Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1206 - Bevarende lokalplan for Rosenvænget, Viby

Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i ønsket om at sikre bevaringsværdige villaer i Rosenvænget og at fastholde kvarterets særegne karakter.

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 155 til Kommuneplan 2017. Det overordnede formål med lokalplanen er at sikre , at bevaringsværdige bygninger ikke nedrives. Herudover at sikre områdets grønne præg, herunder det tætte og formklippede hækmotiv, der følger de smalle, slyngede veje, understøttes som gør Rosenvænget til et særligt sted, historisk, arkitektonisk og kulturelt.

Lolakplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 7. februar 2024.

 

Bevaringsværdige bygninger og træer indenfor lokalplanafgrænsningen

Hvad vil det sige, at et hus er bevaringsværdigt? Hvad betyder det for mig? Og hvordan vurderer I egentlig mit hus? Få svar på dine spørgsmål her

 

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 17. januar ​2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til orienterende borgermøde omkring lokalplanforslaget den 4. marts 2024, kl. 17:00 – 18:30. Yderligere oplysninger om mødet, samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune har screenet Lokalplan nr. 1206 og Tillæg nr. 155 til Kommuneplan 2017 med henblik på at vurdere eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger. I overensstemmelse med § 10 i Lov om miljøvurdering af planer

og programmer samt konkrete projekter (VVM) har kommunen truffet afgørelse om, at hverken lokalplanen eller kommuneplantillægget kræver miljøvurdering. Dette skyldes, at planerne ikke indeholder rammer for projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. En screening har desuden vist, at planen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i henhold til miljøvurderingsloven, jf. § 8, stk. 2, nr. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, plan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 3. april 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.              

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner eller kommuneplantillæg, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

Høringssvar (11)

Kommentar til lokalplansforslag

Vi vil blot som husejere i Rosenvænget tilkendegive, at vi er meget positive overfor lokalplansforslaget. I særlig grad skærpelsen omhandlende byggelinje i forhold til vej ses …

Punkt 8.2 Bebyggelsesregulerings linje.

Lokal plan tekst: ”Der må indenfor de fastsatte bebyggelsesregulerende linjer på 5m fra vejskel, ikke opføres bygninger samt faste hegne og mure”. Jeg finder, at det er en meg…

9. BEBYGGELSENS UDSEENDE OG SKILTNING

under §9. BEBYGGELSENS UDSEENDE OGSKILTNING Der opsættes en række forudsætninger for udseende af bygningerne bla. §9.1 "Tage må kun opføres som sadeltage med taghældning mellem …

Høringssvar lokalplan 1206

Se vedhæftede dokument

Indsigelse mod lokalplan 1206

Se vedlagte fil.

Forslag til Lokalplan nr. 1206 - Bevarende lokalplan for Rosenvænget, Viby

Kredsløb A/S bemærkninger til Forslag til Lokalplan nr. 1206 – Bevarende lokalplan for Rosenvænget, Viby Kredsløb Fjernvarme har ingen bemærkninger til ovennævnte lokalplanforsl…

Høringssvar

Pkt. 1 Mange af de bevaringsværdige huse ligger tilbagetrukket på grunden, således at det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at bygge udhus e.l. bag facadelinjen. Derfor bør de…

Høringssvar

Som ejere af Irisvej 5, 8260 Viby J, har vi indsigelser imod, at vores hus bliver bevaringsværdigt som foreslået. Vi er helt enige i, at området er et særligt område, som burde ha…

Tilbygning i kælderniveau

I paragraf 8.4 fremgår reglement for tilbygninger til bevaringsværdige bygninger. Er denne bestemmelse også gældende for tilbygninger, der laves i kælderniveau?

Høringssvar fa Østjyllands Brandvæsen

Til Aarhus Kommune – Plan Det vurderes at der ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. M…

Bevarelse af ydre mål på bygninger i tilfælde af brand o.l. skade

Jeg vil gerne sikre mig, at en bygning, der er lovligt opført, men overskrider den gældende og kommende maksimale byggehøjde på 8,5 meter, også i tilfælde af brand o.l. kan genopfø…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H819

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00