Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til lokalplan nr. 1181 Boliger sydøst for Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø

Området skal anvendelse til cityformål med blandet bolig og erhverv.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 135 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til cityformål med blandet bolig og erhverv.

Se Lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 16. november 2022.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 2. november ​2022.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

”Enhedslisten støtter ikke forslaget til denne lokalplan, da bebyggelsen er flere etager højere end dele af den eksisterende bebyggelse på Kystvejen. Bebyggelsen fremtræder meget massiv og ensformig, og alt for dominerende over den eksisterende bebyggelse omkring Nørreport. Den er helt gal med skalaforholdene. Bebyggelsen vil virke som en barrierer mellem by og havn. Over 90 boliger er støjramte uden vinduer mod stille sider. Det er ikke acceptabelt. Forslaget bør indeholde elementer som kanaler og anden helhed der omgiver bebyggelsen. 25 % af boligerne bør afsættes til almene boliger og kommuneplanens rammer overholdes. Der bør udarbejdes et nyt forslag, der reelt kan danne en harmonisk overgang mellem by, havn og Aarhus Ø, hvor boliger ikke er ramt af for høj støj, hvor der er mere friareal på matriklen til de enkelte boliger og hvor der er udsigt ud over havnen fra Kystvejen.”

Jakob Søgaard Clausen (uden for parti) ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

”Jakob Søgaard Clausen ser skeptisk på bygningsmassens højde og tæthed samt udfordringen med sammenhængen mellem by, havn og bugt og det reducerede antal ude-opholdsarelaer. Jakob Søgaard Clausen opfordrer derfor aarhusianerne til at forholde sig til disse punkter i forbindelse med den offentlige høring.”

Borgermøde

Aarhus Kommune planlægger borgermøde i høringsperioden den 9. januar 2023 i tidsrummet 17.00-18.30. Der tages forbehold for ændringer. Sæt et kryds i kalenderen allerede nu og hold dig opdateret på Begivenheder | Høringsportalen - Aarhus kommune

Miljøvurdering - Lokalplanen

I henhold til § 10, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget.

Miljøvurdering - Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med udviklingsplanen, som er miljøvurderet. Miljøvurderingen af udviklingsplanen konkluderede, at højhuskonsekvenser skulle belyses i forbindelse med lokalplanlægningen.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                   

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 815 (Plan-ID nr.1050586) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

 

 

Materialer (3)

Høringssvar (36)

Lokalplanforslag 1181, Indre Aarhus Ø

Som beboere på Kystvejen i Aarhus Kommune ser vi med bekymring på en så betydelig øget bygningsmasse, som de i nye lokalplanforslag lægges op til, herunder især i form af de nye by…

Endeligt høringssvar til lokalplanforslag nr. 1181

Endeligt høringssvar til lokalplanforslag nr. 1181, med fremhævelse af vores væsentligste punkter. De to byggefelter B og C ( og felt A) er de vigtigste i bebyggelsen af Aarhus …

Byggeri og byggehøjder på Hængslet

Den oprindelig vision om at forbinde byen med havet er kulsejlet, forbi økonomiske interesser tilsyneladende vejer tungere end borgernes ve og vel – Det er trist for hele byen, ik…

lokalplan 1181

Midtbyens Fællesråd; Høringssvar vedr Lokalplan 1181 Aarhus d. 1.2.2023 ’Aarhus, den grønne by ved det blå hav'. 'Aarhus, omgivet af skove og beliggende ved bugten’. I varierende …

Udtalelse til lokalplan 1181

Høringssvar til lokalplan 1181 Ejerforeningen på Kystvejen 55 støtter ikke lokalplan 1181. Byggeriet er for højt og vil kraftigt reducere lys og udsyn fra de gamle etagebyggerie…

Høringssvar til lokalplan 1181

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet for Aarhus Ø og de Bynære havnearealer

Lokalplansforslag 1181

Det foreslåede byggeri er for højt og alt for massivt. Det skaber en optisk barriere mellem by og vand

Høringssvar lokalplan

I alt væsentlighed kan jeg tilslutte mig fællesrådets betænkeligheder i forhold til lokalplan 1181. Det er uforståeligt at man ikke ser mere på sammenhængen med de eksisterende …

Forslag til lokalplan nr. 1181, Boliger sydøst for Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø

Akademiraadet har med interesse læst Aarhus Kommunes lokalplanforslag til boliger sydøst for Dagmar Pedersens Gade på Aarhus Ø. Materialet er udarbejdet af ingeniørvirksomheden Nir…

Indsigelse Vedr lokalplan 1181

Bygningen er alt for høj, alt for stor tæthed, står som en “mur” mod Kystvejen, manglende sammenhængen mellem by, havn og bugt og Prob med minimal ude-opholdsarelaer.

Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan nr. 1188. Erhverv nord for Bernhardt Jensens Boulevard

Kære Aarhus Kommune. Tak for indbydelse til afgivelse af høringssvar vedr. lokalplan for Hængslet. Provstiudvalget for Aarhus Domprovsti har mødelokale i stueetagen på Kystve…

lokalplan 1181

Jeg tilslutter mig fællesrådets høringssvar. Alt for høje bygninger vil ødelægge byens åbning mod vandet og forbindelsen mellem Aarhus Ø og midtbyen. Virkelig synd at lade det smuk…

Blød trafik - cyklister

Jeg vil opfordre kommunen til at gennemarbejde forholdene for cyklister, så der er tilstrækkelige cykelstier i området og at disse er forbundet rationelt og smukt med byens nærligg…

Forslag til lokalplan nr. 1181

Lokalplansforslaget afviger markant fra de oprindelige planer i Knud Fladelands Masterplan, hvad angår højde og bygningstæthed. Udviklingsplanens højder vil påvirke samspillet mell…

Lokalplan 1181

Visualiseringen af etagebyggeriet skudt ved siden af. Byggeriet bliver meget højere end nuværende bevaringsværdige bygninger på Kystvejen til Nørreport. Mejlborgen K59-K65 bliver h…

lokalplan 1181

Jeg tilslutter mig fællesrådets høringssvar. Særligt synes byggehøjden ærgerlig og ødelæggende for byens åbning mod vandet og forbindelsen mellem Aarhus Ø og midtbyen.

Lokalplan 1181

Jeg er enig med Enhedslisten og Jakob Søgaard Clausen, hold nu de bygninger lave og med luft i mellem.

Lokal Plan 1181

Hej Jeg støtter fællesrådets for Aarhus Ø høringssvar for denne lokalplan, specielt angående byggehøjder for disse områder.

Lokalplan for Aarhus Ø - byggefelt B og C

Byggeriet i felt B og C i den foreslåede lokalplan fremstår både højt og massivt og som en mur mellen byen og Aarhus Ø. Byggehøjden på op til 8-9 etager bør reduceres til 4-5 e…

Tilslutter mig fællesrdets indstilling

Tilslutter mig fællesrådetd indstilling om lavere byggehøjde

lokalplan 1181

Jeg støtter Fællesrådets høringssvar, da jeg efter at have deltaget i møde om lokalplanen 9/1, er enig i, at et lavere og mindre kompakt byggeri vil spille bedre sammen med den eks…

Århus Ø

Ønsker mindre tæt bebyggelse på øen. Grønne områder og lavere bebyggelse. Mere hensyn til beboere og mindre hensyn til bygherrer.

Forslag til lokalplan nr. 1181 Boliger sydøst for Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø

Jeg støtter fællesrådets høringssvar

Hørringssvar

Jeg er enig med fællesråders holdning. Og mener yderligere at Aarhus byråd har forsømt deres arbejde med at binde Aarhus ø sammen med resten af Aarhus by. Til og afgangsvej…

lokalplan 1181

Bebyggelse ikke højre end "genboernes", altså de eksisterende bygninger på Kystvejen. Alt andet vil ikke fremtræde imødekommende for beboere og gæsterne i byen. Forurenet luft fra …

Lokalplan nr. 1181 - Indre Aarhus Ø

Vi er gjort bekendt med de hensigter Aarhus Kommune har angående det nævnte område, og er fuldstændig enig med høringssvar afgivet af Fællesrådet for Aarhus Ø og De Bynære Havneare…

Høringssvar til forslag til lokalplan 1181

Vedhæftet er mit høringssvar til forslaget til Lokalplan 1181. Bedste hilsner Jette Jensen

Fasthold lavt byggeri

Det er trist at kvaliteten af Århus Kommunes byggerier generelt er så dårlig. Det er hurtige penge i kommunekassen, men langvarige konsekvenser for os der bruger byen. Forslaget ti…

Lokalplan 1181, bebyggelse sydøst for Dagmar Petersens gade

Jeg kan fuldt ud støtte op om de indsigelser Enhedslisten er kommet med til lokalplan 1181. Det er ødelæggende for havnefronten at der opføres i 8 etager hvorved udsynet fra byen r…

Foreløbigt høringsvar til lokalplanforslag 1181- Indre Aarhus Ø

Vi er i Fællesrådet bekymret for, at en realisering af en bygningsmasse med de bygningshøjder, der lægges op til, ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til, hvordan byen, bugten o…

Lokalplan 1181

Til kommunen Det fremlagte lokalplansforslag bør skrottes og erstattes af forslag, som sikrer byens udsigt til bugten. De høje bastante byggerier lange havnefronten, som kommune…

Uoverensstemmelser med eksisterende lokalplaner

Jf. lokalplan 311 for området mellem Nørreport og domkirken, må bebyggelsen ikke overstige 4 etager inkl. udnyttet tagetage. Ved Skovvejens lokalplan 583 er der yderligere enighed …

Etagebyggeri

Vi finder det ærgerligt at lukke byen af mod havnefronten og isolere bymiljøet på Aarhus Ø fra området Mejlgade/Nørreport. Desuden risikerer det høje etagebyggeri at afskære den hi…

Etagebyggeri

Kære kommune, Etagebyggeriet lyder spændende og helt sikkert godt for byen. Men jeg mener ikke det bør være højere end 3 etager, idet det vil tage udsigten fra brugere og beboer…

Højt og ucharmerende

Hej, Jeg finder det forkert at det foreslåede byggeri i lokalplan 1181, for lov til totalt at overskygge de flotte og historiske bygninger på Kystvejen. Det foreslåede byggeri end…

Højde på byggeri

I lokalplanforslaget side 19 er der en fin skitse af det nye byggeri. Af teksten fremgår 6-9 etager, men tegningen ser ud til at starte allerede ved 4 etager. Med andre ord synes j…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H532

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00