Gå til hovedindhold

Offentlig høring af forslag til Spildevandsplan 2021-2026

Vi skal beskytte vores vandområder mod forurening, og have en robust og sikker håndtering af spildevandet. Aarhus Kommune vokser, der er øget nedbør og vores plan for spildevandshåndtering skal følge med.

Forslag til Spildevandsplan 2021-2026

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en spildevandsplan efter miljøbeskyttelsesloven §32.

Spildevandsplan 2021-2026 er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Vand A/S og erstatter den tidligere Spildevandsplan 2017-2020. Spildevandsplan 2021-2026 giver en status på spildevandsområdet. Den indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter, investeringer og strategier inden for spildevandsområdet i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, har som mål at udføre bæredygtig vandforvaltning samt at skabe et godt byrum med blå og grønne rekreative kvaliteter.

Spildevandsplan 2021-2026 fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund. Desuden hvilke krav der som minimum skal stilles til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune har foretaget en miljøvurdering af forslaget til spildevandsplanen. Det har vi gjort i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10-2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurdering af forslaget til spildevandsplanen er i høring samtidig. Også her har du mulighed for at komme med bemærkninger og forslag ved at afgive et høringssvar.

Høringsmateriale

Forslag til Spildevandsplan 2021-2026 med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 29. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat her.

Høringsmaterialet består af:

Du kan se kortene fra spildevandsplanen digitalt her. Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side.

Offentlige orienteringsmøder

I høringsperioden afholdes en række orienteringsmøder, hvor du kan høre oplæg fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand, og hvor der bliver mulighed for, at du kan stille spørgsmål. Programmet vil være en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og dialog.

  • Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16.00 - 17.00 med fokus på vandløb. Tilmeld dig her.
  • Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16.00 - 17.00 med fokus på separatkloakering. Tilmeld dig her.
  • Onsdag den 3. november 2021 kl. 16.00 - 17.00. Virtuelt orienteringsmøde via Microsoft Teams. Tilmeld dig her.

Den videre proces

Lige nu er planen i 8 ugers offentlig høring. Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar ved at klikke på knappen Tilføj høringssvar på denne side. Høringen løber fra dato den 8. oktober 2021 til den 6. december 2021. Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (2)

Høringssvar (14)

Separering af regn-spildevand på rækkehuse

Jeg bor i rækkehus. Hvad gør man med regnvand fra bagsiden af huset. Skal der bankes gulv op i vaskerummet og garagen for at føre vand fra ca 60 kvm tag væk. Det bliver da en stor omkos...

Hjælp og opklarende spørgsmål

Jeg er grundlæggende enig i, at regnvand og kloakvand bør separeres. Jeg forstår det sådan, at det er den enkelte grundejer, der skal foranstalte og betale for separationen på egen grun...

Plan lavet på forkert grundlag for afgrænset område

Høringssvar spildevandsplan 2021-2026 vedr. Hf. Bjødstrupmose Jørgen Runge - medlem af Haveforeningen Bjødstrupmose 8270 Højbjerg Kære Byråd og læser Ukorrekt beslutningsgrundlag for Ha...

Dispensation

Vil der være mulighed for at søge dispensation, såfremt ens ejendom skal væltes og bygges om - inkl. rør? At gennemtvinge omlægning nu vil for nogen blive både dyr og meget modsat den g...

Economy

Alt materialet er virkelig tiltalende med flotte og attraktive billeder. Dog ret ubrugelig med hensyn til brug for slutbrugeren. 1.Det kan blive ret dyrt for den enkelte boligejer. Hvor...

Ejerskab kloak

Jeg bor i et område med 17 rækkehuse fordelt på 3 fælles private veje. I forbindelse med fjernvarmearbejde gik det op for os beboere, at kommunen også anser kloakledningerne i vejene so...

Kloakseparering

Jeg bor i et område med 17 rækkehuse fordelt på 3 fælles private veje. I forbindelse med fjernvarmearbejde gik det op for os beboere, at kommunen også anser kloakledningerne i vejene so...

Når eksisterende tilslutning er separeret

Når en ejendom i forvejen har separation af regnvand og spildevand hvilket er tilfældet for vores ejendom. Da vores brønde ligger i skel - må jeg antage at udskiftning af stikledninger...

Økonomi

Så mange informationer og grafiske visualiseringer omkring gevinster og muligheder i forbindelse med at dele regnvand fra spildevand. Men det er ikke lykkedes mig at finde en tydelig in...

Spildevandsplan

Det er et ganske komplekst materiale, der er vedhæftet brevet i eboks. Og følgende står mig stadig uklart: 1. Som jeg læser materialet kan det blive ganske bekosteligt for den enkelte b...

Regnvandsbassin og regnbede

Jeg håber vi kommer til at se de smukke blomstrende regnbede på den øverste del af Provstebakken og andre veje i området. Ligeledes bør man på det kraftigste undersøge om man kan lave n...

Spildevandsplan

På min ejendom er regn- og spildevandsledning separeret. Det blev det ca. 1973, efter vi overtog den nybyggede ejendom i 1972. På min ejendom er der både en spildevandsbrønd og en regnv...

Seperat kloakering

1: Jeg forventer ikke, at seperat kloakering bærer udgifter for private grundejere og hvis: Hvad koster det ? og hvor låner man til pengene ? 2: Ved seperat kloakering for lejeboliger ø...

høring om forslag til spildevandsplan 2021-2026

Vedr. sagsnr. 21/026603 Vi har i vores e-boks modtaget høring om forslag til spildevandsplan 2021-2026, hvoraf det fremgår, at vores ejendom er beliggende i et område, hvor det er planl...
26/11/2021 - 16:25

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H293

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Ved generelle henvendelser og spørgsmål til spildevandsplanen:
klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus:

Derudover kan du læse mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.