det meget populære rekr…

Miljø

Jeg finder de miljømæssige følger af en evt. havne udvidelse aldeles uoverskuelige. De fremlagte planer vil ødelægge alt liv på havbunden, der hvor der er planlagt dumping.

Indsigelse mod den nye havneudvidelse i Aarhus

Indsigelse mod den nye havneudvidelse Jeg vil hermed protestere mod den nye havneudvidelse, også kaldet Yderhavnen. Høringsfasen er kun på otte uger, og det er alt for lidt for …

Havneudvidelsen er en skændsel for vores smukke jyske ‘hovedstad’

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn virker som en hovedløs plan, der ikke sigter langt. Hvad skete der lige med miljøpolitikken? Omfanget, størrelsen og konsekvenserne af denne …

Havneudvidelse

Et stort NEJ TAK til udvidelsen...vi skal ikke ha ødelagt vores skønne udsigt og rekreative område ved Tangkrogen

Indsigelse mod havneudvidelsen

Dette er en indsigelse mod ”forslag til lokalplan 1163 udvidelse af Aarhus Havn” og samtidig indsigelse mod den bagvedliggende ”Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn”…

Indsigelse

Indsigelse vedhæftet

Vi taler for dem, der ingen stemme har

Til rette vedkommende Jeg er stærkt imod forslaget om havneudvidelse i Århus! Dette grundet påvirkninger af klima, havmiljø, ødelæggelse af udsigten i hele det sydlige Århus …

NEJ til Havneudvidelse i Århus

NEJ til Havneudvidelse i Århus Århus skal være en bæredygtig by, tænke grønt på en ny måde. Byen skal være forgangs by for alternative bæredygtige løsninger, derfor skal vi ikke …

NO to the catastrophic extension of the industrial harbor

NO to the catastrophic extension of the industrial harbor As a regular visitor of Aarhus I want to tell you that the plans to extend the industrial harbor will have catastrophic c…

Stop havneudvidelsen

Jeg er imod en havneudvidelse, som der er foreslået. Jeg vil særligt anføre, at den rekreative værdi og det landskabelige udtryk, som der trods alt er tilbage i Aarhus Bugten tro…

Lokalplan nr. 1163 - NEJ til udvidelse af Aarhus Havn

STOP UDVIDELSEN AF AARHUS HAVN! Der er mange grunde til at stoppe den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn, bl.a.: - Klimaet påvirkes i negativ retning - større udledning af CO2. …

Hvordan kan Aarhus kommune forsvare at havnen dumper giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb?

Spejdergruppen Erik den Røde fra Beder-Malling ønsker at gøre indsigelse mod planerne om en havneudvidelse i Aarhus og dumpningen af giftigt slam ved Fløjstrup, Mariendal og Hjelms…

Høringssvar imod havneudvidelsen

Jeg er grundlæggende imod havneudvidelsen fordi: En Industrihavn skal ikke placeres i midten af nogen by – heller ikke Aarhus Jeg mener at der burde kunne findes en alternati…

Bevar Aarhus' unikke udtryk - og natur!

Nej tak til havneudvidelse!

Overser vi havneudvidelsens konsekvenser for det lokale hav-miljø?

Jeg er borger i Aarhus-komune og frygter at en havneudvidelse kan have konsekvenser på mange parametre: Den rekreative brug af havneområder, klimabealstninger og ikke mindst hav mi…

Vi må og skal værne om de kvaliteter, der gør Aarhus til et fantastisk sted at bo og besøge

Argumenterne lyder, at får Aarhus Havn ikke en gigantisk udvidelse (i absolutte såvel som i relative tal) for at kunne tilfredsstille markedets behov, så ender den i stedet med at …

Jeg er imod Aarhus havneudvidelse. - Kloden er ikke et forbrugsgode – der er grænser

Jeg er imod Aarhus havneudvidelse. - Kloden er ikke et forbrugsgode – der er grænser for, hvor store menneskabte forandringer jorden kan kapere, hvis vi som mennesker vil overl…

Stop havneudvidelsen og klapning ved Fløjstrup

Se vedlagte PDF

Nej tak til havneudvidelsen

Det er svær at sende et høringsvar dette er det 4 forsøg håber at det virker denne gang. Det har er jo helt absurd, vi står i en situation hvor vi skal gøre en indsats for vores mi…

Mod havne udvidelse

Mine tanker omkring den nye havne udvidelse. Efter at have sat mig ind i prospektet og at have deltaget i diverse møder, tilkendegiver jeg hermed at være imod den sydlige havne…

Beskyt Aarhus bugten

Selvom jeg kun har boet i Aarhus i 2 1/2 år, har jeg mange gange nyt og sat på pris på den fantastiske udsigt udover bugten, både i form af gåture, det rene badevand og ved dvs. ar…

Fejl i jeres hjemmeside!

Jeg har svaret på dette ca 20 gange før jeg fik en kvittering: Det er kritisk. Hvis jeg ikke havde været opmærksom på den manglende mail kvittering var mit svar gået tabt. Mange an…

Høringssvar imod udvidelse af Aarhus Havn

Et af argumenterne for en havneudvidelse er, at Aarhus skal være konkurrencedygtig når det gælder container håndtering. Hvorfor skal en by som Aarhus være førende indenfor dette om…

Imod natur og miljø ødelæggelsen: ingen ny havneudvidelse!

MEGET IMOD UDVIDELSE Aarhus kommune vil være CO2 neutral i 2030. Det kan ikke lade sig gøre hvis man gambler med havmiljø, natur og klima, ved at udvide havnen endnu engang. …

Havneudvidelse - Det rene van(d)vid!

Ved en havneudvidelse, hersker er der ingen tvivl om, at klapning af de store mængder slam vil påføre en markant negativ effekt, på et i forvejen presset havmiljø. Hjelm Dyb og…

Fejlagtig plan om udvidelse af Aarhus Havn

se vedlagte

Imod udvidelsen af Aarhus Havn

Af hensyn til ødelæggelse af stenrev i Hjelm dyb og store negative ændringer af det kystnære havmiljø ved Aarhus er jeg imod udvidelsen af Aarhus havn En udvidelse af Aarhus hav…

Lystfiskerforeningen AROS - NEJ TAK TIL HAVNEUDVIDELSE

En havneudvidelse skal ikke være på bekostning af vores havmiljø og dyreliv. Heller ikke en forhindring for vores rekreative brug af havet. Lystfiskerforeningen AROS ønsker på …

Udsæt planer om havneudvidelse indtil der er lavet en behovsanalyse

Der mangler en analyse af behovet for havnetransport i Aarhus år 2030, år 2040 og år 2050, hvor anlægget forventes færdigt. Der er brugt 31 ekspert fra COWI til at undersøge miljøk…

Kommunal beslutning Vs. Region, miljø og fremtid

Jeg mener, man skal ryste posen og se på de større projekter, der er besluttet og i støbesken for Aarhus Havn og Marselisborg området i den kommende fremtid. Her tænker jeg på 4 p…

