Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1119 - Område syd for Mossøvej med etageboliger, erhverv og offentlige formål

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse til bolig-, er-hvervs - og offentlige formål i form af etage- og tæt-lav bebyggelse.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse til bolig-, erhvervs - og offentlige formål i form af etage- og tæt-lav bebyggelse.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra fra den 15. september 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 14. september ​2022.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Latyrusparken A/S. Ved aftalen forpligter grundejer sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

  • Helle til sikring af krydsning af Lystrupvej for lette trafikanter og som hastighedsdæmpende foranstaltning
  • Hævet flade i svinget på Borresøvej til sikring af krydsning for lette trafikanter og som hastighedsdæmpende foranstaltning
  • Etablering af 8 parkeringspladser og 9 vejtræer langs Mossøvej til parkering for bl.a. daginstitutionen

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af byplanvedtægt nr. 3 (PlanID: 1115327) og del af lokalplan nr. 911 (PlanID: 2987919) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om lokalplanforslaget den 25. oktober 2022, kl. 17:00 – 18:30. Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

 

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H489

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00