Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Forslag til, hvordan vi sikrer de eksisterende grønne åndehuller, men også hvor og hvordan der skal sikres nye grønne, rekreative områder i by og på landet - hvilket skal ske i tæt sammenhæng med der skabes plads til stigende regnmængder og byens øvrige udvikling.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT 

Kommuneplantillæg nr. 105


Byrådet har som målsætning at øge bykvaliteten ved at tilføre byen og Aarhus mere grønt samt at sikre en robust og bæredygtig by, der samtænker plads til vandet i de grønne områder og i byrummene. Derfor stilles forslag om sammenhængende løsninger med plads til grønt, til vand, til møder mellem mennesker, til liv og til ro. Planforslaget peger på, hvor der er potentiale for grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land og hvordan der ad åre og ved byens udvikling kan skabes en bedre sammenhæng mellem områderne.

Forslaget indeholder bl.a. udpegning af områder og konkrete retningslinjer om:

  • Hvor og hvordan der på et tidligt tidspunkt i planprocesserne skal tages stilling til, hvordan oversvømmelser kan forebygges med udgangspunkt i det eksisterende landskab.
  • At vandløbene gives bedre plads i byudviklingen.
  • En Grøn Norm, som stiller krav til mængden af beplantning og herunder variationen i valg af planter og tilplantninger i nye, lokalplanpligtige bolig- og erhvervsområder, hvor bevaring af eksisterende beplantning vægtes højt.
  • At fælles opholdsarealer med mulighed for at møde naboerne vægtes højere ved ny byudvikling
  • Et blå-grønt netværk og blå-grønne udviklingsområder i en blå-grøn hovedstruktur, der supplerer kommuneplanens udpegninger af vækstakser og fortætningspunkter.
  • at minimum 5 pct. af større byudviklings- og byomdannelsesområder skal anvendes til byparker

Med temaplanen sker der en implementering af planlovens regler om forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion på grund af klimaændringer. Temaplanen adresserer disse krav for så vidt angår nedbør, vandløb og søer, mens planlægning i tilknytning til havvandsstigninger og stormflod samt erosion håndteres via kommende temaplan om oversvømmelse og erosion.

HØRINGSMATERIALE

Forslag til Temaplan Et grønnere Aarhus med mere blåt med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 15. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat - klik her.

Høringsmaterialet består af:

Til orientering er også vedlagt:

Du kan se kortene fra temaplanen digitalt, hvilket giver mulighed for at nærstudere udpegninger og se dem i sammenhæng - klik her.

(Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side).

OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE

I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 3. november 2021 kl. 19.00-20.30. På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

 

 

MØDET ER AFHOLDT.

 

DU KAN SE PRÆSENTATIONERNE FRA MØDET HER

Landskabet i Aarhus

Naturen i Aarhus

Et grønnere Aarhus med mere blåt

 

Materialer (3)

Høringssvar (42)

Høringssvar – Forslag til tillæg nr. 105

Se vedhæftede.

Høringssvar fra Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Høringssvar vedhæftet.

Byudvikling i Mårslet eksemplificeret ved Eskegårdsprojektet - med konsekvenser for naturområder

Byudvikling i Mårslet, eksemplificeret ved Eskegårdsprojektet - med konsekvenser for natur- og vandområder

Mårslet

Jeg nyder ofte det grønne område, hvor man i planen ønsker at anlægge en vej ned til Eskegården. Området fungerer sammen med byparken som et åndehul i en lille by med en ofte hekti…

Høringssvar

Vedr. Bilag 5 til byrådsindstilling om Naturen i Aarhus, kommuneplantillæg nr. 107 til Kommuneplan 2017, område 22 Der er ingen tvivl om, at de tre temaplaner Et Grønnere Aarhus…

Bliver Mårslet grønnere af mere byggeri og asfalt

Se vedlagte

Høringssvar - Mårslet

Høringssvar - Mårslet

Fra naturkanon til kanon nedtur

Hej Aarhus Kommune og Aarhus Byråd. Tak for forslag til planer. De indeholder mange gode elementer. Men også nogle centrale opmærksomhedspunkter, der kan være svære at spotte.…

Høringssvar til tre temaplaner

Se vedhæftede fil

Beskyt moserne og fredskov

Udover at højhusene på Århus Ø og i resten af centrum sikkert vil fungere som en udmærket buffer, når vandstigningen kommer til byen, og Brabrandsøen med åen bliver til fjord igen,…

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Temaplanen, som er et tillæg til Kommuneplan 2017, er i sin grundtanke god. Midtbyens Fællesråd kan kunne bakke op om, at et på alle måder grønnere Aarhus arbejder seriøst og målre…

Høringssvar

På vegne af ejerne af matrikel 6a og 6i i Mårslet, fremsendes her høringssvar til temaplanen Et grønnere Aarhus med mere blåt. Høringssvaret er også indsendt i forbindelse med hør…

Blå grøn Temaplan og opholdsarealer

På vegne af Territorium Byplan fremsendes vedhæftede høringssvar til temaplanen "Et grønnere Aarhus med mere Blåt"

Et grønnere Århus med mere blåt

Det smukke ved det Blå og Grønne Vision er, at den er lavet videnskabeligt med respekt for naturen. Dens mål er, at sikre bedre vand håndtering, af både nedbør, vandløb, brugsvand …

Ta' beslutninger - om det grønne Aahus med mere blå - med omtanke!

