Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Kommuneplantillæg nr. 105, nr. 23, Mårslet vest samt område 61 del 1 Eskegårdsvej.

Område 61/Eskegårdsvej; er ikke i overensstemmelse med retningslinjer jf. miljørapport. eks.: ´Ved planlægning for ændret anvendelse, herunder byudvikling langs åbne målsatte vandløb i byzone, skal en zone på 15 meter fra vandløbets øverste kant friholdes
for ny bebyggelse og nye tekniske anlæg. Samtidig bør en zone på yderligere 15 meter friholdes for ny bebyggelse og nye anlæg, hvilket kan fraviges i mindre omfang, når det sikres, at den øvrige anvendelse af zonen i væsentlig grad styrker natur, vandløb og rekreative muligheder´ - ´Arealer inden for det blå-grønne netværk må ikke inddrages til byudvikling´ - ´Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg og befæstelse, der kan udgøre en barriere for sammenhængen i og tilgængeligheden til de blå-grønne forbindelser´. I rammer for forslag om ændring fra land til byzone ønsker bygherre bebyggelse i unormalt højt etagebyggeri med højere bebyggelses -og befæstelsesgrad end rammesætning. Bebyggelsen vil således ske i et oversvømmelsestruet område, inden for åbeskyttelseslinje, i KP17 udpeget grøn danmarkskort, hvor der er fredede dyrearter, oven på drikkevandsmagasin, i et BNBO område, i udpeget flora og faunapassage. Området er ud over at være direkte i strid med kommunens planstrategi, miljølovgivning og Mårslet lokalplans 5 fokusområder, ødelægges Mårslets grundlæggende DNA - hvor ´sommerfugle-struktur´ som sikre grønne kiler ind i midten, har sikret Mårslets identitet og som værende et attraktivt sted at bo. Mårslet Vest/Område 61 er ligeledes tidligere afvist til at ændre status grundet skovrejsning, boringsnært område (BNBO), inden for kirkebeskyttelseslinje og inden for å-beskyttelseslinje. Området indeholder ligeledes kulturelle værdier i form af bevaringsværdige bygninger, bevaringsværdig landskab og er tæt på beskyttede diger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Sørensen

Indsendt

14/11/2021 21:29

Sagsnummer

HS1568679

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.