Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres etageboliger til helårsbeboelse, og hvor stueetagen mod Randersvej desuden kan anvendes til kontor- og serviceerhverv. En mindre del af bebyggelsen kan eventuelt anvendes til rækkehuse.

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 152 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres etageboliger til helårsbeboelse, og hvor stueetagen mod Randersvej desuden kan anvendes til kontor- og serviceerhverv. En mindre del af bebyggelsen kan eventuelt anvendes til rækkehuse.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 14. marts 2024.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 6. marts ​2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Mindretalsudtalelse fra Danmarksdemokraterne:

Danmarksdemokraterne kan bakke op om at få bebygget grunden, men ønsker at have respekt for den historiske del af Aarhus. Derfor bør projektet reduceres i omfang af hensyn til de mindre huse på Bøgegade samt de bagvedliggende villaer. Herudover ønsker Danmarksdemokraterne en anden trafikløsning. Interesserede opfordres i høringen til at kommentere på disse forhold. Mindretalsudtalelsen er vedlagt lokalplanen og kan ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Borgermøde

Borgermødet bliver afholdt torsdag den 2. maj 2024 fra 17.00 - 18.30 på Katrinebjergskolen. Du kan læse mere om arrangementet her: Borgermøde om Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus | Høringsportalen - Aarhus kommune 

Miljøvurdering

Aarhus Kommune vurderer, at Lokalplan 1207, Etageboliger ved Bøgegade i Aarhus N med tilhørende Tillæg 152 til Kommuneplan 2017 ikke skal miljøvurderes, da planen ikke medfører rammer for projekter, som er på miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og da det på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2 nr. 2, er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse. 

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Indgivelse af klage og efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske via Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet gennem Klageportalen. Der gælder dog en række undtagelser, herunder hvis særlige forhold, f.eks. kognitiv funktionsnedsættelse, gør, at du ikke er i stand til at anvende digital selvbetjening. På Klageportalen kan du læse om, hvad særlige forhold bl.a. kan være. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge Klageportalen.

Hvis du er omfattet af et af de særlige forhold og trods vejledning, ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Planklagenævnet via mail på plan@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af Klageportalen skal begrundes. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes dette oplyst i anmodningen. Du skal være opmærksom på, hvis du sender følsomme oplysninger, skal det ske via en sikker kanal såsom Digital Post, sikker mail eller lign. Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via Klageportalen. 

Når du eller din eventuelle repræsentant ansøger om fritagelse for brug af Klageportalen, er det vigtigt, at du/I giver Aarhus Kommune besked om det. Så ved Aarhus Kommune nemlig, at der er en klage på vej. Aarhus Kommune kan orienteres via mail, telefon eller ved at sende et brev. Kontaktoplysninger: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: plan@mtm.aarhus.dk, telefon: 8940 4400.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 9. maj 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                   

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 852 (Plan-ID nr. 1130892) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner og kommuneplantillæg såvel som ophævelse af gældende planer, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

Høringssvar (38)

Uhensigtsmæssigheder i forslaget til lokalplan 1207

Allerførst glæder det mig, at der langt om længe bliver gjort noget ved det skæmmende vandhul indrammet af et ofte væltet hegn. Der er dog nogle uhensigtsmæssigheder i forslaget. …

Høringssvar fra familie med to små børn i Bøgegade

Som familie i et af de ældre rækkehuse på Bøgegade ser vi positivt på muligheden for at få bebygget den tomme grund overfor vores hus. Vi ønsker at udtrykke vores støtte til store …

Ejf. A.H. Winges Vej 1-3 - Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1207

Høringssvar til Lokalplan nr. 1207 Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus Afsender Ejerforeningen A.H. Winges Vej 1-3 ved formand Mikkel Bay. Indledning Ejerforeningen …

Forslag til lokalplan nr. 1207

Efter deltagelse i borgermødet den 2. maj vil vi gerne præcissere: Til og frakørsel vil vi anbefale foregår fra og til Skovvangsvej, som anført i vores høringssvar. Vores forsla…