NEJ til dumping af havneslam ud for Fløjstrup Strand

Trafikstyrelsen 2. marts 2022 Århus Kommune, Teknik og Miljø Høringssvar vedr. Journalnr. 2021-000267 Undertegnede ønsker ikke, at der du…

Havneudvidelsen

Kære Kommune Vi tænker her på kontoret, at en havneudvidelse kunne være fantastisk. Det begrunder vi med at Aarhus har været og er en havneby. Og netop en havn er karakterisere…

Udvidelse af Aarhus havn

Jeg har boet i Aarhus siden 1980 - og har i helt overvejende grad været glad for det - ikke mindst for den tætte adgang til skov og strand samt udsigt til havet. Opførelsen af Aar…

Udvidelse af Aarhus Havn

Kære Aarhus Kommune Jeg vil gerne tilkendegive, at jeg er imod forslaget om udvidelsen af Aarhus havn. Som borger i Aarhus er jeg overrasket over, at man overhovedet overveje…

Nej til udvidelse af Havnen

Nej til havneudvidelsen - det ødelægger miljøet og byens identitet Aarhus Kommune har fremlagt et forslag til udvidelse af havnen med op til 180 ha. Realiseres havneudvidelsen v…

Havneudvidelse - tak - men NEJ TAK!

Århus – smilets by! Århus er unik med sin beliggenhed ved bugten. På en sommerdag oplever man, at århusianere, besøgende og turister – alle – både store og små – nyder verdens min…

Høringssvar imod havneudvidelse i Aarhus

Høringssvar imod havneudvidelsen i Aarhus Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort …

Stop havneudvidelsen

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige åndehuller! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et helt unødvendigt indgreb i Aarhus bugten, både for miljøet og …

Ja til udvidelse af Aarhus Havn

Danish Agro ønsker en udvidelse af Aarhus Havn, således at udviklingen på Aarhus Havn ikke begrænses af manglende arealer der kan stilles til rådighed. Aarhus Havn er en af de før…

Farligt badevand ved tangkrogen?

Farligt badevand ved Tangkrogen? Jeg er 20 år og borger i Aarhus Kommune. Jeg har mange gange mødtes med mine venner, og badet ved Tangkrogen, ligesom hundredevis af andre unge …

Nej tak til udvidelsesplaner for Aarhus Havn

Kære Aarhus Kommune Jeg vil som borger i Aarhus gerne udtrykke min modstand mod den plan til udvidelse af Aarhus Havn, som er sendt i høring. Blandt byens største aktiver for…

Havnudvidelse på bekostning af turismen og forringelse af badevand

Vi er borgere i Aarhus Kommune. Vi går tit en tur fra Tangkrogen til Den Uendelige Bro og tilbage igen. Vi elsker den smukke tur, og føler vi får naturen og havet helt tæt på. Den …

Stop havneudvidelsen

Planerne for udvidelsen af Aarhus Havn vil være en katastrofe for marielivet og klimaet. Det vil samtidig ødelægge et af Aarhus' bedste områder og gøre det til en ringere by at bo …

Stop planen om havneudvidelse mod syd. Tag hensyn til miljø, bæredygtighed og borgere.

Ballehage den 2.marts 2022 Høringssvar fra Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad: Stop planen om havneudvidelse mod syd. Tag hensyn til miljø, bæredygtighed og …

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder Den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn er et voldsomt og uopretteligt indgreb i bugten, som vil …

Miljøkonsekvenser ved udvidelse af Århus Havn

Jeg mener ikke at behovet for den enorme udvidelse af havnen er dokumenteret. Påvirkningen af især havmiljøet er helt uaccaptabel p.g.a. deponeringen af miljøfarligt materiale og i…

Nej til forringet miljø

Nej til forringet miljø på land og i hav Da jeg som ung flyttede til Aarhus, var Tangkrogen en stinkende sump. Det var bestemt ikke et sted hvor nogen havde lyst til at bade, en…

Havneudvidelse

Jeg er imod havneudvidelsen! Det er vigtigt at bevare den smukke udsigt og kystområdet ved Aarhus.

STOP HAVNEUDVIDELSEN

Jeg er imod havneudvidelsen, fordi den har alt for store konsekvenser for byens borgere og for byens identitet. Det er vores natur. Vi er naturen. Naturen skal have forrang. Havnen…

Stop havneudvidelsen ! Høringssvar nr 2 fra Bedsteforældrenes KlimaAktion Aarhus

Høringssvar nr 2 fra Bedsteforældrenes KlimaAktion Aarhus. Stop havneudvidelsen ! Stop den nye havn for vore børn og børnebørns skyld! Er havneudvidelsen det bedste vi kan gøre…

STOP udvidelsen af havnen !

Høringssvar Havnen – 27 februar 2022 STOP udvidelsen af havnen ! Jeg kan ikke se, vi har brug for en større havn. Vi er midt i en klimakrise !!! Vi skal nedsætte vores forbrug …

Udvidelse af Århus Havn?

Hvem skulle det glæde og gavne at forringe og indsnævre, hvad der er til glæde for de mange? Reflektion er en dyd, især før betænkelige og ødelæggende beslutninger. Hvad er argum…

Nej tak til mere industri

Jeg er nyligt blevet orienteret om planerne om at udvide industrihavnen. Og jeg må sige, at det chokerer mig, at det overhovedet overvejes. Århus er en smuk by ved havet - men ik…

Planer vedrørende klapning af slam ved Fløjstrup Strand.

Planer vedrørende klapning af slam ved Fløjstrup Strand. Jeg ønsker ikke Fløjstrup og Mariendal Strand omdannet til undervands losseplads for havneudvidelsen i Aarhus. Derfor v…

Naturen

Jeg stemmer imod havneudvidelse. Lad os passe på naturen/havbunden.

Havne udvidelse / container og logistik

Udvidelse ønskes ikke

Udvidelsen af industrihavnen

Jeg er imod udvidelsen af industrihavnen, da det vil få omfattende konsekvenser for den danske natur.

Havneudvidelse

100% imod planerne om evt havneudvidelse. Det er skandaløst at ødelægge Århus bys kystområde. Netop det, som kendetegner byen. Skov og strand. Og dertil tilføje havet forurening. …

Nej tak til beton

Bevar Århusbugten. Jeg vil til enhver tid ønske vi mennesker prioriterer naturen. Havet og havbunden leverer livskvalitet og fremtid hvis vi værner om den. Tak Vh Maja

info@aduro.dk

Aduro AS er imod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn. Aduro AS er en mellemstor aarhusiansk virksomhed. Vi er medlem af Aarhus Erhverv og eksporterer ca. 90% af vores varer…

Havneudvidelse

Stem ikke for denne voldsomme udvidelse der for altid vil ændre og spolere noget af det der netop gør Aarhus så unik både for os der bor her og for alle vores gæster og turister. D…

Godsmængden på Aarhus Havn er faldende

Jeg er borger i Aarhus Kommune og deltog i informationsmødet den 7.2.2022. Jeg er forundret over at Aarhus Havn har brug for så massiv en udvidelse. Det er der især 2 grunde til…

Havneudvidelsen bør gentænkes

Havneudvidelsen bærer vidne om det vækstideal, mange af os er vokset op med. Men vi bygger for de fremtidige generationer. Ikke for os selv. Den globale miljøkrise burde have læ…

Nej tak til klapning af slam fra Aarhus havneudvidelse!

Klapning af slam er en primitiv og forældet måde at skille sig af med affald og burde som metode være fortid! Ingen ved præcist, hvilke skadelige tungmetaller slammet indeholder.…

Ja tak til en påkrævet udvidelse til gavn for både Aarhus Havn såvel som by.

Eimskip Denmark A/S har som areallejer ved Aarhus Havn en stor interesse i, at vi kan fortsætte vores positive forretningsmæssige udvikling indenfor vores nuværende rederiaktivitet…

Stop havneudvidelsen nu!

Havneudvidelsen i Aarhus havn tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten samt borgernes ønsker om rekreative områder i Aarhus. Havneudvidelsen synes at være i direkte modstrid …

Nej til tak havneudvidelsen

Nej tak til havneudvidelsen Jeg er meget imod udvidelsen af Århus havn. Først og fremmest fordi det er ødelæggende for naturen syd for byen- de rekreative områder ved Tangkro…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg støtter det fremlagte forslag. Erhvervet på og omkring havnen er en unik mulighed for at sikre arbejdspladser i mange erhverv og dermed bidrage til velfærd.

Aarhus havn udvidelsen

hermed indsender jeg et fil med mine bekymring om udvidelsen af Aarhus havn. Med venligt hilsen stefanie Zawaski

Dumpning af havneslam

Kære beslutningstagere Jeg er meget bekymret ift. dumpningen af giftigt havneslam i området, og jeg er ikke overbevist om at den udfærdigede rapport om miljøpåvirkningen faktisk…

Forslag om havneudvidelse fuldstændig afkoblet fra mål om udvikling i respekt for natur, miljø og klima.

Først og fremmest virker denne havneudvidelse som fuldstændig afkoblet fra alle målsætninger om bæredygtig udvikling i respekt for natur, miljø og klima. Projektet synes at bygg…

Imod udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn - primært af to årsager: Miljøet Jeg er helt med på, at byudvikling, erhvervsudvikling og havneudvikling som oftest har negative konsekven…

Stop havneudvidelsen

Jeg er på det kraftigeste imod den foreslåede havneudvidelse. Jeg mener at - Det er en ødelæggende belastning af både miljø og klima - Det er helt uforsvarlig at dumpe de man…

Nej tak til havneudvidelse

Vi støtter op om forslaget fra Salling group og Arla om at stoppe de nuværende planer om havneudvidelsen, og at man i stedet nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aarhu…

Nej tak til giftig slam i bugten

Jeg syntes at det er for dårligt at der ligger en masse bygninger der ikke har noget med havnen at gøre på havneområder. hvis de firmaer fik et andet sted at være ville der jo være…

Udvidelse af Århus havn, som jeg er imod

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Jeg er imod projektet. Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb…

Imod dumpning af slam v Fløjstrup og Mariendal strand

NEJ TAK TIL DUMPNING AF GIFTIGT HAVNESLAM UDFOR FLØJSTRUP/ MARIENDAL STRAND Vi ønsker ikke at Aarhus bugten smadres og naturen ødelægges og vi er ganske målløse over de planer Aar…

Stop dumpning af slam ved Fløjstrup og Mariendal.

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Vi bruger området meget og det er en stor del af det at bo her i området at have havet og den de…

STOP HAVNEUDVIDELSEN - og pas på miljøet, som I har lovet

Havneudvidelsen tager ikke hensyn til miljøet, biodiversiteten og borgerne i Århus. Og så går den imod valgløfter fra flere lokalpolitikere. Derfor vil jeg appellere til, at den ik…

Nej til dumping af slam

Vi protesterer på det kraftigste mod planerne om at dumpe millioner af tons potentielt giftigt slam ved naturskønne Fløjstrup Strand i forbindelse med udvidelsen af Århus Havn. Det…

Udvidelse af Århus havn

Jeg gør herved indsigelse mod udvidelsen af Århus havn og særligt protesterer jeg imod at anvende Fløjstrup og Ajstrup strand som dumpningsplads. Det er anført i undersøgelserne…

Stop planerne om dumpning af forurenet slam i Aarhusbugten.

Stop planerne om dumpning af forurenet slam i Aarhusbugten. Det er en forældet tankegang at bruge havmiljøet som losseplads. Slammet forsvinder ikke af sig selv under havover…

Havneudvidelsen

Vedhæftet som PDF.

Stærkt imod havneudvidelse

Jeg er imod udvidelse af havnen. Vores smukke udsigt ødelægges. Beboerne i Århus nyder gåture langs Strandvejen og det dejlige kig til Mols. Hvorfor hvis det er så nødvendigt med u…

Støtte til Havneudvidelsen

Aarhus Sømandshjem er positive overfor Havnens planlagte udvidelse, der vil sikre, at Aarhus Havnen nu og i fremtiden vil være blandt landets mest moderne havne.

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Stop udvidelsen af Aarhus Havn. Se vedlagte.

LOKALPLAN NR. 1163 (udvidelse af havneareal og dertil knyttet deponering af sedimenter udfor kommunens sydlige strande)

se vedhæftede høringssvar

NEJ TAK! - udvidelse af aarhus havn

Ja, hvad mon dronningen og hendes familie tænker om den påtænkte udvidelse af Aarhus havn? Hvad siger de menige aarhusianere? Hvordan vil denne udvidelse påvirke os psykisk, fysi…

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Stop udvidelsen af Aarhus Havn. Se vedlagte.

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Stop udvidelsen af Aarhus Havn. Se vedlagte.

Stop udvidelsen af Aarhus Havn

Stop udvidelsen af Aarhus Havn. Se vedlagte.

Jeg er imod vækst og dermed også imod havneudvidelsen - Klima før vækst

Jeg er imod havneudvidelsen. En fastholdelse af traditionel vækst som et vigtigt mål for vores udvikling betyder for os, at vi ikke når de klimamål, vi har aftalt. Danmark er et …

Ja tak til havneudvidelse

Vores virksomhed udfører blandt andet losning og lastning af bulkskibe på Aarhus Havn. En udvidelse af Aarhus Havn er nødvendig for at sikre vækst, at infrastrukturen opretholdes o…

Ja tak til havne udvidelse

Vi har et større areal med pakhuse på Havnen, hvor vi opbevarer gods samt udfører losning og lastning af bulkskibe på Aarhus Havn. En udvidelse af Aarhus Havn er nødvendig for at …

Bedsteforældrenes Klimaaktion er imod havneudvidelsen

Vi er imod havneudvidelsen. Bedsteforældrenes Klimaaktion (BKa) har med stor interesse hørt om kommunens forslag til havneudvidelse. Vi vil prøve at begrænse os i vort høringssvar…

