Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1180 - Boliger og erhverv på Grøndalsvej

Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til et varieret udbud af boligformer kombineret med kontorerhverv med en bebyggelse i 2-6 etager fordelt på en blanding af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 133 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til et varieret udbud af boligformer kombineret med kontorerhverv med en bebyggelse i 2-5 etager fordelt på en blanding af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 20. december 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 14. december 2022.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Enhedslisten mener, at forslaget til Lokalplan 1180 Viby Bakke – Boliger og erhverv på Grøndalsvej 3 og 10 - ikke bør vedtages som foreslået.
Det er vigtigt, at eventuel bebyggelse på arealerne respekterer de landskabelige værdier, også i forhold til Store Ravnsbjerg Øst for Skanderborgvej.
Det gøres ikke med de ganske store bebyggelseshøjder, som forslaget indebærer. En plan for byggeri på arealerne bør holde væsentlig afstand til de to stærkt befærdede og støjbelastede veje – Skanderborgvej og Ravnsbjergvej – som byggeriet nord for lokalplanområdet gør. Det er også problematisk at bebygge et større grønt område – Dem har vi i Århus ikke for mange af. Hvis der overhovedet skal bygges i det grønne område, bør to hensyn tilgodeses: Der bør dels være større afstand til renseværket - Vestenvinden sørger jo for, at lugten bringes op ad bakken. Dels bør der opretholdes en sammenhængende grøn forbindelse fra Døde Å dalen via det grønne område til det grønne ved Store Ravnsbjerg. Forslaget som det foreligger, indeholder også princippet om, at altaner er friarealer. Det er miljømæssigt en dårlig idé at maksimere bebyggelsestæthed ved at reducere i reelle friarealer. Der er ikke meget naboliv i enkelte altaner, som hænges uden på enkelte lejligheder.

Orienterende borgermøde

Aarhus Kommune inviterer alle interesserede til et orienterende borgermøde om lokalplanen og kommuneplantillægget, hvor kommunen vil fortælle om planerne og svare på spørgsmål. Mødet afholdes den 31. januar 2023.

Læs mere om mødet samt hvordan du tilmelder dig

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 480 (Plan-ID nr. 1165759) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

 

Høringssvar (24)

Trafik, parkering og synslinjer

Dette høringssvar omhandler de trafikale problemer, som lukning af Grøndalsvej vil medføre, samt de problemer med støj og synslinjer, som eksisterende beboelse vil blive påført. …

Indsigelse mod Forslag til Lokalplan nr. 1180

Mine indsigelser mod Forslag til Lokalplan nr. 1180 er i overskrifter følgende: 1. Indsigelse generelt: lokalplanforslaget overordnet 2. Indsigelse konkret: lokalplanforslagets…

Viby Bakke - Lokalplan 1180 - Trafikforhold

I Viby Grundejerforening ser vi det fremlagte projekt som meget interessant for området, ikke mindst i samspillet med projektet for Store Ravnsbjerg (Arla grunden), hvor Viby Grund…

Store Ravnsbjerg, bekymring for udsigten til og naturen omkring

Jeg er som århusianer bekymret for, at planen for byggeri og heftig byfortætning på stedet kan ødelægge udsigten til og naturen omkring det smukke, Store Ravnsbjerg. Ravnenes grønn…

Lokalplan 1180 - boliger og erhverv på Grøndalsvej

Vi tilslutter os det høringssvar som Viby Fællesråd har indgivet den 20.2.2023. Projektet fremstår i mange henseender visionært og gennemarbejdet. Vi er dog specielt bekymrede…

Parkering

Se vedhæftede dokument

Trafik mv

Byggeriet som præsenteret på borgermødet d 31.1.2023 har jeg som sådan ingen indvendinger imod. Alligevel hopper kæden af for mig, når der på mødet blive talt om: rekreative områ…

Trafik omlægning

Jeg har forståelse for at projektet ikke ønsker at der fortsat skal være stærk trafik på det østlige stykke af Grøndalsvej (det der går igennem projektet). Men at det accepteres …

Sikker trafik og helhedssyn for området

Se vedhæftede fil.

Forslag til lokalplan 1180 - Boliger og erhvervs på Grøndalsvej.

se medsendte.

Andel almene boliger og boligkvalitet.

Der er ingen begrundelse for at man har reduceret almen bebyggelse til 10 % i lokalplanen. Dette findes urimeligt. Da det er for lidt i forhold til behovet for boliger der er til …

Trafikstøj på Skanderborgvej

Hvis lokalplanen bliver en realitet, vil der komme øget trafik på Skanderborgvej, som i forvejen er meget trafikeret. Bilerne kører meget stærkt (70 km/t), hvilket også øger mængde…

Høringssvar til lokalplan nr. 1180 - indsigelse til samme

Høringssvar til lokalplan nr. 1180
Indsigelse til samme Lokalplan 1180 indebærer blandt andet en lukning af Grøndalsvej, så det reelt ikke længere er muligt at kunne køre i pers…

Skolevej

Efter at have deltaget i borgermødet på Viby bibliotek har jeg følgende kommentarer. Byggeriet ser fint ud og vil forbinde Grøfthøjparken med resten af Viby. Med hensyn til Grønda…

Idrætsfaciliteter skal følge med byudviklingen

Hovedafdelingen i Viby Idrætsforeningen vil i forbindelse med byggeriet af Viby Bakke (samt andre nye boligområder i Viby bl.a. Engelundsvej, Onsholtvej, Engtoften - og Ravnsbjerg …

Kommentar til lokalplan 1180

Vedr. lokalplan 1180 Som medlem af bestyrelsen i Lejerbo afd. 163, har jeg en indvending angående den fremtidige trafikale belastning ved krydset Ravnsbjergvej/Skanderborgvej. Med…

Inddragelse af tilstødende matrikel

Se vedhæftede fil for høringssvar

Lokalplan 1180

ALBOA repræsenteres i området af bl.a. Vårkjærparken, som ligger på nordsiden af Grøndalsvej, der med sine 184 boliger og cirka 480 beboere udgør en stor del af borgerne, der blive…

Til Aarhus Kommune om lokalplan 1180, boliger og erhverv på Grøndalsvej og lokalplantillæg 133

Til Aarhus Kommune Aarhus Stift har modtaget forslag til lokalplan nr. 1180 (boliger og erhverv på Grøndalsvej) samt kommuneplantillæg 133 i høring. Vi har forelagt sagen for me…

Lokalplan 1180

Det positive først: Oplægget til den nye bebyggelse på JP-Grunden virker og ser ud som et rigtig godt gennemtænkt projekt, det bliver spændende at følge opførelsen af byggeriet …

Lokalplan 1180

Ved vedhæftede fil

Bekymringer vedr parkering, opladning af el-biler og trafik

1) Der planlagt et betydeligt mindre antal parkeringsplads end antallet af boliger. Det er ikke realistisk og vil medføre 'parkerings-kaos' på omkringliggende veje. 2) Danmark e…

Lokalplanen nr. 1108

Tak for et godt oplæg, og det vi så ved den gennemgang, går godt i tråd med Vårkjærparkens beliggenhed, samt den helhedsplan vi selv skal igennem. Så var kun positivt vedr. vores …

"Boliger og erhverv på Grøndalsvej", Aarhus kommune

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Der gøres opmærksom på, at beplantning, parkeringspladser og anden inventar samt udsm…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H544

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00