Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1219 - Bevarende lokalplan for Lindå Møllevej 7

Lokalplanen har til hovedformål at sikre bevaring af eksisterende bebyggelse på ejendommen beliggende Lindå Møllevej 7

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Lokalplanen har til hovedformål at sikre bevaring af eksisterende bebyggelse på ejendommen beliggende Lindå Møllevej 7.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses på digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 23. januar 2024.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 17. januar ​2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune vurderer, at lokalplan 1219 ikke skal miljøvurderes, da planen ikke medfører rammer for projekter, som er på miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og da det på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2 nr. 2, er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse. 

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, plan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 19. marts 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.            

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner eller kommuneplantillæg, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

Høringssvar (8)

Vedr. Forslag til bevarende Lokalplan nr. 1219. Lindå Møllevej 7.

Se vedhæftede.

Høringssvar vedr. lokalplan 1219

Som beboer på Lindå Møllevej undrer jeg mig over nedrivningsforbuddet på Lindå Møllevej nr. 7. I mange af bilagene vedlagt Lokalplan 1219 står det beskrevet, at bindingsværksgården…

Høringssvar Lindå Møllevej 7

Som beboere på Lindå Møllevej og nabo til nr. 7 igennem 50 år, har jeg haft min daglige gang omkring og på gården. Det har været en fornøjelse især i de første mange år. Da den t…

bevarelse af lindå møllevej 7

jeg synes ikke lindå møllevej 7 egner sig til bevaring og selv efter evt restaurering kan det aldrig blive egnet som beboelse.

Bevaringsværdig?

Nu har jeg boet i Lindå i 8 år, og da vi flyttede ind var bygninger gamle og dårligt vedligeholdt, og jeg har ikke set nogen forbedre på dem siden. Stenene falder ud af bindingsvæ…

Lindå Møllevej 7, som "bevaringsværdig".

Som beboer i Lindå, undre jeg mig over at man har valgt at bevare denne ejndom. Jeg køre og går dagligt forbi ejndommen på Lindå Møllevej 7, og jeg kan ikke se den fulde sammenhæng…

Lindå Møllevej 7 - bevarende lokalplan

Jeg har som beboer i landsbyen Lindå, svært med at forstå hvorfor gården skal bevares. Den er virkelig i dårlig stand. Den er så langvarigt nedslidt, mure/gavl falder fra hindanden…

Lindå Møllevej 7, som "bevaringsværdig".

Som beboere i selve Lindå, stiller vi os fuldstændigt uforstående overfor beslutningen om at vurdere gårdens bygninger som bevaringsværdige, da de i efterhånden mange år, hverken e…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Hårup - Mejlby
Hørings-id

H806

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00