Forslag til Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus

Kredsløb A/S har følgende bemærkninger til Forslag til Lokalplan nr. 1207 – Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus: Kredsløb Fjernvarme forventer at Lokalplanområdet kan fors…

Høringsvar vedr. lokalplan 1207, etagebyggeri ved Bøgevej

Hvorfor lytter kommunen ikke til borgerne. Det spørgsmål kunne man let falde over, når endnu en lokalplan vedr. området ved Bøgevej er sendt ud i høring. Høringsvar til tidligere l…

Ønske om beboerparkering i området omkring Bøgegade

Med byggeriet af 67 lejligheder og 21 parkeringspladers bliver der kamp om de offetlige parkeringspladser. Området er i forvejen "parkeringsplads" for de beboere på Trøjborg som ik…

Indsigelse mod Bøgegadebyggeri

Jeg gør hermed indsigelse mod nyt byggeri i Bøgegade. Adgangen til det nye byggeri skal ske gennen A. H. Winges Vej og Bøgegade som er to smalle vejen. Derudover ligger der en lege…

Indsigelse mod projektet

Jeg gør herved indsigelse overfor projektet, ikke kun overfor problemer med parkering. Med indkørsel fra A.H. Wingesvej er det absolut risikabelt. Vejen er trang - der er et sving…

Stop med at bygge tusindvis af lejligheder, som ikke bliver brugt.

Byg et græs areal eller noget der støtter det lokale og ikke ødelægge det. Der vil ikke være plads til parkering af biler. Det er allerede svært nok i forvejen. I kan heller ikke b…

Indsigelse

Jeg gør indsigelse mod projektet. Det er allerede svært at finde parkeringspladser i området, og det problem vil kun blive meget værre, hvis projektet gennemføres i sin nuværende f…

Indsigelse mod projektet

Jeg gør indsigelse mod projektet. Det er allerede vanskeligt at finde parkeringspladser i området, og det problem vil kun blive meget værre hvis projektet gennemføres i sin nuværen…

Indsigelse

Jeg stemmer nej til at projektet skubber flere parkeringspladser ud i området, hvor der i forvejen er få pladser. Projektet skal overholde parkeringsnormen. Tag venligst retfærdigt…

Indsigelse imod Bøgegadeprojektet

Jeg gør indsigelse mod Bøgegadeprojektet. Det vil skubbe alt for mange parkeringspladser ud i området, som allerede er presset på parkeringspladser. Projektet skal overholde parker…

Tilkørselsforhold og parkering

Jeg går hermed indsigelser mod indkørsel via A.H. Wingens Vej og parkeringen i området. Vejen er meget smal og ændringer vil påvirke således at grønne områder forsvinder og ændre…

Betænkeligheder i relation til Bøgevej

På vegne af Lån og Spar Bank skal jeg hermed komme med mine / vores betænkeligheder / indsigelser i relation til lokalplanforslaget. Lån og Spar Bank er lejer i ejendommen Rand…

Indsigelse mod Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus

Projektet overholder ikke parkeringsnormen fastlagt i kommuneplanen for Aarhus, hvilket vi gør indsigelse imod. De fastsatte rammer i kommuneplanen er i forvejen meget lave i forho…

Høringssvar på vegne af ejerforeningen for Skovvangsvej 26A

Overordnet ser vi positivt på forslag til lokalplan 1207. Vi har dog som nabo en række ønsker til ændringer i planen (sidehenvisninger er til PDF-dokumentet). 1) side 16: Der …

Byggeprojekt Bøgegade

Som nabo til byggeprojktet med direkte udsyn til byggepladsen, ser vi ikke noget positivt i at byggeriet finder sted. “Vejen”, Bøgegade, skal have en øget trafikmængde, men er i fo…

Høringssvar

Jeg stemmer nej til at projektet skubber flere parkeringspladser ud i området. Projektet skal overholde parkeringsnormen.

