Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1110 - Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C

Lokalplanen giver mulighed for, at området må anvendes til etage- og rækkehusbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter såsom parkeringskælder og opholdsarealer.

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten de Rød-Grønnes

Enhedslisten vil foretrække, at projektet tilrettes, så der bliver plads til børn, mangfoldighed og fællesskaber. Vi ønsker ikke, at der bygges ind i Knudrisbakken, vi ønsker, at den bevarelsesværdige bygning bliver bevaret, og bebyggelsesprocenten reduceres. Er også vedlagt Lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse – LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Byrådsbeslutning

Lokalplanfoslaget  er godkendt på Byrådsmødet den 13-11-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (1)

Høringssvar (18)

Indsigelse mod nedrivning

Høringen er gået over mit hoved indtil nu, jeg er flyttet ind i en af de nærliggende bygninger for et år siden. I den korte tid jeg har boet i området er jeg kommet til at holde…

Indsigelse mod nedrivning af bevaringsværdig bygning på Sandgravvej 3-5

Kulturhistorisk perle:
 Der gøres indsigelse mod at nedrive Sandgravsvej 3-5. Dette er en bevaringsværdig bygning og den er bedømt med et 4-tal i SAVE registret. Bygningen blev op…

Lokalplan 1110

Høringssvar: Lokalplan 1110 Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de i forvejen indgivne høringssvar fra de øvrige beboere på Sandgravvej og i særdeleshed indlægget fra Philip Fangel, hv…

1110

Vores hus på Skovvejen 37 tog skade, da der var pilotering ved opførslen af Terrassehusene. I det hele taget er det som om, vi i tiltagende grad kan mærke, at huset måske bliver …

Lokalplan 1110 er en ommer!

Kulturmiljørådet udtaler i forbindelse med at kommunen giver tilladelse til nedrivning af lave bygninger (for at bygge høje) i Sandgravvejs Nordside: ”Endvidere er det fortsat v…

Lokalplan 1110 - høringssvar fra Skovkvarterets Gadelav. Revision 01

Revision af allerede indsendt høringssvar fra Skovvejskvarterets Gadelav. Gamle version har Bidrag#4, dateret 14/01/2020

Indbliksgener

Som nærmeste naboer til lokalplanområdet har vi et indsigelsespunkt til lokalplanforslaget, som er ud over høringssvaret fra Skovvejskvarterets Gadelav, som vi i øvrigt tilslutter …

Lokalplan 1110 - Indsigelser fra Skovvejen 43

Indsigelser mod lokalplan 1110 - set fra den nærmeste sydlige nabo. Skal ses som et supplement til de indsigelser der er fremsendt fra Skovvejens Gadelav.

Lokalplan 1110

Hvorfor kommer Sandgraven til høring? Det er jo besluttet længe inden. Vi har en jo en stadsarkitekt som er tilhænger af at rive alt gammelt ned, uanset om det er bevarings værdig…

Indsigelse

I forbindelse med pilotering andre steder i nærområdet (terrassehusene) har vi konstateret sætningsskader på vores hus. Derfor finder vi det nødvendigt, at kommunen stiller krav ti…

Høringssvar lokalplan 1110

Se venligst vedlagte

Lokalplan 1110 Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53

Tak til kommunen for denne mulighed til at give sin mening til kende ifm. Lokalplanforslaget. Lokalplanen mangler angivelse af hvordan eksisterende parkeringsforhold bliver påvi…

Lokalplan 1110

Indsigelse mod det planlagte byggeri på Sandgravvej. Generelle kommentarer: Jeg har boet på Sandgravvej i mange år. Sandgravvej er en kort, smal, blind vej Kvarteret var …

Høringssvar vedr. Likalplan-forslag 1110

Høringssvar

Høringssvar

Vel vidende at vi som beboere på Sandgravvej formentlig ingen indflydelse får overhovedet, ( belært af tidligere erfaringer ) vil jeg alligevel gøre indsigelse mod kommunens planer…

Indsigelse mod nedrivning af Sandgravvej 3-5

Se venligst vedlagte høringssvar som PDF.

Lokalplan 1110

Jeg har læst forslaget og her er mine bemærkninger: 1. Først og fremmest er jeg oprigtigt bekymret ved udsigten til, at der skal piloteres så tæt på andre huse. Ved etableringen af…

Tommel op

Det ser rigtig dejligt ud - et velkomment løft af området. Tommel op og high fives herfra!

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H135

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.