Høringssvar - havneudvidelse - journal nr.: 2021-000267

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtig…

Høringssvar mod udvidelse

Vi indsender hermed høringsvar mod udvidelsen af Aarhus Havn, da det vil betyde en væsentlig forringelse af Aarhus Bugt og Aarhus By, både rekreativt og miljømæssigt. Fordelene…

Nej til udvidelse af Aarhus havn

VEDR. HAVNEUDVIDELSE - Høringsvar vedr. journal 2021-​000267 Jeg er kraftigt imod den sydlige havneudvidelse. Jeg mener det har katastrofale følger for bugten, for byen, for bo…

Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb

Høringssvar fra 17 familier i bofællesskabet Midgården, Byagervej i Beder: Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb Den planlagte udvidelse a…

Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb

Høringssvar fra Beder-Malling Vinterbadeklub: Stop planen om at dumpe giftig havnebund ved Fløjstrup Strand og Hjelms Dyb Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn risikerer at …

Modstand imod havneudvidelse i Aarhus

Jeg er klart modstander af en fremtidig havneudvidelse i Aarhus. Begrundelsen for min modstand er, at den ønskede havneudvidelse i Aarhus har voldsomme negative konsekvenser for…

Udbyggelse af Århus Havn

Vi skal følge med tiden og selvfølgelig bevare og have flere arbejdspladser på Århus Havn. Så selvfølgelig skal vi udbygge havnen.

DUMP IKKE SLAM VED KYSTEN SYD FOR AARHUS

ØDELÆG IKKE VORES NATUR Vi er mange der benytter kysten og vandet mellem Aarhus og Norsminde; og som kajakroer er dette område forbundet med mange naturoplevelser: marsvin, sæler,…

Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Jeg ser en udvidelse af Århus Havn som logisk tiltag, da det nu engang er Danmark´s industrihavn. Det kunne være rart om vi kunne sige nej tak, men så siger vi også nej til en mass…

Nej tak til dumpning af slam

Vi er bosiddende syd for byen og bruger dagligt naturen hvor vi fra Maselisskoven kan se Djursland, havet og øerne. Vi elsker vores by og område så tanken om at giftigt slam fra en…

Aarhus Kommunes planer om udvidelse af Aarhus Havn

Jeg vil gerne udtrykke min modvilje med projektet om at udvide Aarhus Havn og er således IMOD forslaget om udvidelse. Jeg er bosiddende på Frederikbjerg og én af de helt afgøren…

Høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten

I foreningen Beskyt Aarhusbugten er vi meget bekymrede planerne om en omfattende havneudvidelse. Som udvidelsen er beskrevet, vil den have store og meget voldsomme konsekvenser for…

Miljøkonsekvensvurdering ved udvidelse af Århus Havn

Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for Aarhus og aarhusianerne at vi ikke ødelægger bugten på baggrund af en havneud…

Nej tak

Jeg ønsker IKKE at der dumpes 5,3 millioner m3 giftigt havneslam fyldt med tungmetaller og miljøgifte ud for Fløjstrup Strand og Mariendal. Vi bruger området meget og det er en sto…

Dumpning af slam ud for Fløjstrup Strand

Jeg ønsker IKKE at der dumpes 5,3 millioner m3 giftigt havneslam fyldt med tungmetaller og miljøgifte ud for Fløjstrup Strand og Mariendal. Vi bruger området meget og det er en sto…

Klapning af sediment ved Fløjstrup Strand som følge af udvidelse af Aarhus Havn og rensningsanlæg

Vi vil ikke have at der dumpes sediment ud for Fløjstrup Strand fra havneudvidelsen i Aarhus. Vi vil gerne protestere mod planerne. Vi mener, at der er stor risiko for, at havbunde…

Klapning af sediment ved Fløjstrup Strand ifm Udvidelse af Aarhus Havn og evt rensningsanlæg

Se venligst mit høringssvar i vedhæftede word-dokument.

Beskyt den smukke natur i Aarhusbugten

Aarhus er en attraktiv by, verdens mindste storby med en skøn dosering af kultur og natur. Men det grønne område og den smukke udsigt over Aarhusbugten vil være truet af den planla…

Gigantsvigt af de kommende generationer

Jeg er helt uforstående for, at man i tider som disse, kan være så ligegyldig over for vores eneste natur. Sidste sommer badede vi hver solskinsaften ved Tangkrogen sammen med mang…

Miljøbeskyttelse i klimakrisens tid

Jeg synes at konsekvenserne af udvidelsen af Århus havn er meget alvorlige når der tænkes miljø. Såsom jeg forstår det er der ikke stor behov for en havneudvidelse, især fordi det …

Drop klapning

Jeg ønsker IKKE at der dumpes 5,3 millioner m3 giftigt havneslam fyldt med tungmetaller og miljøgifte ud for fløjstrup strand og mariendal strand. Vi bruger området meget og det er…

Udvidelsen af Aarhus Havn ødelægger havmiljøet

journal nr.: 2021-000267. Nej til udvidelse af Aarhus Havn Havneudvidelsen er en skandaløs krænkelse af naturen, som i forvejen er under ekstraordinært pres pga. klimaforandring…

Havneudvidels og dumping af havneslam v

At man overhovedet overvejer dette projekt i en tid, hvor vi snakker om biodiversitet, miljø og naturbeskyttelse er en skændsel og en hån mod alle som i deres eget liv gør alt hvad…

Havneudvidelse

Den foreslåede havneudvidelse er noget af det mest bagudskuende, jeg længe har hørt om. Der er selvfølgelig de miljø- og klimamæssige negative konsekvenser. Men der ud over vil hav…

Havneudvidelse

Se vedhæftede fil

Havenudvidelsen har alt for store miljømæssige og menneskelige konsekvenser

NEJ TAK til den hav-, luft- jord- og støjforurening som Aarhus kommunes planlagte havneudvidelse vil forårsage! Det er en katastrofe for havmiljøet og bymiljøet i det sydlige Aarhu…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg ønsker IKKE at der dumpes 5,3 millioner m3 giftigt havneslam fyldt med tungmetaller og miljøgifte ud for Fløjstrup Strand og Mariendal. Vi bruger området meget og det er en sto…

Protest mod udvidelse af Aarhus Havn

Det er mig en gåde, hvordan man kan overhovedet få den ide at udvide Aarhus havn. Det vil for det første stride mod Aarhus Kommunes vision om at være en grøn kommune og at arbejde …

STOP HAVNEUDVIDELSE I AARHUS

Sjældent har jeg oplevet et så unødvendigt og uigennemtænkt forslag, med så utroligt mange hængepartier og ubesvarede spørgsmål og med så katastrofale konsekvenser for Danmarks næs…

Udvidelse af Aarhus havn vil være en skandale for Aarhus.

EN HEL UNIK BY: Aarhus ligger ved smukke Aarhus bugt og er et åndehul for både beboere, turister og de der bruger byen. Som levested og turistmål er Aarhus en utrolig smuk og attra…

Havneudvidelse - nej tak!

