Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2021-2026, udlægning af kloakopland v. Hørkram FoodService A/S

Udlægning af kloakopland i forbindelse med vedtagelsen af ”Temaplan for erhvervsarealer” i Aarhus Kommune – Hørkram Foodservice A/S.

I forbindelse med udlægningen af erhvervsarealer i Aarhus Kommune er der behov for at inddrage nye kloakoplande i Spildevandsplan 2021-2026. Nærværende område er omfattet af kommuneplantillæg nr. 100 til Kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 1155.

Det nye kloakopland udlægges som spildevandskloakeret med privat udledning af regnvand til Aarhus Å. Spildevand ledes til Viby Renseanlæg.

Tillægget fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 10. august og frem til den 5. oktober 2022.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) er der pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet

Aarhus Kommune vurderer at tillæg nr. 1 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2021-2026 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen kan ses under afsnittet Materialer og kan påklages 4 uger efter offentliggørelsen. Klagevejledningen findes i afgørelsen.

Screeningsafgørelsen kan påklages fire uger efter offentliggørelsen (den 7. september 2022).

Gå til screeningsafgørelse her.

Den videre proces

Lige nu er planen i 8 ugers offentlig høring. Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar ved at klikke på knappen Tilføj høringssvar på denne side. Høringen løber fra dato den 10. august 2022 til den 5. oktober 2022. Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i beslutningsgrundlaget om den endelige vedtagelse af spildevandsplantilægget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (2)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hasselager - Kolt
Hørings-id

H470

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00
Mail: klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus: