Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til blandet byområde i form af boligformål og centerformål.

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 153 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til blandet byområde i form af boligformål og centerformål.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 31. januar 2024.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 17. januar 2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune vurderer, at lokalplan nr. 1208 'Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup' med tilhørende kommuneplantillæg nr. 153 til Kommuneplan 2017 ikke skal miljøvurderes, da planerne ikke medfører rammer for projekter, som er på miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og da det på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2 nr. 2, er vurderet, at planerne ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, plan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 27. marts 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 932 (planid:2834754) og Lokalplan nr. 1017 (planid:3013227) ophæves med den aktuelle lokalplan for de dele, der overlapper det aktuelle lokalplanområde.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner eller kommuneplantillæg, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

 

Høringssvar (15)

Bygning af 6 etagers blokke

Nej tak til 6 etager høj bebyggelse langs Karen Blixens Boulevard. Hvorfor skal der rives blikke ned hvis der bare bliver bygget nye blokke op. Det var jo meningen at Gellerupparke…

Lokalplan 1208,

Det er uambitiøst, hovedløst og totalt uden visioner. Det er helt klart dårligere byplanlægning uden hensyn til bokvalitet og levende byområde. Det har ingen fremtid og opfylder ik…

Den nye plan for Dortesvej

Jeg er så sur, at jeg har svært ved at formulere mig. Er det nogensinde sket, at et høringssvar får politikerne til at ændre plan? Jeg har selv boet på Dortesvej I den blok, der a…

Hørningsvar vedr. Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej

Nej tak: til nedrivninger tvangsflytninger CO2-frås over fortætning 6. etager høj mur langs boulevarden rækkehuse i skyggesiden for få p-båse for få grønne arealer sadelt…

høringssvar forslag til lokalplan 1208

Kan man bare fjerne et område – bebyggelse, beplantning, steder og spor – og lade som om det er et område på bar mark til nybyggeri?

Hørningsvar vedr. Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej

Hørningsvar vedr. Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej Gellerup Fællesråd deltog i 2020 i forhøringen omkring et nyt byområde ved Karen…

Hørningsvar vedr. Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej

Hørningsvar vedr. Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej På vegne af Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse skal jeg indsende følgende komme…

Forslag til Lokalplan nr. 1208 - Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup

Høringssvar: Angående Lokalplan nr. 1208 'Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup', ønsker jeg at fremlægge nogle bekymringer og ulemper ved den fores…

Bevarelse af eksisterende træer

Der står i dag 8-10 store træer på hjørnet ved Hejredalsvej, som vist med den grønne cirkel på vedlagte luftfoto. Vi mener de bør bevares og indtænkes i den nye plan. Hvis de fælde…

Forslag til Lokalplan nr. 1208 – Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup

Kredsløb A/S bemærkninger til Forslag til Lokalplan nr. 1208 – Blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej i Gellerup Kredsløb A/S har følgende bemærkninger til ov…

Høringssvar fa Østjyllands Brandvæsen

Til Aarhus Kommune – Plan Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spø…

Høringssvar fa Østjyllands Brandvæsen

Til Aarhus Kommune – Plan Østjyllands Brandvæsen har følgende bemærkninger til forslag til lokalplan:  Opstilling af træer samt ledningsføring ifm. letbane mv. kan hindre muli…

Til Aarhus Kommune om lokalplan nr. 1208 og kommuneplantillæg nr. 153, blandet byområde ved Karen Blixens Boulevard og Dortesvej

Til Aarhus Kommune Aarhus Stift har med tak modtaget forslag til lokalplan nr. 1208 med tilhørende tillæg nr. 153 til Kommuneplan 2017 i høring. Forslaget vedrører blandet byomr…

Bedre forhold til cyklister i og gennem området

Mangler cykelsti på Karen Blixens Boulevard. Efter at køre rundt på ægte cykelstier bliver cyklister smidt ud på en stram vej sammen med bilister. Det er uhensigtsmæssigt. Derfo…

For få parkeringspladser.

For boligerne i Zebra House var der angivet i boligannonce fra A. Enggaard at beboere kunne benytte det kommunale p-hus. Som det er nu er dette ikke en mulighed hvis man har behov …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H812

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00