Jeg tager inderligt afstand fra en havne udvidelse. Det vil være et overgreb mod vores nærmiljø, det vil være en hån mod borgerne der bliver berørt. Det vil være foragt over for a…

FN's Verdensmål nr. 14 - Livet i havet

Udvidelse af Aarhus Havn bør ikke ske på bekostning af forurening med tungmetaller fra klapning ved Fløjstrup og Mariendal Strand. Alternative bortskaffelsesmuligheder bør (gen)vu…

HAVNEUDVIDELSEN TRUER HAVMILJØET I ÅRHUSBUGTEN!

HAVNEUDVIDELSEN TRUER HAVMILJØET I ÅRHUSBUGTEN! Det forekommer fuldstændig uigennemtænkt, at man planlægger en havneudvidelse, som bl.a. indebærer en opfyldning af området med j…

NEJ til udvidelse af AArhus havn

Jeg tager inderlig afstand fra en havne udvidelse. Det vil være et overgreb mod vores nærmiljø, det vil være en hån mod borgerne der bliver berørt. Det vil være foragt over for al…

Jeg er imod havneudvidelsen

Jeg er imod havneudvidelsen. Min begrundelse er: De miljømæssige forandringer i bugten er jeg meget bekymret for. Jeg kan ikke se at Aarhus magter en så stor trafikal forandring…

Støtte til fremlagt forslag

Jeg støtter det fremlagte forslag. Erhvervet på og omkring havnen er en unik mulighed for at sikre arbejdspladser i mange erhverv og dermed bidrage til velfærd.

Lokalplan 1163

Dette høringssvar sendes fordi jeg mener at havneudvidelsen på langt de fleste punkter har alt for store miljø konsekvenser. Mest for den sunde havbund, men jo da også for Århus by…

Hvilken by ønsker vi for fremtiden?

Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudvidelse, der skal imødekomme mere vækst fo…

Høringssvar vedrørende miljøkonsekvenserne af klapning af bundmateriale i Hjelm Dyb og Fløjstrup Skov

Til Aarhus Kommune Hermed fremsendes høringssvar vedrørende udvidelsen af Aarhus Havn. Høringssvaret er primært rettet mod de miljømæssige konsekvenser som klapning af bundmateri…

Høringssvar vedrørende miljøkonsekvenserne af klapning af bundmateriale i Hjelm Dyb og Fløjstrup Skov

Til Aarhus Kommune Hermed fremsendes høringssvar vedrørende udvidelsen af Aarhus Havn. Høringssvaret er primært rettet mod de miljømæssige konsekvenser som klapning af bundmateri…

Udvidelse af Aarhus Havn

UdvidelsEthvert anlen af Aarhus Havn er efter min opfattelse nødvendig for at bibeholde og udvikle den unikke position Aarhus Havn har som Danmarks største containerhavn, og hermed…

Stop havneudvidelsen i Aarhus

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Stop havneudvidelsen - der mangler uvildige ekspertudtalelser og fortolkninger

Miljøkonsekvensrapporten kan ikke stå alene. Den er udtryk for et partsindlæg, bestilt og betalt af Aarhus Havn. Rapporten indeholder både objektive data og subjektive konklusione…

Havneudvidelsen

Til Århus Kommune Jeg henvender mig - i den vanvittigt korte frist I har givet borgerne - omkring en katastrofal havneudvidelse. Jeg er dybt bekymret over jeres planlagte ødelægge…

Stop havneudvidelsen. Et unødvendigt indgreb i den Aarhusianske kulturistorie og natur!

En udvidelse af Aarhus havn i Aarhusbugten er en krænkelse af den aarhusianske kulturhistorie og det naturlige havmiljø, som er så integral en del af den aarhusianske oplevelse. J…

Bevar bugten

https://aarhus.sharefile.com/share/view/s39380e75a99542ff8074ba1a5faef403

Nej til havneudvidelse!

På opfordring fra beskytaarhusbugten.nu ytrer jeg her som aarhusianer min modstand mod projektet. Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative område…

Stop nu det vanvid

Bevar Aarhus bugten

Udvidelsen af Aarhus Havn

Jeg vil gerne på det allerkraftigste protestere imod den planlagte udvidelse af Aarhus Havn. Jeg har ingen forståelse for hvorfor man vil spolere Aarhus' allerstørste aktiv: Den un…

STOP HAVNEUDVIDELSEN NU

Det er fuldstændig uacceptabelt, at havneudvidelsen skal være på bekostning af natur og dyreliv i og omkring Aarhusbugten. Aarhusbugten er unik og særegen for Aarhus og menneskene …

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg protesterer kraftig imod at ved "vores" strand vil Århus Kommune dumpe 5,3 millioner m3 slam, der er op til en meter tykt. Det vil de, for at skaffe plads til en kæmpestor 1…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Nej til udvidelse af Aarhus Havn Jeg er imod udvidelsen af Aarhus Havn. I en tid hvor vi kæmper mod uret for at bevare naturen og beskytte miljøet, virker det nærmest skræmmende…

Miljøkonsekvensvurdering - udvidelse af Aarhus Havn

Til Aarhus Kommune Jeg vil inderligt bede om, at havneudvidelsen stoppes. Det er en katastrofe og totalt ødelæggende for vores smaukke by Aarhus og for den smukke bugt!! Jeg …

Vi må sige nej til fortidens vækstideals blinde ekspansion uden hensynstagen til naturen.

Havneudvidelsen bærer vidne om det vækstideal uden hensyn til 'natur', som er naturligt for alle os, der er født i 60erne, 70erne og 80erne. Men vi bygger for de fremtidige gener…

Ja tak til en fremtidssikret erhvervshavn

Se venligst vedhæftede

Havneudvidelse som tager hensyn til borger, natur og miljø

Se Strandvejens Grundejerforening, Aarhus hørringssvar i vedhæftet dokument

Udvidelse af Århus havn

Nej! I kan ikke blive ved med at ødelægge naturen..

Nej til havneudvidelsen

Jeg er imod havneudvidelsen, fordi den har alt for store konsekvenser for byens borgere og for byens identitet. Århusianere og alle andre betages af storbyen med natur hele vejen o…

Stop udvidelse af Aarhus Havn

Jeg gør hermed indsigelse mod den planlagte udvidelse af Aarhus Havn. Aarhusbugten er et unikt sted i Danmark, hvor skov grænser ned til strand og vand, og man kan se havet begyn…

NEJ til havneudvidelse

Mit navn er Jonathan og bor i Højbjerg. Jeg bor en lille kilometer væk fra ballehage og tangkrogen, og har altid brugt naturområderne flittigt. Herunder skoven og selvfølgelig også…

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn

Jeg er imod udvidelsen af af Aarhus Havn, da jeg mener at vi bør værne om marinemiljøet og de rekreative områder i og omkring bugten. En eventuel udvikling af havneområdet bør være…

Havneudvidelsen og påvirkningen af Aarhus Bugt

Ikke mere byggeri! Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og aarhusianernes vigtige, naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og un…

Nej til denne ugennemtænkte havneudvidelse

Der er alt for mange ubekendte i den nuværende plan og jeg modsætter mig det derfor på det kraftigste! Den nuværende plan har, som jeg ser det, udelukkende fokus på havnens drift.…

Aarhus havn skal tilpasses miljø- og naturværdier. Aarhus bugten skal ikke være losseplads.

