Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2017-2020 – Yderhavnen, etape 1

Tillægget udlægger kloakoplande i forbindelse med udvidelsen af Aarhus Havn (lokalplan 1163)

OBS! Høringsperioden er forlænget med én uge (til den 11. marts 2022), da der er blevet konstateret forsinkelser og kapacitetsproblemer på høringsportalen.

OBS! Høringsperioden er forlænget med én dag (til den 4. marts 2022), da der er blevet indberettet ændringer i Plandata.dk til lokalplanforslaget. Der er foretaget en mindre ændring i visualiseringerne i bilag 1, så det er i overensstemmelse med miljøkonsekvensrapporten.

 

Området er i dag en del af søterritoriet og har derfor ikke tidligere været en del af Aarhus Kommunes spildevandsplan. Derfor skal området først landindvindes og herefter træder lokal- og spildevandsplanens bestemmelser i kraft.

Der udlægges med tillægget to nye kloakoplande som planlægges til at aflede spildevand til Marselisborg Renseanlæg. Overfladevand ledes via sandfangsbrønde og olieudskiller (på visse udløb) til havet.

Aarhus Kommune vurderer at tillæg nr. 3 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-2020 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen kan ses under ”dokumenter” og kan påklages 4 uger efter offentliggørelsen. Klagevejledningen findes i afgørelsen.

Udvidelsen af Aarhus havn - Lokalplan nr. 1163 er i høring fra d. 6. januar – 4. marts 2022. Gå til denne høring her

VVM-afgørelsen i forbindelse med havne udvidelsen er i høring fra d. 6. januar – 4. marts 2022. Gå til denne høring her

Forslag til spildevandsplanstillæg for Yderhavnen med tilhørende miljøscreening er godkendt til offentlig høring sammen med lokalplan nr. 1163 på byrådsmødet d. 1. december 2021.

Høringsmaterialet består af:

Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2017-​2020

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2017-2020

 

Materialer (2)

Høringssvar (65)

Nej tak til spildevandsplanen!

NEJ TAK !!!

Nej tak

Det må være muligt at placere et nyt spildevandsanlæg andet steds på havnen, således at Tangkrogen og Strandvejen ikke generes og så Kongelinien overholdes. Jeg håber virkelig at h…

Aarhus midi-havn udbygges som en maxi-havn ved Glatved, som Stockholms blev ved Norvik

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Forbud mod landtransport mellem to containerhavne, da det strider mod EU’s ’from road to sea’ strategi

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Forbud mod maxi-skibe i midi-havne, da det medfører landtransport mellem havne

Underskriftsindsamling på Borgerforslag.dk: En containerhavn skal kunne modtage et maxi-skib fuldt lastet, ellers skal halvdelen af sendes med lastbil til og fra Rotterdam maxi-h…

Nej til lugtgener og slam

Nej til lugtgener og slam Det er meget bekymrende at Århus kommune vil placere et spildevandsanlæg ved Tangkrogen. Hvordan kan det være at man påtænker et rensningsanlæg så tæt p…

Udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn ved Glatved uden landtransport mellem havne

Underskriftsindsamling på Skrivunder.net: Gør som Stockholm, udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn 50 km væk ved Glatved. Så undgås miljøskadelig landtransport til og fra en MA…

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

En udvidelse af Aarhus Havn vil konflikte med ufatteligt mange forhold, mennesker, natur og miljø. Der planlægges honoreret en offentligt ejet virksomhed, som styres som en privat …

jeg er imod spildevandsplanen

Jeg er på det kraftigste imod klapning (dumpning) af 1 mio. m3 sediment/bundfald fra havnebassinet i Hjelm Dyb. Det svarer til 28.000 containere fyldt med slam. Hjelm Dyb rummer et…

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 3 TIL SPILDEVANDSPLAN 2017-​2020 – YDERHAVNEN, ETAPE 1

01. Indstilling Udskyd beslutningen om udvidelsen af Aarhus midi-havn med 14 meters dybde, indtil der foreligger en lignende rapport om anlæggelse af en ægte maxi-havn med 18 mete…