Vedr. temaplan om et grønnere Aarhus med mere blåt - kommuneplantillæg nr. 105 Aarhus kommune har med sin geografiske beliggenhed ved skov og kyst, meget at byde på til borgere …

Hørringsvar til KP Tillæg 105 - 107

Vedlagt hørringsvar til Kommuneplantillæg 105 -107

Natur og bolig i stedet for Konventionelt landbrug

Et grønne Aarhus med mere blåt også en kommentar til høringssvar HS1568679 Anders og Fællesrådets Høringssvar HS1759634 Jeg synes høringssvar HS1568679 Anders Sørensen bør oply…

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Vedhæftet er vores høringssvar på vegne af tre lodsejere og AURA VE. Vi ser alle frem til den videre proces og ønsker at indgå i et konstruktivt samarbejde og udvikle kommunen pos…

ALLE GRØNNE OMRÅDER BØR BEVARES - OGSÅ DE, DER LIGGER I UDSATTE OMRÅDER

Aarhus Kommune ønsker at bevare de grønne områder - det er godt. På side 8 står der f.eks.: "at eksisterende parker/friluftsområder uanset placering skal fastholdes til rekreat…

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Se vedhæftede bemærkninger, hvori DN kommenterer på temaplanen

Et forbehold med vidtrækkende konsekvenser

Jeg ser med positive øjne på temaplanen ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”, tillæg nummer 105 til kommuneplanen 2017. Dog bemærker jeg som beboer nær et udsat boligområde at den b…

Høringssvar vedrørende Et grønnere Aarhus med mere blåt

I Grundejerforeningen Klokkerparken hilser vi visionen om "Et grønnere Aarhus med mere blåt" velkomment og vi ser frem til realiseringen af temaplanen. Vi har dog hæftet os ved …

Hvorfor to ekstra planer?

Fællesrådet deltog i den indledende høringsrunde, der blev afholdt for et år siden, og vi undrer os over at de to planer om landskabet og naturen ikke er en del af denne plan, da d…

Høringssvar ift. de tre temaplaner om et grønnere Aarhus

Vedhæftet

DGI Østjyllands høringssvar til ” Et grønnere Aarhus med mere blåt”

DGI Østjylland har med stor interesse læst forslaget til temaplanen om Et grønnere Aarhus med mere blåt. Vi vil gerne udtrykke vores tilfredshed med processen frem mod temapla-nen,…

ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 og Tillæg nr. 107

Til Magistraten for Teknik og Miljø Vi er to medlemmer af Mårslet Fællesråd, der med dette høringssvar tilkendegiver særskilte standpunkter i forhold indsendte høringssvar fra Mår…

Høringssvar fra Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg

Mårslet Fællesråd fremsender hermed vedhæftede høringssvar til Temaplan nr. 105

Grønne temaplaner - høringssvar

Kolt-Hasselager Fællesråd har gennemgået forslagene til de tre temaplaner: • ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”, Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 • ”Temaplan – Landskabet i Aa…

Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt

Initiativet med grøn norm er meget positivt. Dele af det foreliggende udkast bør præciseres, og grøn norm bør også tydeliggøres i forhold til andre planinstrumenter end lokalplaner…

Temaplanen: Et grønnere Aarhus med mere blåt

Temaplan: Et grønnere Aarhus med mere blåt Mollerup Golf Club (MGC) ser med tilfredshed på Temaplanen, hvor nøgleord er: ’plads til grønt, til vand, til møder mellem mennesker, ti…

Høringssvar Tillæg 105 til Kommuneplan 2017 ”Et grønne re Aarhus med mere blåt”

Først en anerkendelse af et godt gennemarbejdet tillæg til kommuneplanen, hvis overordnede formål er både nødvendigt og prisværdigt. GMB.6.: ”Inden for de udpegede blå-grønne f…

Forslag til Planstrategi 2019-2050 og debatoplæg til temaplaner

Se vedhæftede fil der gælder alle 3 temaplaner Landskabet i Aarhus Naturen i Aarhus Et grønnere Aarhus med mere blåt

Fælles om pladsen

Det giver rigtig god mening at være opmærksom på og stille krav til kvaliteten af kommende byggeprojekter, herunder ikke mindst opholdsarealer. Det foreslås i oplægget til tillæg …

105. Temaplan Et grønnere Aarhus med mere blåt

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Naturtilgængelighed

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Kommuneplantillæg nr. 105, nr. 23, Mårslet vest samt område 61 del 1 Eskegårdsvej.

Område 61/Eskegårdsvej; er ikke i overensstemmelse med retningslinjer jf. miljørapport. eks.: ´Ved planlægning for ændret anvendelse, herunder byudvikling langs åbne målsatte vandl…

Et grønnere Aarhus med mere blåt og andre høringer om natur og landskab, samt kommentarer til høringssvar vedr. arealer til bol

Til Aarhus kommune. Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper. Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhu…

Tilføj naturområde

Borum-Lyngby Fællesråd støtter videreførelsen af de udpegede områder til skovrejsning i vores område. Som anført i bemærkninger til Naturplanen finder vi det tillige rimeligt, …

ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017

Til Kommuneplan 2017. Bosiddende i Mårslet er der på trods af den snart færdige Giber Ringvej et stigende behov for en infrastrukturforbedring vedr. vejnettet. I takt med Mårslets…

Lav sol over Aarhus

Jeg synes, I med fordel kan læse et virkelig godt og gennemarbejdet forslag på https://view.publitas.com/bricks-a-s/lav-sol-over-aarhus-juni-2021/page/1 Jeg tilslutter mig Bric…

En grøn promenade på Aarhus Ø

Bricks kalder den for Allemandsparken. En park, der bygger på ideen om at bevare og udvikle det østlige område langs lystbådehavnen på Aarhus Ø som et område uden yderligere be…

Grøn allé på Aarhus Ø

Alt ser ud til, at vi kommer til at undvære letbanetraceet på Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø. Ankomsten til Aarhus Ø kan derfor med fordel omdannes fra en lang og forblæst…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.