Aarhus havn skal tilpasses miljø og natur værdier. Aarhus bugten skal ikke være losseplads. Aarhus har altid været byen ved bugten og IKKE byen ved havnen. Sådan skal det helst…

Stop ødelæggelsen af bugten for kortsigtet vinding

Jeg finder det uforståeligt, at man vil godkende en så markant og voldom udvidelse af Aarhus Havn, når det helt åbenlyse spolere skønheden i Aarhus bugten og forstyrre havmiljøet …

Høringssvar til havneudvidelse

Høringssvar til havneudvidelse af Aarhus Havn, Miljøkonsekvens vurdering samt Lokalplan nr.: 1163

Indsigelse

Jeg gør hermed indsigelse mod Aarhus kommunes planer om udvidelse af Aarhus havn samt dumpning af slam ud fra Fløjstrup strand. Aarhus bugten, dets fantastiske strande og marineliv…

Dumpning af slam ud for Fløjstrup og Mariendal

Vedr. udvidelse af Århus havn med dertil hørende dumpning af slam ved Fløjstrup og Mariendal Strande. Jeg færdes dagligt i skovene og på de omtalte strande. Så vidt jeg kan for…

Havneplanen

Jeg gør hermed indsigelse mod Aarhus kommunes planer om udvidelse af Aarhus havn samt dumpning af slam ud fra Fløjstrup strand. Aarhus bugten, dets fantastiske strande og marineliv…

INDSIGELSE: Vil vi virkelig sætte Aarhus fantastiske bugt på spil?

Jeg gør hermed indsigelse mod Aarhus kommunes planer om udvidelse af Aarhus havn samt dumpning af slam ud fra Fløjstrup strand. Aarhus bugten, dets fantastiske strande og marineliv…

Udvidelse af Aarhus Havn.

Jeg ønsker ikke der bliver ''dumpet'' giftig slam i Hjelmdybet, det ville være uforskammet idet jeg mener at Aarhus selv må klare deres giftige affald.

Havneudvidelse - dumpning af slam

Jeg er dybt bekymret over udsigten til forurening af vores strand- og havmiljø, til skade for både planter, fisk, hav-og pattedyr og fugleliv. Og menneskers gavn af naturen. Hvis Å…

Udvidelse af Aarhus havn med planer om at dumpe slam ved blandt andet Fløjstrup strand

Jeg vil gerne komme med indsigelse mod planerne om udvidelse af Aarhus havn, når det kommer til at betyde forurening med slam, der skal dumpes udenfor Fløjstrup strand. Der er en…

Høringssvar vedr. havneudvidelse ved Aarhus Havn og Aarhus bugt.

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Gentænk Aarhus Havn – fremtiden ændrer sig

Vi skylder både Aarhus og især naturen at gentænke hele havneområdet. Så jeg forstår ikke, hvorfor Aarhus Kommune som ejer af arealerne, i stedet for bare at acceptere havnens krav…

Udvidelse af Aarhus Havn vs vindmøller.

Et flertal i Aarhus Byråd har givet grønt lys til en energiplan, der giver mulighed for at opstille vindmøller på Aarhus Havn. Hvor skal vindmøllerne stå i det foreliggende forslag…

Ja tak til havneudvidelsen

“Jeg støtter forslaget om udbygning af havnen - jo hurtigere jo bedre. Igennem en årrække har jeg drevet virksomhed på havnen, og nyder dagligt synet af stor erhvervsaktivitet, m…

Vi skal undgå en ny Århus historie!

Se vedlagte dokument.

Indsigelse mod miljøkonsekvensvurdering af udvidlese af Aarhus Havn

Høringssvar til MILJØKONSEKVENSVURDERING - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN) Som opvokset i Aarhus har jeg forståelse for, hvor stor et aktiv Aarhus Havn er for Aarhus by og k…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

Jeg er dybt, dybt bekymret for planerne om denne gigantiske havneudvidelse. Jeg er en stor nyder af det rekreative område ved og omkring Tangkrogen samt Marselisborg Havn. Bekymr…

Havneudvidelsen er en katastrofe for Aarhus by!

Udemokratisk høringsproces for havneudvidelse Det er uhørt og under al kritik, at vi borgere i Aarhus kommune kun får 8 ugers høringsperiode, når det drejer sig om så stort et pro…

Stop havneudvidelsen

Som privatperson og borger i Aarhus gennem de sidst 40 år har min familie og jeg stor glæde af Aarhusbugten til sejlads og naturoplevelser i området syd for havnen. Vi har sat os i…

Udvidelse af Århus havn må ikke ske på bekostning af kyst og hav

I forbindelse med udvidelsen af Århus Havn ønsker Skæring Fællesråd at få aktindsigt i og redegjort for implikationerne af udvidelsen ift. kysterosion og havliv ved Skæring Stran…

Udvidelse af Aarhus Havn Ydrehavn

På vores facilitet, Sydhavsngade 1, dækkende ialt ca. 25.000 m2, producerer vi afskallede ærte og hestebønner samt ærteproteinisolat til anvendelse i fiskefoder og fødevarer. Ialt …

Høringssvar

HØRINGSSVAR Journal nr.: 2021 - 000267 Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! HØRINGSSVAR Den planlagte udvidelse af Århus Havn…

Protest mod kommunens plan om havneudvidelse og dumpning af slam ved Fløjstrup strand

Jeg tilkendegiver hermed min protest mod kommunens forehavende med at udvide havnen og dumpe store mængder slam ud for kysten i Fløjstrup. Jeg og min familie er sammen med tusindvi…

MILJØKONSEKVENSVURDERING - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN ( YDERHAVNEN)

STOP HAVNEUDVIDELSEN og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder !. Den planlagte udvidelse af Aarhus havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Enig med …

Havneudvidelsen

artikel Aarhus Stiftstidenden 19.02.22 om udvidelse af containerhavnen.