NEJ TAK

Som udvidelsen af havnen er en dårlig ide, er det også en rigtig dårlig ide at smide affalds slam ud i havet. I, folketings medlemmer, må kunne se og forstå det er en rigtig dårl…

Høringssvar til havneudvidelsen

Jeg vedhæfter mit høringssvar

Nytænk etablering af projekt Rewater

Jeg er som mange andre i Aarhus modstander af den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn og med den opbakning vi ser, forventer jeg at denne udvidelse bliver revurderet. Samtidig …

Høringssvar vedrørende havneudvidelse

Høringssvar: Med forslaget om at udvide industrihavnen har Aarhus Kommune manifesteret sig som en by der tænker hurtig profit før fornuft. I en by som Aarhus, placeret i et af …

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Det er NU Aarhus Kommune og Byrådet har mulighed for at bevise, hvad de virkelig står for i byens udvikling! I kommunens vision er det en grundlæggende byggesten at Aarhus er en by…

Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder!

Det er NU Aarhus Kommune og Byrådet har mulighed for at bevise, hvad de virkelig står for i byens udvikling! I kommunens vision er det en grundlæggende byggesten at Aarhus er en by…

Udvidelse af Århus Havn med dumpning af slam i Hjelm dyb m.m.

Jeg er imod planlagt udvidelse af Århus bugten fordi jeg er orienteret om at det vil medføre dumpning af store mængder giftigt slam i Hjelm dyb Fløjstrup strand med ødelæggende kon…

Nejtak til placering af rensningsanlæg på nyt havneområde.

Nej tak til placering af rensningsanlæg på nyt havneområder. Jeg ønsket der findes alternative muligheder placering af et nyt rensningsanlæg - alternativer der ikke kræver havneudv…

Havneudvidelsen

Havneudvidelse. Jeg har lige læst i Jyllands Posten, at COWI i rapporten vedrørende havneudvidelsen hævder, at man ikke kan bade ved Tangkrogen, da vandet er uegnet til badning. E…

Udvidelse af Aarhus havn

Jer er ikke tilfreds med havneudvidelsen. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163

STOP SVINERIET!

STOP havneudvidelsen og spildevandsplanen !!! STOP svineriet !!!

havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163

Jeg er ikke tilfreds med ved havneudvidelsen Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163

Nej tak til udvidelse af havnen til spildevands anlæg

Det skal løses inden for de eksisterende rammer ved at havnen optimerer deres arealer, så der kommer plads til anlægget.

Havneudvidelse

Den påtænkte havneudvidelse får mig til at gyse. Den del af bugten er tabt for evigt. Jeg har forståelse for, at pengene til vores velfærd skal tjenes af erhvervslivet. Det forkomm…

Høringsvar fra Beskyt Aarhusbugten

I Beskyt Aarhusbugten er vi som mange andre i Aarhus modstander af den foreslåede udvidelse af Aarhus Havn og med den opbakning vi ser forventer at denne udvidelse bliver revurdere…

Nej tak til havneudvidelse

Jeg er imod udvidelse af havnen, da jeg holder meget af naturen og udsigten på strækningen, og da jeg - som så mange andre aarhusianer -benytter området som et rekreativt frirum.

Imod havneudvidelsen i Aarhus

Det vil ødelægge Aarhus identitet som en by tæt på naturen.

spildevand - tillag 3

En så drastisk udvidelse af havnen strider med klima mål, anstændigt behandling af bugten og livet i byen. Jeg finder det yderste betænkeligt, at Aarhus Kommune bevilger sig selv f…

tillæg 3 - spildevandsplan

I diskussioner vedrørende plan for Havnens Udvidelse møder man mange meninger, hvor nogle er ubetinget for, fordi Havnen siger de har brug for plads, andre er helt i mod fordi de v…

Indsigelse mod spildevandsplanen og lokalplan 1163

Nej tak til havneudvidelsen og lokalplan 1163 og dermed også nej tak til spildevandsplanen. Spildevandsplanen hænger fast med lokalplanen og den bagvedliggende miljøkonsekvensvur…

Imod havneudvidelsen

Til Aarhus kommune: Stop havneudvidelsen og bevar marinemiljøet og de naturlige, rekreative områder! Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er et stort og unødvendigt indgreb …

NEJ TIL UANSVARLIG UDVIDDELSE AF ÅRHUS HAVN!

