Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1188 Erhverv nord for Bernhardt Jensens Boulevard – Hængslet, Indre Aarhus Ø

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til cityformål med mulighed for at etablere boliger og erhverv som kontor og administration samt publikumsorienterede funktioner som håndværks- og reparationsvirksomhed, butik, cafe, madbod og restaurant.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til cityformål med mulighed for at etablere boliger og erhverv som kontor og administration samt publikumsorienterede funktioner som håndværks- og reparationsvirksomhed, butik, cafe, madbod og restaurant.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 22. december 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 14. december 2022.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Vi tilslutter os ikke Lokalplan 1188 og heller ikke kommuneplantillæg 135 i den fremlagte udformning. Byggeriet er for højt. Det er ikke tilpasset omgivelserne. Det vil sammen med bygningerne i LP 1181 være alt for dominerende overfor de langt lavere bygninger på hjørnet af Nørreport og langs Kystvejen. Højen i den ellers åbne stueetage spærrer for udsyn fra Kystvejen til havet ved pier 3. Der er for lidt opholdsareal afsat til byggeriet.”

Jakob Søgaard Clausen (uden for parti) ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Jakob Søgaard Clausen ser skeptisk på projektets højde herunder forholdet til de historiske bygninger på den anden side af Kystvejen. Lokalplanen har desuden en udfordring med sammenhæng mellem by og bugt samt udsyn gennem bygningens underetage. Lokalplanen er endvidere udfordret på de grønne elementer. Jakob Søgaard Clausen opfordrer derfor aarhusianerne til at forholde sig til disse punkter i forbindelse med den offentlige høring.”

Miljøvurdering

I henhold til § 10, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget.

Kommuneplantillæg

Parallelt med planlægningen for lokalplan 1188 planlægges for naboarealet i lokalplan 1181. Sammen med forslag til lokalplan 1181 behandles forslag til kommuneplantillæg 135. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø og udlægger et nyt rammeområde 060302CY, som både lokalplan 1181 og 1188 ligger indenfor. Kommuneplantillægget forventes endeligt vedtaget, inden forslag til forslag til lokalplan 1188 fremsendes til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg 135 vil lokalplan 1188 være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillæg 135 er i høring indtil den 1. februar 2023

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Orienterende borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til orienterende borgermøde, for at fortælle om nye forslag til udviklingen på indre Aarhus Ø:

Mandag den 9. januar 2023 kl. 17:00 - 18:30

Se flere informationer om mødet samt hvordan du tilmelder dig på deltag.aarhus.dk/begivenheder

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

 

Materialer (3)

Høringssvar (16)

Høringssvar til lokalplan 1188

Ejerforeningen Kystvejen 55 støtter ikke lokalplan 1188. Tegningerne som viser byggeriet fremstår forkert, da skalaforholdene ikke passer med de faktiske forhold. På tegningerne se…

Høringssvar lokalplan 1188

Der er sagt og skrevet mange rosende ord om Kystvejen og de historiske flotte bygninger. Med stolthed i stemmen. Men med dette forslag er det svært at genkende beundringen for Kyst…

lokalplan 1188

Midtbyens Fællesråd; Høringssvar vedr Lokalplan 1188 Aarhus d. 23.2. 2023 Midtbyens Fællesråd har – i lighed med flere andre fællesråd og Aarhus-borgere – for ca 14 dage siden…

Lokalplan nr 1188

Ønskes der fra kommunens side en sammenhæng mellem Aarhus Ø og Aarhus C, bør man ikke give tilladelse til at bygge så højt på “hængslet”, da dette vil virke som en opdeling af diss…

Høringssvar til lokalplan 1188

Et hængsel der skal forbinde Aarhus Ø med Aarhus C, men som mere ender som en lukket dør. Hvorfor skal man igen makse bygningen helt ud til de yderste spidser? Dette er kun til fo…

Rekreative og trygge områder

Det er mit klare indtryk, at det er et stort ønske for grønne og rekreative områder på Aarhus Ø. Dette ses også på Aarhus Kommunes side, hvor der kan ønskes træer (https://www.aarh…

Høringssvar til forslag til lokalplan 1188

Da Aarhus byråd i sin tid besluttede at omdanne de bynære havnearealer til bolig- og erhvervsområde, blev der udarbejdet dels en kvalitetshåndbog og en dispositionsplan for området…

Blød trafik - cyklister

Jeg vil opfordre kommunen til at gennemarbejde forholdene for cyklister, så der er almen adgang for cyklister med tilstrækkelige cykelstier i området. Cykelstierne bør være forbun…

Lokalplan 1188 og 1181

I betegnelsen Aarhus Ø står Ø for Øst, men bogstavet kan også betegne en afsondret landsdel, en ø. John Donne skrev i 1624 et digt, der stadig refereres flittigt: No Man Is an Isl…

Høringssvar til lokalplan 1188

Jeg tilslutter mig Enhedslistens mindretalsudtalelse omkring højden på byggeriet, samt Jakob Søgaard Clausens mindretalsudtalelse. Det er utroligt ærgerligt, at man bygger så højt …

Lokalplan 1188

Jeg er enig med Enhedslisten og Jakob Søgaard Clausen, hold bygningerne lave og med luft i mellem.

Lokalplan 1188

Hej Jeg meddeler hermed jeg følger høringssvaret fra fællesrådet om Århus Ø, specielt angående byggehøjder for disse områder.

Lokalplan 1188

Indlæg angående byplan 1188 og 1181 Under borgermødet den 9. januar 2023 i Bylageret hørte jeg for første gang, at arkitekterne kalder det en ”port” ind til Aarhus Ø – dét, der bl…

Erhvervsbyggeri Nørreport/Aarhus Ø 1188

Tanken og arkitekturen i byggeriet forekommer ganske indbydende og sammenhængende. Dog bør byggehøjden begrænses til 4 etager for at begrænse dominansen i området og skabe en mere …

lokalplan 1188

Byg ikke højere end 3 etager - 4 etager med udnyttet tagetage. Forurenet luft fra biler, som holder der i tomgang eller kører forbi hele døgnet rundt, ville ellers ikke komme derfr…

grønt

goddag Jeg henviser til billedet af afstribningen på billedet ( lokalplan) Jeg vil foreslå at "spidsen" på grunden ikke bliver udnyttet til andet end grønt , fx en robust lidt h…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H546

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00