Nej tak til Klipning i Aarhusbugten

Kære beslutningstagere Jeg har en dyb bekymring ift. dumpningen af giftigt havneslam i området, jeg er ikke overbevist om at den udfærdigede rapport om miljøpåvirkningen faktisk…

Dumpning af giftig havneslam syd for Aarhus ( Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn)

Jeg vil hermed gerne protestere over, at der er lagt op til at dumpe 5,3 millioner m3 giftigt havneslam ud for strandene syd for Aarhus; konkret benævnt Fløjstrup og Mariendal Stra…

Miljøkonsekvensvurdering - Udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen)

STOP HAVNEUDVIDELSEN og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigti…

Nej til havneudvidelse og deponering af giftigt havneslam i Århusbugten

Til Århus kommun Jeg skriver for at protestere imod den planlagte havneudvidelse og deraf følgende dumpning af giftigt slam i Århusbugten ud for Fløjstrup strand. Århus havn…

Havet - og alle os som elsker det - siger nej tak til havneudvidelse

Jeg flyttede til Århus fra Thy i 2015. Siden dengang har jeg været daglig bruger af havet omkring Århus-bugten. Bugten omkring Århus er fuldstændig enestående, unik og en gave for …

NEJ TAK til giftigt slam tæt på kysten

Jeg ønsker IKKE at der dumpes 5,3 millioner m3 giftigt havneslam fyldt med tungmetaller og miljøgifte ud for Fløjstrup Strand og Mariendal. Vi bruger området meget og det er en sto…

Havneudvidelsen er den bedste og billigste løsning for Danmark

at sige ja til udvidelsen betyder ja til den optimale måde vedr. Co2. at sige ja til beskæftigelsen at sige ja til at sikre im- og eksporten Danmark at sige ja til et nyt mod…

Vedr. havneudvidelse

Høringsvar vedr. journal 2021-000267 Højbjerg, d. 23-02-2022. Efter at have sat mig ind i prospektet og at …

Udvidelse af Aarhus havn (Yderhavnen)

Efter at have sat mig ind i prospektet og at have deltaget i diverse møder, tilkendegiver jeg hermed at være imod den sydlige havneudvidelse. Jeg ser det som katastrofale følger f…

Dumpning af havneaffald ved Fløjstrup Strand

Jeg er stærk modstander af at der bliver dumpet havneaffald ved Fløjstrup Strand. Jeg ror kajak langs kysten, og bader ofte. Vi bader med børnebørnene, og vi frygter for sundhedsri…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Kære beslutningstagere, Aarhus er en dejlig by i Danmark netop pga dens lidt mindre størrelse og dens nærhed til natur og generelt naturskønne omgivelser. Herunder Aarhus Bu…

Deponering af slam i bugten/Fløjstrup Strand

Jeg bliver trist og gal, når jeg hører, at der er planer om deponering af slam i vandet ud for Fløjstrup strand. Kyststrækningerne nord og syd for Århus er Århus´ største aktiv. …

Dumping af giftig slam v Fløjstrup strand

Det er dybt uansvarligt, at Aarhus Kommune ikke kan finde en miljørigtig løsning, til at bortskaffe det giftige slam der kommer med en evt havneudvidelse! Der må være en - måske no…

Dumpning af slam ved Fløjstrup strand

Det er dybt uansvarligt at kommunen har fundet det passende at ødelægge lokalmiljøet omkring Fløjstrup strand. At benytte havet som skraldespand er på ingen måde langsigtet, og afs…

Kun en dråbe i havet ..

sådan har vi I mange år tænkt, når vi har hældt miljøforurenende artikler i havet. Men vi er blevet klogere - Heldigvis! Vi ved idag at vi har forårsaget nærmest uoprettelig skade …

Dumpning af slam ud for Fløjstrup

Hvordan kan det lade sig gøre, at man vælger sådan en løsning, når det er kendt, hvor store konsekvenser det vil få for havmiljøet? Jeg er stor modstander af det her og kan ikke se…

Dumpning af Slam ved Fløjstrup

BMI Outdoor ønsker IKKE at der dumpes 5,3 millioner m3 giftigt havneslam fyldt med tungmetaller og miljøgifte ud for Fløjstrup Strand og Mariendal. Vi lejer bådsplads nr.10 ved F…

Stop havneudvidelsen!

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt…

Dumpning af havbund fra Århus havn ved Fløjstrup

Vi bruger Fløjstrup strand hele året rundt. Det vil være svineri at få alle de giftstoffer i vandet.

Stop Havneudvidelsen.

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er en unaturlig løsning og et unødvendigt indgreb i bugten.…

Vedr. Evt udvidelse af Aarhus havn

Jeg mener ikke Aarhus havn skal udvides. Der er et utroligt dejligt grønt område ud for Tangkrogen som benyttes af byens borgere. Det skal ikke ødelægges af havnetrafik, lastbiler …

Udvidelse af Aarhus Havn

Hej Vi går ind for havne udvidelsen fordi vi mener der er flere fordele end ulemper ved udvidelsen. Udvidelsen har stor betydning for den videre udvikling af Aarhus og ja hel…

Klapningsplads Fløjstrup Skov

Som beboer i området syd for Aarhus og flittig bruger af både skoven og stranden ved Fløjstrup sammen med mine børn er jeg stærkt bekymret for den vurdering der foretages i forhold…

Vi er imod den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn.

Debatten om udvidelse af Aarhus havn bør ikke være for eller imod, hvor man enten kan stå i den ene eller den anden grøft. Der skal arbejdes på en ny løsning til glæde for byen, bo…

havneudvidelse Aarhus Havn

Vi støtter det fremlagte forslag. Erhvervet på og omkring havnen er en unik mulighed for at sikre arbejdspladser i mange erhverv og dermed bidrage til velfærd. Ethvert anlægsproje…

MILJØKONSEKVENSVURDERING - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN)

STOP HAVNEUDVIDELSEN OG BEVAR MARINEMILJØET Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb i bugten. Det er vigtigt for fremtidens generationer i Aarh…

Udvidelse af Aarhus Havn

Jeg støtter det fremlagte forslag. Erhvervet på og omkring havnen er en unik mulighed for at sikre gode logistikmuligheder for mange virksomheder og deraf vil følge mange arbejdspl…

Vi støtter op om havneudvidelsen

Vi støtter op om det fremlagte forslag. Erhvervet på og omkring havnen er en unik mulighed for at sikre arbejdspladser i mange erhverv og dermed bidrage til velfærd og fortsat udvi…

Fuld og fortsat støtte til havneudvidelsen

Jeg vil gerne udtrykke min fulde og fortsatte støtte til havneudvidelsen, og den fremlagte miljøkonsekvensvurdering ændrer ikke herpå. Der er tale om et yderst grundigt og sagligt …

Dumpning af bund materiale fra udvidelse af aarhus havn

Med fare for forurening ved hjelmsdyb og kysterne på djursland. For dyrelivet og plantelivet under overfladen, og for den rene vand kvalitet som djursland er kendt for, både for b…

Klapning/dumpning af sediment ved Fjøjstrup strand

Kære politikere i Aarhus kommune! I står måske foran en kæmpe havneudvidelse? Noget der sikkert vil putte Aarhus ydeligere på landkortet? Men i vil dumpe sediment på havbunden ve…

Høringssvar miljø

Hermed indgives høringssvar i relation til Aarhus Havns ansøgning om klapning af opgravningsmateriale ved Fløjstrup Strand. Afgivet af René Rosengaard Christensen, bierhvervsfis…

Konsekvens ved dumpning af forurenet slam

Jeg opponerer imod valget af klapplads til dumpning af slam forurenet med bl.a. TBT ud for Fløjstrup og Mariendal Strand. Dette område er et unikt stykke Århus natur og hav, hvor n…

Dumpning af slam ved Fløjstrup strand

Udvidelsen af havnen skal ikke ske på bekostning af området omkring Fløjstrup strand. Det er helt uacceptabelt - og uforståeligt at det overhoved foreslåes.

