Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1128 - Tivoli Friheden

Planen muliggøre en omlægning af parken, med henblik på bl.a. at skabe nye og tidssvarende koncertfaciliteter – både indendørs og udendørs.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Digitalt borgermøde

Torsdag den 13. august 2020 blev der afholdt virtuelt borgermøde om Lokalplan nr. 1128.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 1 og 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Tivoli Friheden A/S, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Cykelparkering langs Stadion Allé samt
  • Omdannelse af et stykke af Havreballe Skovvej til et-sporet servicevej

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget) er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 1 og 2. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 834 vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen, Plan-ID nr. 1084868.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 24-​06-2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

Materialer (2)

Høringssvar (24)

Forslag til lokalplan 1128

Høringssvar fra Kongsvang-Skovdal er vedhæftet. Desuden henvises til svar indsendt i januar 2020, samt det dybtgående høringssvar indsendt af Aarhus Byfælled på vegne af Vision Kongelun...

Kommunen bør udarbejde planer for overordnet helhedsløsning

Pdf fil

Høringssvar til “Forslag til Lokalplan nr. 1128 - Tivoli Friheden”

Vi opfordrer på det kraftigste til at stoppe lokalplanprocessen for Tivolis koncertsal for at afvente borgerinddragelsesprocesser og helhedsplanarbejdet i Vision Kongelunden. Se vores v...

Høringssvar - Privatperson/medstifter af Beboergruppen Høje Hasle Fremtid

Høringssvar Aarhus kommune bør stoppe behandlingen af Lokalplan 1128 for Tivoli Friheden og afvente en samlet plan for Vision Kongelunden. Det giver ingen mening at udtage et område af...

Svar på Spørgsmål fra Aarhus Kommune er udeblevet

Team-/ debatlederen oplyste på det såkaldte virtuelle "debatmøde" (der reelt mere var et salsgmøde), at svar på de spørgsmål, der blev rejst på mødet og som man ikke kunne nå at besvare...

Tivoli Friheden og ny koncertbygning m.m.

Se vedlagt fil, tak.

Afvisning af lokalplan 1128

Høringsvar til lokalplan 1128. Lokalplan 1128 bør forkastes eller udsættes og integreres i Projekt Kongelunden. Jeg synes det var lidt påfaldende, at vi på borgemødet fik oplyst, at der...

Stop for flere høje forlystelser. Kommunen er forpligtet til at etablere parkeringspladser.

Kommunen bør forpligte sig til at etablere parkeringspladser. Der er ingen planer om flere p-pladser i Lokalplanen. I villaområdet Marselis- og Stadionkvarteret er vi meget belastet af...

Lokalplan1128 - Tivoli Friheden.

Se vedlagte

Prioriter venligst parkering, forurening og skoven for alles skyld.

Først og fremmest støtter vi høringssvaret fra Grundejerforeningen Marselis. Derpå ønsker vi gerne der i denne sag lægges vægt på prioritering af problermer med parkering og forurening...

Høringssvar - lokalplan 1128

Et lidt usædvanligt høringssvar til en meget usædvanlig sag. Pjerrot, Harlekin og Columbine er inddraget for at fortælle deres sidehistorie.

Lokalplan 1128

Se vedlagte fil

Høringsbidrag Lokalplanforslag Tivoli Friheden nr 1128

Høringsbidrag til Tivoli Frihedens planer om nye koncertfaciliteter Lokalplanforslag 1128. Vi kan fuldt ud tilslutte os høringssvar på vegne af Aarhus Byfælled, Marselisborg Grundejerfo...

Tivoli Friheden

Se vedhæftede fil

Hvad vil der ske, hvis lokalplanforslag 1128 bliver stillet i bero i 2 år?

I Alternativet har vi været levende engageret i processen omkring lokalplanforslag 1128, Tivoli Friheden. Vi har fulgt debatterne og noteret, at der især i den rød-grønne side af byråds...

Tivoli Friheden og den omgivende natur

De voldsomme ændringer, der planlægges for Tivoli Friheden, vil forandre naturoplevelsen for århusianerne, når vi går i vores skov. Fra at være en hyggelig skovforlystelse med smukke, g...

Kære Kommune - Stop lokalplan 1128 - Stop tivolisering af naturen - I ødelægger ALLE Aarhusianernes grønne guld!!

Kære Kommune - Stop lokalplan 1128 - Stop tivolisering af naturen - I ødelægger ALLE Aarhusianernes grønne guld! Rosenvængets Grundejerforening tilslutter sig helt igennem det høringssv...

Lokalplanforslag 1128

AARHUS BYFÆLLED – Vision Kongelundens grønne venner Grundejerforeningen Marselis Rosenvænget Grundejerforening Kongsvang-Skovdal Grundejerforening Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd V...

Det er en skandale hvis man giver tillades til at bygge en 22 meter høj koncert hal i Marselisborg skoven.

Marselisborg skoven bliver brugt som rekreativt område af hele Aarhus syd, og at bygge en 22 meter høj koncert hal giver ingen mening, samt der er nok spille steder i Aarhus. Og når man...

Lokalplan nr. 1128

Jeg tilslutter mig helt of fuldt høringssvaret fra Grundejerforeningen Marselis. Koncertbygninger med en højde på 22 meter (7 etager) hører ikke hjemme i et naturområde. Allerede i dag...

Ny lokalplan for Tivoli Friheden skal droppes

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Grundejerforeningen Marselis. Koncertbygninger med en højde på 22 meter (7 etager) hører efter min mening ikke hjemme i dette naturområde. Allerede...

Høringssvar lokalplan 1128

Lokalplan 1128

Vedr. Lokalplan - Tivoli Friheden

Projekt "Kongelunden" er sat i værk og skal resultere i en såkaldt Helhedsplan for et stort grønt område, hvor Tivoli Friheden er en integreret del af dette område. Projekt "Kongelunden...

Vedr. fremlagte lokalplan 1128 med tilh. kommuneplantillæg 72, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1128 med tilhørende kommuneplantillæg 72 for "Tivoli Friheden i Havr...
25/08/2020 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H183

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00