Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1109 - Skytower på Graham Bells Vej i Skejby

Planen betyder, at området må anvendes til centerformål med mulighed for etablering af hotel-, konference-, kontorvirksomhed o. lign.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, NA Skejby ApS.

Ved aftalen forpligter grundejeren sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Nyt vejanlæg med vejadgang fra Karl Krøyers Vej til lokalplanområdet og med underføring af eksisterende cykelsti langs Karl Krøyers Vej.
  • Etablering af stiadgang mellem den dobbeltrettede sti lang Karl Krøyers Vej og lokalplanområdet.
  • Etablering af beplantning på offentligt vejareal i form af ny læbeplantning mod vest, nyt plantebælte langs Skejby Nordlandsvej samt ny træbeplantning i form af 71 træer rundt om lokalplanområdet.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er omfattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Ikke-teknisk resumé er indsat som bilag bagerst i lokalplanen.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 870 (Plan-ID nr. 1325413) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 12. august 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Status of proces

Du kan holde dig orienteret om lokalplanprocessen på Aarhus Kommunes Lokalplanportal - Klik her

Materialer (1)

21/09/2020 - 20:35

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H190

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00