NEJ TIL UANSVARLIG UDVIDDELSE AF ÅRHUS HAVN! Udvidelsen vil have alt for store miljømæssige konsekvenser og give biodiversitet og habitat for dyreliv i Århusbugt trænge kår.

Udvidelse af Aarhus Havn

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Havneudvildelse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Havneudviselse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Beskyt vores natur

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Imod udvidelsen af Aarhus havn

Jeg er imod udvidelsen af Aarhus havn.

Nej til havneudvidelse

Forslaget om udvidelse af havnen er den største negative indgriben i naturen omkring Aarhus i årtier. Uanset hvad konsekvensvurderingerne viser, kommer man ikke udenom, at det er b…

Nej tak til udvidelse af Aarhus Havn

Vores indsigelse fremgår af vedhæftede høringssvar.

NEJ TAK til dumpning af giftigt spildevandsslam i havet.

Til Århus kommune FORSLAG TIL TILLÆG NR. 3, SPILDEVANDSPLAN 2017-2020, YDERHAVNEN, ETAPE 1 NEJ TAK til dumpning af giftigt spildevandsslam i havet! En flytning af rensningsan…

Høringssvar vedr. FORSLAG TIL TILLÆG NR. 3, SPILDEVANDSPLAN 2017-2020, YDERHAVNEN, ETAPE 1

Forslaget til tillæg nr. 3 til spildevandsplanen skal ikke vedtages. Vedtagelse af forslaget vil have en markant og voldsom miljømæssig konsekvens for området for udvidelsen såv…

Havneudvidelse

Jeg protesterer mod havneudvidelsen - det vil påvirke havmiljøet i hele bugten og ødelægge et rekreativt område.

Indsigelse mod spildevandsplanen

Jeg vil på det kraftigste gøre indsigelse mod spildevandsplanen som vil få store konskvenser for den danske natur. Jeg vil i forlængelse heraf inviteret byrådet til at træde ind i …

Havneudvidelse

Ellers tak...ingen udvidelse af havnen...det lyder som en meget giftig omgang og vil ødelægge så meget liv i bugten...det er der vist ikke for meget af i forvejen...

Havneudvidelse

Nej til udvidelse af Aarhus Havn.. Bugten har uvurderlig værdi for Aarhus... Klapning af forurenet havbund ude ved Fløjlstrup skov ville være en katastrofe for dyrelivet..

Havneudvidelse - tak - men NEJ TAK!

Århus – smilets by! Århus er unik med sin beliggenhed ved bugten. På en sommerdag oplever man, at århusianere, besøgende og turister – alle – både store og små – nyder verdens min…

Nej til kloaklugt og slam

NEJ TIL KLOAKLUGT OG SLAM I 1970’erne var Tangkrogen synonymt med kloaklugt og slam. Det var ikke et sted man havde lyst til at opholde sig, hverken på ’stranden’ eller i vandet…

STOP HAVNEUDVIDELSEN OG SPILDEVANDSPLAN

Det er fuldstændig uacceptabelt, at havneudvidelsen og spildevandsplan skal være på bekostning af natur og dyreliv i og omkring Aarhusbugten. Aarhusbugten er unik og særegen for Aa…

Udvidelsen af industrihavnen

Jeg er imod udvidelsen af industrihavnen, da det vil få omfattende konsekvenser for den danske natur.