Planlagt byggeri i Bøgegade

Både A.H. Wingesvej og Bøgegade er små smalle gader og veje som allerede er belastet af den nuværende trafikmængde. Ikke mindst efter, at der er etableret gennemkørsel til den nye …

Byggeri i Bøgegade, Århus N

Det er på alle måder vanvittigt, at man vil have biler gennem A.H.Wingesvej og videre ind i Bøgegade. To biler vil have meget svær ved at passerer hinanden. Der er hverken fortov …

Høringssvar lokalplan 1207 – Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus N

Høringssvar lokalplan 1207 – Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus N Fællesrådet bakker op om at få bebygget grunden, til trods for den igangværende proces med helhedsplan f…

Mere trafik gennem A H Winges Vej og Bøgegade - nej tak!

Jeg gør indsigelse mod det planlagte projekt samt forslag til lokalplan. Til- og frakørsel gennem Bøgegade og A H Winges Vej vil skabe en masse ekstra trafik på to veje, der ikke e…

Bøgegadeprojeltet

Jeg gør indsigelse mod bøgegadeprojektet grundet manglende p pladser i området. Pt er der ikke pladser nok til os der bor der, så ønsker ikke flere boligerne hvor der ikke er p pla…

Høringssvar fra Østjyllands Brandvæsen

Til Aarhus Kommune – Plan Det vurderes at der ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. M…

Høringssvar fra Østjyllands Brandvæsen ang. kommuneplantillæg nr. 152

Til Aarhus Kommune – Plan Det vurderes at der ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. M…

Bøgegade

Jeg gør indsigelse mod Bøgegadeprojektet. Det vil skubbe alt for mange parkeringspladser ud i området, som allerede er presset på parkeringspladser. Projektet skal overholde parker…

Indsigelse mod lokalplan

Jeg gør indsigelser mod Bøgegadeprojektet af flere årsager. Parkeringspladser og trafik: Projektet overholder ikke parkeringsnormen på 1/2, dvs ca 35 p pladser på grunden, og skub…

Nej til projektet på Bøgegade

Jeg kan ikke tilslutte mig det omfangsrige byggeri på Bøgegade, som ikke tager hensyn til områdets eksisterende bebyggelser. Jeg kan ikke tilslutte mig den trafikale adgangsvej til…

Indsigelse imod Bøgegadeprojektet

Jeg stemmer nej til at projektet skubber flere parkeringspladser ud i området. Desuden tager projektet ikke nok hensyn til eksisterende bebyggelse i Bøgegade.

Indsigelse imod Bøgegadeprojektet

Hele projektet bør reduceres i omfang og specielt højden af byggeriet bør reduceres af hensyn til nuværende bebyggelse på Bøgegade. Desuden ønskes en anden trafikløsning. Tilkørsle…

Forslag til Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus

Kan kun sige et stort ja til at der endelig kommer et nydeligt byggeri på denne vigtige indfaldsvej.

Parkeringsnorm

Jeg gør indsigelse mod Bøgegadeprojektet. Det vil skubbe alt for mange parkeringspladser ud i området, som allerede er presset på parkeringspladser. Projektet skal overholde parker…

Projektet skal overholde parkeringsnorm

Nej tak til at projektet skubber parkeringspladser ud i det omkringliggende område.

Klage over byggeri Bøgegade i Aarhus

Respekt for den historiske del af Aarhus. Projektet bør reduceres i omfang af hensyn til de mindre huse på Bøgegade samt de bagvedliggende villaer. Herudover ønsker jeg en anden tr…

Byggeri ved Bøgegade

Det er voldsomt at så mange flere biler skal køre ad vores lille vej (A. H. Wingesvej).

Parkering

Der bør tages hensyn til de nuværende beboere i Bøgegade som har bil, og som vil miste muligheden for at parkere på Bøgegade fremover, og få store problemer med at finde en p-plads…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H842

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk