Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1109 - Skytower på Graham Bells Vej i Skejby

Planen betyder, at området må anvendes til centerformål med mulighed for etablering af hotel-, konference-, kontorvirksomhed o. lign.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, NA Skejby ApS.

Ved aftalen forpligter grundejeren sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Nyt vejanlæg med vejadgang fra Karl Krøyers Vej til lokalplanområdet og med underføring af eksisterende cykelsti langs Karl Krøyers Vej.
  • Etablering af stiadgang mellem den dobbeltrettede sti lang Karl Krøyers Vej og lokalplanområdet.
  • Etablering af beplantning på offentligt vejareal i form af ny læbeplantning mod vest, nyt plantebælte langs Skejby Nordlandsvej samt ny træbeplantning i form af 71 træer rundt om lokalplanområdet.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er omfattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Ikke-teknisk resumé er indsat som bilag bagerst i lokalplanen.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 870 (Plan-ID nr. 1325413) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 12. august 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Status of proces

Du kan holde dig orienteret om lokalplanprocessen på Aarhus Kommunes Lokalplanportal - Klik her

Materialer (1)

Høringssvar (11)

Til Aarhus Kommune med bemærkninger til kommunens forslag for lokalplan 1109 / Kommuneplantillæg 52, Skytower på Graham Bells Vej i Skejby, Aarhus Kommune, Lisbjerg Kirke

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren

Høringssvar vedr. Skytower i Skejby

Jeg vil bede Aarhus Kommune redegøre for: Hvordan det bevaringsværdige istidslandskab i Egådalen bliver påvirket af Skytower. Og hvordan der ved et sådant byggeri kan tages hensyn til l...

Dårlig infrastruktur

Hvorfor gå i gang med så stort et projekt, når vi dagligt holder i kø for at komme rundt i området, som slet ikke er gearet til trafikken der er i det her område, hverken ift. bilismen...

Skytower

At skæmme Ådalen mod syd vil være meget uheldigt

Forblændede prestigeprojekt uden hensyn til området.

Det er dejligt at se området forsat udvikler sig. Men vi er i Gl. Skejby bekymret for, at det ikke sker i takt med den nødvendige infrastruktur, og uden omtanke for de omkringliggende b...

Skytower på Graham Bellsvej i Skejby

I Danmark udvikler vores byer sig primært i overensstemmelse med planprincippet "indefra og ud." Da princippet blev stadfæstet, var de danske byers udvikling primært horisontal omkring...

Vær obs på gode oversigtsforhold fra cykelsti til ny stiforbindelse

Vær gerne opmærksom på at skabe ordentligt udsyn i nye tilslutninger mellem eksisterende dobbeltrettede cykelsti og ny sti ind til hotellet. Man kommer cyklende i meget høj fart ad den...

Høringssvar

I Danmark udvikler vores byer sig primært i overensstemmelse med planprincippet ”indefra og ud.” Da princippet blev stadfæstet, var de danske byers udvikling primært horisontal omkring...

Vedr. lokalplan 1109 med tilh. kommuneplantillæg 52, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1109 med tilhørende kommuneplantillæg 52 for "Skytower på Graham Bel...

Placering

Dette er et meget interessant projekt som jeg klart går ind for. Det eneste problem er placeringen. Hvorfor bygge så stort et byggeri placeret så dårligt når det kommer til offentlig tr...

Spændende projekt

Det ser ud til at være et spændende projekt, der kan binde Aarhus og Lisbjerg bedre sammen. Samtidig er der gode muligheder for at komme til Aarhus C, eller til omkringliggende byer. De...
01/11/2020 - 22:05

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H190

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00