Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1166 - Etageboliger og detail ved Vestergårdsvej 16-24, Viby

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af etageboliger og dagligvarebutik.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 114 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af etageboliger og dagligvarebutik.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 5. september 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 31. august ​2022. I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Enhedslisten finder byggeriet for højt. Vi kan ikke tilslutte os et kommuneplantillæg, der forhøjer den tilladte byggeprocent og bygningshøjde fra 3 til 5 etager. Enhedslisten finder det tilladte støjniveau på 58 dB udenfor og 46 dB indenfor alt for højt og sundhedsskadeligt. Der skal stilles krav til byggemateriale og støjværn, der nedbringer støjen betragtelig. Vi er meget betænkelige ved en udbygningsaftale hvor bygherre betaler for vejanlæg m.v. mod at projektet / lokalplanen godkendes som fremlagt.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Innovater Rec 4 A/S. Ved aftalen forpligter grundejer sig til at:

For at sikre en tilfredsstillende vejbetjening af butikken er det aftalt, at der skal ske mindre udvidelser i flere kryds på det omkringliggende vejnet for at kunne få sættevogne med vare til butikken fornuftigt rundt.

  • Sideudvidelse i begge vejsider af tilslutningen af eksisterende højresvingsbane på Viby Ringvej til Thorvald Jensens Vej
  • Ændring af hellespids ved vejadgang til parkeringsområdet på Thorvald Jensens Vej ved flytning af kantsten, så en sættevogn kan passere hjørnet uden at påkøre kantsten mv.
  • Etablering af et overkørbart areal i krydset Thorvald Jensens Vej / Vestergårdsvej
  • Udvidelser i krydset Vestergårdsvej /Ormslevvej for at skaffe plads til højresvingende sættevogn
  • Nødvendige tilpasninger af fortov mod Viby Ringvej i forbindelse med ændringer på parkeringsområdet
  • Etablering af en hævet flade på Vestergårdsvej, der skal medvirke til at hastigheden holdes nede på strækningen

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan (eller mindre ændringer i gældende planer) og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

 

Høringssvar (18)

Lokalplan 1166

Se medsendte fil

LOKALPLAN NR. 1166 – Etageboliger og dagligvarebutik ved Vestergårdsvej 16 – 24 i Viby - Høringssvar fra Viby Grundejerforening

Bestyrelsen i Viby Grundejerforening er enig i høringssvaret fra Viby Fællesråd, og tilslutter sig det skriftlige materiale. Se vedhæftede dokument.

Høringssvar fra Viby Fællesråd vedr. lokalplanforslag 1166 - Vestergårdsvej, Viby J

Se vedlagte fil.

Lokalplan 1166

Jeg er ikke enig af følgende grunde: Den 5-etagers bygning er højere end de eksisterende i Vestergårdsparken og ville give masser af skygge. Lille parkeringsplads til så mange me…

høringssvar vestergårdsvej

nej tak til byggeri på vestergårdsvej p.g.a. mere trafik på vejen til og fra. Også tungt trafik. Kommer der også en dagligvare butik vil der være meget vareindlevering og tømnin…

Lokalplan 1166 i Århus Kommune

Jeg deler i høj grad afdelingsbestyrelsens bekymringer, for hvordan bygningshøjde og trafikforøgelse vil påvirke området negativt. Derudover, så er det vedhæftede billedmateriale, …

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 1166

Problematikker vedr. parkerings-, trafik-, støj- og skyggeforhold samt sammenhæng i forhold til nærområdet - se vedlagte fil.

lokalplan nr. 1166

NEJ TAK følgende begrundelse: Mere trafik og støj på vestergårdsvej. Alle soveværelser vender mod vestergårdsvej. Manglende sollys giver for meget skygge. Manglende parkerings…

Lokalplan 1166

5 etager er for højt. Byggeriet bliver højere end Vestergårdsparken og vil skygge for den. Der kommer til at mangle parkeringspladser, da der ikke kommer flere pladser end der er …

Indsigelse mod lokalplan nr. 1166

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod dette forslag, da jeg finder at bygningen vil blive for høj og der vil blive for meget trafik lokal i dette område. Jeg er også bekymret for støj…

Insigelse vedr; byggeri på Vestergårdsvej

jeg mener det er en dårlig Ide med et nyt byggeri i det område, det bliver for tæt byggeri her i centrum, og slette en parkeringsplad når der ikke er for mange i forvejen, og det v…

Høringssvar

Lokalplan 1166 Vestergårdsvej 16- 24 Viby J Ifølge lokalplanen skal der opføres etagebyggeri på henholdsvis 4 og 5 etager på ovennævnte adresse samt dagligvarebutik. Betydning …

Høringssvar

Lokalplan 1166 Århus Kommune Bemærkninger til planen som den foreligger Parkering: Planen omfatter etablering af 67 P-pladser. Antallet af pladser svarer stort set til det …

Ja

Ja til nye boliger over 3 etager

Absolut JA

Ja. Det er en god idé - høje huse er helt ok. Viby er en del af Aarhus, ikke en provinsby.

Fin tanke - men fyldt med udfordringer

Alt over 3. etager vil være til skade for helhedsindtrykket i området. Parkering samt til- og frakørsel vil blive meget problematisk, medmindre der tænkes yderligere parkeringspla…

Etagehøjder på ny bebyggelse mellem MC Donalds og Q8

Spændende med nye lejligheder. Stemmer klart på en maksimal etageantal af 3-4, da det fastholder både samhørighed til omkringliggende bygninger, men også den skønne luft der er i V…

Svar

Hej! Jeg synes det lyder som en fremragende ide. Måske 5 etager bliver for højt. Evt. 3-4 etager kunne gøre det. Men giv den gas. Vh

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H487

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00