Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1119 - Område syd for Mossøvej med etageboliger, erhverv og offentlige formål

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse til bolig-, er-hvervs - og offentlige formål i form af etage- og tæt-lav bebyggelse.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse til bolig-, erhvervs - og offentlige formål i form af etage- og tæt-lav bebyggelse.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 15. september 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 14. september ​2022.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

I forbindelse med byrådsbehandlingen var der flere spørgsmål og emner, som ønskedes belyst yderligere i høringsfasen. Disse er besvaret i dokumentet "Opfølgning på byrådsbehandlingen" som kan ses på denne side under "Materialer".

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Latyrusparken A/S. Ved aftalen forpligter grundejer sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

  • Helle til sikring af krydsning af Lystrupvej for lette trafikanter og som hastighedsdæmpende foranstaltning
  • Hævet flade i svinget på Borresøvej til sikring af krydsning for lette trafikanter og som hastighedsdæmpende foranstaltning
  • Etablering af 8 parkeringspladser og 9 vejtræer langs Mossøvej til parkering for bl.a. daginstitutionen

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af byplanvedtægt nr. 3 (PlanID: 1115327) og del af lokalplan nr. 911 (PlanID: 2987919) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om lokalplanforslaget den 25. oktober 2022, kl. 17:00 – 18:30. Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

 

Materialer (1)

Høringssvar (16)

Indsigelse mod LP1119 på vegne af Bynkevej

Høringssvar vedhæftet

Lokalplan 1119

Som ejer af virksomhed beliggende på Vejlbjergvej 31 indsendes hermed et høringssvar i forbindelse med lokalplanen 1119 på Latyrusvej. I forbindelse med en gennemgang af lokalpl…

Lokalplan 1119

Vejlby-Risskov Fællesråd deltog i dialogmøde på BLIXEN den 25. oktober. Stor ros for et flot byggeri med variation og fine kantzoner ud mod Lystrupvej. På mødet gjorde flere fr…

Forslag til LP1119 - område syd for Mossøvej

Da vi indenfor Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S (inkl. forbundne selskaber) er ejer af matriklerne umiddelbart nord for lokalplanområdet - matrikel numrene 69i, 69ø og 30ad, bel…

Høringssvar til "Forslag til Lokalplan nr. 1119"

Høringssvar vedlagt som PDF fil.

Byggehøjde og parkerings løsning

Hej, I 2017 har vi bygget hus på Bynkevej 7, beliggende på en grund i et villakvarter med industriområde tæt på. Allerede på det tidspunkt var lokalplanen nr. 0911 allerede offent…

Byggehøjde

Den 25.10.2022 var jeg til dialogmøde om lokalplan 1119 og blev gjort opmærksom på, at et foto til belysning af problemet med byggehøjden ville være gavnligt. Matrikel 6np (Jakob …

Lokalplan 1119

Høringssvaret fra GVF er anført i vedhæftede fil

Konflikter mellem lokalplaner der støder op imod hinanden

Da jeg købte mit hus for over 40 år siden, stod der i lokalplanen, at Lystrupvej skulle lukkes for tung trafik. Der var dengang mindre end 5000 biler/døgn på de mest belastede døgn…

Om trafikstøj på Lystrupvej

Jeg må opfordre kommunen til at komme med faktiske initiativer så trafikstøjen på Lystrupvej mindskes betydeligt. Vi er lodsejere med direkte adgang/have op til Lystrupvej, Vi kan …

Matrikel 6np

Jeg noterer med tilfredshed forslaget om etablering af en daginstitution i området mod Mossøvej. Det kan være en god idé at flytte matrikel 6np til den nye lokalplan 1119, Latyrus…

Byggehøjde på matrikel nr. 6np i Lokalplan 1119 Latyrusvej

Overflytning af matrikel nr. 6np til den nye lokalplan (1119) kan give god mening af hensyn til det kommende byggeri. Ejerforeningen Borresøvej 27-31 fastholder dog sin indsigelse…

Byggehøjde

Høringssvar til lokalplan 1119 (område syd for Mossøvej) Jeg har stadig samme indsigelse, som jeg havde til den offentlige høring af "Latyrusvej, 8240 Vejlby" i december 2021: …

Bygge gener

Jeg har kun boet i området i et år, men i det år har der været bygget konstant, og vi har været meget plaget af byggestøj, og uanset hvor meget vi klager til kommunen og entreprenø…

64. Område syd for Mossøvej til blandede byfunktioner (LP 1119)

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Forskønnelse af området

Fantastisk projekt, stor forskønnelse af området og dejligt at der er investorer, der vil være med til at holde det hele i gang, herunder med mange arbejdspladser tilfølge. Fuld…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H489

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00