STOP HAVNEUDVIDELSEN NU

Det er fuldstændig uacceptabelt, at havneudvidelsen skal være på bekostning af natur og dyreliv i og omkring Aarhusbugten. Aarhusbugten er unik og særegen for Aarhus og menneskene …

Indsigelse mod tillæg nr. 3 til spildevandsplanen

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod tillæg til spildevandsplanen, som baner vejen for en udvidelse af såvel renseanlæg og Aarhus havn. De miljømæssige konsekvenser af begge er iføl…

Gigantsvigt af de kommende generationer

Jeg er i chok over at have givet min stemme til det siddende byråd i overbevisning om og tillid til, at Aarhus skal være en grøn og bæredygtig by. Der er 8 år tilbage, husker I mås…

NEJ TAK til spildevandsplan i forbindelse med den planlagte udvidelse af Aarhus hav

Jeg er oprigtig bekymret på min by, mine børn og fremtidens vegne ved udsigten til den nye havneudvidelse af flere grunde, som jeg herved ønsker at give høring på: 1) DUMPNING A…

STOP HAVNEUDVIDELSE I AARHUS

Høringssvar for Forslag til Lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn STOP HAVNEUDVIDELSE I AARHUS Sjældent har jeg oplevet et så unødvendigt og uigennemtænkt forslag, med s…

Hvilken by ønsker vi for fremtiden?

Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudvidelse, der skal imødekomme mere vækst fo…

Lad borgerne få mulighed for at tage stilling.

Aarhus’ Borgmester og Formand for Aarhus havn Jacob Bundsgaard ønsker mere og bedre borgerdeltagelse, CO2-neutralitet i 2030 og en havneudvidelse, der skal imødekomme mere vækst fo…

Havneudvielsen / flytning af spildevandsanlæg/ dumping af slam

Jeg indsender hermed mit hørings svar ang udvidelse af Århus havn. Der er mange følelser på spil i denne sag, og man får helt ondt i maven over Århus kommunes tromlen og store indg…

MILJØKONSEKVENSVURDERING – UDVIDELSE AF AARHUS HAVN (YDERHAVNEN)

Til rette vedkommende Jeg er oprigtig bekymret på min by, mine børn og fremtidens vegne ved udsigten til den nye havneudvidelse af flere grunde, som jeg herved ønsker at give h…

Dumping af slam i Hjelm dyb

Dumping af store mængder slam vil have stor betydning for havmiljøet øst for Syddjurs, der findes bedre løsninger for Aarhus. Hjelm dyb bør fredes.

Meget forstyrrende for Aarhus bugten og ødelæggende for Hjelm dyb

Denne udvidelse af spildevandsanlægget vil været meget forstyrrende for havmiljø og forurene /gøre vandet omkring Hjelm dyb og Aarhusbugeten mindre rent/forstyrre havbalancen.

Dumping af slam

Det kan på ingen måder forsvares at dumpe slam eller andet materiale i Hjelms dyb. Dyrelivet m.m. skal ufortrødent kunne fortsætte deres eksistens uden påvirkning af hvad planlænin…

udvidelsen af Århus Havn, dumpning af slam

Vedr. udvidelse af Århus havn med dertil hørende dumpning af slam ved Fløjstrup og Mariendal Strande. Jeg færdes dagligt i skovene og på de omtalte strande. Så vidt jeg kan for…

Spildevandsplan, rensningsanlæg

Forslagets placering ligger for tæt på de rekreative områder ved kyst - og strandarealerne Tangkrogen og Strandvejen. - Få rensningsanlægget placeret længere ud mod øst, selv om de…

Vedr. havneudvidelse

Høringsvar vedr. journal 2021-000267 Højbjerg, d. 23-02-2022. Efter at have sat mig ind i prospektet og at …

Nej til udvidelse af Aarhus Havn

Kære beslutningstagere, Aarhus er en dejlig by i Danmark netop pga dens lidt mindre størrelse og dens nærhed til natur og generelt naturskønne omgivelser. Herunder Aarhus Bu…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H407

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00
Ved generelle henvendelser og spørgsmål til spildevandsplanen:
klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus:

Derudover kan du læse mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.