Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1141 - Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade

Lokalplanområdet er udlagt til cityformål i form af bebyggelse til f.eks. kontorer, hoteller, café- og restaurationsformål, liberale erhverv, butikker, servicevirksomheder og kulturelle formål.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1141. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017.

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8 stk. 1 nr. 3.

Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af lokalplanerne 508 PlanID 1212607, 1038 PlanID 3267663 samt 1067 PlanID 3809018 vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 2. december 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Høringssvar (15)

Vedr. forslag til Lokalplan nr. 1141 Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af myndigheden.

Fokuseret høringssvar til kommuneplan og lokalplan for Sydhavnskvarteret

Høringssvar fra Foreningen Sydhavnen til Lokalplan nr. 1141 - Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, Kommuneplantillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017 - samt Miljørapport for s...

Høringssvar fra Kulbroens Venner

Høringssvar fra Kulbroens Venner til lokalplan 1141 er vedhæftet.

Sydhavnen

Sydhavnskvarteret I bogen ”Aarhus i forandring” anføres, at Sydhavnen syder af samskabelse, nyskabelse og mangfoldighed. På den baggrund er det skuffende, at det alene er kommunens embe...

Lokalplan 1141 Når de gode visioner om, at skabe en god by møder virkeligheden.

Når de gode visioner om, at skabe en god by møder virkeligheden. På vegne af Ejerforeningerne Frederiks Plads 8, 16 samt 26, der i alt tæller 157 ejerlejligheder, fremsendes hermed et f...

Høringssvar fra MKB - Lokalplan 1141

Høringssvar vedlagt

Mangel på grønt og fysisk udfoldelse.

Hej, Jeg savner, at der bliver lavet mere grønt i området. Det bliver hurtigt beton og glas det hele. Kunne vi ikke få noget grønt her i området? Træer, buske, græs osv. Se evt Ingersle...

Høringssvar lokalplan nr. 1141

Høringssvar, lokalplan nr. 1141 Der er overordnet mange rigtig gode tanker i lokalplan 1141, særligt i forhold til at samle det høje byggeri i byggefelterne 2 og 3, og så bygge knap så...

Ønske om øget begrønning af Sydhavnsområdet

Som nabo til Sydhavnen er jeg bekymret. Jeg har vedhæftet et billede, der viser, at man fra min altan ikke kan se et eneste grønt område eller træ på Sydhavnen. Der er på nuværende tids...

Udtalelse vedr. lokalplan 1141: Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, Aarhus

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af myndigheden.

Til Aarhus Kommune, indsigelse mod forslag for lokalplan 1141

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af myndigheden.

Høringssvar til lokalplan nr. 1141

Overordnet set er det fedt at der er planer om at skabe mere liv på Sydhavnen - men vil der blive skabt meget mere liv ved at etablere så meget erhverv, primært i form af højhuse? Erhve...

Erstat P-hus med Sydhavnen station

Jeg syntes ideerne omkring Sydhavnskvarteret er rigtig gode. Det kan blive et spændende byrum der holder historien og skaber nyt. Det kan blive et byrum, der rummer både kontoer og soci...

Livet i skyggen af de bæredygtige højhuse

Jeg læser med glæde at man Aarhus Kommunes højhuspolitik lægger vægt på at fremme opholdsarealernes kvalitet mellem højhusene, men måske i mindre grad at man anser højhuse for at være b...

Lokalplan 1141

Fantastsik flot lokalplan, der vil skabe en spændede og mangfoldig bydel. Desuden vil høje bygninger passe godt ind i området sammen med Frederiks Plads og Bruuns Galleri/Banegården, sa...
05/02/2021 - 08:50

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H241

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00