Havneudvidelse - dumpning af slam ud for Fløjstrup og Mariendal Strand

Jeg finder det stærkt bekymrende, at man har planer om at dumpe slam fra Aarhus Havn ud for Fløjstrup og Mariendal Strand. Begge stranområder er uvurderlig naturperler for Aarhus, …

STOP DUMPING AF SLAM VED FLØJSTRUP OG MARIENDAL

Jeg ønsker IKKE, at der dumpes giftigt havneslam ud for Fløjstrup Strand og Mariendal, hvor det er direkte miljøskadeligt og man ved fra andre områder med samme, at der nu ikke læn…

Miljøkonsekvensvurdering- udvidelse af Aarhus havn.

Håber ikke virkelig der bliver dumpet affald ud foran Fløjstrup Strand. Denne strand er en fantastisk naturperle i vores lokal område.

Bekymring omkring naturen ved og omkring Fløjstrup strand

Jeg skriver fordi det er bekymrende at der skal dumpes sediment i nærheden af populære badestrande og naturområder. Afstanden er ikke stor til områder brugt af sommerhusgæster, cam…

Slam ved Fløjstrup strand

Pas på vores enestående natur - og rene vand. Stop planerne om dumping af affald og slam ved Fløjstrup og Mariendal Strand. Det er en strand, der bruges hyppigt til lystfiskeri og …

Aarhus Havn

Jeg er imod planen om at dumpe slam ved Fløjstrup og Mariendal strande. De er flittigt brugt af mange mennesker hele året. Skal Aarhus ikke bevare den flotte natur og arbejde for a…

Dumpning af slam udfor Fløjstrup strand

Det forekommer aldeles tåbeligt at dumpe giftigt affald på havbunden udfor en så populær strand. Der vil opstå enorme skader på bundmiljøet, som det vil tage generatio er at genopr…

Søtransport: En mere energieffektiv og miljøvenlig godstransport

Som bruger og kunde på Aarhus Havn, oplever vi dagligt de store udfordringer der er med den begrænset havnekapacitet. Vi bakker derfor 100% op om en udvidelse af de nuværende havne…

Udvidelse af Aarhus Havn - Yderhavnen

Som medarbejdere ved Aarhus Havn har vi en klar interesse i at havnen udvikler sig. Aarhus Havn giver arbejde til rigtig mange ikke kun ved virksomheden Aarhus Havn men primært …

Ja til skibstrafik og havneudvidelse - stenalderfolket transporterede sig fra Brabrand-bugten for 6000 år siden via AROS

JA til udvidelsen. Aarhus havn og Aarhus by har været hinandens forudsætninger i flere hundrede år. En fortsat udvikling og vækst på Aarhus havn sikrer arbejdspladser og havnens sk…

Høringssvar for miljøkonsekvensvudering - udvidelse af Aarhus Havn - Yderhavnen

Aarhus Havn er ved at vokse ud af de nuværende rammer, og den har derfor et stort behov for den foreslåede udvidelse på 100 ha især i betragtning af, at havnen tidligere har afgive…

DI bakker op om udvidelsen af Aarhus Havn

Dansk Industri (DI) ønsker hermed at afgive høringssvar til VVM-undersøgelsen af udvidelse af Aarhus Havn med ”Yderhavnen”. DI ønsker først og fremmest at udtrykke sin klare op…

Udvidelse af ydrehavnen

MEDLOG DENMAR A/S har en interesse i, at vores drift og investeringer i Aarhus havn har mulighed for at udvikle sig. Allerede i dag er det en udfordring på Aarhus havn at stille…

Undlad udvidelse af havnen

Jeg synes, udvidelsen af havnen vil skæmme hele Aarhus bugten ekstremt meget og det er uforsvarligt miljømæssigt. Vi er så mange, der elsker og bruger Aarhus bugten. Jeg vil person…

Udvidelse af Aarhus Havn

I min optik vil det være stærkt ødelæggende for hele Aarhus med den havneudvidelse, der her er lagt op til. Jeg er helt med på, at det skaber en række nye arbejdspladser og økonomi…

Udvidelse århus Havn

Det strider klart mod klimapolitikken i Danmark såvel som i Århus. Hvor meget C02 her til skade for klimaet? Der er klart flertal i Århus for at slette denne udvidelse af havnen i …

Høringssvar udvidelsen af Aarhus havn

AAK Denmark er meget positiv indstillet til planerne om Aarhus Havns udvidelse. AAK modtager alle sine råstoffer med skib og 90 % af AAK’s produkter går til eksport og størstedele…

Anløb af større skibe i fremtiden. Fremtidig udvidelse. Hvem har betalt Cowi.

De største både kan dd. ikke gå ind fuldlastet. Hvordan kan så fremtidige både der er større komme ind i den nye havn ? I dag sejler de med ca. 1,5 meter under kølen ind til Aarhu…

bådværft

Jeg ønsker at bygge et bådhotel som beskrevet i linket her under. https://stiften.dk/artikel/der-er-masser-af-plads-til-flere-lystb%C3%A5de-i-aarhus-i-reoler-i-et-b%C3%A5dhotel-…

Havneudvidelse (Yderhavnen)

Som en del af Aarhus Havn, støtter vi op om etableringen af Yderhavnen, som kan medvirke til fortsat vækst på Aarhus Havn.

Udvidelse af Aarhus Havn

For at Aarhus Havn skal kunne fortsætte den flotte vækst og tiltrækkelse af nye virksomheder / arbejdspladser til Aarhus er det vigtigt med en udvidelse af havnen. Vi er stolte af …

Aarhus containerhavn - til Grenå

Nu er chancen for at få Østjylland og Djursland tænkt med i Aarhus. Containerhavnen burde have ligget i Grenå fra start af - inden den nuværende etablering og placering. Nu er mu…

PortSupport

Århus Havn har siden byens start været et præmis for byens vækst. Den er direkte og indirekte katalysator for mange virksomheders transportmuligheder i regionen. Den har de sidste …

Badevand

Jeg går ikke ind for udvidelse af havnen som projekteret. Jeg mener det skader vores natur og forringer vores badestrande som Århus er kendt for og som flittig bruges af alle borge…

Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Havn's vigtige funktion for Danmark bør helt klart bibeholdes. Den foreslåede udvidelse tilsikrer Aarhus Havn's fortsatte status som en af Danmarks vigtigste havne. Det er …

Høringssvar - Udvidelse Aarhus Havn

En stærk og fremtidsvisionær infrastruktur i Danmark er vigtig for Danish Crown og i vores bestræbelser på, at udvikle Dansk eksport. Allerede i dag er Aarhus Havn et vigtigt knude…

Udvidelse af Aarhus Havn

Hermed hørringssvar fra Aarhus Airport A/S

Udvidelse af Aarhus Havn

Da vi i 1990 fik vedtaget den udvidelse af havnen som nu er så fyldt op at det meste af kapaciteten er opbrugt helt i overensstemmelse med 1990 prognoserne. Det har betydet at bla…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H406

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00

Ole Gregor på 4185 9889

Anne Haarmark (jordtip) på 2920 8166

Søren Sloth Lave på 4185 9841